Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Positieve Gezondheid de wijk in! – Venserpolder Groeit & Leeft

 

In de wijk Venserpolder in Amsterdam Zuidoost startte het Louis Bolk Instituut in 2016 een integrale wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid. Het doel was het versterken van regie over de eigen gezondheid door bewoners meteen bij het project te betrekken. De behoeften, wensen en uitdagingen van bewoners zijn in kaart gebracht. Bewoners kwamen zelf met ideeën voor pilot activiteiten. Bewoners hebben samen met professionals 8 pilot-activiteiten gestart, waaronder een koffie uur in het Gezondheidscentrum, groen workshops voor volwassenen en kinderen, verbetering winkelaanbod, digitale sociale kaart, en rolstoeltoegankelijkheid. Wijkbewoners hebben zelf de naam en het logo van het project ontwikkeld.

Door de integrale aanpak heeft de wijk een flinke boost gekregen, weten mensen elkaar beter te vinden en is er meer verbinding tussen formele en informele zorg.

 

Meer informatie: www.louisbolk.nl en www.venserpoldergroeitenleeft.nlPositieve Gezondheid is succesvol ingezet en heeft geleid tot structurele veranderingen. Er zijn drempels in de wijk weggehaald. Informele en formele zorg komen samen in een koffie uurtje in het Gezondheidscentrum. De digitale sociale kaart staat in de lokale openbare bibliotheek. Het project integraal opgenomen in het gebiedsplan Bijlmer Centrum 2019 en twee actieve bewoners hebben zitting genomen in het stadsdeelbestuur. Op basis van de resultaten is een handelingsperspectief met stappenplan, succesfactoren en tips ontwikkeld voor gemeenten en professionals die aan de slag willen gaan met een gezonde wijkaanpak.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De integrale wijkaanpak op basis van Positieve gezondheid heeft geleid tot toegenomen bewustzijn en kennis bij bewoners en professionals over Positieve Gezondheid en de rol van de fysieke en sociale leefomgeving. Er zijn indicatoren gevonden voor toegenomen (community-) veerkracht zoals: assertiviteit, ontwikkeling van ideeën, vermogen kennis te verkrijgen, anderen helpen, motiveren van anderen. Succesfactoren waren de laagdrempeligheid om mee te doen, betrokkenheid van bewoners, de integrale benadering van gezondheid.

Uit de procesevaluatie bleek een toegenomen begrip, acceptatie en integratie van Positieve Gezondheid bij professionals. Het geeft structuur aan het project en versterkt samenwerking. Daarnaast gaven bewoners aan dat de focus van Positieve Gezondheid te sterk op het individu gericht is. Het model zou meer aandacht kunnen hebben voor culturele waarden zoals collectiviteit door de domeinen zelfredzaamheid en wederkerigheid toe te voegen.

Concreet heeft het project geleid tot een koffie uurtje in het Gezondheidscentrum wat bijdraagt aan sociale cohesie in de buurt, aan gezond leven, en aan sociale contacten. De groen pilot voor vrouwen heeft bijgedragen aan meer contacten, kennis over gezondheid, waardering voor lokaal groen en natuur, meer bewustzijn over gezonde voeding. De groen pilot voor kinderen heeft met name bijgedragen aan kinderen leren onbekende groenten te proeven en bewust te maken van gezonde voeding. Het project heeft een stimulerend effect gehad op verschillende bewoners om zelf activiteiten te gaan organiseren, en actief aan de slag te gaan met de leefomgeving.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het eerste jaar van het project stond in het teken van verbinden. Er werden verbindingen gelegd tussen bewoners van Venserpolder en organisaties actief in en rond de wijk. Er zijn vele gesprekken gevoerd en onderzoekers zijn veel aanwezig geweest in de wijk. Een belangrijk resultaat is het gewonnen enthousiasme voor het project vanuit bewoners en organisaties. Het project is geadopteerd door bewoners. Zij hebben een logo ontwikkeld en de project titel bedacht: Venserpolder Groeit & Leeft! Er is een facebook community en een website gestart (www.venserpoldergroeitenleeft.nl).

 

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben 26 bewoners van de wijk Venserpolder geïnterviewd over de behoeften, wensen, uitdagingen maar ook de kracht en oplossingsrichtingen van burgers. Diverse onderwerpen kwamen in de interviews naar voren, zoals sportvoorzieningen, gezond eten, sporten, eenzaamheid, familie en vriendschap, educatie en cursussen, parkeerproblemen, het winkelaanbod, zwerfvuil, de samenwerking tussen organisaties en het betrekken van jongeren. Er is een omgevingsscan van de wijk uitgevoerd met bewoners en actieve organisaties. Een concreet resultaat hiervan was het aanpassen van trottoirs om deze toegankelijk te maken voor rolstoelen.

 

Eind 2017 zijn er 8 pilot project voorstellen ontwikkeld. Van ieder voorstel is een pitch door een bewoner gemaakt en gefilmd. Er is een publiciteitscampagne in Venserpolder gestart over het project waarbij bewoners konden stemmen op een pilot. Er zijn projectteams gevormd waarin organisaties, bewoners en onderzoekers deel hebben om in 2018 de pilots echt van de grond te trekken en de effecten ervan te meten. Positieve Gezondheid was en is de rode draad in het verbinden van organisaties en bewoners, en het ontwikkelen van een integrale gezondheidsaanpak.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Versterking van verbinding tussen organisaties en bewoners

- Draagvlak voor het project bij bewoners, organisaties en beleidsmakers

- Eigen maken van het project door actieve bewoners in Venserpolder

- Bewoners hebben een titel van het project en een logo ontwikkeld

- Lanceren van website en facebook pagina

- 26 interviews met bewoners

- Omgevingsscan met bewoners en organisaties

- 8 pilot ideeën op basis van de interviews, omgeving scans en gesprekken met organisaties

- Filmpjes over de 8 pilots gepitched door bewoners

- ZuidOost TV film van de omgevingsscan

- Adoptie van de pilots door bewoners en organisaties

- Publiciteitscampagne rond het project, stemmen op de pilots

- Artikelen in de Echo en het Parool

- Workshops gegeven op congres Positieve Psychologie en conferentie Tijd voor integraal beleid

- Workshop voor de wijkzorg alliantie

- Presentatie voor de Wijktafel

- Poster presentatie op HealthRI 2017 Amsterdam

- Verslag stakeholderbijeenkomsten op 8 mei en 21 november 2017

- Inventarisatie sociale kaart Venserpolder

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The district Amsterdam Zuidoost is characterized by a high ethnic diversity and a high percentage of relative young citizens with low-SES. Growing up and living in socioeconomically deprived neighbourhoods has been shown to have a negative impact on health. It is of great importance to reduce this health inequities. Various strategies have been implemented to reduce health problems and to develop more self-reliance and self-management. Up till now, health promotion strategies have not been able to improve the general health status of citizens in Zuidoost yet, maybe explained by the fact that initiatives are often unfocused, unsubstantial, and of short-term character. Strategies on how to develop health literacy of citizens with low-SES and how to improve their health and lives, thus remains and enormous challenge for all parties involved in Zuidoost. Formal healthcare and welfare are well represented and organized in Zuidoost. However there is much diversity, individuality and fragmentation with respective to supportive and informal care for citizens with low-SES. Besides, there is little to no collaboration between formal and informal care. Although various parties see the need to collaborate, until now an “overall driver” that connects them is lacking to make a step forward. The present project will connect and build on this actual situation, previous experiences and needs assessments. Recommendations from the project Kansrijk Zuidoost pointed at the importance of demand-oriented working in line with needs of citizens, and the joint development of tools to improve the citizens’ "own strength". Furthermore, the need for more experimental research is emphasized, which is more individually driven and, above all is able to connect citizens.

 

Nowadays the concept of Positive Health is more and more used and appreciated, as it addresses people as more than their illness and focuses on strengths rather than weaknesses. In the present project, knowledge will be obtained on how the concept of Positive Health can connect existing interventions/initiatives in Zuidoost as to make them more effective for health promotion specifically in citizens with low-SES and multi-ethnic backgrounds. The present project will also include the living environment as one of the elements to support citizens with low-SES to improve their Positive Health. For the development of a joint integrated health approach recommendations are used from the successful Network Positive Health in the Noordelijke Maasvallei.

 

So the overall aim of the present project is to study the concept of Positive Health as a connector, common denominator, inspiration and driver for a joint integrated health approach in community care, as to enable multi-ethnic citizens in Amsterdam Zuidoost with low-SES to participate and take charge of their own health. Therefore we 1. Further identify and structure the needs and strengths of citizens with low-SES and different multi-ethnic backgrounds with respect to the six domains of Positive Health, their living environment and ethnic-specific social networks through narrative interviewing (25 citizens). 2. Develop the joint integrated health approach (build on existing initiatives) that aligns with the needs and strengths of each ethnic group through workshops and meetings. 3. Evaluate the joint integrated approach in three pilots in Zuidoost via observations, intervision meetings and interviews and 4. To explore via questionnaires and interviews whether the Positive Health, healthy behaviour and health literacy of citizens with low-SES is improvement and if nudging of the living environment is supporting in that. Citizens will be actively involved in every stage of development of the project. Results and findings of the project will be communicated and documented in such a way that they become available to all relevant stakeholders and are anchored in their policies, working instruments and daily actions.

 

Dutch summary: Positieve gezondheid als een verbindende factor voor een integrale gezondheidsaanpak in Amsterdam Zuidoost die de b

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website