Projecten

Implementatie vernieuwde werkwijze interventie Bewegen op recept

Lopend (januari 2020 - juni 2022)

Doel Bewegen op Recept Bewegen op Recept is gericht op mensen met een leefstijl gerelateerde klacht die niet voldoende bewegen (zie beweegrichtlijnen). Patiënten die zich melden bij eerstelijns zorgverleners worden doorverwezen naar beweegactiviteiten die worden georganiseerd door sportprofessionals in de wijk. Aanpak implementatie In dit project wordt voortgebouwd op eerder ZonMw-project Bewegen...

Bekijk dit project

Rookvrij Kennemerland

Lopend (juni 2021 - juni 2025)

Vraagstuk Roken zorgt voor grote gezondheidsrisico’s en draagt bij aan sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Stoppen met roken blijkt moeilijker voor rokers met minder opleiding. Zij roken meer, leven vaker in stressvolle omstandigheden, hebben weinig zelfvertrouwen en sociale steun. Onderzoek GGD Kennemerland gaat samen met InHolland en gemeenten in drie wijken aan de slag: - Samen met...

Bekijk dit project

Leernetwerk LEGrO

Lopend (september 2021 - september 2025)

Vraagstuk De urgentie om in de provincie Groningen te werken aan een gezonde leefomgeving is hoog. Vijf Groninger gemeenten behoren tot de tien kansarmste van Nederland. De gezondheid van de inwoners blijft achter bij het landelijke gemiddelde. Doel van LEGrO is het ontwikkelen van een regionaal, thematisch leernetwerk rond een gezonde leefomgeving in Groningen. Er zijn drie subthema's: 1....

Bekijk dit project

Elke Tukker bewust gezond

Lopend (september 2021 - september 2025)

Vraagstuk In Twente bestaan grote sociaaleconomische verschillen en verschillen in gezondheid. Het besteedbaar inkomen ligt lager dan elders. De werkloosheid ligt boven het landelijk gemiddelde. In Twente wonen meer niet-actieven dan elders in Nederland. De gezondheid blijft achter in Twente. Deze achterstand wil Twente inlopen. Aan een gezamenlijke aanpak en rolverdeling van het programma...

Bekijk dit project

Drenthe samen gezond

Lopend (september 2021 - september 2025)

Vraagstuk Drenthe kent veel gezondheidsrisco’s, -problemen en -verschillen. Dit maakt een goede gezondheidsaanpak complex. Er zijn veel organisaties, netwerken en initiatieven die zich hiermee bezig houden, maar er wordt nog onvoldoende samengewerkt. En inwoners worden nog te weinig betrokken. Onderzoek De inwoners van Drenthe staan overal centraal en zijn betrokken. We onderscheiden drie...

Bekijk dit project

De pas erin: samen stappen zetten naar vitale en duurzame wandelinitiatieven in Achterhoekse wijken.

Lopend (september 2021 - september 2025)

Vraagstuk Wandelen is laagdrempelig en momenteel één van de meest beoefende sporten in Nederland. Bovendien zijn gedurende de coronacrisis mensen meer gaan wandelen of begonnen met wandelen. De effecten van wandelen zijn veelomvattend. Wandelen draagt niet alleen bij aan preventie van chronische ziekten, maar ook aan het voorkomen van sociale isolatie. Op gemeenteniveau vormt wandelen de...

Bekijk dit project

BLAUW - Borgen en Leren van de Amersfoortse en Utrechtse gezonde Wijkaanpak

Lopend (september 2021 - september 2025)

Vraagstuk In dit project verduurzamen we de integrale samenwerking ten behoeve van gezondheidsbevordering in Amersfoort en Utrecht. Het sturingsmodel van de gezonde wijkaanpak in Amersfoort en het Utrechtse model vergelijken we met elkaar vergeleken om lessen uit te trekken die regionaal en landelijk zijn toe te passen. Onderzoek De eerste stap is in kaart brengen hoe integraal samenwerken de...

Bekijk dit project

Beter nutten van gezondheidspotentieel van burgers- Een lerende aanpak in communities of practice in 3 Brabantse gemeenten.

Lopend (september 2021 - september 2025)

Vraagstuk Mensen in een achterstandssituatie leven vaak korter en kampen eerder met ziekten. Eindhoven, Helmond en Den Bosch gaan dit samen met hun inwoners aanpakken, elk met een eigen aanpak. Ze vertrekken vanuit dezelfde uitgangspunten: wijkgericht, integraal, de inwoner centraal en positieve gezondheid*. Denk aan het verbeteren van de woonomgeving, van laaggeletterdheid, van kansen op werk en...

Bekijk dit project

Implementatiebevordering van werkzame elementen in het Prima anti-pestprogramma door versterking vanuit de GGD en Jeugdgezondheidszorg

Lopend (januari 2021 - januari 2023)

Doel Doel van het project is om door middel van een lerende aanpak van JGZ-professionals in samenwerking met scholen te komen tot een verbeterde implementatie van het Prima programma. Hierbij wordt voorgebouwd op eerder onderzoek naar implementatie-aspecten van Prima en de JGZ Richtlijn Pesten. Ook wordt aangesloten bij de kennis van het succesvolle M@ZL project waar samenwerking van JGZ en...

Bekijk dit project

Versterken van de aanpak van overgewicht en de preventie infrastructuur in Neder-Betuwe, Buren, Druten, Wijchen en Beuningen

Lopend (september 2021 - september 2025)

Vraagstuk De helft van Nederlanders is te zwaar. Gemeenten ervaren bij de aanpak van overgewicht een aantal belemmeringen, bijvoorbeeld rondom bestuurlijk commitment, borging, domeinoverstijgende samenwerking, de randvoorwaarden en het betrekken en bereiken van kwetsbare doelgroepen. Onderzoek De gemeenten worden via lokale en regionale leerkringen met raad en daad ondersteund door oa een...

Bekijk dit project

Wij zijn de wijk: burgerparticipatie en domeinoverstijgend gezondheidsbeleid voor een gezonde leefomgeving.

Lopend (september 2021 - september 2025)

Vraagstuk Gebrek aan structurele borging en duurzame financiering blijkt een probleem. De doelgroep zijn inwoners in een kwetsbare positie. Zij leven in minder goede gezondheid, hebben vaker last van chronische klachten en participeren minder in de samenleving. Voor en met hen werken wij samen aan de gezonde wijk. Onderzoek Via actieonderzoek vergaren en delen we ervaringen over wat werkt voor...

Bekijk dit project

Leer-Kracht Preventie in de Wijk

Lopend (februari 2022 - februari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VITALIS - Voeding voor Initiatief: Transdisciplinair onderwijs voor een Adequate preventieve Leefstijl In Senioriteit

Lopend (februari 2021 - februari 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sociale verloskunde in de praktijk; een interactieve domeinoverstijgende e-learning voor studenten geneeskunde, verloskunde en kraamzorg, gericht op het beter toerusten van deze toekomstige professionals in de zorg voor kwetsbare zwangeren en gezinnen

Lopend (februari 2022 - augustus 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Positieve Gezondheid in de praktijk

Lopend (november 2021 - november 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling van preventieonderwijs met interprofessionalisering: BRAVO in het onderwijs

Lopend (november 2021 - november 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling van evidence-based preventieonderwijs in de geneeskundeopleiding

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Interprofessionele minor Designing Health in Society

Lopend (februari 2022 - februari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zuid-Limburg aan de slag met Gezonde Kinderopvang

Lopend (september 2021 - september 2025)

Vraagstuk In Zuid-Limburg willen we gezondheidsachterstanden inhalen door in te zetten op de jeugd. De kinderopvang is een omgeving waar veel jonge kinderen en hun ouders bereikt worden. Als we die omgeving zo gezond mogelijk inrichten, zorgen we er voor dat gezonde gewoonten met de paplepel worden ingegoten. Onderzoek We brengen in kaart hoe de samenwerking in het netwerk verloopt en welke...

Bekijk dit project

Samenwerken bij de preventie van gezondheidsproblemen en verzuim voor werkenden met een lagere sociaal economische status

Lopend (november 2020 - mei 2022)

Doel Dit project richt zich op een betere samenwerking tussen arboprofessionals en zorgprofessionals, om zo werkenden met lagere sociaal economische status (SES) en multiproblematiek beter te kunnen helpen. Hiermee kan langdurig ziekteverzuim worden voorkomen en de gezonde inzetbaarheid worden verbeterd. Achtergrond Mensen met meer praktisch werk en vooral degenen met een lagere SES hebben...

Bekijk dit project

Samenwerken rondom preventieve ondersteuning van jonge kinderen met gescheiden ouders: implementatie van onderbouwd aanbod

Lopend (september 2020 - september 2022)

Doel Scheidingen komen veel voor en zijn impactvol voor alle betrokkenen. Goede ondersteuning van zowel ouder(s) als kinderen bij scheiding kan helpen om problemen in welzijn en gezondheid te voorkomen of beperken. ZonMw investeerde eerder in ontwikkel-/onderzoeksprojecten met betrekking tot preventief groepsaanbod voor jonge kinderen na scheiding. Zo kwamen Stoere Schildpadden (StS; voor 4-6...

Bekijk dit project

Implementatie interventie Leer te durven, preventie angst bij kinderen

Lopend (maart 2020 - mei 2022)

Doel Angst bij kinderen komt vaak voor. Vanwege de negatieve gevolgen van angststoornissen is de preventie en behandeling van angststoornissen belangrijk. De meest gebruikte en tevens best onderzochte preventieve behandeling voor angststoornissen is de cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit project bouwt voort op een eerder ZonMw project, waarin twee preventieve angst interventies zijn onderzocht....

Bekijk dit project

Een impuls voor uitvoering van het plan voor landelijk gebruik van Krachtvoer 2020-2030

Lopend (januari 2020 - januari 2022)

Doel en verwachte opbrengsten Krachtvoer is een programma over gezonde voeding voor leerlingen van het vmbo-onderbouw. Onderwijsorganisatie CITAVERDE College en de Universiteit Maastricht hebben, samen met landelijke partners, het programma doorontwikkeld tot een digitaal gebruikerspakket en vliegwiel voor een bredere gezonde school aanpak. Krachtvoer kenmerkt zich onder andere door innovatieve...

Bekijk dit project

Stimuleren van weloverwogen besluitvorming aangaande deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen – a blended learning approach

Lopend (februari 2020 - april 2022)

Doel Onder Marokkaans- en Turks-Nederlandse vrouwen is de deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker laag. Hoewel de oorzaken zoals gebrek aan kennis, angst, schaamte en niet begrijpen van de uitnodigingsbrief bekend zijn, heeft het project “the FEMININE study” enkele andere factoren hieraan gekoppeld. Het huidige project, welke voortbouwt op eerder genoemde studie, zal zich met de...

Bekijk dit project

Samen Sportief in Beweging

Lopend (januari 2020 - januari 2022)

Doel Samen Gezond in Beweging Dit project is een vervolg op het eerdere project 'Cursus Sportief Samen Afvallen als integraal onderdeel van de keten van activerende zorg van het programma Van Klacht naar Kracht in Rotterdam'. Samen Gezond in Beweging (SSiB) richt zich op volwassenen met overgewicht en een slechte gezondheidsbeleving. Het doel van SSiB is dat deelnemers na afloop een gezond...

Bekijk dit project

Implementatie-Impuls Fietsmaatjes

Lopend (januari 2020 - juli 2021)

Doel Dit project geeft een impuls aan de kwaliteit, de implementatie en de landelijke opschaling van Fietsmaatjes in Nederland. Fietsmaatjes is gericht op mensen met een beperking op het gebied van beweging, zicht, gehoor of cognitie. Zij maken samen met een vrijwilliger fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning, waarbij zij sociale contacten opdoen, vaker buiten zijn en meer...

Bekijk dit project

Implementatie in context: de verdere verspreiding van Goedkoop Gezonde Voeding

Lopend (februari 2020 - maart 2022)

Verdere implementatie van Goedkoop Gezonde Voeding Doel Goedkoop Gezonde voeding Goedkoop Gezonde Voeding (GGV) leert mensen hoe ze met een beperkt budget toch gezond kunnen eten. Praktische werkvormen en materialen vergroten de gezondheidsvaardigheden. Het unieke is dat de cursus voedingsinformatie koppelt aan prijsinformatie, zodat deelnemers leren besparen op hun boodschappen. De cursus wordt...

Bekijk dit project

Implementatie blended Grip Op Je Dip bij huisartsenprakijken in Deventer en omstreken

Lopend (maart 2020 - maart 2022)

Doel Gripopjedip (GOPJD) is een online interventie van 5 modules voor jongeren (16-25 jaar) die met depressieklachten de huisarts bezoeken. Dit project bouwt voort op het eerder afgeronde ZonMw-project Implementatie van Gripopjedip online, voor jongeren (16-25) met depressieve klachten, in huisartspraktijken.  In huidig project wordt Blended Gripopjedip voor de Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)...

Bekijk dit project

Aandacht voor Werk als Waarde in de zorg: doorontwikkeling en implementatie van de Werk als Waarde gespreksmethodiek voor zorgteams om gezond en bevlogen te (blijven) werken

Lopend (januari 2020 - maart 2023)

Doel Hoewel psychische problemen, verzuim en verloop van werknemers in de zorg problematisch is, wordt er in de praktijk weinig aandacht besteed aan welzijn en de waarde van werk van zorgverleners. In voorgaand tevens door ZonMw gefinancierd project getiteld Development of an assessment tool for Sustainable Employability is een instrument ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid te meten. In dit...

Bekijk dit project

SMARTsize-4All

Lopend (maart 2020 - maart 2022)

Doel en verwachte opbrengst SMART Size Me is gericht op mensen met lage gezondheidsvaardigheden die overgewicht of obesitas hebben. Het programma bestaat uit: een e-learning voor diëtisten, kooklessen, SMART Size Me materialen en website voor de deelnemers. Na een individuele intake en 3 kooklessen gaan deelnemers zelf met het programma aan de slag. Na drie maanden krijgen zij een aantal...

Bekijk dit project

Beweegcoach+

Lopend (maart 2020 - maart 2022)

Doel De interventie Beweegcoach+ heeft als doel om beweging te stimuleren bij mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Huis voor de Sport Groningen (HvdSG) en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Centrum voor Revalidatie hebben mede met behulp van subsidie vanuit het Preventieprogramma de interventie Beweegcoach+ geëvalueerd en doorontwikkeld. Zie voorgaand project....

Bekijk dit project

Mantelzorgers in de zorgsector: who cares?

Lopend (september 2020 - september 2022)

In dit project wordt er samengewerkt tussen beleid- en praktijkpartners, onderzoekers en verschillende intermediaire organisaties (Zorg aan Zet, Platform Mantelzorg Limburg, Werk & Mantelzorg, Erasmus MC, Amsterdam UMC – Locatie VUmc, Vrije Universiteit) Doel Aandacht voor de combinatie van mantelzorg en werk is van groot belang om duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg te bevorderen....

Bekijk dit project

Deskundigheidsbevordering van Gezonde Schooladviseurs: Naar context-gestuurde adaptatie van het implementatieproces

Lopend (oktober 2020 - oktober 2022)

Doel Gezonde School-adviseurs (GSA) begeleiden scholen bij de implementatie van een duurzame Gezonde School-aanpak. Iedere school is uniek. Het is daarom van belang dat GSA hun advisering en ondersteuning laten aansluiten bij de specifieke context van iedere school. Het doel van dit project is om modules te ontwikkelen voor het deskundigheidsbevorderingstraject van GSA. Daardoor kunnen GSA...

Bekijk dit project

De Gezonde Schoolkantine op de agenda houden: bij scholen én leerlingen. Optimale inzet van tools en betrokkenheid van leerlingen bij De Gezonde Schoolkantine.

Lopend (september 2020 - september 2022)

In dit project wordt, met elkaar aanvullende expertises, intensief samengewerkt tussen de VU, WUR en het Voedingscentrum.   Doel en aanpak Het Voedingscentrum ondersteunt scholen met het implementeren van de Richtlijnen Gezondere Kantines (RGK). Uit eerder onderzoek blijkt dat dit leidt tot gezondere kantines. Echter, het langdurig op niveau houden van een gezondere kantine vraagt om flexibele...

Bekijk dit project

Evidence based handelen en zelfmanagementondersteuning door fysiotherapeuten en oefentherapeuten gericht op geïndiceerde preventie van klachten van de arm, nek en schouder (KANS) bij werkenden

Lopend (september 2020 - oktober 2022)

Doel Klachten van de arm, nek of schouders (KANS) komen veel voor en kunnen het leven van mensen sterk beïnvloeden. Het is dan ook van belang dat fysiotherapeuten en oefentherapeuten mensen met KANS optimaal kunnen ondersteunen en begeleiden. Werken volgens de bestaande multidisciplinaire richtlijn voor aspecifieke KANS, het hebben van aandacht voor het werk en het integreren van...

Bekijk dit project

In gesprek: gezonde leefstijl voor iedereen

Lopend (juli 2020 - oktober 2021)

Doel Mensen die leven met een licht verstandelijk beperking staan vaker aan de maatschappelijke zijlijn. Zij hebben (daardoor) een slechte gezondheid en een lage levensverwachting. MEE versterkt hun participatiekansen door vanuit een brede vraagverheldering samen te inventariseren waar iemands kansen, krachten en ontwikkelpotentieel liggen. Er worden vervolgacties gepland die bijdragen aan...

Bekijk dit project

Samen succesvol stoppen – het implementeren van een divers aanbod van stopondersteuning voor rokers met een lagere sociaaleconomische positie in Den Haag

Lopend (september 2020 - september 2022)

Doel Mensen met een laag opleidingsniveau roken vaker dan hoger opgeleiden. Meestal roken ze eigenlijk liever niet. Toch lukt het hen vaak niet om te stoppen. Het zou helpen als ze vaker gebruik zouden maken van stoppen-met-rokenondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn groepstrainingen of één-op-één gesprekken met een zorgverlener. Aanpak en verwachte opbrengst In stadsdeel Escamp in Den Haag...

Bekijk dit project

Play to Improve

Lopend (september 2020 - september 2022)

Dit project bestaat uit een samenwerking tussen de praktijk (de Krajicek Foundation) en drie kennisinstellingen (AmsterdamUMC, Mulier instituut en de Hogeschool van Amsterdam). Doel Het doel van dit project is dat kinderen (6 - 14jaar) worden gestimuleerd om voldoende te bewegen en daarmee motorische vaardigheden te ontwikkelen, zonder dat daarvoor lidmaatschap van een sportclub nodig is....

Bekijk dit project

Healthy by Design komt in beweging

Lopend (maart 2020 - maart 2022)

Healthy by Design komt in beweging Doel De interventie ‘Healthy by Design’ richt op het stimuleren van gezonde voedingskeuzes en beweging bij mbo studenten. ‘Healthy by Design’ wordt uitgevoerd voor en door mbo-studenten, onder supervisie van een docent. In dit project bouwt de Sportief Besteed Groep samen met de Haagse Hogeschool, GGD Haaglanden en twee mbo-instellingen: Albeda College...

Bekijk dit project

Let’s get serious: Verbinding en versteviging van post-initieel onderwijsaanbod in Zuid-Nederland rondom Preventie en Gezondheidsbevordering

Lopend (december 2021 - december 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website