Projecten

Consortium Werkzame Elementen ter Bevordering van een gezond gewicht bij Jeugd (WEB-Jeugd)

Afgerond (augustus 2019 - maart 2020)

Vraagstuk Het WEB-Jeugd consortium is een breed consortium opgezet vanuit de academische werkplaatsen waarin vertegenwoordiging is vanuit de wetenschap, de (eind)gebruikers, praktijk, beleid en onderwijs. Deze voorstudie had als hoofddoel kennisontwikkeling over de werkzame elementen van interventies gericht op het bevorderen van een gezond gewicht, aansluitend bij de behoefte vanuit de praktijk....

Bekijk dit project

PerfectFit@Night: an integrated intervention to improve sleep and sustainable employability of night workers in the healthcare sector

Lopend (september 2020 - september 2024)

Vraagstuk Veel werknemers met nachtdiensten hebben slaapproblemen en een slechtere gezondheid, en hun duurzame inzetbaarheid is daarmee in gevaar. Erasmus MC en LUMC zijn daarom in 2019 met een pilot gestart om de gezondheid en inzetbaarheid van mensen met nachtdiensten te verbeteren: ‘Fit in de Nacht’. Het doel van het project PerfectFit@Night is het optimaliseren, personaliseren en...

Bekijk dit project

Sign in for a healthy life. Effect evaluation of an integrated e-Health approach in disadvantaged groups.

Lopend (september 2020 - september 2024)

Vraagstuk Vrijwel iedereen in Nederland is digitaal. Ook in achterstandsgroepen is het gebruik van een pc en smartphone volop aanwezig. Men gebruikt deze middelen met succes om deel te nemen aan de maatschappij. Als het om gezondheid gaat, blijft het gebruik echter achter. Dat komt enerzijds doordat tools onvoldoende zijn afgestemd op de doelgroep, anderzijds doordat de tools onvoldoende zijn...

Bekijk dit project

Sleep on Number 1! Development, implementation and evaluation of an intervention tailored to Youth Health Care regions to improve sleep in 0-2 year olds.

Lopend (juni 2020 - juni 2025)

Voorkomt de interventie ‘Zet slapen op 1’ slaapproblemen bij jonge kinderen? Vraagstuk Het wordt steeds duidelijker dat voldoende slaap belangrijk is voor een goede gezondheid. Dat geldt zeker voor jonge kinderen. Verstoorde slaap in kinderen komt vaak voor. Het kan leiden tot gezins-, gezondheids-, en ontwikkelingsproblemen. In dit project wordt een interventie samengesteld om slaapproblemen...

Bekijk dit project

The Effectiveness of the Infant Massage Intervention “Shantala Babymassage Individueel” for vulnerable families in early life

Lopend (maart 2020 - juni 2024)

Vraagstuk Ouderlijke sensitiviteit is een belangrijke beschermende factor voor de ontwikkeling van het jonge kind. Een sensitieve ouder herkent de signalen van het kind en weet op het juiste moment en op gepaste wijze te reageren. Bij ouders die te maken hebben met veel stress door financiële, psychische of relatieproblemen en ingrijpende gebeurtenissen, kan sensitief opvoeden bemoeilijkt worden....

Bekijk dit project

Making workplace health promotion work: translation, implementation and evaluation of an integrated approach and European good practice

Lopend (mei 2020 - mei 2024)

Toepassing en evaluatie van een integrale aanpak voor gezondheidsbevordering op de werkplek - leren van een good practice uit Italië Vraagstuk Integrale gezondheidsbevorderingsprogramma’s blijken het meest effectief voor het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheid, maar worden nog onvoldoende op de werkplek ingezet. In dit project wordt een internationale good practice, het Workplace...

Bekijk dit project

Cool Little Kids: Effectiveness of an early intervention program for anxiety-prone toddlers in the Netherlands

Lopend (november 2020 - november 2024)

Vraagstuk Angstproblemen komen veel voor en kunnen langdurig invloed hebben op verschillende leefgebieden. Al op peuterleeftijd zijn er bij angstgevoelige kinderen signalen zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van teruggetrokken en verlegen gedrag. In een eerder door ZonMw gesubsidieerd onderzoeksproject bleek dat deze angstgevoelige peuters en kleuters opgespoord kunnen worden met een vragenlijst....

Bekijk dit project

Evaluation of the effectiveness and implementation of the integrated Healthy Childcare approach.

Lopend (maart 2020 - september 2024)

Vraagstuk Het doel van de aanpak Gezonde Kinderopvang is om de gezondheid van kinderen in de kinderopvang te verbeteren. In dit project worden coaches Gezonde Kinderopvang opgeleid. Zij voeren de aanpak Gezonde Kinderopvang uit binnen hun kinderopvangorganisatie. Zij doen activiteiten op het gebied van beleid, ontwikkelen, signaleren en de omgeving. De coaches doen dit systematisch door: 1. Het...

Bekijk dit project

Effectiveness of Take it personal! A substance use intervention for young people with mild intellectual disabilities and borderline intellectual functioning

Lopend (april 2020 - juli 2024)

Vraagstuk In dit project wordt de effectiviteit onderzocht van Take it personal!, een interventie gericht op het verminderen van middelengebruik (alcohol, cannabis en harddrugs) bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB). De interventie is opgenomen in de interventiedatabase van RIVM Gezond Leven en erkend op het niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’. Het doel van dit project is om...

Bekijk dit project

Efficacious elements of municipal tobacco control programs in the Netherlands

Lopend (september 2021 - september 2025)

Werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid Vraagstuk In het Nationaal Preventieakkoord heeft de landelijke overheid met gemeenten en maatschappelijke organisaties afgesproken om samen te zorgen dat in 2040 minder dan 5% van de volwassenen nog rookt. Dankzij dit akkoord gaan gemeenten een steeds grotere rol spelen binnen tabaksontmoediging. Gezien de grote verschillen in het...

Bekijk dit project

Core elements of an integrated policy for obesity prevention among adults in the Netherlands: developing a guidance for municipalities

Lopend (oktober 2021 - oktober 2025)

Werkzame elementen van integraal beleid gericht op obesitas preventie Vraagstuk Meer dan de helft van de Europese volwassen heeft momenteel overgewicht en bijna 15% heeft obesitas. Tot op heden is de vereiste kennis om effectief obesitas preventiebeleid vorm te geven gefragmenteerd over verschillende domeinen en niet direct beschikbaar voor professionals in het veld. Dit project beoogt een...

Bekijk dit project

Optimization and evaluation of "Bewegen Werkt"

Lopend (augustus 2020 - augustus 2024)

Vraagstuk Werklozen hebben vaker gezondheidsproblemen in vergelijking met werkenden. Gezondheidsproblemen kunnen een belemmering zijn om te participeren in de maatschappij. Het beweegprogramma Bewegen Werkt is gericht op het bevorderen van de gezondheid en (arbeids)participatie van uitkeringsgerechtigden in Nederland. Onderzoek Het doel van het project is het optimaliseren en evalueren van...

Bekijk dit project

In the neighborhood, with the neighborhood and for the neighborhood: an effect and learning process evaluation of an Integrated Neighborhood Approach to prevent childhood overweight

Lopend (juli 2020 - juli 2024)

Evaluatie en Doorontwikkeling Integrale Buurtaanpak AAGG Vraagstuk De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) is gericht op het voorkomen van overgewicht bij kinderen en het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Op buurtniveau is de AAGG vormgegeven via de Integrale Buurtaanpak. Buurtmanagers staan centraal. Zij agenderen en stimuleren gezonde interventies in hun stadsdeel....

Bekijk dit project

In Balans: the (cost-)effectiveness of a fall prevention intervention on falls and fall injuries in community-dwelling older adults with an increased risk of falls.

Lopend (september 2020 - september 2024)

Vraagstuk In Balans is een 14-weeks valpreventieprogramma voor ouderen. Eerder onderzoek uit 2006 liet zien dat ouderen in een verzorgingshuis door In Balans minder vielen. In dit project onderzoeken we het effect van een aangepaste versie van In Balans op het aantal vallen, het aantal valletsels en de maatschappelijke kosten bij thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico, in vergelijking...

Bekijk dit project

Goed, Beter, BEST; Inventarisatie van werkzame elementen in stoppen met roken programma’s in de eerstelijnsgezondheidszorg ter onderbouwing van Beslissingen in Eerstelijns Stoppen-met-roken ondersTeuning

Afgerond (augustus 2019 - juli 2020)

Vraagstuk Het Nationaal Preventie Akkoord streeft naar een Rookvrije Generatie in 2040. Eerstelijns zorgverleners, zoals huisartsen en verloskundigen, kunnen hierbij helpen door hun cliënten te begeleiden bij het stoppen met roken. Er zijn verschillende effectieve programma’s ontwikkeld, maar het is niet duidelijk waarom deze programma’s werken en onder welke voorwaarden. Onderzoek Via een...

Bekijk dit project

INGREDIENTEN VOOR EEN OPTIMAAL RECEPT Een voorstudie naar werkzame elementen van Nederlandse interventies gericht op het voorkómen én verminderen van overgewicht bij volwassenen

Afgerond (juli 2019 - mei 2020)

Vraagstuk Deze voorstudie had als doel om inzicht te geven in de werkzame elementen van preventieve interventies gericht op overgewicht en obesitas bij volwassenen, met een specifieke focus op volwassenen met een lage sociaaleconomische positie en/of niet-Westers. Onderzoek Gebaseerd op de database van Loket Gezond Leven, de wetenschappelijke literatuur en gesprekken met deskundigen uit de...

Bekijk dit project

Inrichten consortium Alcohol en ouderen en doen van een voorstudie

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Vraagstuk Ouderen in Nederland drinken steeds meer alcohol. Zij lopen grote risico’s op gezondheidsschade. De preventie van problematisch alcoholgebruik bij ouderen in Nederland staat nog in de kinderschoenen. Er zijn nog maar weinig interventies ontwikkeld en er is onvoldoende inzicht in wat er precies werkt in het voorkomen en verergeren van alcoholproblemen bij ouderen. Onderzoek Er is een...

Bekijk dit project

Werkzame elementen in interventies voor de integrale aanpak van overgewicht bij kwetsbare groepen

Afgerond (juli 2019 - april 2020)

Vraagstuk Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van een integrale aanpak van overgewicht voor kwetsbare groepen. De werkzame elementen zijn de onderdelen die ervoor zorgen dat de aanpak de gewenste uitwerking heeft. Onderzoek Werkzame elementen zijn verzameld door middel van een scoping review van de literatuur, 4 focusgroep gesprekken met 24 mensen uit...

Bekijk dit project

Werkzame elementen van Rookvrije Gemeente Beleid

Afgerond (augustus 2019 - april 2020)

Vraagstuk In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zullen gemeenten steeds meer gestimuleerd en ondersteund worden bij tabaksontmoediging. Momenteel bestaat geen volledig overzicht van de werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid (RGB). In dit onderzoek is in kaart gebracht welke werkzame elementen van een RGB bekend zijn en waar nog kennislacunes bestaan. Tevens is de behoefte...

Bekijk dit project

Study on the effectiveness of Make a Move and Make a Move+: Prevention programs for psychosexual health promotion and undesirable sexual behavior prevention among low educated boys and boys with a mild intellectual disability

Lopend (september 2020 - september 2024)

Vraagstuk Jongens uit lagere opleidingsniveaus en jongens met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico op het vertonen en meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er zijn weinig programma’s voor jongens om dit gedrag te voorkomen en over hun effectiviteit is weinig bekend. Onderzoek In dit interdisciplinaire project toetsen onderzoekers van Erasmus...

Bekijk dit project

A randomised controlled trial of the Happy Lessons approach: a school-based programme to strengthen psychosocial well-being and prevent depression in pre-vocational school pupils.

Lopend (juni 2020 - juni 2025)

Vraagstuk Het doel van het project is om te onderzoeken of Happyles werkt onder leerlingen van het VMBO. Happyles is een lesprogramma voor op school. De leerlingen leren hoe ze hun mentale veerkracht kunnen versterken. Dit kan helpen om depressie te voorkomen. Happyles bestaat uit verschillende onderdelen: 4 klassikale lessen, waarvan 2 digitale lessen, een online test om te meten of je last hebt...

Bekijk dit project

Charge your Brainzzz 2.0: evaluation of a co-created healthy sleep intervention for adolescents using a complex systems approach

Lopend (augustus 2020 - augustus 2024)

Vraagstuk Veel tieners, en met name VMBO leerlingen, slapen te weinig, en vaak is die slaap van slechte kwaliteit. Dit beïnvloedt o.a. hun geluk, schoolprestaties en gezondheid negatief. Het bestaande lespakket Charge Your Brainzzz (CYB) richt zich daarom op het creëren van voldoende kennis en een positieve houding tegenover gezond slapen. Onderzoek Wij breiden CYB uit en ontwikkelen CYB 2.0....

Bekijk dit project

Extending the Earcheck intervention: behavior change to prevent hearing damage, with a focus on young people with low social-economic status

Lopend (juni 2020 - september 2024)

Vraagstuk In dit project wordt de Oorcheck, een online zelftest voor je gehoor, uitgebreid met een interventie om jongeren te helpen hun gehoor beter te beschermen (in het bijzonder lage SES jongeren). Deze interventie wordt ontwikkeld volgens de zogenaamde Intervention Mapping methode. Dat betekent dat er systematisch wordt gewerkt en dat wetenschappelijke theorie wordt gecombineerd met...

Bekijk dit project

Healthy ageing in elderly with a low socio economic position: effectiveness of an integral approach

Lopend (september 2020 - maart 2025)

Vraagstuk De dubbele vergrijzing heeft gevolgen voor ouderen, hun omgeving en de maatschappij. Zo stijgt het aantal chronische zieken en zijn ouderen vaker eenzaam en afhankelijk van (mantel)zorg. Het is daarom belangrijk om gezond ouder worden te stimuleren, vooral onder lager opgeleiden die de meeste problematiek kennen. Dit project onderzoekt hoe we ouderen hierbij kunnen ondersteunen. De...

Bekijk dit project

Working elements of interventions for reducing problematic alcohol use among older adults

Lopend (oktober 2021 - februari 2026)

Werkzame elementen van interventies ter vermindering van problematisch alcoholgebruik onder ouderen Vraagstuk Door vergrijzing komen er meer ouderen, waarbij problematisch alcoholgebruik veel voorkomt. Zij kampen met pijn, verlies van dierbaren, eenzaamheid of gaan meer drinken als invulling van hun tijd na hun pensioen. Het lichaam van ouderen breekt de alcohol minder af en zij combineren vaak...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website