Over dit programma

Nota 'Gezondheid dichtbij'

Op 25 mei 2011 verscheen de landelijke nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid dichtbij' van het Ministerie van VWS. In deze nota is aangegeven dat een generieke, populatiebrede aanpak met massamediale campagnes niet past in de opvattingen over de eigen verantwoordelijkheid voor een gezond leven zoals het huidige kabinet die voorstaat. Er wordt dan ook specifiek gemeld dat 'de komende jaren wordt gestopt met activiteiten als (massamediale) campagnes'. Als gevolg hiervan is het tweede programma Landelijke Leefstijlcampagnes per 31 december 2011 beëindigd.

Het tweede programma Landelijke Leefstijlcampagnes sloot aan bij actueel overheidsbeleid rond gezondheidsbevordering en bouwde voort op de inzichten, ervaringen en resultaten van de eerste programmaperiode (2003-2008+2009). Het programma liet campagnes uitvoeren én besteedde veel aandacht aan verbetering van de kwaliteit ervan. Dit laatste gebeurde onder meer in de vorm van een programmabreed kwaliteitstraject (zie Publicaties).

Evolutie

Eén van de belangrijkste winstpunten van de afgelopen vijftien jaar is een radicale omslag in het denken over de mogelijkheden van massamediale campagnes. Het besef dat een willekeurig spotje niet leidt tot gedragsverandering heeft geleid tot een aanpak waarin een groot aantal verschillende instrumenten werd ingezet om burgers te bewegen gezonder te leven. Al die verschillende instrumenten samen moeten op een dusdanige wijze worden ingezet en op elkaar zijn afgestemd dat het uiteindelijke resultaat die gewenste gedragsverandering is. Waarbij de noodzaak van een lange adem van het begin af aan wordt ingecalculeerd.

Gedrag, en zeker wanneer dat al vaak herhaald is of een gewoonte is geworden, verander je niet van het ene op het andere moment. De massamediale campagne is daarom alleen nuttig als onderdeel van een breed palet aan instrumenten, elk met een eigen doel en specifieke kenmerken. Het realiseren van gezond gedrag vraagt ook om persoonlijke communicatie en veranderingen in de omgeving. Betrokkenheid van lokale intermediairs en organisaties is daarom essentieel.

Voorbeelden van leefstijlcampagnes

Pre Post artikelen

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website