Projectomschrijving

Vraagstuk

Jongvolwassenen (16-27 jaar) met multiproblematiek, waaronder delinquent gedrag, vormen een zeer complexe groep voor gemeenten. Ze zijn vaak ongediplomeerd, hebben schulden en op de arbeidsmarkt weinig kansen. Voor professionals is het lastig om met deze groep jongvolwassenen te werken. Ze zijn vaak moeilijk te bereiken en te motiveren. Bovendien moeten professionals zich aan veel en soms tegenstrijdige regels houden. Tussen alle betrokken organisaties is afstemming nodig over een effectieve aanpak, waarbij de gemeenten steeds meer een coördinerende rol pakt. Om de integrale werkwijze in deze context te verstevigen is kennis nodig over de achtergrond van deze moeilijke groep, over aanknopingspunten voor het creëren van kansen en over het maatschappelijk belang van het effectief omgaan daarmee. In dit project staat een werkwijze tot het identificeren van lokaal aanwezige knelpunten en de methode van casusoverleg centraal. Wat zijn de ervaringen van de deelnemende gemeenten over wat werkt, voor wie, wanneer en waarom?

Onderzoek

In dit project is binnen vier gemeenten onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. Het bestond uit vier fasen: een inventarisatie-, een terugkoppelings-prioriterings-, een scenario-ontwikkel-, en een synthese fase. Casuïstiekbesprekingen vormen de kern van het integraal werken voor gemeenten. Aansluitend bij deze casusbesprekingen is in dit project op gestructureerde wijze via observaties, interviews en focusgroepen informatie verzameld om af te leiden op welke punten versterking nodig is. Samen met de praktijk is vervolgens een hierop afgestemd innovatiescenario ontwikkeld.

Uitkomst

Het project heeft geresulteerd in een ‘Persoonsgerichte Aanpak (PGA) scan’. Hiermee kunnen professionals gemakkelijk achterhalen welke knelpunten zich voordoen in de lokale integrale PGA. Tevens biedt de scan handvatten voor effectieve gespreksvoering over de geïdentificeerde knelpunten met samenwerkingspartners. Daarnaast is de analyse, identificatie van knelpunten en innovatiescenario’s uiteengezet. Binnen diverse modules van vier verschillende opleidingsinstituten is door dit project aandacht voor de PGA en de Startbaan-bevindingen.

Producten

Eindrapportage (interactief)

Artikel 'Een complexe doelgroep en integraal samenwerken: hoe doe je dat?'

Artikel 'Gegevens delen, privacy en domeinoverstijgend werken - de AVG in de Lokale Persoonsgerichte Aanpak'

Presentatie Persoonsgericht Aanpak

Zie ook

Betrokken organisaties

Gemeente Hilversum, Gemeente Zeist, Gemeente Veenendaal, Gemeente Wijk bij Duurstede en Hogeschool Utrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website