Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeenten zijn op zoek naar aanpakken, methodes, werkwijzen en instrumenten die ervoor zorgen dat bijstandsgerechtigden aan het werk komen. Parttime ondernemerschap (PTO) is een dergelijk (re-integratie) instrument. Bij parttime ondernemen als re-integratie instrument wordt de klant begeleid bij zijn ondernemerschap, maar ook begeleid richting een baan in loondienst. Juist die combinatie maakt parttime ondernemen tot een (potentieel) sterk instrument. Bij zes gemeenten die parttime ondernemen uitvoeren is met een mix van methoden onderzocht wat de werkzame bestandsdelen zijn. Door parttime te ondernemen doen bijstandsgerechtigde werkervaring op en biedt de gemeente maatwerk. Daarbij is belangrijk dat de verwachtingen van winst niet te groot is en de klanten begeleidt worden in ondernemerschap, administratie en re-integratie. Daarmee in PTO een instrument wat kansen biedt aan bijstandsgerechtigde met verschillende afstanden tot de arbeidsmarkt!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoek levert meer inzicht in Parttime ondernemen. Dit is vooral belangrijk voor gemeenten. Met dit onderzoek kunnen gemeenten aantonen dat het belangrijk is om met Parttime ondernemen aan de slag te gaan. Daarnaast geeft het handvaten voor de inrichting en uitvoering van parttime ondernemen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is steeds meer belangstelling voor parttime ondernemen, zowel vanuit de gemeente en SZW als vanuit de wetenschappelijke hoek. Steeds meer partijen zien ondernemen als de weg om uit de armoede te komen. Van parttime ondernemen in de bijstand wordt gesproken wanneer iemand naast zijn uitkering voor een x aantal uur per week inkomsten genereert die niet vallen onder ‘inkomsten uit loondienst’ of ‘winst uit onderneming’. De binnengehaalde inkomsten worden verrekend met de uitkering, wat leidt tot besparingen voor de gemeente. Bij parttime ondernemen als (re-integratie-)instrument wordt de klant begeleidt bij zijn ondernemerschap maar ook begeleidt richting een baan als werknemer. Dit kan voor veel verschillende soorten doelgroepen worden ingezet, variërend van ondernemers die net instromen in de bijstand tot bijstandsgerechtigden die al lang in de uitkering zitten.

Uit de pilot ‘koploper gemeenten parttime ondernemen’ van Divosa die gedurende 2015 heeft plaatsgevonden en waaraan 10 ‘koplopergemeenten’ meededen, is gebleken dat er met parttime ondernemen op elke euro 1,4 euro bespaart wordt aan uitkering plus lasten. Dit terwijl de kosten aan begeleiding laag blijven; meestal voldoet 1 fte aan begeleiding op 58 PTO’ers.

De eerste resultaten van het instrument parttime ondernemen zijn positief. Met dit verkennende onderzoek willen we het instrument parttime ondernemen (hierna PTO) onderbouwen met wetenschappelijke literatuur en empirische gegevens om zodoende inzichtelijk te maken welke handvatten parttime ondernemen gemeenten kan bieden. Dit is relevant omdat het niet alleen kennis levert over de effectiviteit en implementatie van een interventie rond werk en inkomen in de gemeentelijke praktijk, maar ook omdat PTO als instrument vanuit bestuurlijk en maatschappelijk oogpunt zeer de moeite waard is om verder te exploreren en te onderbouwen.

De doelstelling van dit onderzoek is om te achterhalen wat de werkzame bestandsdelen zijn van het (re-integratie)instrument parttime ondernemen. Hierin staat de volgende vraagstelling centraal: Wat zijn de werkzame (re-integratie)-elementen van parttime ondernemen? Om dit te achterhalen wordt er een viertal onderzoeksthema’s onderscheiden:

1. Inrichting en organisatie van PTO

2. De doelgroep voor PTO

3. De klantkant

4. Kosten en baten

Het onderzoek kent drie hoofdonderdelen, namelijk een literatuurstudie, een onderzoek onder alle betrokken gemeenten (o.a. naar de attitude en de vormgeving en ervaringen binnen de gemeenten) en een verdiepend onderzoek bij een aantal geselecteerde gemeenten (o.a. op motivatiefactoren en kosten en baten van PTO). Aan het onderzoek doen de gemeenten Assen, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Groningen, ROZ (o.a. Hengelo) en Tilburg mee.

De concrete producten die wij aan het eind van het onderzoek zullen opleveren zijn:

- Rapportage per gemeente met advies per gemeente

- Resultaten attitude onderzoek

- Beeld van de doelgroep

- Kosten en baten analyse

- Eindrapport met effectieve elementen Parttime Ondernemen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website