Projectomschrijving

Vraagstuk

De PiëzoMethodiek is in Zoetermeer een van de belangrijkste methoden waarmee onder andere vluchtelingen met een vergunning ondersteund worden bij participatie en werk. De PiëzoMethodiek bestaat uit 5 fases, van maatschappelijke activering tot opleiding of reguliere baan. De methodiek wordt door meerdere gemeenten als succesvol ervaren, maar is nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht. Wat is de effectiviteit ervan op het gebied van participatie, werk en gezondheid? Wat zijn de werkzame elementen? En hoe kan de methodiek geoptimaliseerd worden?

Onderzoek

In dit project is een praktijk gestuurd effectonderzoek uitgevoerd waarbij het meten van effecten is ingebed in het reguliere werkproces. Daarnaast is er verklarend onderzoek gedaan om in zicht te krijgen in de ervaren effectiviteit, de werkzame mechanismen en de verbeterpunten. De werkzame mechanismen zijn met behulp van mixed methods (documentanalyse, literatuursearch, diepte-interviews, focusgroepen) in kaart gebracht, waarbij ook een lerende dialoog tussen onderzoekers en de diverse bij de interventie betrokken partijen is ontstaan.

Uitkomst

De PiëzoMethodiek heeft als doel het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen die door omstandigheden nog niet volwaardig participeren in de samenleving. Dit onderzoek levert bewijs volgens de eerste aanwijzingen van effectiviteit. Het is niet mogelijk om aan te tonen dat effecten bij deelnemers daadwerkelijk worden veroorzaakt door de PiëzoMethodiek, maar door het combineren van meerdere onderzoeksmethoden is het wel aannemelijk dat bepaalde effecten optreden. Daarnaast is inzicht verkregen waarom deze effecten op zouden treden (werkzame mechanismen) en hoe de effectiviteit kan worden vergroot (verbeterpunten). Dit onderzoek geeft dus duidelijke aanwijzingen dat in het bijzonder mensen die sociaal geïsoleerd en kwetsbaar zijn en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, met de PiëzoMethodiek belangrijke stappen maken richting deelname aan sociaal culturele activiteiten, vrijwilligerswerk, opleiding en betaald werk. Dat geldt zeker ook voor de groep statushouders. Statushouders zelf geven aan dat de methodiek hen vooral veel heeft opgeleverd wat betreft de Nederlandse taal en maatschappelijke participatie. Hoewel statushouders zelf ook aangeven dat zij ervaren dat hun kansen op werk groter zijn geworden in de loop van de methodiek, benadrukken veel van hen tegelijkertijd dat het vinden van passend werk lastig blijft. Effecten op het gebied van gezondheid worden nauwelijks gevonden.

Het onderzoeksproject heeft naast een eindrapportage, waarin de resultaten besproken worden, ook een handreiking voor trajectbegeleiders opgeleverd. Deze handreiking expliciteert per fase de doelen, werkwijze en aandachtspunten voor de begeleiding.

Eindproducten

Eindrapportage De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

Publiekssamenvatting De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

Zie de website van Stichting Piezo voor de Handreiking voor trajectbegeleiders

Zie ook

Betrokken organisaties

Gemeente Zoetermeer, Movisie, Stichting Piëzo en Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website