Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Gezond inrichten Gageldonk-West maakt onderdeel uit van de herstructuring van deze naoorlogse wijk. Het is een wijk met veel inwoners met een lage SES status. Doel van het project is om bij de herinrichting van de openbare ruimte rekening te houden met gezondheid en bewegen. Dit zal in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. Denk hierbij aan de herinrichting van speeltuinen en aanleg van fietspaden. Ook is er tijdens de projectperiode van ZonMW gekeken naar manieren om bewoners of groepen bewoners bij dit project te betrekken. Beweegwijzer Bergen op Zoom, die tevens verantwoordelijk is voor Bewegen op recept, heeft een wandelactiviteit voor zowel mobiele als minder mobiele bewoners opgezet. Verder is door Sportservice Noord-Brabant een ´Beleef je wijk toer´ gehouden bij een van de basisscholen uit de wijk. Tot slot heeft FORUM voor een groep vrouwen een wijkatelier georganiseerd. In dit wijkatelier zijn ideeen ontwikkeld rondom bewegen, maar ook ideeen over ontmoeten en veiligheid.

Een aantal ideeen sloot aan bij andere bewonersinitiaven die in het kader van de Wijkwaardebonnen waren opgezet. Inmiddels zijn een aantal van deze ideeen gerealiseerd. Zo vond op 8 juni 2013 de opening van de beweeg- en ontmoetingsroute in het park De Vijverberg plaats.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De volgende resultaten zijn behaald:

- Oplevering stedenbouwkundig advies over een beweegvriendelijke omgeving in Gageldonk-West;

- Uitvoering enquête De gezonde wijk onder ruim 100 wijkbewoners;

- Uitvoering checklist fysieke wijkkenmerken TNO;

- Inventarisatie huidig sport- en beweegaanbod wijkorganisaties Gageldonk-West;

- Uitvoering workshops Gezondheid & Bewegen op basisschool De Grebbe, bereik ca. 45 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8;

- Oplevering ‘Beweeganalyse Gageldonk-West’ (onderzoeksrapport met inzicht in beweeggedrag en –motivatie en bewustwording van bewegen in de wijk van diverse doelgroepen).

- Doorontwikkeling van Bewegen op recept in de wijk

- Uitvoering Buitenspeeldag

- Uitvoering 'Beleef je wijk tour' met groepen 6, 7 en 8 basisschool El Feth

- Uitvoering Wijkatelier Groen en Gezond

- Realisatie herinrichting speeltuin Zilverschoonplein

- Realisatie Beweeg- en ontmoetingsroute rondom Park De Vijverberg

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stand van zaken 2010

Ons project richt zich op het meer bewegen van de inwoners van de ISV-wijk Gageldonk-West. Enerzijds door een gezonde en beweegvriendelijke wijkinrichting te realiseren en anderzijds door wijkbewoners te stimuleren meer gebruik te maken van de omgeving. Hierbij wordt zoveel mogelijke aangesloten bij bestaande (gezondheids)activiteiten. De resultaten voor 2010 zijn o.a. als volgt:

1. Er is in april 2010 de enquete De Gezonde Wijk in de wijk uitgezet om te kijken hoe het huidige beweeggedrag van de wijkbewoners is. Deze enquete wordt verwerkt in een onderzoeksrapport waarin allerlei onderzoeksgegevens m.b.t. Gageldonk-West gebundeld zijn. Dit rapport "Beweeganalyse"is opgeleverd in maart 2011;

2. Er is in juli 2010 een stedenbouwkundig advies uitgebracht over hoe een gezonde en beweegvriendelijke omgeving emit kan zien. Dit advies dient als input voor het in ontwikkeling zijnde Masterplan Gageldonk- West;

3. In november 2010 hebben de groepen 6,7 en 8 van basisschool De Grebbe foto's gemaakt van hun speelplekken in de wijk en ook ideeen op papier gezet over hoe hun ideale speelplek er uit ziet. Ze hebben tevens hun ouders en buren geinterviewd over de speelvoorzieningen in de wijk. De inbreng van de kinderen is te vinden op de buurtsite ww.buurtsite.net/gageldonk-best. Op dit moment wordt bekeken wat van hun ideeen kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een mobiele speelplek;

4.Er is een inventarisatie gemaakt van het huidige aanbod aan activiteiten op het gebied van gezondheid en bewegen (zomer 2010).

5. Er hebben gesprekken met de NISB plaatsgevonden om ons project als pilot voor het ministerie van VWS aan te merken.

6. Wat in 2010 helaas niet volgens planning is verlopen, is het opleveren van het Masterplan Gageldonk-West De planning was zomer 2010, maar het is nu onduidelijk wanneer de oplevering zal plaatsvinden. Op dit moment is dus niet bekend welke deelgebieden voor welke doelgroepen kunnen worden heringericht. Het hiermee samenhangend wijkatelier Groen en Gezondheid en de workshop voor ouderen hebben dan ook nog niet plaatsgevonden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten voor 2010 zijn o.a. als volgt:

1. Er is in april 2010 de enquete De Gezonde Wijk in de wijk uitgezet om te kijken hoe het huidige beweeggedrag van de wijkbewoners is.

2. TNO scan kindvriendelijke wijk is in de wijk uitgevoerd

3. GGD Gezondheidsmonitoren Ouderen en Volwassenen Bergen op Zoom met een extra steekproef voor Gageldonk-West zijn uitgevoerd.

4. Bovenstaande gegevens zijn verwerkt in een onderzoeksrapport waarin allerlei onderzoeksgegevens m.b.t. Gageldonk-West gebundeld zijn. Dit rapport "Beweeganalyse" is opgeleverd in maart 2011;

5. Er is in juli 2010 een stedenbouwkundig advies uitgebracht over hoe een gezonde en beweegvriendelijke omgeving emit kan zien. Dit advies dient als input voor het in ontwikkeling zijnde Masterplan Gageldonk- West;

6. In november 2010 hebben de groepen 6,7 en 8 van basisschool De Grebbe foto's gemaakt van hun speelplekken in de wijk en ook ideeen op papier gezet over hoe hun ideale speelplek er uit ziet. Ze hebben tevens hun ouders en buren geinterviewd over de speelvoorzieningen in de wijk. De inbreng van de kinderen is te vinden op de buurtsite www.buurtsite.net/gageldonk-best. Op dit moment wordt bekeken wat van hun ideeen kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een mobiele speelplek;

7. Er is een inventarisatie gemaakt van het huidige aanbod aan activiteiten op het gebied van gezondheid en bewegen (zomer 2010).

8. Er hebben gesprekken met de NISB plaatsgevonden om ons project als pilot voor het ministerie van VWS aan te merken.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij willen van Gageldonk-West een gezonde wijk maken: een wijk waarvan de openbare ruimte zo is ingericht dat deze uitnodigt tot bewegen. Gezond inrichten vraagt om gezond ontwerpen. Hieronder verstaan wij ontwerpen waarbij gebruik wordt gemaakt van groen en de betrokkenheid van de bewoners en wijkorganisatie die gezondheidsinterventies uitvoeren. Bij het gezond ontwerpen kijken we naar het woon-werk-verkeer, speelruimte voor kinderen, voorzieningen in de buurt, veilige schoolomgeving voor kinderen, groen bij scholen, buurtcentra of ouderenvoorzieningen, fiets- wandelinfrastructuur enzovoorts. Belangrijk is de koppeling tussen de fysieke aanpassingen van de openbare ruimte en de bestaande gezondheidsinterventies. Fysieke omgeving en gezondheidsinterventies kunnen naar onze mening elkaar versterken. We willen een sociale omgeving creëren, waarin de te weinig actieve bewoners in een netwerk van welzijns-, gezondheids-, school- en sportprofessionals beïnvloed en ondersteund worden. Dit in combinatie met een fysieke omgeving die bewegen mogelijk én aantrekkelijk maakt.

 

Tot nu toe zijn veel lokale gezondheidinterventies gericht op voorlichting en bewustmaking, maar wij zijn er van overtuigd dat een groene en bewegingsstimulerende woon- en werkomgeving mensen stimuleert om dagelijks meer te bewegen. De uitdaging in het project is niet alleen de fysieke ruimte op een gezonde manier in te richten, maar deze ook daadwerkelijk te verbinden aan de meer traditionele manieren van gezondheidsinterventies zoals beweegactiviteiten, voorlichting en educatie. Uiteraard is de betrokkenheid van wijkbewoners hierbij een noodzakelijk voorwaarde. De ervaringen met gezond inrichten die bij deze wijkaanpak worden opgedaan, zullen worden geïmplementeerd in andere wijkaanpakken in Bergen op Zoom. Ook zal er met de gemeente Roosendaal, die ook met wijkaanpakken bezig is, informatie en kennis worden uitgewisseld en daar waar mogelijk samen worden gewerkt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website