Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland is het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang sinds jaren weer toegenomen (CBS, 2017). Van de twee- en driejarige kinderen gaat meer dan de helft naar de kinderopvang, gemiddeld 17 uur per week. Een aanzienlijk deel van de ervaringen die deze peuters opdoen vindt dus plaats in de context van de opvang. Kinderopvang draagt dan ook in belangrijke mate bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge kinderen (Harrison e.a., 2017).

Hoewel het bieden van pedagogische kwaliteit en het bevorderen van welzijn en persoonlijke ontwikkeling tot de belangrijkste pijlers van de kinderopvang behoren – en vanaf 1 januari 2018 in het kader van de nieuwe Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang eisen zijn waaraan de opvang moet voldoen- ontbreekt het pedagogisch medewerkers vaak aan concrete handvatten om peuters hierin goed te ondersteunen en stimuleren. Met aandacht voor de positieve eigenschappen van kinderen en pedagogische medewerkers, door middel van de deugdenaanpak, wordt gestreefd een bijdrage te leveren aan zowel het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen van 2-4 jaar in de kinderopvang als ook aan de professionalisering van pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch medewerkers krijgen vanuit een ‘deugdenaanpak’ tools in handen die helpen om zogenaamde deugden –bij kinderen en zichzelf- in de dagelijkse praktijk te herkennen, te vormen en te stimuleren en hiermee bij te dragen aan karaktervorming. Deugden zijn universele positieve eigenschappen (zoals eerlijkheid, behulpzaamheid of vriendelijkheid), de bouwstenen van ons karakter en in aanleg bij iedereen aanwezig (Wilce, 2014). De deugdenaanpak focust op positieve eigenschappen die in alle culturen belangrijk worden gevonden, ongeacht religie of achtergrond. In onze multiculturele samenleving wordt impliciet veel waarde gehecht aan deugden, maar deze karaktervormende eigenschappen worden nauwelijks expliciet in lesmethoden en beleidsplannen benoemd (Sanderse, 2014). Met dit project wordt hier in voorzien en wordt de haalbaarheid en effectiviteit van de toepassing van de deugdenaanpak in de kinderopvang geëvalueerd.

Het project bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het project bestaat uit een effectevaluatie met een voor- en nameting bij 84 kinderen (n=42 kinderen in 7 groepen met deugdenaanpak en n=42 kinderen in 7 controlegroepen). Onderzocht wordt of de deugdenaanpak een positief effect heeft op het welzijn en de persoonlijke en sociale ontwikkeling van 2-4 jarigen en een positief effect heeft op professionalisering van pedagogisch medewerkers.

De procesevaluatie (deel 2) wordt uitgevoerd bij pedagogisch medewerkers (n=14-21) die worden getraind in de deugdenaanpak en bij ouders (n=20) en staf/management (n=8). Pedagogisch medewerkers, ouders en staf/management zullen door middel van focusgroep bijeenkomsten en vragenlijsten worden bevraagd naar hun ervaringen met de deugdenaanpak. Het project wordt in nauwe samenwerking met verschillende organisaties en partijen uitgevoerd. Ouders, pedagogisch medewerkers en bestuur/management worden intensief betrokken bij de verschillende fasen van het onderzoek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor veel peuters geldt dat een groot deel van de ervaringen die zij opdoen, plaatsvindt binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers krijgen vanuit een ‘deugdenaanpak’ concrete tools in handen, die helpen om positieve eigenschappen (deugden) in de dagelijkse praktijk te herkennen en te stimuleren. In dit project werd door middel van vragenlijsten, observaties en focusgroepen de haalbaarheid en effectiviteit van de toepassing van de deugdenaanpak in de kinderopvang geëvalueerd. De deugdenaanpak, met een focus op de persoonlijke en sociale ontwikkeling, werd gezien als een mooie aanvulling op programma’s die meer gericht zijn op de cognitieve ontwikkeling. De praktische aansluiting (o.a. hoeveelheid en invulling van de trainingen) met de dagelijkse praktijk van de kinderopvang staat nog open voor verbetering. In dit project zijn geen duidelijke effecten van de deugdenaanpak gevonden op het gedrag en welbevinden van de peuters en de professionalisering van de pedagogisch medewerkers.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deugden zijn universele positieve eigenschappen (zoals eerlijkheid, behulpzaamheid of vriendelijkheid) en worden gezien als de bouwstenen van ons karakter. Veel jonge kinderen gaan tegenwoordig naar de kinderopvang en doen in deze context een aanzienlijk deel van hun ervaringen op. Daarmee draagt de kinderopvang in belangrijke mate bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge kinderen. In het Kei in Karakter onderzoek krijgen pedagogisch medewerkers vanuit een ‘deugdenaanpak’ concrete tools in handen om deugden bij kinderen in de dagelijkse praktijk te herkennen, expliciet te benoemen en te stimuleren. De aanpak wordt spelenderwijs geïntegreerd in het dagelijkse activiteitenprogramma. Het onderzoek naar de ‘deugdenaanpak’ bestaat uit een effectevaluatie met een voor- en nameting bij de kinderen en een procesevaluatie met de pedagogisch medewerkers. Door middel van de ‘deugdenaanpak’ wordt gestreefd een bijdrage te leveren aan zowel het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen van 2-4 jaar in de kinderopvang, als ook aan de professionalisering van pedagogisch medewerkers.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vier locaties van Kanteel Kinderopvang doen mee met het onderzoek Kei in Karakter. Bij twee locaties ontvangen de pedagogisch medewerkers de ‘deugdenaanpak’ training, de andere twee locaties vormen de controlegroep. Ouders van de kinderen zijn ingelicht over het onderzoek en konden zich aanmelden voor deelname. Verspreid over de locaties doen er 27 pedagogisch medewerkers en 66 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar mee aan het onderzoek. Door middel van vragenlijsten voor de pedagogisch medewerkers en de ouders van de kinderen heeft een voormeting plaatsgevonden waarbij de situatie vóór de ‘deugdenaanpak’ in kaart is gebracht. Vervolgens hebben de pedagogisch medewerkers tijdens een kick-off bijeenkomst geleerd wat deugden zijn en hoe ze deze bij kinderen kunnen herkennen, benoemen en stimuleren. De training is verder opgevolgd met opdrachten, reflectie en bijeenkomsten, waarbij concrete tools zijn aangereikt voor de toepassing van de ‘deugdenaanpak’. Met de kinderen uit de deelnemende groepen is tot nu toe al aandacht besteed aan de deugden ‘geduld’ en ‘behulpzaamheid’. De komende maanden zullen de deugden ‘dankbaarheid’, ‘eerlijkheid’ en ‘vastberadenheid/flexibiliteit’ extra aandacht krijgen. Daarna zal een nameting plaatsvinden en kunnen de ervaringen en effectiviteit van de ‘deugdenaanpak’ geëvalueerd worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland is het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang sinds jaren weer toegenomen (CBS, 2017). Van de twee- en driejarige kinderen gaat meer dan de helft naar de kinderopvang, gemiddeld 17 uur per week. Een aanzienlijk deel van de ervaringen die deze peuters opdoen vindt dus plaats in de context van de opvang. Kinderopvang draagt dan ook in belangrijke mate bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge kinderen (Harrison e.a., 2017).

Hoewel het bieden van pedagogische kwaliteit en het bevorderen van welzijn en persoonlijke ontwikkeling tot de belangrijkste pijlers van de kinderopvang behoren – en vanaf 1 januari 2018 in het kader van de nieuwe Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang eisen zijn waaraan de opvang moet voldoen- ontbreekt het pedagogisch medewerkers vaak aan concrete handvatten om peuters hierin goed te ondersteunen en stimuleren. Met aandacht voor de positieve eigenschappen van kinderen en pedagogische medewerkers, door middel van de deugdenaanpak, wordt gestreefd een bijdrage te leveren aan zowel het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen van 2-4 jaar in de kinderopvang als ook aan de professionalisering van pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch medewerkers krijgen vanuit een ‘deugdenaanpak’ tools in handen die helpen om zogenaamde deugden –bij kinderen en zichzelf- in de dagelijkse praktijk te herkennen, te vormen en te stimuleren en hiermee bij te dragen aan karaktervorming. Deugden zijn universele positieve eigenschappen (zoals eerlijkheid, behulpzaamheid of vriendelijkheid), de bouwstenen van ons karakter en in aanleg bij iedereen aanwezig (Wilce, 2014). De deugdenaanpak focust op positieve eigenschappen die in alle culturen belangrijk worden gevonden, ongeacht religie of achtergrond. In onze multiculturele samenleving wordt impliciet veel waarde gehecht aan deugden, maar deze karaktervormende eigenschappen worden nauwelijks expliciet in lesmethoden en beleidsplannen benoemd (Sanderse, 2014). Met dit project wordt hier in voorzien en wordt de haalbaarheid en effectiviteit van de toepassing van de deugdenaanpak in de kinderopvang geëvalueerd.

 

Het project bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het project bestaat uit een effectevaluatie met een voor- en nameting bij 84 kinderen (n=42 kinderen in 7 groepen met deugdenaanpak en n=42 kinderen in 7 controlegroepen). Onderzocht wordt of de deugdenaanpak een positief effect heeft op het welzijn en de persoonlijke en sociale ontwikkeling van 2-4 jarigen en een positief effect heeft op professionalisering van pedagogisch medewerkers.

De procesevaluatie (deel 2) wordt uitgevoerd bij pedagogisch medewerkers (n=14-21) die worden getraind in de deugdenaanpak en bij ouders (n=20) en staf/management (n=8). Pedagogisch medewerkers, ouders en staf/management zullen door middel van focusgroep bijeenkomsten en vragenlijsten worden bevraagd naar hun ervaringen met de deugdenaanpak. Het project wordt in nauwe samenwerking met verschillende organisaties en partijen uitgevoerd. Ouders, pedagogisch medewerkers en bestuur/management worden intensief betrokken bij de verschillende fasen van het onderzoek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website