Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de Call for proposals Schulden en Armoede

Onderstaande vragen hebben betrekking tot de Call for proposals Schulden en Armoede en geven antwoord op veelgestelde vragen uit het veld. 

Laatste update:15 april 2019.

 

Motivatiebrief

Mag ik de motivatiebrief per mail indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, zoals gesteld als voorwaarde in de call moet u de motivatiebrief indienen via het digitaal systeem ProjectNet. Ga voor de link naar ProjectNet naar de subsidieoproep op onze website: Call for proposals Schulden en Armoede en druk dan onderaan de pagina op de knop 'Subsidie aanvragen'. 

Hoe moet ik de motivatiebrief indienen via ProjectNet?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U voegt uw motivatiebrief als bijlage toe bij uw aanvraag in ProjectNet. Hiervoor gaat u naar het tabblad 'Bijlagen' waar u het document vervolgens kan uploaden. 

Als ik de motivatiebrief als Pdf-bestand wil uploaden, accepteert ProjectNet het vervolgens niet. Wat moet ik doen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vermoedelijk is de bestandsnaam te lang, u wordt geadviseerd deze flink in te korten.

Hoe dien ik meer dan 1 motivatiebrief in via ProjectNet?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is belangrijk dat elke motivatiebrief een apart dossiernummer krijgt. 

Stap 1: Ga voor de link naar ProjectNet naar de subsidieoproep op onze website: Call for proposals Schulden en Armoede en druk dan onderaan de pagina op de knop 'Subsidie aanvragen'. 

Stap 2: Log in op ProjectNet. 

Stap 3: U ziet een pagina waar u de projectgegevens moet invullen (Titel, Projecttype etc.).  Ook staat er bij subsidieronde automatisch ingevuld '5e subsidieronde Vakkundig aan het werk - Schulden en armoede'. Vul de verplichte velden in en klik op opslaan. 

Stap 4: Nu is er een nummer gekoppeld aan deze aanvraag. Vervolgens worden een aantal verschillende tabbladen zichtbaar (o.a. Samenvatting, Projectgroep). Deze moet u allemaal invullen (zie verderop bij veelgestelde vragen wat u hier kan invullen). Vervolgen uploadt u de motivatiebrief als bijlage bij het tabblad 'Bijlagen'.

Stap 5: U kunt nog een PDF maken van uw aanvraag om te controleren of alles klopt. Vervolgens dient u de aanvraag in. U ontvangt dan een automatisch gegeneerde ontvangstbevestiging per mail.

Stap 6: Wilt u dus nog een motivatiebrief indienen? (Let op: Een partij mag maximaal 2 motivatiebrieven indienen) herhaal dan bovenstaande stappen (1 t/m 5). 

Wat moet ik in ProjectNet invullen bij tabblad 'Project'?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit tabblad bevat verplichte velden. In deze fase van de ronde kunt u bij projecttype 'Anders' invullen. Bij de duur van het project en de geplande startdatum kunt u iets willekeurigs invullen. U wordt hier niet op beoordeeld. 

Wat moet ik in ProjectNet invullen bij tabblad 'Samenvatting'?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U hoeft hier geen samenvatting te geven van uw motivatiebrief. Omdat het wel een verplicht veld is kunt u hier een '-'-teken zetten, of 'n.v.t.'. 

Wat moet ik in ProjectNet invullen bij tabblad 'Projectgroep'?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn drie verplichte rollen in ProjetNet (hoofdaanvrager, projectleider/penvoerder en bestuurlijk verantwoordelijke) die je moet invullen. Het is aan u welke contactgegevens u hier invult. Omdat het in deze fase nog om een motivatiebrief gaat, mag u eventueel bij alle drie de rollen dezelfde contactpersoon invoeren die u ook heeft opgegegeven in de motivatiebrief.

 

Waar vind ik het format voor de motivatiebrief?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze dient u aan te vragen per mail via vakkundigahwerk@zonmw.nl

Ik wil de formats voor de motivatiebrief in mijn netwerk onder de aandacht brengen. Kunt u mij alle formats toesturen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, iedere organisatie die mee wilt doen moet apart een motivatiebrief indienen. De mogelijke andere kennisinstellingen, gemeenten of samenwerkingspartners waarmee men samenwerkt of zou willen samenwerken kunnen wel genoemd worden in de motivatiebrief.

Wij hebben al een samenwerkingsverband met andere organisaties. Mogen we dan ook 1 motivatiebrief gebruiken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, iedere organisatie die mee wilt doen moet apart een motivatiebrief indienen. De mogelijke andere kennisinstellingen, gemeenten of samenwerkingspartners waarmee men samenwerkt of zou willen samenwerken kunnen wel genoemd worden in de motivatiebrief.

De beoordelingscommissie beoordeelt de motivatiebrieven van geïnteresseerde partijen en brengt een advies uit aan de raad van bestuur van NWO over de te selecteren deelnemers voor het vormen van een consortium en het uitwerken van een subsidieaanvraag. Hierbij worden de criteria uit paragraaf 4.2 van de call in acht genomen.

We willen inschrijven voor twee thema’s. Moeten wij dan twee motivatiebrieven indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als u wilt inschrijven voor twee thema’s moeten er inderdaad twee – op het thema toegespitste – motivatiebrieven worden ingediend.

Let op: Geïnteresseerde partijen kunnen zich voor maximaal twee thema’s aanmelden.

Moeten we in de motivatiebrief aangeven welke rol we willen innemen, namelijk penvoerder, aanvrager of samenwerkingspartner? Wij zijn een kennisorganisatie die geen penvoerder van een consortium willen zijn.
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een aparte format voor motivatiebrieven voor kennisinstellingen, voor gemeenten en een voor samenwerkingspartners. U dient dus een motivatiebrief in als kennisorganisatie, gemeente of als samenwerkingspartner. Bij de selectie door de beoordelingscommissie wordt goed gekeken of jullie aan de gestelde voorwaarden doen zoals omschreven in de call bij paragraaf 3.1.1.

In de motivatiebrief kunt u als kennisinstelling daarnaast aangeven of jullie eventueel als penvoerder van het consortium willen optreden. Dit is geen selectiecriterium.

Als universiteit of hogeschool hebben we niet standaard zicht op alle uitgaande voorstellen. En bij deze call kan vanuit verschillende disciplines worden ingediend.
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een kennisinstelling kan maximaal twee motivatiebrieven indienen. Als een kennisinstelling vanuit duidelijk verschillende organisatie-onderdelen en onderzoeksgroepen gaat indienen (b.v. vanuit een juridisch-economische faculteit en vanuit een sociaal-psychologische faculteit, met een andere bestuurlijk hoofdverantwoordelijke) kan dat in principe gezien worden als indiening vanuit verschillende kennisinstellingen. Dus meer brieven zijn dan wel mogelijk. Multidisciplinariteit heeft de voorkeur bij deze call. Voor de beoordeling is het belangrijk om te weten onder welke vlag (dus: vakgebieden/organisatie-onderdelen) u indient en welke disciplines – zoals genoemd in de call –daarin vertegenwoordigd zijn. Dat dient duidelijk te worden vermeld in de motivatiebrief. NWO verwacht dat onderzoekers binnen hun eigen organisatie zorgen voor afstemming en er is dus een voorkeur voor een discipline-overstijgende samenwerking. Dus – bij gelijke kwaliteit van de kennis - liever een gecombineerde aanvraag vanuit meerdere disciplines/organisatieonderdelen dan een aanvraag vanuit één vakgroep/discipline. Maar we begrijpen dat het lastig is om met alle vakgebieden afstemming te zoeken.

Het is mogelijk dat bij de bureaucheck door ZonMw - na 23 april - blijkt dat collega onderzoekers van één kennisinstelling toch in concurrentie met elkaar (en tezamen op 3 thema’s) hebben ingediend. Dat zal dan kunnen betekenen dat wij de betreffende onderzoekers vragen binnen enkele dagen met elkaar af te stemmen en met één aangepaste motivatiebrief te komen. Hopelijk kan dit worden voorkomen door vooraf naar samenwerking te zoeken en dus keuzes te maken in de thema’s.

Consortium

Mogen we nu al consortiumpartners kiezen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er vindt geen consortiumvorming vooraf plaats. Kennisinstellingen, gemeenten of samenwerkingspartners waarmee men samenwerkt of zou willen samenwerken kunnen wel genoemd worden in de motivatiebrief. Als jullie willen dat de commissie hier rekening mee houdt, zorg dan wel dat genoemde partijen zelf ook een motivatiebrief in dienen waarin ze jullie als mogelijke samenwerkingspartner noemen.

De beoordelingscommissie beoordeelt de motivatiebrieven van geïnteresseerde partijen en brengt een advies uit aan de raad van bestuur van NWO over de te selecteren deelnemers voor het vormen van een consortium en het uitwerken van een subsidieaanvraag. Hierbij worden de criteria uit paragraaf 4.2 in acht genomen.

Hoeveel partijen gaan jullie per thema uitnodigen om het voorstel uit te werken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is op voorhand geen budgetverdeling gemaakt binnen de thema’s: het is aan de beoordelingscommissie om de beste combinatie van expertise, disciplines en elementen uit de gehele kennisketen te vinden. We weten in dit stadium dus nog niet hoeveel partijen er door de beoordelingscommissie geselecteerd worden om een subsidieaanvraag uit te werken. Het minimumaantal per consortium staat in de call vermeld.

Penvoerders, samenwerkingspartners en aanvragers

Van welke definitie voor kennisinstelling moeten wij uitgaan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het klopt dat er in de call-tekst verschillende formuleringen staan. Als je van een kennisinstelling bent met een winstoogmerk, kan je niet indienen. Als jullie in je motivatiebrief kunnen onderbouwen dat het doen van onderzoek jullie primaire proces is en jullie vermelden dat jullie organisatie geen winstoogmerk hebben zou je wel kunnen indienen. Het is aan de onafhankelijke beoordelingscommissie om hier een standpunt over in te nemen.

Bij twijfel kan je overwegen om ons samenwerkingspartner in te dienen en in de motivatiebrief duidelijk maken dat jullie kennis en expertise van groot belang is voor het betreffende thema.

In paragraaf 3.1 van de Call for proposals staat welke kennisorganisaties volgens de NWO voorwaarden kunnen indienen. Relevant voor deze call is het volgende: Een kennisorganisatie is: een universiteit, hogeschool of andere onafhankelijke onderzoeksorganisatie met aantoonbare onderzoekexpertise op het gebied van schulden- en armoedeproblematiek in de gemeentelijke context. Het doen van onderzoek dient het primaire proces van de kennisorganisatie te zijn. De Werkplaatsen Sociaal Domein kunnen vanuit een relevant lectoraat aanvragen. Individuele onderzoekers kunnen niet zelfstandig aanvragen, maar kunnen wel onder de vlag van een kennisorganisatie aanvragen. Zij moeten dan wel een formele aansluiting hebben bij een universiteit, hogeschool of andere of andere onderzoeksorganisatie. Zij hoeven daar niet per se in dienst te zijn, maar moeten wel een aantoonbare samenwerkingsrelatie hebben.

Kunnen we het beste indienen als samenwerkingspartner of als kennisinstelling?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor jullie misschien belangrijk op te bepalen wat jullie willen: willen jullie onderzoek doen? Of willen jullie in de implementatie een bijdrage hebben? Zolang jullie kunnen aantonen dat jullie werken zonder winstoogmerk kunnen jullie als kennisinstelling indienen. Als jullie uiteraard een onderzoekersrol willen.

Een samenwerkingspartner (die bij kan dragen aan de implementatie) kan niet rechtstreeks subsidie krijgen, maar kan – indien geselecteerd door de beoordelingscommissie – wel deelnemen aan een consortium en vervolgens via één van de andere partijen (kennisinstelling of gemeente) als onderaannemer ingehuurd worden.

Wat zijn samenwerkingspartners?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als jullie geselecteerd worden om deel te nemen aan een consortium dat het uitgewerkte plan van aanpak gaat opstellen, kan een samenwerkingspartner als onderaannemer van een kennisorganisatie of een gemeente worden ingehuurd. Dat wordt dan pas bepaald en is afhankelijk van de verdeling van de werkpakketten over de partijen van het consortium.

Mogen we als SW-bedrijf indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sociale werkplaatsen kunnen in theorie inderdaad vallen onder de gemeentelijke uitvoering, maar dat moet per geval worden vastgesteld. Het is belangrijk dat het bedrijf geen winstoogmerk heeft. Het college van een gemeente kan een privaatrechtelijke rechtspersoon aanwijzen voor het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (artikel 2). Het hangt er dus vanaf welke privaatrechtelijke rechtspersoon is aangewezen, en wat in het concrete geval is opgenomen in het aanwijzingsbesluit. Het zijn aangewezen als sociale werkplaats betekent niet per definitie dat er geen winstoogmerk is. U moet dan wel aangeven of u aan de vereisten zoals geformuleerd in paragraaf 3.1.1.2 van de call wordt voldaan en dat ook moet laten onderbouwen.

Kan een gepromoveerd senior onderzoeker binnen onze kennisinstelling zich aanmelden als penvoerder? Wij zijn een onderzoek BV waarvan de aandelen volledig in handen zijn van een universiteit.
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Belangrijk is om te weten of jullie organisatie een winstoogmerk heeft. Zie ook paragraaf 3.1. in de call. Als het antwoord ‘ja’ is, kunnen jullie niet indienen als kennisinstelling.

Ik ben werkzaam als onderzoeker op dit thema, maar ik ben niet verbonden aan een universiteit of hogeschool, kan ik toch indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee. In paragraaf 3.1 van de Call for proposals staat welke kennisorganisaties volgens de NWO voorwaarden kunnen indienen. Relevant voor deze call is het volgende: Een kennisorganisatie is: een universiteit, hogeschool of andere onafhankelijke onderzoeksorganisatie met aantoonbare onderzoekexpertise op het gebied van schulden- en armoedeproblematiek in de gemeentelijke context. Het doen van onderzoek dient het primaire proces van de kennisorganisatie te zijn. De Werkplaatsen Sociaal Domein kunnen vanuit een relevant lectoraat aanvragen. Individuele onderzoekers kunnen niet zelfstandig aanvragen, maar kunnen wel onder de vlag van een kennisorganisatie aanvragen. Zij moeten dan wel een formele aansluiting hebben bij een universiteit, hogeschool of andere onderzoeksorganisatie. Zij hoeven daar niet per se in dienst te zijn, maar moeten wel een aantoonbare samenwerkingsrelatie hebben.

Overig

Wat kost het ons als gemeente en wat levert het op?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is lastig om een indicatie te geven van de kosten en baten bij een subsidieronde die bedoeld is om de gemeentelijke uitvoering te versterken met kennis. Gemeenten kunnen in deze call subsidie krijgen voor deelname aan onderzoek en voor het implementeren van nieuwe werkwijzen. In de call staan de subsidiebedragen genoemd. ‘Wat het oplevert’ is grotendeels afhankelijk van het draagvlak (bestuurlijk, management, uitvoering) in de organisatie en de gevoelde urgentie op dit onderwerp.

Is er ook geld beschikbaar voor het ontwikkelen en uitvoeren van interventies?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja. Het ontwikkelen van nieuwe interventies staat niet centraal in de call, maar is ook niet uitgesloten. Als bijvoorbeeld uit verdiepend onderzoek blijkt dat een nieuwe interventie op een specifiek terrein wenselijk is, dan kan er een werkpakket worden geformuleerd op het ontwikkelen van een nieuwe interventie. Als jullie menen al een goede onderbouwing te hebben voor de behoefte aan een specifieke, nieuwe interventie - die jullie willen ontwikkelen - kunnen jullie dat in de motivatiebrief aangeven.

Begroting

In de bijlage "Modules van de begroting" wordt bij de personele kosten voor het personeel van academische instellingen steeds gesproken over een minimaal en maximaal aantal maanden voor de aanstellingen. Een dergelijke voorwaarden wordt niet genoemd bij het personeel van overige instellingen. Kan ik daaruit concluderen dat er in de voorwaarden geen minimaal aantal maanden is dat personeel van overige instellingen deel zouden moeten nemen aan het onderzoek
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het klopt dat er voor het personeel van andere instellingen geen expliciete kaders (minimum/ maximum) zijn aangegeven. Wel is het zo dat je voor personele inzet van minder dan de minimale 6 maanden materieel krediet kunt aanvragen (dat personeel breng je dus niet onder in personele kosten, zie bij module materiële kosten). We gaan er –voor een goed verloop van het project- dus wel vanuit dat ook voor ander personeel een minimale aanstelling van 6 maanden geldt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website