Projectomschrijving

Vraagstuk

Sinds 2015 valt de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit houdt in dat alle verantwoordelijkheden voor de eerstelijnszorg en welzijn vanuit de nationale overheid zijn verschoven naar de gemeenten. Gemeenten hebben sociale (wijk)teams opgericht om vorm te geven aan de transformatie, waarbij het begrip integraal werken centraal staat. Dit onderzoek richt zich op het integrale werken tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen bij de aanpak van armoede en (arbeids)participatieproblemen. Hoe wordt de integrale aanpak ervaren door professionals en cliënten? Vinden ze het een meerwaarde? Wat zijn werkzame factoren? Leidt het tot de gewenste resultaten volgens professionals en cliënten?

Onderzoek

In dit onderzoek is verschillende casuïstiek met elkaar vergeleken via een meervoudige casestudy. Via een casestudy kan het verloop van een aanpak en de beleefde impact ervan op uitvoerders of de doelgroep nauwgezet worden omgeschreven. Zo zijn er middels diverse interviews met cliënten en professionals, gezamenlijke cliëntoverleggen en observaties gegevens verzameld over de werkzame factoren en ervaringen van de integrale aanpak voor mensen die leven in armoede, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en problemen ervaren op andere levensdomeinen.

Uitkomst

De integrale werkwijze wordt, vanuit zowel het perspectief van de cliënt als van de professional, ervaren als een efficiëntere handelingswijze die altijd een meerwaarde oplevert. De integrale werkwijze draagt bij aan gewenste resultaten op het gebied van armoede en (arbeids)participatieproblematiek, evenals een verbeterde situatie op andere levensdomeinen. Het gezamenlijk cliëntoverleg is één van de belangrijkste werkzame factoren van de integrale werkwijze. Door in de beginfase van een cliënttraject te investeren in structurele gezamenlijke cliëntoverleggen tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen worden sneller resultaten bereikt bij de aanpak van armoede en (arbeids)participatieproblemen in combinatie met problemen op andere levensdomeinen. Cliënten voelen zich meer en beter gehoord, serieus genomen door de aandacht die ze krijgen en sterker verbonden met de professionals. Volgens cliënten en professionals leidt de integrale aanpak tot een gevoel van onderlinge gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. 

Producten

Trainingsopzet

Format gezamenlijk cliëntenoverleg

Observatieformulier

Casusbeschrijving

Zie ook

Betrokken organisaties

Gemeente Nijmegen, Gemeente Druten, Gemeente Beuningen, Tilburg University, WBR Rijk van Nijmegen, Stichting Sterker Onderzoek & Ontwikkeling en HAN. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website