Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project richt zich op een bredere implementatie van het schoolprogramma Zippy's Vrienden (ZV) in het regulier en het speciaal basisonderwijs, ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tussen de 5 en 8 jaar.

 

Talloze studies tonen aan dat een vroeg repertoire van sociaal-emotionele vaardigheden een buffer vormt tegen de ontwikkeling van psychosociale problemen. Vroegtijdig stimuleren van sociaal-emotionele vaardigheden is daarom van belang. Onderzoek toont aan dat deze vaardigheden op jonge leeftijd positief beïnvloed kunnen worden via schoolprogramma's, zoals Zippy's Vrienden (ZV). Internationaal onderzoek naar ZV laat positieve resultaten zien op diverse aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook de recent afgeronde RCT onder 1177 kinderen uit 29 Nederlandse basisscholen met veel kinderen uit lage SES gezinnen, toonde positieve resultaten aan. Het blijkt dat de ZV-groep, ten opzichte van de groep die geen ZV volgde:

- meer vooruitging in emotieherkenning bij zichzelf;

- beter leerde omgaan met problemen (adaptieve coping);

- meer motivatie vertoonde voor het uitvoeren van taken;

- minder probleemgedrag vertoonde zoals hyperactiviteit.

 

ZV wordt wereldwijd succesvol uitgevoerd in meer dan 30 landen, waaronder Islamitische. Aanpassingen van ZV aan andere culturen blijken nauwelijks nodig. Dit wijst erop dat ZV op universeel aansprekende wijze algemeen geldende waarden en vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied weet over te brengen.

 

Ondanks deze positieve resultaten en de opname van ZV in het Gezonde School aanbod en de Databank effectieve jeugdinterventies, en in het preventiearrangement van gemeenten voor pesten, wordt ZV nog niet breed uitgevoerd in ons land.

 

Volgens de ZV-licentiehouder belemmeren twee aspecten de implementatie van ZV in ons land. Ten eerste willen scholen een doorlopend aanbod; hier wordt recent aan tegemoet gekomen met een ZV-variant voor de oudere leerlingen binnen het basisonderwijs. Ten tweede speelt het ontbreken van naamsbekendheid van ZV een belangrijke rol, zowel binnen regulier als speciaal onderwijs. Daarbij lijkt in het regulier onderwijs de markt ook redelijk verzadigd met oudere programma’s zoals Kanjertraining. Binnen het speciaal onderwijs, waar er minder aanbod is, speelt de vraag in hoeverre ZV ook toepasbaar is voor deze setting. Hetzelfde geldt voor reguliere scholen met veel vluchtelingenkinderen. Procesevaluatie in Engeland binnen het speciaal onderwijs toont al wel de toepasbaarheid van ZV aan voor deze doelgroep.

 

Met dit VIMP-project willen we in het tweede aspect (duurzame) verandering brengen.

 

HOOFDDOEL

Vergroten van het bereik van het schoolprogramma Zippy's Vrienden binnen a) het regulier basisonderwijs met veel kinderen uit lage SES gezinnen of veel vluchtelingenkinderen, b) het speciaal basisonderwijs.

Dit wordt gerealiseerd door:

1) Subgroepanalyse op de Nederlandse RCT data naar de effectiviteit van ZV voor kinderen met klinische gedragsproblemen. Indien er een positief effect is, is dit gezien het 'passend onderwijs beleid' een extra argument voor het regulier basisonderwijs en daarbinnen voor scholen met veel kinderen uit lage-SES gezinnen om ZV te implementeren. Ook voor het S(B)O is dit relevant. Positieve uitkomsten van de betreffende analyses zullen bij de PR-acties (punt 3) worden meegenomen.

2) Proefimplementatie van ZV bij enkele S(B)O scholen en scholen met veel lage SES of vluchtelingenkinderen. Daarbij vullen de leerkrachten een vragenlijst in gericht op tevredenheid en toepasbaarheid van ZV voor hun doelgroep en tips/aanbevelingen voor brede implementatie. Tevens worden videoopnames tijdens de ZV lessen gemaakt en komen leerkrachten aan het woord over de toepasbaarheid van ZV voor hun leerlingen. Dit levert aansprekend materiaal op dat ingezet kan worden bij de PR (punt 3)

3) Vergroten van naamsbekendheid van ZV bij basisonderwijs (specifiek a en b) via PR-acties (contactronde scholen, berichtgeving e-zines met link naar aangepaste ZV-factsheet en film, workshop schoolbesturen, presentaties landelijk jeugdcongres, acties naar gemeenten). De opbrengsten van 1 en 2 worden in de PR meegenomen.

4) Verspreiden van de resultaten van het VIMP-project naar scholen, schoolbesturen, gemeenten en kenniscentra via e-zines met link naar de ZV Factsheet en Film.

 

EVALUATIE

Het project wordt alsvolgt geëvalueerd:

- Vergelijking van aantal aanmeldingen voor ZV voor schooljaar 2017-2018 met aanmeldingen in de twee voorafgaande jaren.

- Evaluatie of de voorgenomen acties uit dit projectplan zijn uitgevoerd zoals voorgenomen en wat de uitkomsten zijn van de leerkrachtvragenlijst en contactronde.

- Evaluatie door de projectgroep op basis van reacties vanuit het veld (directies, grotere schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en leerkrachten) welke PR-acties meer of minder succesvol bleken te zijn en welke duurzaam ingezet kunnen worden door Stichting KEC.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website