Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleemstelling

De gezondheidsrisico’s en -problemen en grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen maken een aanpak voor een effectieve gezondheidsstrategie in Drenthe complex. De afstemming tussen de veelheid aan netwerken, organisaties en initiatieven die zich hierop focussen is op dit moment onvoldoende waardoor de samenhang en het lerend vermogen niet optimaal is. Inwoners worden hierbij nog te weinig betrokken en er is nog onvoldoende focus op de sociale en fysieke leefomgeving. Dit heeft geleidt bij Drentse bestuurders voor het meerjarenbeleidsprogramma Drenthe, Samen Gezond in Beweging.

 

Binnen het netwerk Drenthe gezond komen netwerken, organisaties en initiatieven op het gebied van positieve gezondheid samen. Om de uitvoering van het meerjarenbeleidsprogramma te ondersteunen en te verstevigen, moet het huidige netwerk Drenthe gezond worden versterkt en uitgebouwd met andere partners. Aanvullend is in de vertaling van beleid naar praktijk belangrijk om professionals uit het werkveld en inwoners van Drenthe te betrekken. Vanuit het ZonMw project ‘Aan de slag met preventie’, is gebleken dat kennis die is opgedaan vanuit interventies beter benut en geborgd kan worden in Drenthe.

 

Doel

Het doel is om te komen van een netwerk waarin kennis wordt gedeeld tot een lerend netwerk met een optimale infrastructuur en samenwerking zodat een betere vertaling van integraal beleid naar praktijk kan worden gemaakt.

 

Bestendiging

Om dit doel te bereiken wordt er aangesloten bij de bestuurlijke regionale samenwerking ‘het Drents Zorglandschap’. Omdat het gezondheidsvraagstuk een zeer complex sociaal-maatschappelijk vraagstuk betreft, is er gekozen voor een multi-level governance. We onderscheiden 3 lagen: 1) Themagroep Sport en Preventie; 2) Het netwerk Drenthe gezond en 3) de lokale werkgroepen. De inwoners van Drenthe staan hierbij overal centraal en de projectleider zal de verbinding binnen en tussen de lagen maken door personen te betrekken die zitting hebben in de verschillende lagen.

 

Relevantie

Alle twaalf Drentse gemeenten ervaren de urgentie om bestaande netwerken en programma’s samen te brengen om zo een effectieve vertaling van beleid naar praktijk te kunnen maken. Om op alle lagen van elkaar te leren is een optimalere infrastructuur nodig waarin veel ruimte is voor integrale samenwerking tussen professionals en professioneel handelen. Om de vertaling van het beleid goed aan te laten sluiten op de inwoners, is het belangrijk dat inwoners participeren binnen het netwerk.

 

Aanpak

In de eerste fase zullen relevante partners op provinciaal niveau bij het netwerk Drenthe gezond betrokken worden. Op lokaal niveau zal worden doorgebouwd op de werkgroepen die vanuit ‘Aan de slag met preventie’ zijn opgezet en deze aan te laten sluiten bij de IWP Drenthe gezond en de lokale werkgroepen van de GLI. Aanvullend zal een plan van aanpak worden opgesteld met alle partners waarin de strategie beschreven wordt voor het ondersteunen en versterken van het integraal gezondheidsbeleid op een gezonde leefomgeving waarbij een lerend netwerk centraal staat. In fase 2 zal de domein overstijgende samenwerking uitgebouwd en versterkt worden door de infrastructuur te optimaliseren waardoor vertaling van beleid naar praktijk geoptimaliseerd wordt. Hierbij gaat het om een brede kijk op gezondheid waarbij elkaars taal begrepen wordt, door 1) wetenschappelijk bewezen strategieën en methodieken te gebruiken en te vertalen; 2) ervaringen vanuit de praktijk mee te nemen; 3) ideeën en behoeften van de inwoners van Drenthe als uitgangspunt te gebruiken. Door inwoners zorgvuldig te betrekken wordt toegewerkt naar een meest effectieve aanpak om de gezondheid van de inwoners te stimuleren. Gedurende de uitvoeringsfase wordt de implementatie van het plan van aanpak gemonitord en geëvalueerd. Via actieonderzoek worden de ervaringen met betrekking tot een optimale infrastructuur en governance en de behoefte en ervaringen op gebied van inhoud en samenwerking onderzocht. De opbrengsten op het gebied van gedeelde kennis en inzichten bij professionals zal worden geëvalueerd en kwalitatieve veranderingen bij inwoners, zoals ervaren betrokkenheid en gezondheid, zal worden geëvalueerd. Deze resultaten worden gedeeld in het netwerk op lokaal, regionaal en landelijk niveau en gebruikt om het plan van aanpak bij te stellen en vervolgens weer te monitoren en evalueren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website