Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Blootstelling aan chemische stoffen draagt significant bij een de totale ziektelast en mortaliteit in Nederland. Luchtwegaandoeningen zijn veel voorkomende en ernstige beroeps gebonden aandoeningen. Twee chemische blootstellingen uit de top tien van beroeps gebonden risico’s zijn isocyanaten (autoschadeherstel sector) en silica (bouw sector). Het doel van deze studie was om een multidimensionaal interventie programma te ontwikkelen en implementeren gericht op het reduceren van blootstelling en daarmee het reduceren van de ziektelast in de bouw en autoschade herstel branche.

Een baseline survey in de bouw liet zien dat de grenswaarde voor silica voor hoog blootgestelde beroepen als sloper en voegenhakker voor meer dan 60% werd overschreden. Daarnaast wees deze survey uit dat ondanks de aanwezigheid van technische beheersmaatregelen, deze niet (goed) gebruikt worden en dat het kennisniveau over de risico’s van silica laag is. Voor isocyanaten bestaan geen grenswaarden. Echter, de baseline survey in de autoschade herstel sector liet eenzelfde beeld zien van niet (correct) gebruik van aanwezige beheersmaatregelen en een laag kennisniveau over de risico’s van isocyanaten. Daarom is ervoor gekozen om een multi dimensionale interventie te ontwikkelen (gericht op gedrag en organisatie naast techniek), met als doel het juiste gebruik van beheersmaatregelen te bevorderen. De interventie is ontwikkeld volgens de interventie mapping aanpak voor een gedegen samenstelling en implementatie van de interventie. De interventies zijn ontwikkeld in samenwerking met stakeholders, zoals branch organisaties en werkgevers.

Het interventie programma is in vier bouwbedrijven uitgerold in een studie met RCT design (4 controle bedrijven, zie resultaten sectie). Samenvattend bleek uit de nameting dat zowel de managers als werknemers zeer tevreden waren over de interventie. Daarnaast bleek een substantiële reductie in blootstelling onder hoog blootgestelde werknemers (beton boorders, voegenhakkers, slopers) mogelijk. Deze daling, die tenminste deels het effect was van de uitgevoerde interventie, is van belang voor het grote aantal bouwvakkers in Nederland en wereldwijd. Daarom wordt deze interventie in het VIMP project ‘Structurele implementatie van een interventie gericht op reductie van silica blootstelling in de bouwsector’ (20800095002) aangepast voor bredere implementatie in Nederland.

In de autoschadeherstel, is de interventie uitgevoerd in 8 bedrijven in een pilot studie (8 controle bedrijven). Omdat het aantal autospuiters per bedrijf slechts laag is kunnen over deze studie geen uitspraken gedaan worden over statistische significantie. Echter, de resultaten laten een kleine stijging in het kennisniveau en een aantal gedragsindicatoren zien. Daarnaast waren ook in deze branche de werkgevers en werknemers zeer tevreden, en zouden de meesten de interventie aanbevelen aan andere bedrijven. Deze resultaten laten zien dat een dergelijke interventie geschikt is om in deze branche toe te passen. Uit de observaties en interviews tijden de interventie en nameting zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen voor het verder ontwikkelen en implementeren van interventies in de auto schade herstel sector (zie resultaten sectie).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De bouw

In de bouw is de interventie vrijwel geheel volgens protocol geïmplementeerd, en werden de drie interventie sessies en het interventie materiaal goed gewaardeerd en aanbevolen voor toekomstige implementatie door zowel managers als bouwvakkers. Vooral de audiovisuele materialen zoals een documentaire en presentatie werden goed beoordeeld. Silica staat momenteel in de belangstelling en Inspectie SZW deelde vlak voor de implementatie van de interventie mee dat er een branche brede inspectie ronde zou plaatsvinden. De nameting liet een substantiële reductie in blootstelling in de drie hoog blootgestelde beroepen zien in zowel de interventie als de controle bedrijven, vergeleken met de baseline metingen. Deze daling was significant groter in de interventie groep dan in de controle groep, waaruit blijkt dat de interventie een additioneel effect had op de algemene daling die waarschijnlijk door de inspecties veroorzaakt is. Beton boorders in de in de interventie groep gebruikten significant meer beheersmaatregelen tijdens de nameting dan in de baseline studie. Slopers lieten een vergelijkbaar maar niet significant effect zien. Deze interventie wordt aangepast voor industrie brede implementatie binnen het VIMP project ‘Structurele implementatie van een interventie gericht op reductie van silica blootstelling in de bouwsector’ (20800095002). Hiervoor worden, in samenwerking met branch organisaties en opleidingsinstituten, de materialen geschikt gemaakt voor bredere toepassing en wordt de verantwoordelijkheid voor de interventie overgedragen aan de branche.

 

De autoschade herstel

De pilot studie was gericht op het evalueren van een interventie onder spuiters en hun managers die als doel had om gebruik van beheersmaatregelen en kennis over de risico’s van isocyanaten te vergroten. De nameting liet kleine verbeteringen in kennis over isocyanaten zien in de interventie groep terwijl deze stabiel bleef in de controle groep. Het gebruik van beschermende handschoenen leek licht te verbeteren in de interventiegroep. Echter, handschoenen werden niet altijd gedragen en er is meer ruimte voor verbeteren van het gebruik van beheersmaatregelen, vooral tijdens mengen van verf en schoonmaken van spuitpistool. De kleine positieve verschuivingen laten zien dat er ruimte is voor dit type interventie studies in de autoschadeherstel. Daarnaast waren zowel spuiters als managers tevreden over het programma en zouden het aanraadden aan collega’s. Uit deze pilot studie kunnen een aantal lessen geleerd worden die bij opschaling van waarde kunnen zijn: de uitleg over de gezondheidseffecten door een long arts werd erg gewaardeerd, het programma bestond uit slechts één sessie en meer intens programma zoals in de bouw is mogelijk effectiever, hiervoor zouden de materialen moeten worden aangepast, tijdens de interventie sessie werden door de spuiters veel ideeën aangedragen om blootstelling te verlagen welke eerder geïdentificeerd kunnen worden als ook werknemers bij de ontwikkeling van de interventie betrokken worden, de betrokkenheid van managers tijdens de interventie was vrij laag en zou verhoogd moeten worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BACKGROUND: Exposure to chemical substances contributes significantly to the total disease burden and mortality in the Netherlands. Respiratory diseases are among the most severe occupational illnesses and exposure to isocyanates and silica dust (construction industry) are listed among the top ten emerging occupational health risks. Although a lot of insight is available about the associations between (occupational) diseases and chemical exposure (e.g. dose-response information), there is only very limited evidence with respect to the effectiveness of primary prevention programs in this field.

 

AIM OF THIS STUDY: Develop and implement a multidimensional intervention program simultaneously in two industries to decrease the disease burden of chronic respiratory diseases. Identify critical elements of an effective intervention strategy in the participating companies. Evaluate the applicability of these critical elements among other industries with similar problems related to chemical exposures. Evaluate the (cost) effectiveness of a variety of commonly used control measures and intervention strategies.

 

STUDY POPULATION: In the participating sectors the above described paucity of information on effectiveness of control measures is very much the real life situation. There is currently a lot of information available on ways to reduce exposure in the construction industry. Yet, the effectiveness of most of these interventions is not properly evaluated. For the car repair industry information on effective interventions are generally scarce. Furthermore recent evaluations as part of the arboconvenanten indicated that proper use of control measures is in many cases still limited.

 

APPROACH: In this study we will design and evaluate a multidimensional intervention program focused on reducing the disease burden from chronic respiratory diseases associated with occupational exposure to isocyanates and quartz. We will use the intervention mapping (IM) approach to ensure a thorough composition and implementation of our intervention program. The impact of the intervention program will be evaluated in a two-step approach. In a first empirical step a randomized controlled trial will be conducted to assess changes in exposure levels as well as changes in determinants associated with exposure among several car repair companies and construction worksites. In the second step a modeling approach (health impact assessment) will be used to predict future changes in disease burden as a result of these observed changes in exposure levels. In this second step we will also perform a cost-benefit analysis for intervention scenarios. This study focuses on engineering, organizational as well as human (behavioral) factors and takes into account interactions between these different elements to increase effectiveness.

 

EXPECTED OUTCOME: The multidimensional intervention program will provide insight into the importance of engineering, organizational and human factors for effective intervention strategies. The implemented interventions should substantially decrease the exposure in the participating companies and provides guidelines for the industries as a whole to improve the primary prevention of occupationally related respiratory diseases. The participation of individual companies as well as the branch organizations, Arbouw and FOCWA, ensures wide spread commitment and implementation of results of the proposed intervention study.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website