Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds 2016 heeft de gemeente Amsterdam haar aanpak om vluchtelingen te begeleiden naar werk en participatie geïntensiveerd. Vluchtelingen worden gedurende de eerste maanden na vestiging begeleid door gespecialiseerde klantmanagers van team Entree. Deze klantmanagers werken met een kleine caseload van circa 1 op 50 waardoor zij in staat zijn om vluchtelingen actief te begeleiden naar werk en participatie. Deze begeleiding start al tijdens het verblijf in het AZC van Amsterdam.

Klantmanagers kunnen verschillende instrumenten inzetten(onder andere assessments, intensieve taaltrainingen gericht op werk of opleiding en jobhunting)om vluchtelingen op maat te begeleiden naar werk, opleiding of andere vormen van participatie. Dit gebeurt altijd parallel aan de inburgering. De aanpak is gericht op het versnellen en verduurzamen van de integratie van vluchtelingen. Met deze aanpak moet worden voorkomen dat vluchtelingen langdurig aan de zijlijn komen te staan.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende twee jaar wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de nieuwe Amsterdamse aanpak voor vluchtelingen. In het eerste projectjaar is de beleidstheorie achter de nieuwe werkwijze gereconstrueerd en is een procesevaluatie uitgevoerd waarin de ervaringen van zowel de professionals als de vluchtelingen zelf zijn geïnventariseerd.

 

Vanuit de literatuur is empirische onderbouwing gevonden voor een aantal belangrijke mechanismen uit de Amsterdamse aanpak, meer in het bijzonder het activeringsmechanisme, het begeleidingsmechanisme, het vertrouwensmechanisme en het matchingsmechanisme.

 

Uit de procesevaluatie blijkt dat vluchtelingen over het algemeen tevreden zijn over de ondersteuning die hen wordt geboden. Daarnaast ervaren klantmanagers voldoende handelingsruimte om maatwerktrajecten in te richten die aansluiten bij de situatie en mogelijkheden van de vluchteling.

 

In hoeverre daadwerkelijk sprake is van effectiviteit van de aanpak en voor welke groepen de aanpak meer of minder succesvol is, wordt in het komende periode onderzocht door middel van kwantitatief onderzoek op basis van registerdata en kwalitatief onderzoek onder vluchtelingen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De snelle toename van het aantal vluchtelingen in Nederland stelt gemeenten voor grote uitdagingen ten aanzien van het integreren van nieuwe groepen vergunninghouders. Werk is een belangrijke voorwaarde voor integratie maar ervaringen met eerdere groepen vluchtelingen in Nederland laten zien dat de arbeidsmarktintegratie zeer moeizaam verloopt.

 

De gemeente Amsterdam heeft haar aanpak ten aanzien vergunninghouders grondig herzien. Kern van de aanpak is om in een zo vroeg mogelijk stadium intensief te begeleiding richting werk of opleiding in te zetten. De nieuwe Amsterdamse aanpak die per januari 2016 is gestart bestaat uit twee centrale onderdelen:

(1) Versnelling van (toeleiding naar) werk en inburgering, startend vanuit het asielzoekerscentra (AZC) via innovatieve instrumenten (o.a. assessments, intensieve begeleiding en taalboost);

(2) Versnelling van de reguliere aanpak gericht op het intensief ondersteunen van vergunninghouders bij taal, inburgering, werk en participatie vanuit één centraal punt binnen de gemeente met gespecialiseerde klantmanagers.

 

Binnen deze centrale onderdelen worden verschillende instrumenten ingezet om vergunninghouders zo snel en effectief mogelijk te begeleiden naar werk of opleiding, of indien dat niet mogelijk is, naar re-integratie of participatietrajecten in combinatie met inburgering. Deze instrumenten zijn te groeperen in vier typen van interventies:1) diagnose; 2) begeleiding na plaatsing bij werkgever of opleiding; 3) participatie- en taalondersteuning en 4) klantmanagement. Het onderzoek zal zich zowel richten op resultaten van de nieuwe werkwijze in zijn totaliteit als de werking en effectiviteit van deze vier blokken/typen van interventies.

Naar verwachting zullen in 2016 en 2017 jaarlijks circa 2.000 volwassen vergunninghouders in de nieuwe aanpak instromen.

 

Om de effectiviteit van de nieuwe aanpak van Amsterdam voor de re-integratie van statushouders te onderzoeken, hanteren we de volgende onderzoeksopzet:

1. Beschrijven aanpak en interventielogica

2. Praktijktoets en procesevaluatie

3. Onderzoek naar de effectiviteit

4. Verklarend onderzoek naar de werkzame bestanddelen en contextfactoren

 

In de eerste stap wordt de aanpak beschreven en stellen we samen met de uitvoerders hypothesen op over de werkzame bestanddelen van de aanpak en over de contextfactoren die van invloed zijn op de effectiviteit van de aanpak. In de tweede stap toetsen we of in de praktijk de aanpak zo wordt uitgevoerd als we in stap 1 hebben beschreven en brengen we de ervaringen met de implementatie en uitvoering van de aanpak in kaart.

 

In stap 3 onderzoeken we de effectiviteit van de aanpak. Ten eerste brengen we de stromen in beeld: hoeveel en welke deelnemers stromen het programma in? Welke route volgen zij, welke interventies krijgen zij? Welke deelnemers vallen voortijdig uit en welke resultaten worden er gerealiseerd. Ten tweede voeren we een bruto-effectiviteitsanalyse uit op het cohort van statushouders dat onder de nieuwe aanpak valt. We stellen vast in welke mate de deelnemers worden toegeleid naar werk en onderwijs en de kenmerken van het werk en het onderwijs. Met de regressie-analyse brengen we de relatie in beeld tussen enerzijds deze resultaten en anderzijds de interventies die worden ingezet en een aantal contextfactoren waaronder de kenmerken van de deelnemers en werkgevers. Ten derde vergelijken we met behulp van een quasi-experimenteel design de uitkomsten van de onderzoeksgroep met een controlegroep. Dit heeft als doel om zicht te krijgen op de netto-effectiviteit. Daarmee wordt voldaan aan niveau 4 van effectiviteitsonderzoek.

De vierde stap in onze aanpak, het verklarend onderzoek, heeft tot doel om te onderzoeken waarom de aanpak (al dan niet) effectief is en onder welke randvoorwaarden.

 

Het project beoogt kennis te genereren en beschikbaar te stellen aan professionals, beleidsmedewerkers en onderzoekers over de werking en effectiviteit van de Amsterdamse aanpak om de integratie van vluchtelingen te versnellen.

 

Vanuit het onderzoek wordt elk half jaar een tussenrapportage opgeleverd. Het eindrapport bevat een wetenschappelijke onderbouwing van het onderzoek, de resultaten van het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen voor het opzetten en uitvoeren van interventies gericht op de re-integratie van statushouders.

 

Ter afsluiting van het onderzoek organiseren wij een bijeenkomst voor professionals, beleidsmedewerkers en onderzoekers van andere gemeenten, waarin de resultaten worden gepresenteerd. De bijeenkomst is verder gericht op de vraag hoe en onder welke voorwaarden de resultaten van de Amsterdamse aanpak te implementeren zijn in andere gemeenten.

Ook zullen we artikelen schrijven voor vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften over de uitkomsten van het onderzoek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website