Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De totale studie bestond uit vijf fasen, namelijk (1) ontwikkeling van een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), (2) evaluatie van de beleidsrelevantie van de regionale VTV, (3) ontwikkeling van een generiek model voor de regionale VTV, (4) evaluatie van de bruikbaarheid van de database voor wetenschappelijke analyse en (5) conclusies. De studie is volgens plan verlopen. Allereerst is een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) ontwikkeld voor de GGD-regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant. Vervolgens is deze regionale VTV geëvalueerd om lessen te trekken voor de inhoud, de presentatie en het proces van volgende regionale VTV’s. Bovendien is het VIP uitgevoerd voor de lokale en regionale implementatie van de Kernboodschappen voor lokaal beleid.

Gebaseerd op dit ontwikkelde empirische model en de evaluatie ervan, en op basis van relevante (inter)nationale onderzoeksliteratuur werd vervolgens een theoretisch kader ontwikkeld voor de kwaliteit van regionale volksgezondheidsrapportages in Nederland. Hiervoor is de methode van concept mapping met experts gebruikt.

In opdracht van het Ministerie van VWS werd samen met het Nivel en het RIVM in een haalbaarheidsstudie gekeken naar relevantie en mogelijkheden voor de afstemming tussen de regionale VTV en de Nederlandse Vraag-Aanbod-Analyse-Monitor (VAAM) met het oog op een samenhangende informatievoorziening voor beleid en planning in de publieke en eerstelijnszorg op lokaal en regionaal niveau.

In het laatste deel van deze studie werd het gebruik van regionale epidemiologische informatie van GGD’en voor wetenschappelijk onderzoek geïllustreerd door twee studies: de eerste beantwoordde een onderzoeksvraag over persoonlijkheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen, de tweede beantwoordde een onderzoeksvraag over huiselijk geweld, eenzaamheid en persoonlijkheid.

De wetenschappelijke verslaglegging van alles fases vond plaats in de vorm van nationale en internationale (concept-)artikelen en presentaties en in de vorm van een proefschrift. De bevindingen van de VIP zijn in een handzaam rapport gepubliceerd in de vorm van tien kernboodschappen voor implementatie. De verworvenheden van het project zijn door het RIVM in een toolkit regionale VTV verwerkt (www.toolkitvtv.nl) voor het gebruik door andere GGD’en die een eigen regionale VTV willen ontwikkelen. Inmiddels hebben 10 GGD’en in Nederland een eigen regionale VTV geproduceerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Een regionale variant van de nationale VTV kon worden ontwikkeld in twee Nederlandse pilot regio’s. In de GGD-regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant bestaat de regionale VTV uit een Samenvattend rapport per regio, rapportages met Kernboodschappen voor lokaal beleid per gemeente en de website Regionaal Kompas Volksgezondheid. Het empirische model voor regionale volksgezondheids¬rapportages kan worden gekarakteriseerd door 1) producten, 2) inhoud en vormgeving en 3) proces en organisatie. Het empirische regionale VTV model bestaat uit verschillende producten voor verschillende doelen en doelgroepen. Regionale en Gemeentelijke Rapporten richten zich op de onderbouwing van strategisch regionaal en lokaal volksgezondheidsbeleid. Websites bevatten up-to-date informatie en richten zich op de onderbouwing van tactisch regionaal en lokaal volksgezondheidsbeleid. De websites reiken bouwstenen aan voor de vertaling van strategische beleidsprioriteiten in concrete actieplannen. Veel actoren zijn betrokken bij de ontwikkeling van een regionale VTV. Het empirische procesmodel voor een regionale VTV sluit aan bij het theoretisch kader waarin interactie tussen onderzoekers en beleidsmakers een belangrijke voorwaarde is voor het gebruik van onderzoeksgegevens in volksgezondheidsbeleid.

• De evaluatiestudie laat een positief beeld zien van de bekendheid, het gebruik en de bruikbaarheid van de regionale VTV. De meeste ambtenaren vinden dan ook dat de GGD iedere vier jaar een regionale VTV zou moeten uitbrengen, gekoppeld aan de lokale (gemeentelijke) nota volkgezondheid. Het proces van de ontwikkeling van de regionale VTV is belangrijk voor de positieve waardering, vooral door de intensieve dialoog met gemeenten en de interdisciplinaire samenwerking binnen de GGD. Een goede timing is noodzakelijk om de regionale VTV te positioneren in de lokale beleidscyclus. De projectorganisatie dient structureel aandacht te hebben voor de communicatie over de voortgang, planning en besluitvorming, zowel met betrokkenen als (potentiële) gebruikers. De aanbevelingen richten zich op het vergroten de bekendheid van (gedeelten) van de regionale VTV, uitbreiding van het aantal behandelde onderwerpen, het behouden van de samenwerking tussen de betrokken disciplines en organisaties, en meer aandacht voor planning en (interne) communicatie. Deze succesfactoren en aanbevelingen zullen zowel worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de volgende regionale VTV in beide regio’s als voor de toolkit voor een regionale VTV van het RIVM (www.toolkitvtv.nl).

• Met inbreng van 35 relevante Nederlandse deskundigen op het terrein van (regionale) volksgezondheidsrapportages werd een concept map samengesteld. Deze concept map dient als een theoretisch kader voor de kwaliteitsbeoordeling van regionale volksgezondheidsrapportages en benoemt hiervoor de relevante domeinen en clusters. De uiteindelijke concept map bestond uit 97 criteria, gegroepeerd in dertien clusters en geplot in twee dimensies. De eerste dimensie kreeg het label ‘product’ en varieerde van ‘productie’ tot ‘inhoud’. De tweede dimensie kreeg het label ‘context’ en varieerde van ‘wetenschap’ tot ‘beleid’. De drie belangrijkste clusters waren 1) ‘oplossingsgericht’, 2) ‘beleidsrelevantie’ en 3) ‘beleidsimpact’. De clusters en criteria in de conceptmap kunnen door de makers van regionale volksgezondheidsrapportages worden gebruikt als een checklist om de eigen rapportages te verbeteren, voor meer beleidsimpact en voor een evidence-based lokaal volksgezondheidsbeleid.

• De haalbaarheidsstudie die werd opgezet om de relevantie en mogelijkheden te achterhalen voor de afstemming van de regionale VTV met de Nederlandse Vraag-Aanbod-Analyse-Monitor (VAAM) liet zien dat deze afstemming op dit moment nog maar beperkt mogelijk is. Voor het verbinden van de publieke gezondheidzorg en de eerstelijnszorg kan in eerste instantie beter geïnvesteerd worden in de dialoog tussen gemeenten en eerste lijn dan in het (nog) verder aanvullen en detailleren van de lokale informatie.

• Het gebruik van regionale epidem

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De totale studie bestaat uit vijf fasen, namelijk (1) ontwikkeling van een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), (2) evaluatie van de beleidsrelevantie van de regionale VTV, (3) ontwikkeling van een generiek model voor de regionale VTV, (4) evaluatie van de bruikbaarheid van de database voor wetenschappelijke analyse en (5) conclusies.

De studie verloopt volgens plan. In de vorige verslagperiodes is een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) ontwikkeld voor de GGD-regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant en is deze regionale VTV geëvalueerd om lessen te trekken voor de inhoud, de presentatie en het proces van volgende regionale VTV’s. Bovendien is het VIP uitgevoerd voor de lokale en regionale implementatie van de Kernboodschappen voor lokaal beleid. De verworvenheden van het project tot zover zijn door het RIVM in een toolkit regionale VTV verwerkt (www.toolkitvtv.nl).

In de derde verslagperiode is vooral gewerkt aan de wetenschappelijke verslaglegging hiervan in de vorm van (concept-)artikelen en presentaties. De bevindingen van de VIP zijn in een handzaam rapport gepubliceerd in de vorm van tien kernboodschappen voor implementatie. Daarnaast is gestart met de internationale literatuurstudie naar volksgezondheidsrapportages voor lokale beleidsvorming en met secundaire analyses op de gegevensbestanden voor wetenschappelijke vraagstellingen.

In de vierde verslagperiode zullen criteria worden opgesteld voor een goede regionale volksgezondheidsrapportage, als elementen voor een generiek model voor een regionale VTV. De bevindingen van alle fases worden beschreven in internationale publicaties en een proefschrift.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de derde verslagperiode zijn de bevindingen van de eerste twee fasen in nationale artikelen beschreven. De belangrijkste kernpunten van deze artikelen worden hieronder puntsgewijs weergegeven.

Over de ontwikkeling van de regionale VTV:

• Een regionale VTV op basis van het landelijke model is realiseerbaar. In de GGD-regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant bestaat de regionale VTV uit een Samenvattend rapport per regio, rapportages met Kernboodschappen voor lokaal beleid per gemeente en de website Regionaal Kompas Volksgezondheid.

• Het empirische regionale VTV-model wordt gekarakteriseerd door (1) producten, (2) inhoud en vormgeving en (3) proces en organisatie.

• Om tot een generiek regionale VTV-model te komen is verder onderzoek nodig naar de werkzame contextonafhankelijke en contextafhankelijke elementen hierin.

Over het Regionaal Kompas Volksgezondheid:

• Evidence-based gezondheidsbeleid op lokaal niveau is moeilijk te realiseren. Het Regionaal Kompas Volksgezondheid is een veelbelovend instrument om dit te stimuleren doordat het bruikbare landelijke en lokale beleidsinformatie, toegespitst op lokaal gebruik, voor ambtenaren ontsluit.

• Het Regionaal Kompas Volksgezondheid is een schakel in de keten van implementatie van evidence-based werken in de openbare gezondheidszorg door de gemeenten concrete aanknopingspunten te bieden voor de vertaling van strategisch gezondheidsbeleid naar het uitvoerende beleidsniveau.

• Het Regionaal Kompas Volksgezondheid vergt interacties tussen vele partijen en helpt daardoor bij de totstandkoming/versteviging van verticale (landelijk vs regionaal/lokaal) en horizontale (regionale beleidsactoren) ketens in de beleidsadvisering. Hierdoor ontstaat meer uniformiteit en een gemeenschappelijke basis voor de beleidsadvisering, waardoor deze aan kracht wint.

• Het Regionaal Kompas Volksgezondheid is universeel opgezet waardoor het gemakkelijk overdraagbaar is naar andere GGD'en.

Over de evaluatie van de regionale VTV:

• Deze evaluatiestudie laat een positief beeld zien van de bekendheid, het gebruik en de bruikbaarheid van de regionale VTV. De meeste ambtenaren vinden dan ook dat de GGD iedere vier jaar een regionale VTV zou moeten uitbrengen, gekoppeld aan de lokale (gemeentelijke) nota volkgezondheid.

• Het proces van de ontwikkeling van de regionale VTV is belangrijk voor de positieve waardering, vooral door de intensieve dialoog met gemeenten en de interdisciplinaire samenwerking binnen de GGD.

• Een goede timing is noodzakelijk om de regionale VTV te positioneren in de lokale beleidscyclus. De projectorganisatie dient structureel aandacht te hebben voor de communicatie over de voortgang, planning en besluitvorming, zowel met betrokkenen als (potentiële) gebruikers.

 

De tien kernboodschappen voor implementatie zijn als volgt geformuleerd:

• Timing is essentieel

• Natuurlijke momenten benutten

• Interactie is de basis

• Implementeren is maatwerk

• Schakel interne sleutelfiguren in

• Zoek interne en externe bondgenoten

• Gebruik de media

• Vormgeving doet er toe

• Presenteer het als een samenhangend pakket

• Integraal=meer impact

In de rapportage zijn deze boodschappen verder uitgewerkt, geïllustreerd met casuïstiek en voorzien van tools.

 

De internationale literatuurstudie komt moeilijk op gang. Verschillende zoekstrategieën leveren veel te veel of juist heel weinig hits. Het lijkt erop dat er veel resultaten van public health reports zijn beschreven, maar dat heel weinig is beschreven over de methodiek van public health reporting in relatie tot lokaal gezondheidsbeleid. Aanknopingspunten blijken vooral op Europees niveau te liggen. Belangrijk daarvoor zijn het EVA-PHR project (EVAluation of Public Health Reporting) en het PIA-PHR project (Policy Impact Assessment of Public Health Reporting). Het eerste project leverde een internationale vergelijking op van nationale en regionale volksgezondheidsrapportages op basis van criteria voor effectiviteit in zeven verschillende domeinen, zoals samenhang, structuur en politieke oriëntatie. In een door ons georganiseerde workshop op het Neder

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The Public Health Preventive Measures Act (WCPV) obliges municipal councils to draw up a municipal health policy memorandum every four years. In order to accomplish this, municipal councils need epidemiological information on the local population's health. This task is carried out by municipalities and their Regional Public Health Service (GGD) and is carried out differently by GGD regions. The provision of information to municipalities is thereby split up between several target groups and subjects (data-driven presentation). A conceptual model for the integration, interpretation and policy advice prioritization of these data is missing (model-driven presentation). The municipalities in the GGD regions Hart voor Brabant and West-Brabant have clearly indicated that a great deal data is already available, but that they are not in a condition to be used. What is largely missing are a conceptual framework and concluding policy recommendations. It must be made possible for the municipalities to make a considered prioritization of local health issues based on these recommendations. GGDs also need current, coherent epidemiological data in order to interpret and support policy prioritization advice. The problem is that GGDs do not know how best to accomplish this based on currently available data. This study is designed to solve that problem.

 

The Dutch National Institute for Public Health and the Environment's (RIVM) Center for Public Health Forecasting has developed a national policy advice model based on available public health data: the Public Health Status and Forecast (VTV). A framework for the analyses and reports has been developed and there are a number of proven tools available. These reports and accompanying websites are internationally recognized as one of the best practice models for health reporting at the national level. Dutch national public health policy is strongly based on these Public Health Status and Forecast reports. An important question is whether the national Public Health Status and Forecast model is a suitable basis upon which to provide health policy advice at the regional and local level, given the currently available epidemiological data. The Academic Collaborative Center for Public Health in Tilburg, of which both GGDs from Brabant and the Dutch National Institute for Public Health and the Environment are participatory members, offers a superior chance to find the answer to this question. Therefore the goal of this project is to research whether and, if so, how the National Public Health Status and Forecast model is suited to be used as the basis for currently available epidemiological data and data sources in order to provide solid policy advice to regional and municipal health authorities.

In this study, a Regional Public Health Status and Forecast Report will be developed in two regions in Brabant based on the National Public Health Status and Forecast model and using available data and data sources. This report integrates local, regional and national health information for various target groups into a form to enable local policy makers to prioritize local public health concerns. This may form the basis of their next local health policy memorandum. Satisfaction with the Regional Public Health Status and Forecast Report concerning policy relevance and the (f)actors which influence this will be researched qualitatively. Based on these first two phases a generic model for a Regional Public Health Status and Forecast will be described for the benefit of other GGD regions, in the form of a manual and/or script for design and execution, leading to improved comparability of GGD regions and municipalities within regions. Concrete and timely questions will be posed regarding whether and how it is possible to scientifically analyze the interdependence between the determinants of health, local and regional policy and the local and regional public health situation using the constructed database. Scientific publications will address the methodological issues of the construction of a Regional Public Health S

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website