Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Gezonde Voeding" heeft een bijdrage geleverd aan het verminderen van gezondheidsverschillen op het gebied van overgewicht en gezonde leefstijl door het verbeteren van het voedingspatroon bij de wijkbewoners in zeven aandachtswijken in Nijmegen met specifieke aandacht voor jeugdigen en hun ouders en mensen met financiele problemen.

 

Aan het eind van de projectperiode laat de monitorgegevens van de GGD een voorzichtig positief beeld zien; de eetgewoonte van mensen met een lage sociaal economische status is verbeterd.

 

Door de inzet van gezondheidsmakelaars in combinatie met dietisten is het thema voeding, naast meer bewegen, echt een onderdeel geworden van de aanpak overgewicht.

 

Op diverse onderdelen zijn er acties en interventies geweest. Dit heeft geresulteerd in

- verbeterd schoolgezondheidsbeleid en gezonde schoolomgeving, met onder andere aandacht voor gezonde lunch en tussendoortjes, schooltuinen

- borging van het thema "gezonde voeding hoeft niet veel te kosten" in zowel de verplichte als vrijwillige budgetteringscursus.

- Verbetering van voedingsaanbod in gemeentelijke speeltuinen.

- Ontwikkeling van nieuwe interventies o.a Overheerlijk Overblijven, Voedingslessen, Smaakworkshop, Uitleenkist resturant op school, Opvoedingspel etc.

 

Het project heeft enkele nieuwe samenwerkingensverbanden opgeleverd onder andere met schuldhulpverlening en de lokale middenstand. Tevens heeft de samenwerking tussen GGD en dietisten een impuls gekregen en is daardoor versterkt.

 

Door de samenwerking tussen verschillende partijen blijft ook na afloop van het project voeding een belangrijk thema en is er op verschillende manieren aandacht voor het thema. De gezondheidsmakelaars zullen gebruik blijven maken van de interventies en de afdeling schuldhulpverlening blijft een dietist betrekken bij de budgetteringscursus voor het thema "Gezonde voeding hoeft niet veel te kosten".

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten van het project "Gezonde voeding"

 

- verbeterd voedingspatroon

Fruit gebruik maar ook groente gebruik onder jeugd met de lage SES in de achterstandswijken is iets beter ten opzicht van 4 jaar geleden, maar nog steeds veel ongunstiger dan de hoge SES.

Bij volwassenen zien we dat het groente en fruitgebruik in de wijk Hatert (aandachtswijk) de afgelopen 4 jaar sterk verbeterd is. Zowel voor de lage SES als de hoge SES terwijl dat niet de trend is voor geheel Nijmegen

Verder zien we dat een aanzienlijke groep mensen is bereikt met onze activiteiten, bij een deel van deze groep zal dit ook tot kennisvermeerdering en meer bewustwording geleid hebben.

 

- verbeterd schoolgezondheidsbeleid en gezonde schoolomgeving, met onder andere aandacht voor gezonde lunch en tussendoortjes. En er zijn drie schooltuinen gerealiseerd.

- borging van het thema "gezonde voeding hoeft niet veel te kosten" in zowel de verplichte als vrijwillige budgetteringscursus.

- Verbetering van voedingsaanbod in gemeentelijke speeltuinen.

- Ontwikkeling van nieuwe interventies o.a Overheerlijk Overblijven, Voedingslessen, Smaakworkshop, Uitleenkist resturant op school, Opvoedingspel etc.

- Samenwerking met de lokale middenstand en andere partijen buiten de gezondheidszorg, zoals milieu educatie centrum.

- Kennis over thema voeding, manieren van interventies om het belang van gezonde voeding onder de aandacht te brengen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Gezonde Voeding wordt uitgevoerd als onderdeel van het lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Nijmegen. Doel van het project is dat ouders en hun kinderen en mensen met een lage sociaal economische status en/of financiele problemen een gezondere eetpatroon (en een gezondere leefstijl) krijgen. Er is een aparte gezondheidsmakelaar aangesteld voor het onderwerp voeding. Samen met de drie andere gezondheidsmakelaars en de diëtisten van de Thuiszorg worden diverse maatregelen genomen en activiteiten georganiseerd in de wijk en op school, vooral gericht op ontbijt, gezonde traktaties/tussendoortjes, gezonde kantine en meer groente en fruit. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met scholen, partners in de wijk en experts om het het netwerk en de kennis te vergroten omtrent voeding. Dit heeft geresulteerd in kleine en grote activiteiten in de wijk en op school.

Supermarktrondleidingen, Dietiste-inloop spreekuur in de supermarkt, kookcursussen, opzetten schooltuin, organiseren van gezonde en fitte weken, netwerkontbijt, ouderbijeenkomsten voor scholen en peuterspeelzalen. Er worden ook structurele maatregelen doorgevoerd zoals invoeren gezond traktatiebeleid en schoolgruiten op scholen. Samen met schuldhulpverlening wordt er aanvullend op de budgetteringscursus een module Gezonde Voeding gegeven. Er is ook samenwerking gezocht met de Voedselbank.

Er is ook met succes samenwerking gevonden met locale supermarkten en goede gesprekken gevoerd met Lidl op landelijk niveau.

Er worden steeds meer mensen bereikt met de diverse activiteiten op school en in de wijk, waardoor het thema gezonde voeding steeds meer aandacht krijgt. Daarnaast sluiten steeds meer partijen aan bij het project, wat de mogelijkheden van activiteiten en maatregelgen vergroot.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

* Gesprekken gevoerd ter vergroting van kennis en netwerk rondom gezonde voeding (supermarkten, scholen, voedingscentrum, voedselbank etc).

* Afspraken met lokale supermarkten over inzet project (vooral sponsoring in natura).

* Gesprekken met Lidl over samenwerking

* Supermarktrondleidingen en voorlichtingsbijeenkomsten (o.a. bij de voedselbank)

* 2 cursussen gezonde voeding bij de cursus schuldhulpverlening

* Mogelijkheden tot samenwerking met voedselbank

* Overheerlijke overblijven op twee scholen + onderzoek naar uitbreiding en inbedding

* Op de scholen in de aandachtswijken in Nijmegen de volgende activiteiten

- invoeren schoolgruiten als beleid

- invoeren gezonde traktatiebeleid

- Opzetten schooltuin in Hatert

- Ouderbijeenkomst over traktaties en gezonde voeding

- Activiteiten (ontbijt, smaaklessen etc) rondom voeding in gezonde weken op scholen

- Netwerkontbijt

- Organiseren gezondheidsmarkt en gezonde en fitte weken op school en in de wijk

- Kookcursus

- Dietiste-inloop-spreekuur in supermarkt

- Traktatieworkshops in peuterspeelzalen

* Onderzoek naar gezonde voeding in kantines speeltuinen

* Maken van een fimpje Gezonde Voeding en schooltuin

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanpak van overgewicht is in de gemeente Nijmegen een van de kernpunten van het door de gemeenteraad vastgestelde gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Binnen het gezondheidsbeleid wordt voor een integrale aanpak van overgewicht gekozen waarin veel, zowel private als publieke, instellingen en instanties deelnemen, evenals hulpverleners in de nulde en eerste lijn en bewoners- en wijkorganisaties. Dit sluit aan bij de al jaren bestaande wijkaanpak binnen Nijmegen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, werkgelegenheid en integratie. Met het gezondheidsbeleid wil het stadsbestuur (vanuit de sectoren gezondheid, sociale zaken, wijkaanpak, economie en onderwijs) benadrukken dat ook gezondheid als een van de kernwaarden in de wijkaanpak meegenomen moet worden.

Verder zet Nijmegen nadrukkelijk in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden door het bereiken van mensen met een lage sociaal economische status en financiële problemen. Daarom worden de activiteiten uit dit voorstel gericht op een drietal achterstandsgebieden, (Hatert, West en Dukenburg/Lindenholt), die in totaal 7 wijken omvatten.

 

In het gezondheidsbeleid wordt stevig ingezet op het stimuleren van bewegen met een beweegaanpak voor de jeugd (JUMP-in) en volwassen (Ketenaanpak actieve leefstijl). Hierbij is aandacht voor gezonde voeding, maar met Gezonde slagkracht willen wij graag deze aandacht vergroten en verbreden, met name bij lage SES-groepen, om onze aanpak van overgewicht te versterken. Iedereen is vrij in de keuze wat hij of zij eet en drinkt, maar wij willen graag de gezonde keuze de gemakkelijke keuze maken. Door middel van kennisvermeerdering/voorlichting, ondersteund door beleidsmaatregelen en omgevingsinterventies willen wij meer mensen verleiden tot een gezonde leefstijl. Vroeg een goede leefstijl / eetpatroon aanleveren is makkelijker, dan op latere leeftijd een ongezond eetpatroon te veranderen. We willen dan ook ouders en hun kinderen bereiken om zo aandacht te krijgen voor de keuzes die worden gemaakt in de opvoeding over voeding en eetpatroon. Naast deze doelgroep in de aandachtswijken richten we ons ook op mensen met een lage sociaal economische status en financiële problemen. Uit de resultaten van de Volwassenmonitor 2008 van de GGD blijkt dat het groente, fruit en ontbijtgedrag van deze groep veel te wensen overlaat. Deze groep is vaak moeilijk bereikbaar via algemene voorlichting, maar de gemeente heeft voor een belangrijk deel deze doelgroep in beeld heeft via haar eigen afdelingen Werk & Inkomen / Zorg & Inkomen en Schuldhulpverlening. Via deze gemeentelijke kanalen kunnen we deze groep mensen met veelal een gemiddeld slechtere gezondheid goed bereiken.

We streven naar een zo adequaat mogelijk integraal pakket aan activiteiten, maatregelen en omgevingsinterventies waarmee de doelgroep op verschillende manieren bereikt wordt. Daarbij zal de aandacht vooral liggen op het dagelijks ontbijten, dagelijks eten van groente en fruit en het eten van gezonde tussendoortjes. Op de scholen (voornamelijk in wijken met relatief veel ouders met lage SES) zal samen met ouders en kinderen het traktatiebeleid worden opgesteld en praktische voorbeeldactiviteiten worden georganiseerd om dit beleid ook concreet te realiseren. De aanpak van de gezonde schoolkantine zal worden ingezet om de gezonde keuze de makkelijkste keuze te laten zijn voor de jeugd. Samen met de gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen / Zorg & Inkomen en Schuldhulpverlening wordt de doelgroep geholpen om met een beperkt budget toch gezond te kunnen leven. Dit zal gebeuren door onder ander voorlichting in de reguliere budgetteringscursus, maar ook door aparte activiteiten, zoals supermarktbezoek en kooklessen. Verder zal er ook in de wijk ingezet worden op verschillende activiteiten en maatregelen. Dit gaan we opzetten met de lokale middenstand, voedselbank en andere bedrijven en organisaties.

Met de actieve inzet van het stadsbestuur en dit pakket aan activiteiten en maatregelen verwachten wij dat meer mensen ontbijten, er door de doelgroep meer groente en fruit wordt geget

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website