Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel MBO-studenten verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie. Deze zogenaamde voortijdige schoolverlaters (VSV) hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt, een verhoogde kans op criminaliteit en sociale uitsluiting. Er zijn aanwijzingen dat voortijdig schoolverlaten gepaard gaat met verschillende leefstijl- en psychosociale factoren. Binnen het MBO worden deze factoren in kaart gebracht met de Testjeleefstijl (TJL)-test die elke student bij aanvang van het MBO uitvoert. In dit project is onderzocht of de TJL-test een voorspellende waarde heeft voor schooluitval en schoolprestatie binnen het ROC Nijmegen, waarmee de TJL-test uiteindelijk zou kunnen dienen als een instrument voor vroegtijdige signalering van studenten met een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten. Uit de resultaten bleek dat verschillende leefstijlfactoren samenhingen met een verhoogd risico op VSV, schoolverzuim en studievertraging. Op deze wijze heeft dit onderzoek een belangrijke basis gelegd voor kennis over het risico van leefstijlfactoren in relatie tot VSV, schoolverzuim en studievertraging van MBO-studenten en richting gegeven aan de wijze van studieloopbaanbegeleiding. De leefstijl van MBO-studenten reikt dus verder dan alleen hun gezondheid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de data-analyses bleek dat voornamelijk roken, fysieke fitheid, drugsgebruik, het hebben van meningsverschillen met ouders en ontbijtgedrag, een sterk verband hadden met het risico op VSV, schoolverzuim en studievertraging. Daarnaast zijn niet alleen individuele leefstijlfactoren belangrijk, maar ook het aantal leefstijlnormen waaraan een student voldoet. Deze resultaten impliceren dat de leefstijl van MBO-studenten verder reikt dan hun gezondheid.

Een belangrijk nieuw inzicht is dat de TjL-test leefstijl- en psychosociale factoren identificeert die gerelateerd zijn aan een hoger risico op VSV, schoolverzuim en studievertraging. Hiermee kan de TjL-test dus bruikbaar zijn voor vroegtijdige signalering van studenten met een verhoogd risico op VSV, schoolverzuim, en studievertraging.

Aandacht voor de leefstijl van studenten zou onderdeel moeten worden van studieloopbaanbegeleiding met extra aandacht voor de hierboven beschreven factoren. Sterke verbanden voor roken, fysieke fitheid, drugsgebruik, en ontbijtgedrag geven een indicatie dat Gezonde School interventies voor het MBO zich hier op zouden moeten richten. Het grootste effect ten aanzien van voortijdig schoolverlaten wordt verwacht van interventies die zich op meerdere leefstijlen richten. Experimenteel onderzoek zal echter uit moeten wijzen of interventies gericht op leefstijl uiteindelijk VSV, schoolverzuim en studievertraging terug kunnen dringen. Daarnaast wordt vervolgonderzoek met deelname van meerdere MBO-scholen aanbevolen om generaliseerbaarheid van de bevindingen te vergroten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel MBO-leerlingen verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie. Deze zogenaamde vroegtijdige schoolverlaters hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt, een verhoogde kans op criminaliteit en sociale uitsluiting. Hierdoor staat het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten hoog op de agenda bij het ministerie van onderwijs.

Er zijn aanwijzingen dat vroegtijdig schoolverlaten gepaard gaat met verschillende leefstijl- en psychosociale factoren. Binnen het MBO worden deze factoren in kaart gebracht met de Testjeleefstijl (TJL) test die jaarlijks wordt afgenomen onder MBO-leerlingen om vervolgens een leefstijladvies te geven. Wij onderzoeken of de TJL test een voorspellende waarde heeft voor schooluitval en schoolprestatie binnen het ROC Nijmegen. Hiervoor worden de uitkomsten van de TJL gekoppeld aan beschikbare data over schooluitval en schoolprestatie van het ROC-Nijmegen. Op deze manier zou de TJL test uiteindelijk kunnen dienen als een instrument voor vroegtijdige signalering van leerlingen met een verhoogd risico op vroegtijdig schoolverlaten. De bevindingen van het onderzoek kunnen de waarde van de TJL verhogen en een gedegen basis voor de implementatie van preventieve interventies ten behoeve van vroegtijdig schoolverlaten leveren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is maart 2016 van start gegaan. In de eerste fase van het project zijn de data uit de verschillende databestanden verzameld. Data van de jaren 2011 tot en met 2016 uit de TJL database en data van het ROC Nijmegen van 2011 tot en met 2016 zijn verzameld en gekoppeld. In de huidige fase van het project wordt de data opgeschoond en geanalyseerd met behulp van multivariate data-analyse. Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met het ROC Nijmegen, en er is overleg geweest met de TJL-organisatie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Early school dropout is a large burden for society as it is associated with a higher risk for unemployment, criminality, and social problems. Despite successful initiatives of the Dutch government to minimize early school dropout, there is still a considerable number of early school leavers at schools with intermediate vocational education (Dutch: MBO). Cross-sectional studies have demonstrated that early school dropout is associated with demographic factors such as age, gender, ethnicity, and social economic status. Recent evidence also suggests an important role for lifestyle- and psychosocial factors in relation to early school dropout. However, due to the cross-sectional nature of previous studies, it is unknown which individual characteristics at baseline predict school dropout later during school career.

The objective of the current study is to assess which person-related factors, in particular lifestyle- and psychosocial factors, predict early school dropout and school performance at the MBO school ‘ROC Nijmegen’. Lifestyle- and psychosocial factors will be assessed by means of the ‘Testjeleefstijl’ test (English: Test-your-lifestyle; TJL). The primary aim of the digital TJL test is to provide students with a personalized advice and action plan to improve their lifestyle. This nationally implemented test was initially designed by ROC Nijmegen in cooperation with Netherlands Organization for Applied Scientific Research (Dutch: TNO) to provide students with a personalized advice and action plan to improve their lifestyle. Data on early school dropout, skipping classes, study delay, and school performance will be derived from the school registration system of ROC Nijmegen. Multivariate statistical analysis will be applied to identify person-related factors associated with early school dropout and school performance. The results of this study can be directly implemented. We propose to use the TJL test as an early warning system to detect students with a high risk profile for early school dropout, skipping school, and study delay. This allows MBO schools and study coaches to implement appropriate preventive strategies for school dropout in an early stage of the students' educational program.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website