Resultaten

Eind 2014, begin 2015 zijn de projecten van het ZonMw-programma Gezonde Slagkracht afgerond.

Vier jaar lang is gewerkt aan geïntegreerd gezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau. Een hele klus omdat het niet vanzelfsprekend is dat meerdere sectoren van een gemeente op een gezondheidsthema samenwerken. De meeste projectleiders zijn erin geslaagd  om die verschillende sectoren binnen een gemeente te verbinden. Meestal zijn dat Welzijn, Ruimtelijke ordening, Onderwijs en Openbare veiligheid en handhaving. Voor de uitvoering zijn de professionele organisaties betrokken. Dat waren meestal de Sportclubs en buurtcoaches, leerkrachten, verslavingszorg, de GGD e.a.

Projectkaarten

De projectkaarten zijn onderverdeeld in 4 thema's:
Overgewicht, Sport en bewegen, Alcoholgebruik en Drugsgebruik


Overgewicht

Alkmaar

De preventie van overgewicht vanaf de basisschooljeugd kent in Alkmaar een ketenaanpak. De keten begint op school en eindigt bij een interventie voor kinderen met overgewicht. Sport, voeding en sociaal-emotionele begeleiding zijn kernelementen.

Trefwoorden: borging, gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden, jeugd, monitoring en evaluatie, publiek-private samenwerking

Amersfoort

Inzetten op een daling van overgewicht bij de jeugd in prioriteitswijken is een van de doelen van dit project. Er vindt daarnaast verbreding plaats, ook 12-19 jarigen en zwangere vrouwen vallen binnen het gezondheidsbeleid van de gemeente.

Trefwoorden: borging, gezonde fysieke omgeving, gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden, intersectorale samenwerking, jeugd, integraal gezondheidsbeleid

Borger-Odoorn

De gemeente wil inwoners betrekken en stimuleren een actieve rol te spelen in het project waarin de gemeente zich richt op bewustwording van een gezonde leefstijl, het stimuleren van beweging en verminderen van overgewicht van de inwoners.

Trefwoorden: burgerparticipatie, borging, gezonde fysieke omgeving, gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden, intersectorale samenwerking, jeugd

Den Bosch

Er werd geconstateerd dat ouders van kinderen waarbij overgewicht is gesignaleerd niet altijd gemotiveerd zijn hier iets aan te doen. 's Hertogenbosch heeft de aanpak hiervan op 3 manieren geoptimaliseerd.

Trefwoorden: gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden, intersectorale samenwerking, jeugd, moeilijk bereikbare doelgroepen, wijkaanpak

Den Haag

Met de invoer van het actieprogramma ‘Gezond Gewicht’ in Haagse Krachtwijken worden via een mix van interventies alle gezinsleden binnen gezinnen gestimuleerd de gezondheid te bevorderen en zo uiteindelijk ook overgewicht terug te dringen.

Trefwoorden: jeugd, moeilijk bereikbare doelgroepen, publiek-private samenwerking, social marketing, wijkprofielen en scans

Eindhoven

Het project ‘Familie Lekkerbek in balans’ betrekt jongeren en ouders bij het tegengaan van overgewicht waarbij de meeste aandacht uitgaat naar achterstandswijken. Het project versterkt de aansluiting bij bestaande activiteiten van huisartsen en thuiszorgmedewerkers.

Trefwoorden: gezonde fysieke omgeving, intersectorale samenwerking, jeugd, moeilijk bereikbare doelgroepen, monitoring en evaluatie

Groningen

In Groningen is gezocht naar een effectieve aanpak van overgewicht preventie onder lage SES-groepen. Het project richtte zich specifiek op kinderen, jongeren en wijkbewoners van allochtone afkomst.

Trefwoorden: intersectorale samenwerking, moeilijk bereikbare doelgroepen, monitoring en evaluatie, publiek-private samenwerking, sociale marketing

Laarbeek

De Gezondheidsrace in Laarbeek is een burgerinitiatief waarin vier teams van burgers strijden om de titel ‘de fitste kern van Laarbeek’. Een team verdient punten met bijvoorbeeld het organiseren van gezonde activiteiten of medeburgers te mobiliseren tot een gezondere leefstijl.

Trefwoorden: borging, burgerparticipatie, integrale beleidsaanpak, intersectorale samenwerking, monitoring en evaluatie

Nijmegen

Met het gezondheidsbeleid wil Nijmegen vanuit verschillende sectoren benadrukken dat gezondheid in de wijkaanpak meegenomen moet worden. Nijmegen zet in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden door het bereiken van mensen met een lage SES en financiële problemen.

Trefwoorden: gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden, intersectorale samenwerking, moeilijk bereikbare doelgroepen, monitoring en evaluatie, publiek-private samenwerking

Noord Veluwe

De campagne Goed bezig in de regio Noord Veluwe dient als paraplu voor een gezondheidsprogramma van 6 gemeenten. Het programma richt zicht met name op overgewicht, alcoholpreventie en roken- en drugspreventie.

Trefwoorden: Borging, burgerparticipatie, intergemeentelijke samenwerking, monitoring en evaluatie, sociale marketing

Raalte

In 2010 is gestart met het bevorderen van een gezonde leefstijl door het vergroten van bewustwording van een gezonde leefstijl in de gemeente Raalte. De aanpak richt zicht op overgewicht bij jeugd en ouderen, uitgevoerd bij scholen, sportorganisaties en ouderencentra.

Trefwoorden: Borging, gezonde fysieke omgeving, gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden, intersectorale samenwerking, jeugd, ouderen, volwassenen, kinderen, integraal gezondheidsbeleid

Scherpenzeel

Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) biedt buitenschoolse activiteiten aan die zo veel mogelijk aansluiten op de schoolprogramma’s. Kinderen van 0 tot 14 jaar worden voorzien van interventies die bijdragen aan hun gezondheid en ontwikkeling.

Trefwoorden: borging, burgerparticipatie, integrale beleidsaanpak, intersectorale samenwerking, jeugd

Smallingerland

Via een uitgebreide inventarisatie is de aanpak van overgewicht in de gemeente in kaart gebracht, zo ontstond ook zicht op de hiaten. Vervolgens is ingezet op het versterken van bestaande interventies, die zijn nu ook geborgd in de wijk.

Trefwoorden: Integrale aanpak, samenwerking, lage SES, monitoring en evaluatie, publiek-private samenwerking, sociale marketing, JOGG, Overgewicht, Borging, gezondheidsvaardigheden, jeugd, CJG

Valkenburg aan de Geul

In Valkenburg aan de Geul is de bevolkingsgroep met een lage SES verspreid over de gemeente. Met het project Buurtkracht is een werkwijze zelfsturing ontwikkeld, uitgetest en vastgesteld die vervolgens wordt ingezet in alle kernen.

Trefwoorden: burgerparticipatie, gezonde sociale omgeving, integrale beleidsaanpak, moeilijk bereikbare doelgroepen, monitoring en evaluatie

Woerden

Het duurzaam stimuleren van een gezonde leefstijl voor en door inwoners van de gemeente door een samenhangend plan en jaarlijks terugkerende evenementen. Met als resultaat dat ouderen beter doorstromen naar regulier sportaanbod en scholen actief meedoen.

Trefwoorden: integraal gezondheidsbeleid, bestuurlijk draagvlak, borging, gezonde leefstijl, vrijwilligers, scholen, jeugd, ouderen, mensen met een beperking, re-integratie

Zwolle

In het programma Kinderen in Beweging wordt openbare ruimtes (her)ingericht op een manier die gezond eet- en beweeggedrag bevordert. Kinderen worden gestimuleerd om buiten te spelen, te fietsen en gezonder te eten.

Trefwoorden: borging, gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden, jeugd, monitoring en evaluatie, publiek-private samenwerking
 

Sport en Beweging

Bergen op Zoom

Tijdens de herinrichting van openbare ruimte wil de gemeente Bergen op Zoom in de wijk Gageldonk-West rekening houden met de gezondheid en bewegingsmogelijkheden van de bewoners van de wijk.

Trefwoorden: burgerparticipatie, gezonde fysieke omgeving, intersectorale samenwerking, monitoring en evaluatie, wijkprofielen en scans

Woerden

Het duurzaam stimuleren van een gezonde leefstijl voor en door inwoners van de gemeente door een samenhangend plan en jaarlijks terugkerende evenementen. Met als resultaat dat ouderen beter doorstromen naar regulier sportaanbod en scholen actief meedoen.

Trefwoorden: integraal gezondheidsbeleid, bestuurlijk draagvlak, borging, gezonde leefstijl, vrijwilligers, scholen, jeugd, ouderen, mensen met een beperking, re-integratie

Zaandam

Bewegen op recept (BOR) is een op maat gemaakt beweegprogramma van 18 weken, specifiek voor patiënten tussen de 18 en 65 jaar. De huisarts schrijft het beweegprogramma voor wanneer hij/zij het idee heeft dat dit de gezondheid van de patiënt ten goede zal komen.

Trefwoorden: borging, intersectorale samenwerking, moeilijk bereikbare doelgroepen, monitoring en evaluatie, publiek-private samenwerking

Alcoholgebruik

Dordrecht

‘Verzuip jij je toekomst’ brengt jongerenwerkers en wijkagenten bij elkaar. Ze leren elkaars werkterrein kennen met als doel een betere samenwerking om alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken vanuit volksgezondheids- al veiligheidsbenadering.

Trefwoorden: intergemeentelijke samenwerking, intersectorale samenwerking, jeugd, monitoring en evaluatie, (vroeg)signalering

Drimmelen

18 gemeenten in West-Brabant hebben het initiatief genomen een project te starten dat het alcoholgebruik onder jongeren aanpakt. De interventiekoffer ‘Think Before You Drink’ is ontwikkeld en bevat goed toepasbare interventies.

Trefwoorden: borging, intergemeentelijke samenwerking, jeugd, monitoring en evaluatie, publiek-private samenwerking

Enschede

Met dit project willen de projectpartners bereiken dat jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die middelen gebruiken in een vroeg(er) stadium worden opgemerkt waardoor de middelenproblematiek kan worden teruggedrongen.

Trefwoorden: intersectorale samenwerking, jeugd, publiek-private samenwerking, (vroeg)signalering

Goeree-Overflakkee

Leerlingen van groep 7/8 van de basisschool in de gemeente Goeree-Overflakkee krijgen weerbaarheidstrainingen en voorlichting over genotsmiddelen. Daarnaast krijgen ook de ouders voorlichting en training in hoe met je kind over genotsmiddelen te praten.

Trefwoorden: borging, integrale beleidsaanpak, jeugd, publiek-private samenwerking, (vroeg)signalering

Haaren

Het protocol Alcohol 16min geen goed begin biedt beroepskrachten werkend op school, op straat en in de jeugdhulpverlening handvatten om alcoholproblematiek bij jongeren (12-24 jaar) te signaleren, te bespreken en de jongeren door te verwijzen naar een preventiemedewerker.

Trefwoorden: intergemeentelijke samenwerking, intersectorale samenwerking, jeugd, monitoring en evaluatie, (vroeg)signalering

Lingewaard

Hoe realiseer je een gerichte aanpak voor jongeren zodat zij niet worden verleid tot drugsgebruik? Door in te zetten op ouders en hun specifieke thuissituatie wordt gestaag een mentaliteitsverandering gerealiseerd.

Trefwoorden: borging, intergemeentelijke samenwerking, jeugd, (vroeg)signalering

Noord Veluwe

De campagne Goed bezig in de regio Noord Veluwe dient als paraplu voor een gezondheidsprogramma van 6 gemeenten. Het programma richt zicht met name op overgewicht, alcoholpreventie en roken- en drugspreventie.

Trefwoorden: borging, burgerparticipatie, intergemeentelijke samenwerking, monitoring en evaluatie, sociale marketing

Oosterhout

In het uitgaansgebied en tijdens evenementen zijn er in Oosterhout vaak onveilige situaties waarbij sprake van (overmatig) gebruik van alcohol, drugs of een combinatie daarvan. De gemeente zet susteams in die de jongeren aanspreken.

Trefwoorden: intergemeentelijke samenwerking, intersectorale samenwerking, jeugd, monitoring en evaluatie, publiek-private samenwerking

Raalte

In 2010 is gestart met het bevorderen van een gezonde leefstijl door het vergroten van bewustwording van een gezonde leefstijl in de gemeente Raalte. De aanpak richt zicht op overgewicht bij jeugd en ouderen, uitgevoerd bij scholen, sportorganisaties en ouderencentra.

Trefwoorden: Borging, gezonde fysieke omgeving, gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden, intersectorale samenwerking, jeugd, ouderen, volwassenen, kinderen, integraal gezondheidsbeleid

Scherpenzeel

Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) biedt buitenschoolse activiteiten aan die zo veel mogelijk aansluiten op de schoolprogramma’s. Kinderen van 0 tot 14 jaar worden voorzien van interventies die bijdragen aan hun gezondheid en ontwikkeling.

Trefwoorden: borging, burgerparticipatie, integrale beleidsaanpak, intersectorale samenwerking, jeugd

Schoonhoven

De gemeente wil het alcohol en drugsgebruik in de Krimpenerwaard gemeenten terugdringen door middel van een samenhangende aanpak en gelijktijdige inzet van instrumenten. De GGD onderzoek met een Jongerenpeiling of alcoholgebruik is afgenomen. 

Trefwoorden: intergemeentelijke samenwerking, intersectorale samenwerking, jeugd, (vroeg)signalering

Spijkenisse

Alcoholgebruik onder jongeren beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. De volgende gemeenten werken samen aan de implementatie van een regionale aanpak: Brielle, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Bernisse, Westvoorne.

Trefwoorden: intergemeentelijke samenwerking, intersectorale samenwerking, jeugd, (vroeg)signalering

Tubbergen

In Tubbergen is een cultuur waarbij drinken stoer is en niet drinken zorgt voor buitensluiting van een groep. Veel ouders staan te tolerant tegenover het alcoholgebruik van hun kinderen tot 16 jaar. Om het alcoholgebruik van jongeren aan te kunnen pakken is er een cultuuromslag nodig.

Trefwoorden: borging, intersectorale samenwerking, jeugd, monitoring en evaluatie

Voorst

Jongeren (10 tot en met 18 jaar) drinken jong, vaak en veel alcohol. Het project heeft activiteiten uitgevoerd waarbij het ging om een mix van voorlichtings-, regelgevings- en handhavingsactiviteiten gericht op de plekken waar jongeren kwamen.

Trefwoorden: borging, intergemeentelijke samenwerking, intersectorale samenwerking, jeugd, monitoring en evaluatie

Drugsgebruik

Enschede

Met dit project willen de projectpartners bereiken dat jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die middelen gebruiken in een vroeg(er) stadium worden opgemerkt waardoor de middelenproblematiek kan worden teruggedrongen.

Trefwoorden: intersectorale samenwerking, jeugd, publiek-private samenwerking, (vroeg)signalering

Noord Veluwe

De campagne Goed bezig in de regio Noord Veluwe dient als paraplu voor een gezondheidsprogramma van 6 gemeenten. Het programma richt zicht met name op overgewicht, alcoholpreventie en roken- en drugspreventie.

Trefwoorden: borging, burgerparticipatie, intergemeentelijke samenwerking, monitoring en evaluatie, sociale marketing

Oosterhout

In het uitgaansgebied en tijdens evenementen zijn er in Oosterhout vaak onveilige situaties waarbij sprake van (overmatig) gebruik van middelen: alcohol, drugs of een combinatie daarvan. De gemeente zet susteams in die de jongeren aanspreken.

Trefwoorden: intergemeentelijke samenwerking, intersectorale samenwerking, jeugd, monitoring en evaluatie, publiek-private samenwerking

Rotterdam

Dit project richt zich specifiek op Antilliaanse en Marokkaanse jongeren. Hoe voorkom je dat allochtone jongeren cannabis gaan gebruiken, het moment van eerste cannabisgebruik uitstellen en, als ze toch gaan gebruiken dit gebruik te beperken.

Trefwoorden: intersectorale samenwerking, jeugd, moeilijk bereikbare doelgroepen, (vroeg)signalering, wijkaanpak

Scherpenzeel

Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) biedt buitenschoolse activiteiten aan die zo veel mogelijk aansluiten op de schoolprogramma’s. Kinderen van 0 tot 14 jaar worden voorzien van interventies die bijdragen aan hun gezondheid en ontwikkeling.

Trefwoorden: borging, burgerparticipatie, integrale beleidsaanpak, intersectorale samenwerking, jeugd

Schoonhoven

De gemeente wil het alcohol en drugsgebruik in de Krimpenerwaard gemeenten terugdringen door middel van een samenhangende aanpak en gelijktijdige inzet van instrumenten. De GGD onderzoek met een Jongerenpeiling of alcoholgebruik is afgenomen. 

Trefwoorden: intergemeentelijke samenwerking, intersectorale samenwerking, jeugd, (vroeg)signalering

Spijkenisse

Alcoholgebruik onder jongeren beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. De volgende gemeenten werken samen aan de implementatie van een regionale aanpak: Brielle, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Bernisse, Westvoorne.

Trefwoorden: intergemeentelijke samenwerking, intersectorale samenwerking, jeugd, (vroeg)signalering

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website