Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de 3e subsidieoproep Vakkundig aan het werk

Onderstaande vragen hebben betrekking tot de 3e subsidieoproep van Vakkundig aan het werk en geven antwoord op veelgestelde vragen uit het veld. 

 

 

Procedure

Ik lees dat een gemeente samen met een kennisorganisatie subsidie mag aanvragen. Wat is precies een kennisorganisatie? Kan dat ook een kennis- of expertisecentrum zijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Denk hierbij aan een hogeschool, universiteit of een andere onderzoeksorganisatie met aantoonbare onderzoekservaring op het terrein van de gemeentelijke uitvoering. De organisatie dient het zelf uitvoeren van onderzoek ook aantoonbaar als één van de speerpunten in hun missie heeft staan (b.v. op de homepage van hun site). Dat betekent dat er onderzoekers in dienst zijn (die ook daadwerkelijk onderzoek doen en niet alleen advies of trainingen geven), een organisatie waar een onderzoeksafdeling is en dat er wetenschappelijke publicaties verschijnen. De betreffende onderzoekers dragen zodoende bij aan de “body of knowledge”. Ook een onderzoeker die als ZZP’er werkzaam is kan betrokken zijn bij de uitvoering van een project, maar kan niet hoofd- of medeaanvrager zijn. Hij/zij dient dan als onderaannemer betrokken te zijn bij de kennisorganisatie die hoofd- of medeaanvrager is.

Maakt het voor de beoordeling uit of een gemeente de hoofdaanvrager is ipv de medeaanvrager?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, dat maakt niet uit. Gemeente en kennisorganisatie zijn hoofd- of medeaanvrager. Wat wel kan uitmaken is de rol die de gemeente krijgt in de uitvoering van het project. Bij de oproep voor de werkgeversdienstverlening wordt bijvoorbeeld gevraagd om betrokkenheid in een gemeente van bestuur, beleid en uitvoering gedurende de looptijd van het project.

Mag een onderzoeksinstelling of een gemeente meerdere aanvragen indienen? Zo ja, hoeveel?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is voor deze subsidieronde geen limiet gesteld aan het aantal aanvragen. Zolang een gemeente en een kennisinstelling als hoofd- en medevrager optreden. Maar binnen een oproep wordt bij de beoordeling op relevantie gestreefd naar landelijke spreiding van projecten over grote en kleine gemeenten binnen Nederland, alsmede naar een spreiding van projecten over kennisinstellingen.

In Projectnet dienen er een hoofdaanvrager, bestuurlijk verantwoordelijke en een projectleider te zijn. Zijn er eisen aan gesteld van welke organisaties zij afkomstig zijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De hoofdaanvrager dient een gemeente of een kennisinstelling te zijn. Er zijn geen eisen gesteld aan wie de bestuurlijk verantwoordelijke en de projectleider zijn (zie wel de inhoudelijke eisen aan de projectleider in de subsidieoproep). Wel is het in verband met financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid aan te raden dat de bestuurlijk verantwoordelijke van dezelfde organisatie afkomstig is als de hoofdaanvrager. Indien de hoofdaanvrager en de bestuurlijk verantwoordelijke niet van dezelfde organisatie afkomstig zijn, dient er een samenwerkingsovereenkomst over de uitvoering van de desbetreffende subsidieaanvraag te worden afgesloten.

Nu heeft onze gemeente geen tijd. Komt er nog een volgende ronde?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, zeer waarschijnlijk komt er in 2018 een 4e gerichte ronde van Vakkundig aan het werk (een gerichte ronde wil zeggen dat geïnteresseerden door ZonMw worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen). We verwachten dat deze zich meer zal richten op implementatietrajecten dan op langlopend effectiviteitsonderzoek.

Kan de sluitingsdatum verschoven worden? De samenwerking met een gemeente is nog niet rond.
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee. De oproep staat sinds 22 juni open.

Wij willen met meerdere kleine gemeenten samen indienen. Mag dat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Goed idee, dit mag zeker. Eén gemeente zal als medeaanvrager of hoofdaanvrager moeten worden opgevoerd. De andere gemeenten kunnen als lid van de projectgroep of als samenwerkingspartner worden opgevoerd. Er wordt gestreefd naar regionale spreiding en verdeling kleine en grote gemeenten, zie hierboven.

Kan ik als ZZP'er ook indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Die de oproeptekst: een kennisorganisatie en gemeente zijn hoofd/medeaanvrager. Maar een ZZP 'er kan wel betrokken zijn bij de uitvoering of advisering van het project.

Mogen we onze aanvraag die in de 2e ronde is afgewezen weer indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In principe is hier geen bezwaar tegen. Echter; voor iedere subsidieronde gelden andere voorwaarden en wordt om een ander type onderzoek gevraagd. Lees de oproeptekst goed door. Misschien dat u uw vorige aanvraag zo kunt veranderen dat deze past in deze ronde?

Mogen we ook een voorstel indienen op verschillende lijnen samen en hoe zit dat dan met de verschillende deadlines?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee. Er moet worden gekozen voor één programmalijn. Iedere lijn heeft andere voorwaarden en vraagt om een ander type onderzoek. In de lijnen methodisch en integraal werken kan re-integratie en SHV problematiek zeker aan de orde komen, maar houd u aan de doelstelling van de betreffende programmalijn. Vergeet de hoofddoelen van Vakkundig aan het werk niet. Zie de opdracht van dit programma: www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Programmatekst_Vakkundig_aan_het_werk.pdf

Wij zijn een welzijnsorganisatie, mogen wij indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een welzijnsorganisatie kan wel initiatiefnemer of mede-uitvoerder zijn van een aanvraag. En kan als zodanig in een projectgroep of als samenwerkingspartner worden opgevoerd. Maar een kennisorganisatie en een gemeente zijn medeaanvrager en hoofdaanvrager (wie hoofd- of medeaanvrager is van deze twee maakt niet uit)

Subsidieoproepen (algemeen)

Wat is een interventie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onder interventies wordt een breed arrangement van aanpakken, methoden, werkwijzen, instrumenten en samenwerkingsverbanden verstaan. Het gaat kortgezegd om alle elementen die ingezet worden om een bijdrage te leveren aan het behalen van het doel van een programmalijn, die geleid worden door een theoretisch en praktisch doordachte werkwijze. De definitie van interventies is dus breed.

Wat wordt er verstaan onder effectiviteitsniveau 3?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij effectiviteitsniveau 3 wordt er middels het onderzoek bewijskracht geleverd die eerste aanwijzingen geeft voor de effectiviteit van de interventie. Het gaat er bijvoorbeeld om dat er wordt laten zien dat de doelgroep wordt bereikt, dat de doelen van de interventie worden gerealiseerd, dat er weinig cliënten zijn die voortijdig afhaken en dat de cliënten tevreden zijn. Onderzoek op effectiviteitsniveau 3 bewijst nog niet dat het bereiken van de doelen ook daadwerkelijk aan de interventie te danken is; dit valt onder effectiviteitsniveau 4.

Wat wordt er verstaan onder effectiviteitsniveau 4?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij effectiviteitsniveau 4 wordt er middels het onderzoek bewijskracht geleverd dat de interventie een causaal verband heeft tot de gevonden effecten. Het gemeten effect is dan toe te schrijven aan de interventie. Het effect van de interventie wordt aangetoond in vergelijking tot ‘geen interventie’ en een ‘andere interventie’. In niveau 4 effectiviteitsonderzoek wordt het netto-effect (de toegevoegde waarde) van de interventie vastgesteld.

Mogen interventies ontwikkeld worden of worden alleen bestaande interventies onderzocht?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de programmalijn voor integraal werken is ruimte voor het ontwikkelen van een werkwijze. Bij de andere programmalijnen wordt onderzoek gedaan naar reeds beschreven interventies of werkwijzen

In de oproeptekst staat 'Reserveer tenminste 10% van uw projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op in uw begroting’. Wat wordt in dit verband verstaan onder implementatie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit betreft niet de implementatie van de te onderzoeken interventie in de gemeente in het project. Het gaat om de kennisverspreiding over de interventie en de onderzoeksresultaten, b.v. het vertalen van de onderzoeksresultaten naar een handleiding of factsheet voor andere gemeenten, het organiseren van een symposium etc.

De betrokkenheid van cliënten en/of cliëntenraden is een relevantiecriterium. Wat zien jullie als betrokkenheid van cliënten en/of cliëntenraden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hiermee wordt bedoeld dat cliënten en/of cliëntenraden gedurende het hele onderzoek betrokken zijn. Bij voorkeur maken zij onderdeel uit van de projectgroep en zijn zij al betrokken bij het schrijven van de aanvraag en het opzetten van het onderzoek.

Subsidieoproep - Methodisch werken

Bij de oproep voor methodisch werken wordt gesproken over een ‘geaccepteerd handelingsmodel voor de doelgroep’. Wat is dat? En zijn modellen er wel?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is – voor zover wij weten - nog geen echt “handelingsmodel” . Misschien kan voor de term ‘model’ beter de term ‘werkwijze’ worden gelezen. We zijn op zoek naar beargumenteerde en duidelijk beschreven werkwijzen voor professioneel handelen. Werkwijzen die binnen een gemeente of beroepsgroep van professionals gehanteerd worden, maar waarvan de effectiviteit en de werkzame elementen nog niet aangetoond zijn.

Wat zijn werkzame elementen of principes?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Werkzame elementen worden in dit kennisprogramma opgevat als onderdelen van een interventie die ervoor zorgen dat die specifieke interventie of werkwijze de gewenste uitwerking heeft voor de doelgroep waarop het onderzoek zich richt. Een goede combinatie van werkzame elementen maakt de interventie effectief. Zowel inhoudelijke elementen die voortkomen uit de theorie als praktische elementen die betrekking hebben op de uitvoering van de interventie zijn van belang. Werkzame elementen moeten in ieder geval gekoppeld zijn aan de gekozen doelen van de interventie, moeten aansluiten bij de doelgroep, moeten bijdragen aan een goede uitvoering van de interventie en moeten een oorzakelijk effect hebben richting het doel van de interventie. Het onderzoek dient helder te maken welke elementen van de interventie flexibel zijn en wat de essentiële werkzame elementen van een interventie zijn, op welk doel de interventie gericht is en hoe de werkzame elementen en het doel vastgesteld worden. Inzicht in het mechanisme achter de interventie geeft handelingsmogelijkheden aan de professional.

Wat is eigenlijk methodisch werken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie de oproeptekst.

Onder het concept ‘methodisch werken’ wordt in het programma Vakkundig aan het werk verstaan: werken volgens een plan van aanpak, dat gebaseerd is op een goede diagnose. De diagnose zorgt voor realiseerbare doelen, het maken van een plan voor passende oplossingen, het werken volgens plan voor consistentie in de uitvoering en het evalueren van de resultaten op basis waarvan we leren wat heeft gewerkt en wat niet heeft gewerkt. Kennisdeling is hierbij een essentiële component. Het zorgt ervoor dat klantmanagers over dezelfde kennis, informatie en instrumenten beschikken, zodat er optimale resultaten kunnen worden geboekt. Een gedeelde werkwijze impliceert dat gegevens worden vastgelegd zodat inzichtelijk is welke stappen zijn genomen en waarom. Bij voorkeur worden daarbij de stappen doorlopen aan de hand van een duidelijke methodiek. Dit houdt in dat een professional datgene doet waarvan (wetenschappelijk) bewezen is dat het werkt en dat passend is bij de situatie van de cliënt en eigen praktijk inzicht.

Subsidieoproep - Integraal werken

Bij de oproep voor integraal werken: wie staat daarbij nu centraal de cliënt of de professional?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De cliënt staat centraal in de cases die door de professionals worden ingebracht. Maar deze programmalijn beoogt dat professionals van elkaar leren, samen optrekken en een groter, meer gezamenlijk handelingsrepertoire ontwikkelen om effectief om te gaan met de meervoudige problematiek (en dus de integraliteit) van de cliënten.

Hoe zit dat met een integrale aanpak, hoe weten we nu of dit het beste is?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzocht dient te worden hoe door middel van een gezamenlijke casuïstiekvoering de professionals meer integraal werken. Een aanname daarbij is dat integraal werken leidt tot een effectievere en betere dienstverlening voor deze specifieke groep cliënten.

Moeten we van te voren al een plan van aanpak hebben, hoe we die casuïstiekvoering willen gaan doen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, in de aanvraag wordt beschreven hoe jullie in eerste instantie willen gaan werken. Beschrijf en motiveer dus hoe jullie het willen aanpakken. In de loop van het project kan deze werkwijze veranderen. Daarom is een procesevaluatie ook belangrijk.

Moeten de experts deel uitmaken van de projectgroep?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het kan zeker van toegevoegde waarde zijn als de te raadplegen experts al in de projectgroep zijn opgenomen. Maar dat is geen voorwaarde. Geef wel aan welke expertise jullie nodig achten en wie je wilt betrekken.

Wat wordt bedoeld met ‘dossiers opbouwen’?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie de oproeptekst. Er dient zoiets als een format of stappenplan te worden ontwikkeld waarmee de cases systematisch worden besproken en beschreven. En beoordeeld door de experts. Dit dossier dient toegankelijk voor anderen te zijn, het is immers de bedoeling om de dossiers te delen met andere onderzoekers en professionals. Er kan bijvoorbeeld, net zoals bij intervisie, gestart worden met een specifieke leervraag van een professional. Van daaruit kan de feedback van andere professionals en een expert leiden tot een aantal te volgen stappen. Deze worden beschreven. De dossiervorming is echter niet het hoofddoel van het project: het gaat immers om het ontwikkelen van een goede werkwijze, kennisdeling en een effectieve manier van samenwerken. Om zodoende beter invulling te geven aan het concept “integraal werken”.

Wat is het doel van integraal werken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze programmalijn beoogd een sterkere verbinding tussen de verschillende domeinen waarop gemeenten hun dienstverlening inzetten. Naast werk en inkomen (centraal in dit kennisprogramma) dus zorg en welzijn, jeugdzorg, ggz, onderwijs etc. Sociale wijkteams spelen hierbij een grote rol.

Wat is de doelgroep van deze programmalijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot de doelgroep behoren mensen die vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, waarbij de aandacht uitgaat naar kwetsbare groepen van mensen met meervoudige problematiek. Niet alleen op het terrein van werk en inkomen, maar b.v. ook op het terrein van zorg en welzijn.

Budget en cofinanciering

Kan ook subsidie worden aangevraagd voor de uitvoeringskosten van de interventie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aan te vragen budget wordt primair besteed aan de uitvoering van het onderzoek. Financiering van de uitvoering van interventies is niet mogelijk: deze uitvoering dient gegarandeerd te zijn.

Moet ik de begroting voor wetenschappelijke instellingen of voor overige instellingen gebruiken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U gaat uit van de organisatie die bij u bestuurlijke verantwoordelijke is van de aanvraag:

 

Als de bestuurlijk verantwoordelijke afkomstig is van een wetenschappelijke instelling, gebruikt u de begroting voor wetenschappelijke instellingen. Onder de post ‘materiële kosten’ vult u de totale kosten van de andere betrokken organisaties in. Deze kosten specificeert u in een bijlage: de begroting voor overige instellingen.

 

Als de bestuurlijk verantwoordelijke afkomstig is van een gemeente, gebruikt u de begroting voor overige instellingen. Onder de post ‘overige kosten’ vult u de totale kosten van de betrokken wetenschappelijke instellingen in. Deze kosten specificeert u in een bijlage: de begroting voor wetenschappelijke instellingen.

Moet ik de begroting inclusief BTW opstellen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Subsidies worden inclusief BTW verleend. Hou er dus rekening mee dat wanneer u BTW-plichtig bent, u dit bedrag opneemt in de begroting.

Worden er door ZonMw voorwaarden gehanteerd met betrekking tot personeelskosten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw hanteert NFU-salaristabellen voor UMC’s en VSNU-salaristabellen voor Nederlandse Universiteiten. Voor andere organisaties gelden er geen voorwaarden, maar dient u de personeelskosten in middels het uurtarief en aantal uur, of salarisschaal en aanstellingspercentage (in het onderzoek).

Is het mogelijk om naast de subsidie van ZonMw ook gebruik te maken van andere (Europese) subsidies, bijvoorbeeld een subsidie voor het ontwikkelen van een interventie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, dit is toegestaan, mits de subsidies niet voor dezelfde activiteiten/doelen verkregen worden.

Zijn er eisen gesteld aan de cofinanciering?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn geen eisen gesteld aan cofinanciering. Cofinanciering is ook niet verplicht. Wel is cofinanciering van de uitvoeringskosten van het onderzoek een pre, dit houdt in dat u hierop hoger kunt scoren in de relevantie. Cofinanciering kan een financiële bijdrage betreffen, maar het kan ook een inzet in uren zijn.

Hoe moeten we het aanpakken om onze tarieven goedgekeurd te krijgen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de oproep wordt verwezen naar bijlagen over voorwaarden & financiën en naar het begrotingsformat. Voor universiteiten is er een ander format dan voor overige instellingen. Kies het format dat bij uw organisatie past. Bij overige instellingen adviseren wij om uw tarieven goed te specificeren. Indien tarieven te hoog bevonden: kans dat in de honoreringsbrief verzocht wordt om de begroting aan te passen.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website