Projecten

Continuous Assessment for Suicide Prevention and Research (CASPAR) – Smartphone-Enabled Safety Planning and Self-Monitoring for Suicidal Patients with Recurrent Depression in Mental Health Care

Lopend (november 2016 - juni 2021)

Suïcidaal gedrag is moeilijk te voorspellen en speelt zich vaak af buiten de behandelkamer. Een patiënt die zich in gesprek met de behandelaar nog goed voelt kan op een later moment alsnog een suïcidepoging doen. Om deze patiënten goed te kunnen helpen, ontwikkelen onderzoekers van de Vrije Universiteit samen met patiënten een mobiel veiligheidsplan. Dit is een smartphone app, waarmee patiënten...

Bekijk dit project

Implementatie van kennis over hoe te communiceren over suïcide: een stappenplan voor (STORM-)scholen

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Aanleiding Het aantal jongeren dat zichzelf doodt lijkt toe te nemen. Brabant is één van de drie regio’s met de meeste suïcides. Na een suïcide-incident van een scholier (of leerkracht) is zorgvuldige communicatie met personeel, ouders, scholieren en media belangrijk om imitatie-gedrag onder jongeren te voorkomen, hulp zoeken bij suïcidaliteit te stimuleren en ondersteuning te bieden aan...

Bekijk dit project

De (verdere) professionalisering van familie-, naasten-, en cliënt ervaringsdeskundigheid bij suïcidepreventie.

Lopend (november 2019 - november 2020)

Aanleiding Er zijn twee bewegingen zichtbaar in de ggz rond suïcidepreventie. Ten eerste wordt er mede door verdergaande ambulantisering van de ggz bij de behandeling van chronisch en/of minder acuut suïcidale cliënten steeds minder vaak gekozen voor een klinische behandeling, ten gunste van de thuis omgeving van de cliënt. Echter, familieleden geven regelmatig aan problemen te ondervinden bij...

Bekijk dit project

Voorbereiding van de implementatie van een integrale suïcidepreventie aanpak in de regio’s Noord-Brabant, Haaglanden en Rijnmond

Lopend (september 2020 - september 2021)

In dit project staat het voorbereiden van de uitrol van drie lopende suïcidepreventie ketenzorg projecten -het Regionaal project Suïcidepreventie Noord-Brabant (Supremocol) en de Suïcidepoging Nazorg projecten (SuNa) in Haaglanden en Rijnmond - centraal. Doel Het einddoel van het project is de landelijke uitrol en het gebruik van het Supremocol monitoringsysteem, gecombineerd met de SuNa...

Bekijk dit project

Verhoging van het aantal cliënten in de GGZ dat in het bezit is van een actueel veiligheidsplan door implementatie van een mobiel veiligheidsplan in de GGZ

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Aanleiding Volgens de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag dient er bij alle cliënten met suïcidaal gedrag veiligheidsafspraken te worden vastgelegd in een veiligheidsplan. In het netwerk SUPRANET GGZ zijn momenteel 15 grote GGZ-instellingen verspreid over het land aangesloten. Gezamenlijk hebben deze instellingen jaarlijks ruim 300.000 cliënten waarvan...

Bekijk dit project

Intranasal ketamine & Acute suicidality Efficacy and Mechanism of Action KETA (Ketamine Trial Amsterdam)

Lopend (oktober 2016 - oktober 2020)

Ketamine voor de behandeling van suïcidaliteit, (Ketamine Trial Amsterdam, KETA) Tot op heden bestaat er geen directe behandeling voor suïcidale gedachten of gedrag, ondanks het grote aantal suïcides in Nederland: 1871 in 2015. Het doel van dit onderzoek is bepalen of ketamine effectief is als behandeling van suïcidaliteit. Ketamine is al in 1962 ontdekt, maar is tot op heden alleen...

Bekijk dit project

Neural predictors of suicide attempts and effects of treatment: towards clinically relevant brain data

Lopend (november 2016 - november 2021)

Om te begrijpen waarom sommige mensen suïcide plegen hebben we meer kennis nodig over de onderliggende mechanismen. Dit is nodig om interventies te ontwikkelen, maar ook om risicogroepen vroeg te signaleren en inzicht te vergroten waarom iemand suïcide pleegt. Een verminderd vermogen om met negatieve emoties om te gaan en om zich positieve emoties in de toekomst voor te stellen zou een rol kunnen...

Bekijk dit project

Prevention of Suicide Mortality in Noord Brabant: The Effect of Implementation of a Regional Suicide Prevention system. A staggered implementation stepped wedge trial.

Lopend (oktober 2016 - januari 2021)

Regionale suïcide preventie Noord Brabant Het jaarlijks aantal zelfdodingen in Nederland stijgt sinds 2007, en Noord Brabant steeg daarin landelijk naar de 2e plaats, nu voor het 2e jaar op rij. 80-90% van de zelfdodingen vindt plaats in het kader van een psychische stoornis, meestal een depressie. Slechts 40% ontving op dat moment GGz zorg, terwijl zelfdoding meestal te voorkómen is door...

Bekijk dit project

Societal evaluation of processes, synergy and impacts of the projects to be granted in the ZonMw Suicide Prevention program 2016-2020

Lopend (november 2016 - november 2020)

Het Trimbos-instituut zal de gehonoreerde projecten in het ZonMw-programma Suïcidepreventie monitoren en evalueren op twee thema’s. Het eerste is ‘maatschappelijke relevantie’, waarbij we processen evalueren. We gebruiken daarbij de ‘Eric’ richtlijn (Evaluation Research in Context), die ook gebruikt wordt door KNAW, NWO en VSNU. Ook trachten we synergie tussen de projecten te creëren, door...

Bekijk dit project

Suicide Prevention Through Mass Media: Stimulating Help-Seeking Behavior

Afgerond (september 2016 - mei 2019)

Aanleiding Het is bekend dat berichten in de media, zoals in krantenartikelen, over mensen die zichzelf doden kunnen leiden tot kopieergedrag. Er is minder bekend over óf en op welke manier berichten in de media ook zouden kunnen bijdragen aan het voorkómen van suïcide, doordat hierin het zoeken naar hulp wordt gestimuleerd. Doel Het doel van het project is kennis opbouwen over hoe berichten in...

Bekijk dit project

Targeting repetitive intrusive suicidal images and thoughts: towards a new suicide prevention strategy in recurrently depressed patients.

Lopend (oktober 2016 - januari 2022)

Er is nog weinig bekend over de manier waarop gedachten aan suïcide leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van suïcide. Uit onderzoek blijkt dat veel suïcidale patiënten terugkerende indringende beelden rondom suïcide hebben. Aangenomen wordt dat deze beelden de kans op suïcide vergroten. Het verminderen van deze beelden is daarom een belangrijk aanknopingspunt om de kans op suïcide te verkleinen....

Bekijk dit project

The effect of multifaceted feedback in mental healthcare on the prevention of suicide using a clinical registry in the national suicide prevention action network of collaborating mental health care institutions (supranet care), an implementation study.

Lopend (oktober 2016 - oktober 2020)

De huidige organisatie van suïcidepreventie tussen GGZ-instellingen varieert. Het doel van SUPRANET Care is een landelijk netwerk van en voor de GGZ. Het is reeds in oprichting als actienetwerk van 14 GGZ-instellingen verspreid over het land. Dit onderzoeksproject heeft als doel de SUPRANET Care activiteiten te onderbouwen door het onderzoeken van de haalbaarheid, impact en betekenis ervan. Het...

Bekijk dit project

The importance of significant others in the prevention of suicidality

Afgerond (november 2016 - oktober 2019)

‘Het belang van de inzet van naasten bij suïcidepreventie’. Het betreft een onderzoek naar de ervaringen en wensen van zowel suïcidale patiënten als hun naastbetrokkenen (op basis van interviews) met als doel het ontwikkelen van een psycho-educatieve training voor naastbetrokkenen die in de eigen omgeving zorgdragen voor een suïcidale patiënt. Mede door het krimpen van opnamecapaciteit binnen de...

Bekijk dit project

The peer specialist: possibilities for the recovery of suicidal care consumers

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2018)

Introductie De inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidepreventie is in Nederland nog niet erg gebruikelijk. Ervaringsdeskundigen kunnen echter steun geven aan suïcidale lotgenoten en hun herstel stimuleren, alsmede helpen het taboe op suïcidaliteit te doorbreken. Ook verschaffen deze ervaringsdeskundigen GGZ instellingen inzicht in de behoeften van suïcidale cliënten en de verbetering van hun...

Bekijk dit project

Depression and Suicide Prevention in Higher Vocational Education

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

In dit project wordt een stapsgewijze aanpak voor depressie- en suïcide preventie onder leerlingen van ROC’s onderzocht. De aanpak bestaat uit een geïntegreerd en vernieuwend aanbod aan interventie onderdelen, zoals een training van mentoren en leraren om signalen van suïcidegedachten beter te herkennen, een ‘serious game’ op de mobiele telefoon om o.a. vooroordelen en barrières om hulp te zoeken...

Bekijk dit project

Preventing suicidality among Dutch Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) youth through a web-based intervention addressing suicidality in relation to sexual and gender identity issues

Lopend (december 2017 - december 2021)

Lesbische, homo- en biseksuele (LHB) jeugd doen 3 tot 5 keer vaker een suïcidepoging dan heteroseksuele jongeren; transgender (T) personen hebben 5 tot 10 maal zo vaak suïcidale gedachten.   Doel  Er zal een web-based interventie ter voorkoming van suïcidaliteit onder LHBT-jongeren worden ontwikkeld in samenwerking met professionals en vrijwilligers in de gezondheidszorg, LHBT-jongeren en hun...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website