Projecten

A community ICT platform to support the functioning and participation of community-dwelling elderly people: feasibility and impact

Afgerond (september 2016 - november 2018)

Vraagstuk Kan een digitaal wijkportaal ouderen ondersteunen om zelfredzaam en actief te blijven in hun eigen leefomgeving? Technologie kan hierbij uitkomst bieden, maar dit is tegelijkertijd een spannende uitdaging omdat niet alle ouderen vertrouwd zijn met internet en computers. In dit project hebben de onderzoekers samen met ouderen- en buurtorganisaties een digitaal wijkportaal ingericht. Dit...

Bekijk dit project

Care - physical activity initiatives. Research on participation, action elements, impact and funding models

Afgerond (december 2016 - augustus 2022)

Vraagstuk Overgewicht en obesitas komen steeds vaker voor, vooral bij mensen in een kwetsbare positie. Dit leidt tot gezondheidsverschillen. Leefstijlprogramma’s kunnen de gezondheid van mensen verbeteren. In dit project zijn de effectiviteit, werkzame elementen, ervaringen van deelnemers van het programma X-Fittt 2.0 en voorkeuren van burgers voor deze programma’s onderzocht. X-Fittt 2.0 is een...

Bekijk dit project

Community Wise: Stimulating, physical vitality, resilience and social vitality as components of positive health of inhabitants of neighborhoods with low social economic status

Afgerond (december 2016 - augustus 2022)

Vraagstuk In achterstandswijken wonen relatief veel ouderen met gezondheidsachterstanden. In dit project werden de effecten van een buurtprogramma “Community Wise” onderzocht op positieve gezondheid; fysieke vitaliteit, veerkracht en sociale vitaliteit, in 12 bijeenkomsten met sport, spel en andere actieve werkvormen. Onderzoek / werkwijze Deelnemers voerden fysieke testen uit, vulden...

Bekijk dit project

Food in Motion

Afgerond (december 2016 - april 2022)

Vraagstuk Het Food in Motion project is erop gericht mensen die buitenshuis gezonder willen snacken te helpen om dat ook echt te doen door op plekken waar zij gewend zijn ongezond te snacken een lekkere en gezonde snack aan te bieden. Onderzoek Om dit te onderzoeken hebben we samen met wijkbewoners, een snackontwikkelaar en een lokale bakkerij een nieuwe snack ontwikkeld die wij in een kleine...

Bekijk dit project

Healthy families in a healthy system

Afgerond (augustus 2016 - augustus 2021)

Vraagstuk SuperFIT is een aanpak die zich richt op het bevorderen van gezonde voeding en beweging bij peuters en hun gezin. Dit wordt gedaan via activiteiten op de opvang en voor deelnemende gezinnen. Onderzoek Het project heeft gekeken of SuperFIT effect heeft op diverse uitkomsten, door middel van vragenlijsten, beweegmeters, interviews en observaties. Uitkomst Het onderzoek heeft laten...

Bekijk dit project

Integrated implementation of green in cities by citizens and councils

Afgerond (december 2016 - februari 2019)

Vraagstuk In dit onderzoek hebben we de wensen en behoeften m.b.t. het groen in de buurt van bewoners uit buurten met een lage sociaal economische status onderzocht en bekeken of dit verschilt van bewoners uit hoge SES-wijken en professionals. Onderzoek De beleving van groen als aspect voor positieve gezondheid is bij de bevolking veel breder dan gedacht. Bovendien is nu duidelijk dat groen als...

Bekijk dit project

Positieve gezondheid kent geen grenzen in de wijk. Positive health beyond boundaries in community care

Afgerond (november 2016 - augustus 2022)

Vraagstuk De aanpak van gezondheidsachterstanden is complex en vraagt om een integrale aanpak. In 2016 is in 4 lage SES wijken in Maastricht de integrale community aanpak Blauwe Zorg in de Wijk gestart, gebaseerd op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. De aanpak richt zich op: Burgers Professionals Ontschotten van financiering Onderzocht is de kwaliteit van leven en kwaliteit van...

Bekijk dit project

Positive Health and Social Resilience in Postwar Disadvantaged Neighborhoods: An Ethnographic Participatory Study

Afgerond (december 2016 - april 2022)

Vraagstuk In kwetsbare buurten worstelen bewoners met gezondheid, veerkracht en participatie. Er wordt veel gesproken over mensen in achterstandssituaties en te weinig met hen. Dat wilden wij voorkomen. Ons onderzoek speelde zich af in drie buurten in Maastricht NoordWest. Onderzoek Op een burgertop met 100 gelote deelnemers (2015) hadden bewoners ‘’ontmoeting’’ geprioriteerd. We hebben...

Bekijk dit project

Positive Health as common denominator and driver for a joint integrated health approach as to enable multi-ethnic citizens in Amsterdam Zuidoost with low socioeconomic status to participate and take charge of their own health

Afgerond (november 2016 - november 2019)

Positieve Gezondheid de wijk in! – Venserpolder Groeit & Leeft Vraagstuk In de wijk Venserpolder in Amsterdam Zuidoost startte het Louis Bolk Instituut drie jaar geleden een integrale wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid. Het doel was het versterken van regie over de eigen gezondheid. Onderzoek De behoeften, wensen en uitdagingen van bewoners zijn in kaart gebracht. Bewoners kwamen...

Bekijk dit project

SUCCESS: StUdying Conditions, output and impact of Community Engagement Strategies in Six Dutch regions.

Afgerond (december 2016 - april 2022)

Vraagstuk Om de zorg betaalbaar te houden, is de gezondheid van de bevolking essentieel. Om de gezondheid te behouden en gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen, is betrokkenheid en input van inwoners belangrijk. Onderzoek Doel Project SUCCESS (StUdying Conditions, output, and impact of Community engagement Strategies in Six Dutch regions) heeft als doel om inzicht te vergroten in...

Bekijk dit project

The Social Connector as linkage between care, welfare and active citizenship

Afgerond (oktober 2016 - februari 2019)

Vraagstuk Binnen de drie sociale teams in Gouda zijn Sociaal Makelaars werkzaam. Zij verbinden vraag en aanbod in de wijk met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen van burgerinitiatieven en om behoeften van kwetsbare burgers op het aanbod van zorg en welzijn in de wijken af te stemmen. De functie van Sociaal Makelaar is relatief nieuw. Onderzoek In het onderzoek getiteld "The Social...

Bekijk dit project

Urban Design for Improving Health in Groningen - UDIHiG

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Vraagstuk Een gezonde leefstijl is de sleutel voor gezonder leven. Dat vraagt om een woonomgeving die daartoe uitnodigt. In Paddepoel, een Groningse wijk uit de jaren 60, is ruimte voor verbetering. Drukke verkeersaders doorsnijden de wijk, ouderen hebben moeite het winkelcentrum te bereiken. Groen is er genoeg, maar aanlokkelijk is het niet. Een andere inrichting kan veel bijdragen. Maar hoe? ...

Bekijk dit project

Urban Design for Improving Health in Groningen (UDIHiG) - Phase 2

Lopend (september 2019 - december 2022)

Vraagstuk De gezondheid van bewoners van naoorlogse wederopbouwwijken is gemiddeld slechter dan van bewoners van woonwijken uit andere perioden. Deels is dit te verklaren door de stedenbouwkundige opzet van deze wijken. De gebouwde omgeving beïnvloedt namelijk de gezondheid van haar bewoners en gebruikers. Paddepoel in Groningen is zo’n typische naoorlogse wederopbouwwijk. Onderzoek UDIHiG...

Bekijk dit project

GO! Noord Nederland, Samen werken aan een gezondere leefomgeving in kleine kernen in Noord Nederland Fase 2

Lopend (september 2019 - december 2022)

Vraagstuk Plattelandsgebieden in Noord-Nederland krimpen en vergrijzen sneller dan in de Randstad. Door het decentralisatiebeleid van de overheid worden taken en verantwoordelijkheden op het vlak van een gezonde leefomgeving vanuit de omgevingswet bij gemeenten gelegd. Kleine gemeenten hebben maar beperkte kennis en capaciteit om dit te realiseren. Met de GO!-methode worden stapsgewijs op een...

Bekijk dit project

GO! Noord: Samen lokaal werken aan een gezondere leefomgeving in plattelandsgemeenten in de noordelijke provincies.

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Vraagstuk Door het  decentralisatiebeleid van de overheid worden taken en verantwoordelijkheden van de kleinere  plattelandsgemeenten belangrijker en veelomvattender. Zo betekent de invoering van de  Omgevingswet dat ook deze gemeenten een lokale omgevingsvisie moeten ontwikkelen waaraan omgevingsplannen moeten worden getoetst. Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving is één  van de...

Bekijk dit project

Space2Move - Ruimte voor Bewegen in de Regio Fase 2

Lopend (september 2019 - december 2022)

Vraagstuk Mensen die niet genoeg bewegen verkorten hun levensverwachting en hebben een grotere kans op chronische ziekten. Helaas zijn deze mensen met bewegingsarmoede moeilijk te stimuleren om te gaan sporten. Daarom richt Space2Move zich op het stimuleren van dagelijks bewegen. De hoofdvraag is hoe maatregelen in het fysieke domein aan kunnen zetten tot meer en actiever bewegen en welke...

Bekijk dit project

Ruimte voor Bewegen in de Regio (Space2Move)

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Vraagstuk Mensen die niet genoeg bewegen verkorten hun levensverwachting en hebben een grotere kans op chronische ziekten. Helaas zijn deze mensen met bewegingsarmoede moeilijk te stimuleren om te gaan sporten. Daarom richt Space2Move zich op het stimuleren van dagelijks bewegen. De hoofdvraag is hoe maatregelen in het fysieke domein aan kunnen zetten tot meer en actiever bewegen en welke...

Bekijk dit project

Participatie in het groen van Arnhem en Nijmegen: Samen werken aan groen voor gezondheid (PARTIGAN) Participatory Greening in Arnhem and Nijmegen

Lopend (september 2019 - april 2023)

Vraagstuk Participeren in het groen kan de gezondheid bevorderen. Inwoners met een lage SES hebben het meeste baat bij een toegang tot groen (zoals tuinen, parken en straatgroen) vooral als ze hier actief gebruik van maken. PARTIGAN onderzoekt hoe kwetsbare buurten in Arnhem en Nijmegen zo kunnen vergroenen dat het aansluit bij de behoeften en wensen van inwoners om daarmee...

Bekijk dit project

Towards a healthy urban living environment for all in Utrecht: a sytems approach (phase 2, IGLO)

Lopend (september 2019 - maart 2023)

Vraagstuk In Utrecht bestaan forse verschillen in de gezondheid van burgers uit verschillende wijken. De komende jaren zal het aantal inwoners flink toenemen. De “inbreiding” vindt vooral plaats in de wijken waar de gezondheid gemiddeld het laagst is. Wat betekent dit voor de inrichting van de leefomgeving, voor de band tussen oude en nieuwe wijkbewoners, en voor de gezondheid van (oudere)...

Bekijk dit project

Het kompas van gezonde slimme wijken: een framework voor de ontwikkeling van een nieuwe gezonde en inclusieve wijk

Lopend (september 2019 - december 2022)

Vraagstuk Slimme wijken zijn in opmars maar hoe bouw je een dergelijke wijk die ruimte creëert voor het sociale aspect van gezondheid, vooral voor mensen met een lage SES (sociaaleconomische status) in de wijk? Met een “Kompas met ontwerp- en realisatierichtlijnen” focust GELIJK op het ontwikkelen van een woonomgeving waarin deze doelgroep zich thuis voelt. Onderzoek Het overwegend kwalitatief...

Bekijk dit project

Making space for Health In The City (Dutch 'RuimteGIDS'): implementation of the South Limburg knowledge agenda

Lopend (september 2019 - december 2022)

Vraagstuk Met de komst van de Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Dit roept verschillende vragen op, bijvoorbeeld rondom de samenwerking tussen organisaties en disciplines en over de relatie tussen omgevingskenmerken en gezondheid. Onderzoek Het doel van het Zuid-Limburgse consortium ‘Ruimte maken voor Gezondheid In De...

Bekijk dit project

Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland

Lopend (oktober 2018 - januari 2023)

Probleemstelling In de regio Rivierenland wonen veel mensen met overgewicht. GGD en Gemeenten Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe doen al veel om overgewicht te voorkomen. Zij ervaren hierbij echter twee problemen: Hoe ontwikkelen we activiteiten op maat die aansluiten bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van iedere gemeente? Hoe betrekken we de lokale gemeenschap (inwoners,...

Bekijk dit project

Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal. Vitaal ouder worden in Rijnmond en Drechtsteden, een preventieve en integrale aanpak.

Lopend (oktober 2018 - mei 2023)

Probleemstelling In de derde levensfase (55+) valt er voor de meesten nog veel moois te beleven. Maar er zijn ook ouderen die heel kwetsbaar zijn. Er is veel winst te halen als ingezet wordt op het voorkomen van bijvoorbeeld overgewicht en diabetes, maar ook op dementie. In dit project focussen we daarom op preventie en versterken van gezondheid, gezondheidsvaardigheden en sociaal welbevinden van...

Bekijk dit project

Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten

Lopend (oktober 2018 - januari 2023)

Probleemstelling In Drenthe kampen inwoners, meer dan gemiddeld in Nederland, met gezondheidsrisico’s en –problemen. Drenten roken meer, drinken vaker alcohol en hebben meer last van overgewicht. Bovendien zijn er grote gezondheidsverschillen en is er sprake van vergrijzing. Aanpak De Drentse gemeenten gaan daarom stevig inzetten op een integrale aanpak van preventie gericht op de gezondheid...

Bekijk dit project

Wijzer in de Wijk, inwoners gezond en wel door samen te werken aan een effectieve integrale aanpak

Lopend (oktober 2018 - januari 2023)

Probleemstelling Drie gemeenten stellen in co-creatie met inwoners en lokale partners een integrale wijkgerichte gezondheidsaanpak op en voeren die uit om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Doelgroep zijn inwoners met gezondheidsachterstand in wijk Stevenshof (gemeente Leiden), wijk Alphen Noord (gemeente Alphen aan den Rijn) en wijk Zuidwest (gemeente Den Haag). Aanpak Het...

Bekijk dit project

Bruggen naar Gezond Gewicht in Zaanstreek-Waterland

Lopend (oktober 2018 - januari 2023)

Probleemstelling De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad gaan hun integrale gezondheidsbeleid gericht op gezond gewicht versterken. Samen met GGD Zaanstreek-Waterland, Academische werkplaats Jeugd & Gezondheid VUmc, werkplaats Sociaal domein A’dam, Huisartsenzorg ZW en VU A’dam werken ze de komende vier jaar aan een gezonde leefomgeving voor een gezonde jeugd. De...

Bekijk dit project

Samen in beweging met kwetsbare bewoners

Lopend (oktober 2018 - mei 2023)

Probleemstelling Kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met psychiatrische problematiek en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ervaren vaak problemen op meerdere levensterreinen tegelijk. Het doel van dit project is om deze groepen te stimuleren om deel te nemen in de lokale gemeenschap, en op deze manier volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Aanpak De focus ligt op de...

Bekijk dit project

Healthy Ageing en wijkverbetering in stad Groningen

Lopend (mei 2018 - september 2022)

Vraagstuk De Groninger Healthy Ageing draait om: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief ontspannen, Gezond verplaatsen, Gezond bouwen en Gezonde voeding. Deze kernwaarden zijn leidend in alle beleidsprogramma’s. De aanpak moet leiden tot het vergroten van sociale participatie, de toegankelijkheid tot zorg en services, het vervullen van behoeften en uiteindelijk de positieve gezondheid van...

Bekijk dit project

Promising Neighbourhoods: Reducing health inequities by an integral collaborative community program for a Promising, Safe and Healthy Development of youth: Effect- & evaluation study

Lopend (juni 2018 - juni 2022)

Vraagstuk Dit project is een effect- en evaluatieonderzoek naar ‘Kansrijk Opgroeien’.  De gemeente Rotterdam probeert met dit programma sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen door gezond, veilig en kansrijk opgroeien te bevorderen. Per wijk wordt op basis van analyse gekozen voor een optimale mix van effectieve aanpakken samen met lokale partners en vertegenwoordigers van ouders...

Bekijk dit project

Twelve years Zwolle Healthy City; explaining and strengthening the keys to success in policy and practice with focus on target group participation.

Afgerond (maart 2018 - januari 2023)

Vraagstuk Het onderzoeksproject zal twee onderzoeksvragen beantwoorden: 1. Wat is er de gedurende de periode van 12 jaar concreet gedaan op het niveau van de lokale organisatie en de implementatie binnen de Zwolse integrale wijkgerichte aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen, 'Zwolle Gezonde Stad'? 2. Hoe kan de samenwerking met de doelgroepen 4 t/m 12 jarigen en senioren (65+) in...

Bekijk dit project

Decreasing socioeconomic health disparities through local anti-tobacco policy: the Smokefree Generation as a roadmap to an integral tobacco control strategy

Lopend (maart 2018 - juni 2022)

Vraagstuk Roken en meeroken zijn belangrijke oorzaken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV). Om kinderen te beschermen tegen (de verleiding van) roken, ontwikkelde de Alliantie Nederland Rookvrij! een routekaart om een Rookvrije Generatie te creëren. Deze beweging is een integrale strategie voor lokaal tabaksbeleid gericht op het beschermen van kinderen tegen (mee)roken. Omdat...

Bekijk dit project

Addressing health inequalities in vulnerable urban neighbourhoods by social community enterprises Sociaal economische gezondheidsverschillen in kwetsbare wijken verkleinen door Sociale Wijkondernemingen

Lopend (maart 2018 - november 2022)

Vraagstuk Sociale wijkondernemingen, waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en werkervaring opdoen, ontwikkelen in Arnhem samen met wijkbewoners initiatieven om hun wijk fysiek en sociaal aantrekkelijker te maken. Kern van de integrale aanpak van sociale wijkondernemingen is dat wijkbewoners actief en gezonder worden en daarin zelf keuzes maken. Onderzoek Samen met de WUR onderzoekt de gemeente...

Bekijk dit project

Cohort differences in psychological, social, and behavioural explanations of socioeconomic inequalities in health and mortality: Has policy been aiming at moving targets?

Afgerond (december 2018 - maart 2022)

Sociaal-economische gezondheidsverschillen: een bewegend doel voor beleid? Vraagstuk De verklaringen voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) lijken duidelijk: mensen met een laag opleidingsniveau roken vaker, bewegen minder en eten ongezonder. Maar de samenleving verandert en misschien zijn andere factoren een rol gaan spelen. Zijn de verklarende factoren van SEGV bij mensen van...

Bekijk dit project

Understanding socioeconomic inequalities in educational achievement, mental health and risk taking behaviour from birth to adolescence: the role of family, school and neighbourhood characteristics

Lopend (juni 2018 - maart 2023)

Vraagstuk In Nederland bestaan sociaaleconomische verschillen in levensverwachting, chronische aandoeningen en ongezond gedrag. In dit project is het uitgangspunt dat deze verschillen kleiner kunnen worden als kinderen op jonge leeftijd een optimale cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling doormaken. Dit kan zowel gunstig zijn voor het uiteindelijk behaalde opleidingsniveau, als voor gezond...

Bekijk dit project

Genetics as a research tool: A natural experiment to elucidate the causal effects of social mobility on health.

Lopend (mei 2018 - januari 2023)

Vraagstuk Waarom hebben mensen met een lagere sociaal economische status (SES) vaker gezondheidsproblemen en geldt dit ook vaak voor hun kinderen? Dit onderzoek bekijkt welke SES indicatoren; opleidingsniveau, inkomen en sociale achterstand van de buurt, een causaal effect hebben op lichamelijke en mentale gezondheid. Onderzoek Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van twee ‘natuurlijke’...

Bekijk dit project

Understanding fundamental causes and effects of socio-economic inequalities in health using a systems science approach

Lopend (juli 2018 - januari 2023)

Vraagstuk Hoe komt het dat mensen in lagere sociaaleconomische groepen een slechtere gezondheid hebben? We onderzoeken deze vraag vanuit systeemperspectief: we beschouwen de volksgezondheid als een systeem dat bestaat uit veel verschillende elementen (bijv. individuen) op veel verschillende niveaus (bijv. netwerken waarin individu participeert). Deze elementen interacteren met elkaar en leiden in...

Bekijk dit project

Unravelling the mediating pathways between SES and health: a transgenerational and lifecourse perspective (TRANSSES)

Lopend (juni 2018 - februari 2023)

Vraagstuk Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn hardnekkig. Het is bekend dat zowel transgenerationele factoren als factoren gedurende de levensloop een rol spelen, ook in combinatie en in wisselwerking met elkaar. Daarnaast kan de invloed van sociaal-economische status (SES) per levensfase variëren en gaan sommige levensfases gepaard met een verhoogde gevoeligheid voor externe invloeden...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website