Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De regio Zuid-Limburg kampt al jaren met een hardnekkige gezondheidsachterstand, die al in het prille begin van het leven ontstaat en van generatie op generatie wordt doorgegeven. Om deze trend te doorbreken, hebben de 16 Zuid-Limburgse gemeenten afgesproken om met hun beleid stevig in te zetten op de jeugd. Een doorgaande lijn voor alle levensfasen van het kind, van -9 maanden tot 23 jaar, is van groot belang om te komen tot een trendbreuk. Tot dusver ontbreekt het echter aan een structurele, effectieve regionale aanpak voor de peuters (2-4 jarigen). Door te investeren in een Gezonde Kinderopvang wil het programmabureau Trendbreuk samen met kinderopvangorganisaties en andere samenwerkingspartners in de regio meer peuters een gezonde en kansrijke toekomst bieden.

 

De doelstelling voor dit implementatieproject is een lerend, domein overstijgend netwerk “Gezonde Kinderopvang Zuid-Limburg” op te richten en te bestendigen.

 

In het netwerk gaan partners kennis en ervaringen delen, best practices verspreiden, werkprocessen bespreken en vaardigheden van pedagogisch medewerkers (PM’ers) verbeteren om zo de uitvoering van beleid en programma’s in de kinderopvang te bevorderen. Dit gebeurt zoveel mogelijk vanuit de dagelijkse praktijk en op de werkplek door kennis en vaardigheden tussen professionals onderling (interprofessioneel) te delen, uit te proberen, te bespreken en weer verder te verbeteren.

 

Een reeds uitgevoerde verkenning maakt duidelijk dat best practices nu nog vaak op enkele locaties geïmplementeerd zijn. Het blijkt lastig om deze op te schalen naar andere locaties en kinderopvangorganisaties. Ook zijn er verbeteringen nodig op het gebied van draagvlak, interprofessioneel leren (tussen sociale en pedagogische disciplines), ouderbetrokkenheid, structurele borging en samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs.

 

Daarom is er behoefte aan coördinatie op regionaal niveau, om met elkaar te delen wat goed werkt en massa te kunnen maken. Vernieuwend aan ons implementatieproject is dat er wordt onderzocht hoe de opschaling het best kan worden uitgevoerd, zodat effectieve lokale en integrale aanpakken routinematig onderdeel worden van de kinderopvang als geheel, ondersteund door theorie op dit gebied. Deelnemers in het netwerk worden uitgedaagd om te reflecteren op bestaand handelen, verbeteropties, en uitvoering ervan. In dit cyclisch proces wordt de uitvoering steeds verder geoptimaliseerd en opgeschaald. Professionalisering richt zich zowel op de huidige PM’ers (post-initieel onderwijs), als op het steviger inbedden van gezondheidsbevordering in de opleiding tot PM’ers (initieel onderwijs).

 

Het beoogde netwerk “Gezonde Kinderopvang Zuid-Limburg” kent twee niveaus: een projectgroep en een interprofessioneel lerend netwerk. De projectgroep staat onder leiding van de gemeente Sittard-Geleen en Kinderen ons Vak en zal taken vervullen als faciliteren, verbinden, en aanhaken bij het programma Trendbreuk (dit alles op bestuurlijk en managementniveau). Het interprofessioneel lerend netwerk zal bestaan uit pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisaties en medewerkers sociaal werk, ondersteund door netwerkpartners en kennisinstituten, en zal worden aangestuurd door locatiemanagers van de koepelorganisaties. De onderzoeker zal middels de CARA methodiek (Contextual Action-oriented Research Approach) het uitvoeringstraject met onderzoek ondersteunen. De vraagstellingen luiden:

 

1. Hoe verloopt het proces van draagvlak creëren voor invoering van gezondheidsbevorderende interventies en beleid?

2. Welke versteviging/verandering behoeft het curriculum voor PM’ers om effectief te kunnen bijdragen aan Gezonde Kinderopvang, hoe wordt dit vormgegeven en hoe wordt dit gewaardeerd door de toekomstige PM’ers (initieel onderwijs)?

3. Welke behoefte aan bijscholing en werkplekleren hebben de PM’ers, hoe wordt dit opgezet en is het effectief (post-initieel onderwijs)?

4. Welke impact hebben de door het netwerk geïnitieerde en geïmplementeerde interventies en activiteiten op de opvanglocaties, rekening houdend met de specifieke context van iedere locatie?

5. Hoe ervaren de deelnemers het interprofessioneel lerend netwerk, draagt het bij aan kennisdeling en aan integraal werken aan Gezonde Kinderopvang in Zuid-Limburg?

6. Welke factoren dragen bij aan het opschalen en structureel integreren van gezondheidsbevorderende interventies en beleid op de locaties, rekening houdend met specifieke context van locatie?

 

De onderzoeksvragen worden kwalitatief en kwantitatief beantwoord met o.a. semi-gestructureerde interviews, observaties, de Test Gezonde Kinderopvang, SuperFIT Quickscan, en sociale netwerk analyse. Hierbij worden alle locaties van organisaties en stakeholders die aangesloten zijn bij het netwerk in kaart gebracht. Eindproducten zijn, naast kennisdisseminatie via publicaties en presentaties, een handboek voor opschaling en een ‘menukaart’ van best practices. Looptijd van het project is van september 2021 tot september 2025.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website