Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Activiteit

Twee "meet the experts"-bijeenkomsten voor alle wethouders Volksgezondheid uit de gemeenten die vallen onder het verzorgingsgebied van het Sarphati Initiatief. De primaire doelgroep omvat 59 wethouders die 53 gemeenten uit Noord-Holland en 6 gemeenten uit Flevoland vertegenwoordigen. De secondaire doelgroep bestaat uit diverse hoogleraren en beleidsmedewerkers (inclusief de managers) wier werk, direct of indirect, verband houdt met publieke gezondheid. Onder het overkoepelende thema "Volksgezondheid en politiek" gaan wethouders, als politiek-bestuurlijke experts, in gesprek met experts uit wetenschap en beleid over uiteenlopende aspecten van de volksgezondheid.

 

Doel

Op politiek-bestuurlijk niveau versterken van de integratie van beleid, onderzoek en praktijk op het thema volksgezondheid.

 

Subdoelen

Het op aansprekende wijze beschikbaar stellen van wetenschappelijk kennis aan politiek-bestuurlijke besluitvormers en beleidsmakers ten behoeve van de gemeenteraadsperiode 2014-2018. Het betreft kennis over specifieke thema's in relatie tot volksgezondheid. Deze kennis is deels opgedaan binnen het Sarphati Initiatief zelf. In wisselwerking delen wethouders en beleidsmedewerkers hun kennis over politiek-bestuurlijke besluitvorming en lokale beleidsprocessen met de wetenschap. De wederzijdse inzichten dragen bij aan het uiteindelijke doel van versterkte integratie.

 

Inhoud

Startpunt vormt de notie dat de publieke gezondheid sterk afhankelijk is van politieke besluiten. Gezondheid is mede het product van politiek-bestuurlijke beslissingen over investeringen in maatschappelijke omstandigheden waaronder gezondheid tot stand komt. Denk aan besluitvorming in relatie tot armoede, de inrichting van wijken, huisvesting, werkvoorziening en schooluitval. Daarnaast komen actuele thema's aan de orde die hoog op lokale agenda's staan, bijvoorbeeld vanwege de decentralisaties die dan vorm krijgen. Deze thema's worden gerelateerd aan wetenschappelijke kennis, zoals over het belang van collectieve preventie, de rol van laaggeletterdheid en diversiteit, en de inzet van lokaal beleid als instrument voor volksgezondheid.

 

Werkvorm

Onder leiding van een moderator wordt het belang van politieke beslissingen voor de volksgezondheid per thema geïllustreerd met wetenschappelijke feiten en daden uit de bestuurlijke- en beleidspraktijk. In gesprek gaan telkens een aansprekende wetenschapper, een politiek-bestuurlijk rolmodel (wethouder met presentatie en onderbouwing van lokale besluiten), en een ambtelijk ambassadeur (beleidsmedewerker met presentatie en vertaling naar lokaal beleid). Zo krijgen bestuurders en beleidsmakers niet alleen actuele wetenschappelijk informatie − ze zien ook hoe die informatie via het eigen wethouderschap en de eigen beleidspraktijk de volksgezondheid kan versterken. Onderzoekers worden uitgedaagd om, vanuit hun wetenschappelijke rationaliteit, in te spelen op de politiek-bestuurlijke en ambtelijke realiteit

 

 

Planning

Twee "meet the experts"-bijeenkomsten: mei 2014, na de wisseling van wethouders als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, en november 2014.

Voorbereiding

De voorbereiding start in het najaar van 2013. De werving van wethouders gebeurt in samenspraak met de GGD-directies die het idee van meet-the-experts-meetings onderschrijven. De werkvorm wordt met een moderator verder uitgewerkt. De thematiek wordt gestuurd door vragen uit de politiek-bestuurlijke arena zelf en, op geleide van de lokale urgentie, nader vastgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van beleid, onderzoek en praktijk. Aansprekende hoogleraren (AMC en VUMC), bestuurlijk rolmodellen en beleidsambassadeurs worden vroegtijdig betrokken. Vanuit die betrokkenheid worden 60-100 deelnemers geworven onder alle partners van het Sarphati Initiatief.

Uitvoering

Elke bijeenkomst duurt van 17 tot 20 uur, en bestaat uit een plenair deel (hoofdthema) en enkele subgroepbijeenkomsten (deelthema's).

Follow-up

Voor een kansrijke selectie van gemeenten wordt, op een lokaal gedragen thema, een "interactieteam" gevormd. Dit team, bestaand uit

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website