Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2004 bleek dat de jeugd in Zuidoost-Brabant steeds jonger, steeds vaker en steeds meer ging drinken. Om deze trend te stoppen is het regionale alcoholproject 'Laat je niet flessen!' gestart in 2006. Hierin werken de 21 regiogemeenten en samenwerkingspartners samen in het kader van alcoholpreventie onder de jeugd. Dit succesvolle project heeft in 2010 een vervolg gekregen, waaraan ZonMw Gezonde slagkracht een grote bijdrage heeft geleverd. Er zijn meer dan 60 interventies gezamenlijk ontwikkeld, die zowel lokaal als regionaal uitvoering hebben gekregen. Na 8 jaren van alcoholpreventie mogen de resultaten er zijn. Zo is de startleeftijd van alcoholgebruik fors gestegen en ook voeren 9 van de 10 van de gemeenten een effectief lokaal alcoholbeleid. Ook is gebleken dat na afronding van het project de gemeenten en de samenwerkingspartners het onderwerp hebben opgenomen in hun beleid. Het onderwerp Jeugd en alcohol is dus structureel ingebed in Zuidoost-Brabant.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. In de startleeftijd is in de loop van het project een grote verschuiving opgetreden in positieve zin. Het merendeel van de jongeren (61%) start pas met drinken op of boven de 16-jarige leeftijd. Het zeer ambitieuze beoogde resultaat is bereikt voor leeftijden tot 14 jaar, voor 14- en 15-jarigen is het doel nagenoeg bereikt.

 

2. Het regulier drinken van jongeren onder 16 jaar is gemiddeld in vier jaar tijd gehalveerd. Dat is een spectaculaire ontwikkeling. Met name 15-jarigen drinken echter nog regelmatiger dan beoogd.

 

4. .De naleving van het verkoopverbod aan 16-minners is verbeterd. De resultaten van de sportkantines blijven echter nog steeds achter, vergeleken met de horeca en supermarkten.

 

5. Het aantal jongeren dat te veel drinkt onder de 16 is sterk afgenomen. Als men eenmaal mag drinken, drinkt men vaak nog steeds te veel.

 

6. Aan dronken jongeren wordt drank soms geweigerd, maar minder vaak dan vooraf gehoopt.

 

7. Het aantal gemeenten, dat een actief lokaal alcoholbeleid voert in Zuidoost-Brabant is flink toegenomen. Het gestelde ambitieuze doel is daarbij nagenoeg bereikt.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Laat je niet flessen!'is een regionaal alcoholpreventieproject in Zuidoost-Brabant. Het project kent twee hoofddoelstellingen. De eerste is het verhogen van de startleeftijd van alcoholgebruik door jongeren in de regio (geen alcohol onder de 16 jaar). De tweede doelstelling is het beperken van de openbare dronkenschap onder jongeren tussen 16 en 24 jaar in de regio. In het project werken veel partijen samen; onder andere de 21 regiogemeenten, GGD Brabant-Zuidoost, verslavingszorg, politie, NVWA en Halt Oost-Brabant. Het project kenmerkt zich door de systeembenadering, waarbij via de volwassen omgeving van jongeren de beschikbaarheid van alcohol wordt geprobeerd te beperken. Alcoholpreventie geschiedt via de drie lijnen uit de omgevingsbenadering:educatie & draagvlak, beleid & regelgeving en handhaving.

Het project is in 2006 gestart en loopt door tot en met 2013, verdeeld over twee projectperiodes. In deze periodes zijn vele producten ontwikkeld en activiteiten uitgevoerd binnen het project. Deze voortgangsrapportage geeft een overzicht van de producten en activiteiten over de periode 1 februari 2011- 1 februari 2013.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit verslag geeft beknopt een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en resultaten voor de periode 1-2-2011 t/m 1-2-2013 vanuit het project ‘Laat je niet flessen!’. Dit op basis van het regionaal vastgestelde projectplan 2010-2013.

Alcoholpreventie geschiedt via drie pijlers; educatie & draagvlak, beleid & regelgeving en handhaving. Op basis van deze drie pijlers zijn binnen het project de werkgroepen geformeerd, die op basis van het projectplan aan de slag zijn gegaan met de vastgestelde activiteiten. Zo heeft de werkgroep Educatie en draagvlak de volgende producten ontwikkeld; vader-interventies, pakket basisscholen en workshop lokale implementatie. Daarnaast is er gestart met een projectplan 'Interventies jongeren 16-24 jaar'.De werkgroep Beleid en regelgeving heeft het volgende ontwikkeld; verbod op zuipwagens, regionaal model carnavalsbeleid, stimuleringsplan beschikbaarheid kraanwater en aanpassing van beleidsmodellen aan de nieuwe Drank- en Horecawet. Vanuit de werkgroep Handhaving zijn de leeftijdsinspecties uitgevoerd,is er een handleiding blaastesten ontwikkeld, is uitvoering gegeven aan de leerstraf alcohol, is een expertmeeting openbare dronkenschap gehouden en is men aan de slag gegaan met de voorbereiding van de overdracht van handhavingstaken naar gemeenten.

Daarnaast is in opdracht van de regionale stuurgroep afstemming geweest met en gecommuniceerd over de cijfers van de regionale polikliniek Jeugd en alcohol, zijn er twee regionale conferenties gehouden, is een nalevingsonderzoek onder alcoholverstrekkers uitgevoerd, heeft de GGD haar vierjaarlijkse jeugdmonitor gehouden, is een regionale bijeenkomst voor raadsleden georganiseerd, zijn er persberichten en de digitale nieuwsbrief uitgebracht en is de website beheerd met alle producten van het project en actuale informatie aangaande het thema jongeren en alcohol. Tot slot is gestart met de voorbereidingen voor de structurele inbedding van het thema alcohol en jongeren vanaf 2014.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenwerkingsproject.

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is één van de 8 stadsregio's in Nederland met eigen taken, bevoegdheden en budgetten. Het SRE is het verlengd lokaal bestuur van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. In het regionale alcoholpreventieproject 'Laat je niet flessen!' werken de 21 gemeenten onder regie van het SRE met GGD, Halt, K2, Novadic-Kentron, Openbaar Ministerie, politie, STAP, Trimbos-Instituut en Voedsel- en Warenautoriteit sinds 2006 samen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Het SRE is trekker van het project en levert o.a. de bestuurlijk trekker, de projectleider, communicatie en andere ondersteuning.

 

Aanleiding.

In 2005 bleek uit de jeugdmonitor van de GGD, dat de jeugd in Zuidoost-Brabant te jong, te veel en te vaak dronk. Dit was aanleiding voor de 21 portefeuillehouders gezondheidszorg van de gemeenten binnen het SRE, om te besluiten een innovatief project te starten onder de naam 'Laat je niet flessen!'. De grote voorlichtingscampganes van overheden uit het verleden bleken nagenoeg geen effect te hebben. Daarom is STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, actief betrokken om via een nieuwe integrale methodiek de alcoholproblematiek aan te pakken.

 

Aanpak.

De methodiek is er op gericht om via de drie pijlers: educatie en draagvlak, beleid en regelgeving en handhaving de omgeving van jongeren zo te benaderen, dat de beschikbaarheid van alcohol voor hen beperkt wordt. In de eerste projectperiode 2006-2009 is deze nieuwe methodiek getest op maatschappelijke effecten en effectief gebleken. Daarom hebben de besturen van de deelnemende organisaties, waaronder dus de 21 gemeentebesturen, besloten om het project in de periode 2010-2013 te vervolgen.

 

Effecten 2006-2009.

Doel is om de startleeftijd te verhogen en het binge drinken terug te dringen. De gemiddelde startleeftijd qua drinken van het eerste glas alcohol is in Zuidoost-Brabant gestegen van 12,2 jaar naar 14,1 jaar. Het aantal jongeren dat de laatste vier weken alcohol heeft gedronken is sterk gedaald. Ter indicatie: onder 12-jarigen is dat aantal afgenomen met 85%, onder 15-jarigen met 30%. Na jaren van stijgend alcoholgebruik, is het binge drinken, het drinken van meer dan 5 glazen alcohol per gelegenheid, onder jongeren in alle leeftijdcategorieën in Zuidoost-Brabant gestabliseerd of zelfs licht afgenomen. Ook het aantal jongeren dat überhaupt alcohol drinkt is in Zuidoost-Brabant iets gedaald (7,5%. De koopindex, een samenvoeging van de aankoopgeneigdheid en verkoopgeneigdheid (jaarlijks onderzocht bij horeca, supermarkten en sportkantines) bij jongeren onder 16 jaar, is significant gedaald. De verkoopgeneigdheid in absolute zin valt nog tegen (gemiddeld 13% naleving). Inmiddels staat 88% van de ouders uit Zuidoost-Brabant achter de norm 'onder 16 jaar geen alcohol'. Bij aanvang van het project was dat 74%, een significante verbetering dus.

 

Organisatie.

De portefeuillehouder zorg en welzijn van het SRE, lid van het dagelijks Bestuur SRE tevens burgemeester van gemeente Eersel, is bestuurlijk trekker van het project. Zij zit een stuurgroep voor met andere gemeentebestuurders. De stuurgroep stuurt drie werkgroepen aan gebaseerd op de drie pijlers, die op hun beurt weer projectgroepen inzetten voor de ontwikkeling en uitrol van interventies. Daarbij worden alle stakeholders uiteraard ook betrokken, in totaal zo'n 100 personen uit onder meer 31 organisaties. De acties worden vervolgens lokaal geïmplementeerd met begeleiding vanuit het project. Op die lokale implementatie van het alcoholproject zal de komende periode 2010-2013 extra ingezet worden.

 

Financiering.

SRE, gemeenten en de andere partners zetten hun beschikbare reguliere personele capaciteit om niet in. Voor o.a. projectleiding en communicatie wordt daarnaast extra personeel extern ingehuurd. Deze out of pocketkosten worden mede gedragen door gemeenten en provincie. Ook is uit de eerste projectperiode een te investeren bedrag overgebleven.

 

Expertise.

STAP heeft de methodiek ontwikkeld. Zuidoost-Brabant is de eerste regio, waarin deze op grote schaal met succes in de praktijk is toegepast en doorontwikkeld. Qua aantal participanten/gemeenten is het project een van de grootste alcoholprojecten ter wereld en daardoor complex. In 2007 is dit project veelvuldig aangehaald in de Handleiding Lokaal Alcoholbeleid van het ministerie van VWS. In 2009 is het project genomineerd voor de Hein Roethofprijs. Europees wordt 'Laat je niet flessen!' al jaren gevolgd als voorbeeldproject. Binnen Nederland heeft Trimbos-Instituut de methodiek ook omarmd als meest effectieve aanpak evenals onder meer de volgende regio's: De Vallei, West-Friesland, Zuid-Holland-Zuid, Noord-Holland-Noord, Limburg-Zuid. Noord- en Midden-Limburg, Zeeland, West-Brabant en Brabant-Noordoost.

 

Vervolg na 2013.

In 2014 moet de aanpak als structurele werkwijze zijn ingebed en dus op eigen kracht kunnen draaien binnen het regionale netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website