Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Tussen Twentenaren bestaan grote sociaaleconomische verschillen met daaraan gerelateerde verschillen in gezondheid. Met name in de stedelijke gebieden hebben mensen een besteedbaar inkomen dat beduidend lager ligt dan het Twents gemiddelde. In vergelijking tot de ouderen, waarvan een kwart nauwelijks een opleiding heeft, zijn volwassen Twentenaren nu aanzienlijk beter opgeleid. De werkloosheid in de drie grote steden ligt boven het landelijk gemiddelde. Gecombineerd met het aantal mensen dat is gepensioneerd, wonen in Twente iets meer niet-actieven dan elders in Nederland.

De gezondheid blijft achter in Twente, de ervaren gezondheid in Twente is goed maar er zijn veel gezondheidsrisico’s bij Twentenaren.

Op het gebied van gezondheid willen we onze achterstand inlopen. Om die reden is onze ambitie voor 2030 daarom ook: Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als inwoners elders in Nederland.

De bestuurscommissie Publieke Gezondheid van Samen14 heeft de GGD Twente in 2018 gevraagd een langetermijnvisie preventie en gezondheidsbevordering op te stellen. In het geformuleerde langjarig programma 2019-2030 ‘Gezonde toekomst voor Twente’ is de ambitie vastgelegd die we nastreven voor de komende 12 jaar. In het langjarig programma zijn de ontwikkelingen zoals de ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning’ (VTV) deze beschrijft als uitgangspunt genomen voor de vraagstukken waar we ook in Twente een antwoord op willen geven. Deze ontwikkelingen zijn:

 

• De vergrijzing heeft grote impact op de volksgezondheid en zorg.

• Meer gezondheid maar ook meer ziekte.

• De druk op ons dagelijkse leven neemt toe.

• Leefstijl én leefomgeving hebben invloed op gezondheid.

• Vaak opeenstapeling van gezondheids- én sociale problemen bij kwetsbare groepen.

• De zorguitgaven stijgen door demografie en technologie.

• Alertheid op bekende én nieuwe risico’s nodig

 

Vanuit dit langjarige programma is voor de kortere termijn de bestuursagenda Publieke Gezondheid 2020-2023 van de veertien Twentse gemeenten ontstaan, waarin mede geleid door het Nationaal Preventieakkoord , prioritaire thema’s zijn benoemd op het gebied van gezondheidsbevordering.Een van de uitgangspunten hierbij is een brede kijk op gezondheid, waarbij niet alleen één enkele gezondheidsindicator wordt beïnvloed, maar juist ook gekeken wordt naar de samenhang. De gewenste gezondheidsbevorderende effecten waarop wordt ingezet binnen de bestuursagenda liggen in lijn met de gewenste trendombuiging zoals geformuleerd in “Gezonde Toekomst voor Twente” en met de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord.

Door het ontbreken echter van een gezamenlijke aanpak en rolverdeling voor het invullen van de bestuursagenda, zijn er geen regionaal gedragen praktische werkwijzen op het gebied van gezondheidsbevordering. Binnen de verschillende Twentse gemeenten, waaronder Tubbergen, Dinkelland, Enschede en Hof van Twente, lopen al verschillende lokale initiatieven op het gebied van gezondheidsbevordering, zowel top-down als bottom-up geïnitieerd. Welke bestaande van deze initiatieven lenen zich, eventueel na verdere ontwikkeling, als concrete en praktische invulling van de bestuursagenda. Door het selecteren en evalueren van succesvolle initiatieven zal een toolbox worden samengesteld bestaande uit verscheidene aanpakken om verschillende aspecten van gezondheid, berust op de prioriteiten van de bestuursagenda, te bevorderen. Gemeenten kunnen naar gelang hun behoeften op het gebied van gezondheidsbevordering, en hun beschikbare budget, keuzes maken uit de te implementeren initiatieven.

Hierbij zullen we:

• Aan de hand van een aantal evidence-based onderzoekmethoden (samen met de inwoners) vaststellen welke aanpak werkelijk kan bijdragen aan het succes van de initiatieven (o.a. kwalitatief onderzoek, interviews en focusgroepen);

• Vaststellen wanneer een initiatief als succesvol bestempeld kan worden. Welke methodieken of factoren dragen bij aan het behalen van die resultaten en hoe kunnen we dat nog meer in gezamenlijkheid bereiken, kunnen we van elkaar leren? Kortom wanneer zijn de Twentse gemeenten samen gezond?

• Onderzoeken hoe dit in de beleidscyclus van de Bestuursagenda Publieke Gezondheid en de individuele gemeenten te borgen (bv. via Plan-Do-Check-Act);

• Uitzoeken wat de inzet op preventie ons nu per saldo onder de streep oplevert (bv. via SROI)

De selectie en evaluatie van de initiatieven zal samen met de betrokkenen (bewoners, zorgprofessionals, lokale ondernemers, ambtenaren, etc.) worden uitgevoerd. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de initiatieven breed gedragen worden, financieel haalbaar zijn, etc. Binnen learning communities zal per geselecteerd initiatief gezocht worden naar de kaders waarin het initiatief functioneert. Op deze wijze zal een voor ieder initiatief een duidelijke doelstelling en stappenplan voor de implementatie ervan ontstaan.

Binnen deze aanvraag zal de focus liggen op de thema’s Infrastructuur en Governance en Financiering van Gezondheidsbevordering.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website