Projectomschrijving

Vraagstuk

Het vraagstuk rondom het geven van invulling aan methodisch werken leeft sterk binnen sociale diensten van gemeenten. Mede door de achterstand in kennisontwikkeling bestaan er geen breed geaccepteerde en door de professie aangereikte beroepsstandaarden en handelingsmodellen voor het begeleiden van werkzoekenden naar werk. In dit project wordt de interventie "Gewogen Maatwerk" geëvalueerd. Deze interventie beoogt een dubbelslag te maken in methodisch werken binnen het domein van Werk en Inkomen waarbij praktijkkennis wordt gecombineerd met wetenschappelijke kennis. Impliciete leidende gedragsprincipes worden geëxpliciteerd en getoetst aan wetenschappelijke inzichten. Dit vormt vervolgens de basis voor een methodische werkwijze.

Onderzoek

Om het effect van de interventie te bepalen worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens voor, tijdens en na de interventie verzameld. Onderzocht wordt of de interventie op (kosten)effectieve wijze bijdraagt aan het methodisch werken van professionals in het gemeentelijk domein van werk en inkomen. Een procesevaluatie van werkzame bestanddelen is een belangrijk onderdeel van het onderzoek, evenals een globale kosten en baten analyse. Het impactonderzoek en de procesvaluatie worden verrijkt met diepte-interviews en focusgroepen bij professionals en leidinggevenden.

Uitkomst

Doel van dit project is om professionals in het domein Werk en Inkomen te ondersteunen in methodisch werken door de toepassing van de interventie Gewogen Maatwerk. De focus van de interventie ligt op het terrein van werk en inkomen, maar heeft ook betekenis voor de ketensamenwerking met de aangrenzende terreinen binnen het gemeentelijke sociaal domein: jeugdzorg, onderwijs en zorg.

Producten

De handleiding van Gewogen Maatwerk wordt ter beschikking gesteld en kan via de websites van de deelnemende onderzoeksinstituten worden gedownload. Over de resultaten van dit project zullen verschillende wetenschappelijk artikelen worden geschreven. Daarnaast zullen de resultaten ook beschreven worden voor vaktijdschriften en meer populaire tijdschriften. 

Betrokken organisaties

Gemeente Amersfoort, Gemeente Den Haag, Gemeente Eindhoven, TNO en Universiteit van Tilburg.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website