Projectomschrijving

Vraagstuk

Gemeenten hebben hoge verwachtingen van Big Data voor het verbeteren van de dienstverlening binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van re-integratie. In het project Re-integratie in BOLD Cities zijn de kansen, risico’s en (on)mogelijkheden onderzocht van het gebruik van Big Data in het domein van Werk en Inkomen in de gemeente Rotterdam. Dit vervolgprojecten draait om replicatie en verfijning. Hoe kunnen de stappen uit het voorgaande onderzoek worden herhaald in andere gemeenten? Hoe kan de aanpak van het voorgaande onderzoek worden verbeterd, geïnnoveerd of uitgebreid?

Onderzoek

Het project wordt in twee fasen opgesplitst. In Fase 1 worden de kennisvragen geformuleerd, het onderzoeksdesign ontwikkeld en de beschikbaarheid en kwaliteit van de data in de gemeenten Den Haag, Utrecht en Amsterdam verkend. Aan de hand hiervan wordt een rapportage opgesteld met een onderbouwd advies voor het uitvoeren van één of meerdere deelonderzoeken voor in Fase 2. Voor ieder deelonderzoek wordt beschreven of het onderzoek theoretisch mogelijk is (causale relaties aantonen met een quasi-experimentele methode), of het praktisch mogelijk is (beschikbaarheid en kwaliteit van de data), of het mag (privacy wetgeving) en of verschillen partijen het willen (relevantie kennisvragen voor beleid, uitvoerder, cliënt). Aan het eind van Fase 1 wordt een besluit genomen of de uitvoering van het gehele onderzoek, of bepaalde deelonderzoeken kan of kunnen doorgaan. Na de beslissing om verder te gaan met het onderzoek, wordt in Fase 2 het onderzoek uitgevoerd, wat is gericht op het daadwerkelijk beantwoorden van de kennisvragen.

Uitkomst

Fase 1 levert inzicht op over in welke steden de replicatie met voldoende kwaliteit kan worden uitgevoerd. In Fase 2 staat het communiceren van bevindingen naar andere gemeenten centraal. Dit geldt zowel voor de onderzoeksresultaten, als de wettelijke en ethische randvoorwaarden van Big Data toepassingen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Hiervoor wordt een herziene werkwijzer opgesteld voor gemeenten die aan de slag willen met het koppelen en analyseren van verschillende databestanden, waarbij aandacht wordt besteed aan de wettelijke eisen en ethische overwegingen voor toepassing van Big Data in onderzoek.

Betrokken organisaties

Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Centre for BOLD Cities, gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag en gemeente Utrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website