Projecten

Interventie ter bevordering van werkvermogen en re-integratie bij werknemers met kanker, met een Health Impact Bond als financieringsinstrument

Lopend (oktober 2017 - mei 2021)

Jaarlijks krijgen ongeveer 40.000 werknemers in Nederland de diagnose kanker. Door de behandelingen en klachten is het vaak lastig om aan het werk te blijven. Ook kunnen werknemers met kanker vaak wel wat extra ondersteuning gebruiken bij het re-integreren op het werk. ZonMw heeft mogelijk gemaakt dat TNO en Tilburg University (Tranzo) onderzoek doen naar een nieuw type ondersteuning voor...

Bekijk dit project

Towards a shortened sick leave duration of employees sick- listed due to common mental disorders

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2015)

Beter gebruik van de NVAB-richtlijn bij psychische problemen Herstellen werknemers sneller met de NVAB richtlijn over psychische problemen en werk? Vraagstuk Werknemers die zich ziekmelden vanwege psychische problemen zijn vaak lang uit het arbeidsproces. Hoe kun je deze groep het beste begeleiden? Beroepsvereniging NVAB heeft hiervoor een richtlijn opgesteld, maar in de praktijk volgen...

Bekijk dit project

Oplossingsgericht werken aan Duurzame Inzetbaarheid in de Zorgsector: cluster gerandomiseerde interventie studie naar de effectiviteit van deze methodiek

Afgerond (januari 2012 - april 2014)

Duurzame inzetbaarheid in de zorgsector Vraagstuk ‘Oplossingsgericht werken aan Duurzame INzetbaarheid’ (ODIN) is een methodiek om de duurzame inzetbaarheid van werknemers en de coachingsvaardigheden van leidinggevenden in de zorg te vergroten. In aansluiting op een probleem- en oplossingsinventarisatie volgen maatwerkafspraken, gericht op duurzame inzetbaarheid. Na een veelbelovend...

Bekijk dit project

Optimaal verbinden van arbeid en gezondheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt: Succes en faalfactoren bij de implementatie van werkgeversarrangementen.

Afgerond (september 2011 - juli 2015)

Succes en falen van werkgeversarrangementen Vraagstuk In werkgeversarrangementen maken sociale diensten afspraken met werkgevers om mensen met een uitkering van werk te voorzien. Deze mensen behouden hun uitkering of de werkgevers worden gecompenseerd. Wat hebben werkgevers nodig om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen? En wat zijn belemmerende en bevorderende factoren...

Bekijk dit project

Participartory Ergonomics for the Primary Prevention of back and neck pain. A cost-effectiveness study

Afgerond (januari 2007 - januari 2011)

Stay@Work: participatieve aanpak en ergocoaches stimuleren gezond werken Vraagstuk Ergonomisch werken is belangrijk, zeker ook voor wie zwaar werk doet. Hoe gaat ergonomie echt leven in de praktijk? In de Stay@Work-benadering worden medewerkers ‘ergocoaches’, die bevorderen dat mensen elkaar aanspreken op ergonomie en knelpunten signaleren bij managers. Helpt deze aanpak ook om...

Bekijk dit project

Participatieve implementatiestrategieën voor lichter werken in de bouw

Afgerond (januari 2012 - januari 2014)

Effectieve interventies in de bouw, deelproject 2 Vraagstuk Samen met project 208031001 richt dit onderzoek zich op twee veelvoorkomende gezondheidsrisico’s in de bouw: klachten aan het bewegingsapparaat en hart- en vaatziekten. Effectieve interventies worden nog onvoldoende geïmplementeerd. Hoe pakt de gecombineerde implementatie uit van een leefstijlinterventie ter preventie van hart- en...

Bekijk dit project

Pilot-onderzoek bij bedrijfsartsen van het PreventieConsult Cardiometabool Risico

Afgerond (maart 2012 - juli 2013)

Preventieconsult Cardiometabool Risico door bedrijfsartsen Vraagstuk In 2009 publiceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap de richtlijn PreventieConsult Cardiometabool Risico. Met dat consult kunnen huisartsen werken aan de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en chronische nierschade. De NVAB heeft voor bedrijfsartsen een praktijkwijzer ontwikkeld, zodat ook zij het...

Bekijk dit project

Preventie van ziektelast en uitval door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de verf-, kunststof- en rubberindustrie. Implementatie Stoffenmanager en capacitybuilding.

Afgerond (december 2011 - augustus 2014)

Stoffenmanager: minder blootstelling aan gevaarlijke stoffen Vraagstuk In 30% van de bedrijven werken medewerkers regelmatig met gevaarlijke stoffen. Ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf, zijn zich vaak weinig bewust van de risico’s daarvan. De samen met de betreffende branches ontwikkelde methode Stoffenmanager helpt om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te...

Bekijk dit project

Shift your work: towards sustainable work participation by new shift systems

Afgerond (september 2010 - februari 2015)

Shift Your Work: anders roosteren voor oudere medewerkers Zijn er tools voor bedrijven te maken waarmee zij beslissingen over roosters kunnen nemen met oog voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers? Vraagstuk Het werken in onregelmatige diensten heeft effecten op de gezondheid, het functioneren in het werk en het sociale leven. Wat zijn de voorwaarden voor duurzame en gezonde...

Bekijk dit project

Social and physical barriers and facilitators of successful health interventions in companies

Afgerond (augustus 2010 - november 2014)

Succesfactoren voor gezondheidsprogramma’s op het werk Aan welk type gezondheidsprogramma nemen werknemers het liefst deel? Welke factoren bevorderen de deelname? Vraagstuk Veel bedrijven bieden leefstijlprogramma’s aan voor medewerkers. Deze programma’s zijn bedoeld voor mensen met een ongezonde leefstijl. Aan welk type gezondheidsprogramma nemen werknemers het liefst deel? Sluiten de...

Bekijk dit project

The effectiveness of worktime control interventions in increasing vitality, work-home balance, work motivation and work behaviour

Afgerond (oktober 2010 - maart 2015)

Worktime Control: zelf je werktijd bepalen Hebben interventies op het gebied van werktijdcontrole een positief effect op de balans tussen werk en privé? Vraagstuk Op veel plaatsen implementeren arbeidsorganisaties vormen van werktijdcontrole. Medewerkers bepalen de begin- en eindtijden van een werkdag zelf, inclusief de indeling van hun werkweek. Hebben interventies op het gebied van...

Bekijk dit project

Op weg naar vitale organisaties in de zorgsector

Afgerond (december 2011 - december 2013)

Naar vitale organisaties in de zorgsector Leidt werken aan de eigen ontwikkeling uiteindelijk tot een hogere productiviteit, lager verzuim en een grotere interne mobiliteit? Vraagstuk Duurzame inzetbaarheid kan bevorderd worden als medewerkers en leidinggevenden verantwoordelijkheid nemen, doel- en resultaatgericht werken en aan de slag gaan met de eigen ontwikkeling en persoonlijke...

Bekijk dit project

Verspreiding kennis 'Implementatiewerkplaats in de Limburgse Zorg'

Afgerond (mei 2015 - maart 2016)

Integraal beleid voor duurzame inzetbaarheid Vraagstuk Medewerkers blijken een positieve houden te hebben ten aanzien van activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid. Maar op welke wijze kan een integraal beleid voor duurzame inzetbaarheid worden ontwikkeld dat goed aansluit bij individuele medewerkers? En hoe kunnen zorgorganisaties worden gefaciliteerd bij de implementatie van duurzaam...

Bekijk dit project

VIMP: Ontwikkeling en verspreiding multidisciplinaire richtlijn voor de participatieve aanpak op de werkplek

Afgerond (april 2014 - augustus 2015)

Multidisciplinaire richtlijn voor de participatieaanpak Vraagstuk Een participatieaanpak op de werkplek kan bijdragen aan betere kansen voor succesvolle werkhervatting of aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. De praktijk is gebaat bij een leidraad met concrete aanbevelingen voor de advisering en consultvoering van zorgverleners en arbo-professionals. Het gaat daarbij om een...

Bekijk dit project

Vitality@DSM: participatie en effectiviteit. Een diversiteitsspecifieke evaluatie.

Afgerond (maart 2012 - maart 2015)

Vitality@DSM: participatie en effectiviteit Vraagstuk Vitality@DSM is gericht op het verbeteren van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers en bestaat onder meer uit een medisch onderzoek, een vragenlijst over leefstijl, mentale gezondheid en verzuim, een consult met een vitality-coach en een verwijzing naar de bedrijfsarts of een groepsinterventie. Hoe breng je de opvattingen van...

Bekijk dit project

Vocational Rehabilitation for employees with hearing impairment: a cost-effectiveness study

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2014)

Audiologisch spreekuur ondersteunt slechthorende medewerkers Wat is de (kosten)effectiviteit van het Spreekuur in vergelijking met gebruikelijk zorg? Vraagstuk Mensen met slechthorendheid kunnen op de werkvloer met allerlei problemen te maken krijgen. Ze zijn bijvoorbeeld eerder vermoeid. Het Arbo Audiologisch Spreekuur helpt deze groep bij het verbeteren van de werksituatie. Bijvoorbeeld door...

Bekijk dit project

Werkconferenties werken met WRAP

Afgerond (oktober 2015 - juli 2016)

WRAP: duurzamer aan het werk met psychische problemen Vraagstuk WRAP (Wellness Recovery Action Planning) ondersteunt mensen bij het onderzoeken wat zij al weten en naar het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. WRAP is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen vanuit de psychiatrie, maar is breed toepasbaar voor iedereen die meer grip op zijn of haar leven wil krijgen. Helpt WRAP de duurzame...

Bekijk dit project

Why employers do not take measures despite these were proven to be effective/ Waarom werkgevers bewezen effectieve maatregelen niet invoeren

Afgerond (juli 2010 - juli 2012)

Waarom werken bedrijven aan gezondheid, of juist niet? Waarom besluiten bedrijven om wel of niet iets met gezondheid te doen? En wat prikkelt werkgevers om hier juist wél wat aan te doen? Vraagstuk Gezonde werknemers zijn belangrijk voor de toekomst. Toch gaan veel werkgevers niet aan de slag met effectief bewezen programma’s die de gezondheid van medewerkers verbeteren, de productiviteit...

Bekijk dit project

Zelfmanagement en inzetbaarheid van werknemers met klachten van arm, nek en/of schouder; KANS duurzaam onder controle

Afgerond (december 2011 - mei 2015)

Zelfmanagement bij klachten van arm, nek en/of schouder Vraagstuk Veel werknemers hebben last van klachten aan arm, nek en/of schouder (KANS). Vanwege de grote aantallen en de hoge kosten die daardoor met KANS gemoeid zijn, loont het om te investeren in duurzame inzetbaarheid van deze groep. Fysiotherapie, manuele therapie en ergonomische maatregelen zijn niet of slechts ten dele effectief....

Bekijk dit project

Zelfregie in zorg en zekerheid

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Wijzer met Welder: zelfregie in zorg en zekerheid Vraagstuk Wijzer met Welder biedt werkenden een (online) plek voor vragen over gezondheid, ziekte en werk(behoud). De webtool is bedoeld voor werkenden met gezondheidsvragen, afnemende belastbaarheid of een chronische ziekte of beperking, die vragen hebben over hun duurzame inzetbaarheid. Hoe is deze groep optimaal te ondersteunen bij zelfregie? ...

Bekijk dit project

ZonMw VIMP: Structurele implementatie van een interventie gericht op reductie van silica blootstelling in de bouwsector

Afgerond (september 2014 - september 2015)

Voorkomen van blootstelling aan silica in de bouw Vraagstuk Silicablootstelling kan leiden tot verschillende longaandoeningen zoals silicose, COPD en longkanker. In Nederland lopen circa 180.000 bouwvakkers mogelijk risico door blootstelling aan silica. Ondanks preventieve interventies, komen bij een aantal hoog-risico beroepen in de bouw nog altijd sterke overschrijdingen van de grenswaarden...

Bekijk dit project

EXTEND - Social inequalities in extending working lives of an ageing workforce

Lopend (april 2016 - september 2019)

Het huidige pensioenbeleid in veel EU-lidstaten legt de nadruk op het verhogen van de pensioenleeftijd en op financiële maatregelen die langer werken moeten stimuleren. Gezondheidsbeperkingen nemen toe met de leeftijd. Het is dus de vraag in welke mate oudere werknemers voldoende gezond blijven om de werkbelasting het hoofd te blijven bieden. Ook zal verlenging van het arbeidsleven invloed hebben...

Bekijk dit project

Bevorderende en belemmerende factoren voor succesvolle implementatie van een integraal programma op individueel en organisatieniveau gericht op duurzame inzetbaarheid in de zorgsector in Limburg

Afgerond (januari 2012 - september 2015)

Vitaliteit en effectief werken in de Limburgse gezondheidszorg  Vraagstuk Door vergrijzing en arbeidsuitval is in de Limburgse zorgsector behoefte aan programma’s voor het behouden en bevorderen van productieve arbeidsparticipatie. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren van implementatie van een integraal programma op individueel en organisatieniveau, gericht op duurzame inzetbaarheid? ...

Bekijk dit project

BRAVO: The (process)evaluation of the implementation and continuation of a multicomponent lifestyle strategy in two worksite settings.

Afgerond (april 2010 - mei 2014)

BRAVO: implementatie van integraal gezondheidsbeleid Wat zijn de succes- en faalfactoren om als bedrijf met BRAVO aan de slag te gaan? En zijn er leefstijleffecten bij medewerkers? Vraagstuk BRAVO (beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning) ondersteunt bedrijven om op een positieve, stimulerende manier te werken aan het thema leefstijl, gezondheid en werk. Een 7-stappenstrategie helpt...

Bekijk dit project

Development of an assessment tool for Sustainable Employability

Afgerond (april 2012 - juni 2018)

Werk als waarde vergroot duurzame inzetbaarheid Vraagstuk Individuele capaciteiten, werkgerelateerde factoren en de gezondheidstoestand zijn van invloed op het vermogen van mensen om een bijdrage te leveren aan een productieve samenleving. Welke factoren bepalen een duurzame inzet? En hoe kan dit gemeten worden? Een definitie van duurzame inzetbaarheid is in eerder onderzoek ontwikkeld. Het...

Bekijk dit project

DISCovery: tailored work-oriented interventions to improve employee health and performance-related outcomes in health care

Afgerond (januari 2011 - januari 2016)

DISCovery: betere balans tussen werk en herstel in de zorg Gaan medewerkers zich gezonder voelen met DISC-R en heeft het effecten op het arbeidsverzuim? Vraagstuk Werken in de gezondheidszorg stelt hoge eisen aan medewerkers; mentaal, emotioneel en fysiek. Het Demand-Induced Strain Compensation Recovery-model (DISC-R) leert medewerkers hun werktaken en hulpbronnen beter in balans te brengen en...

Bekijk dit project

Duurzaam inzetbaar in de vleesverwerking: de FLESH studie

Afgerond (december 2011 - december 2015)

FLESH: periodieke keuring maakt werknemers bewust Is PMO-DI effectief, samen met andere interventies rond duurzame inzetbaarheid? Vraagstuk Vion Food Group, Europa‘s grootste vleesverwerker, wist het ziekteverzuim sterk terug te dringen door de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Maar het bedrijf ziet ook veel kansen in een preventieve aanpak. Het Preventief Medisch Onderzoek Duurzame...

Bekijk dit project

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs: implementatie van een gecombineerde interventie

Afgerond (mei 2015 - juli 2017)

Zelfmanagement bij klachten van arm, nek en/of schouder Vraagstuk Veel werknemers hebben last van klachten aan arm, nek en/of schouder (KANS). Vanwege de grote aantallen en de hoge kosten die daardoor met KANS gemoeid zijn, loont het om te investeren in duurzame inzetbaarheid van deze groep. Fysiotherapie, manuele therapie en ergonomische maatregelen zijn niet of slechts ten dele effectief....

Bekijk dit project

Duurzame inzetbaarheid van werknemers met stressklachten door implementatie van de participatieve aanpak met alle betrokkenen; Werkgroepen, training & coaching als implementatiestrategie in 3 organisaties in de zorg, onderwijs en industrie

Afgerond (december 2011 - september 2015)

Participatieaanpak bij stressklachten Vraagstuk Stressgerelateerde klachten veroorzaken verlies van kwaliteit van leven, verzuim en een lagere productie. Leidinggevenden hebben vaak moeite om de klachten bespreekbaar te maken met hun werknemers. Is de participatieve methode, waarin zowel werknemer als leidinggevende knelpunten en oplossingen bedenken, een geschikte aanpak voor het voorkomen van...

Bekijk dit project

Duurzamer aan het werk met Supported Employment & WRAP

Afgerond (januari 2012 - juni 2015)

WRAP: duurzamer aan het werk met psychische problemen Helpt WRAP de duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische problematiek te vergroten? Vraagstuk WRAP (Wellness Recovery Action Planning) ondersteunt mensen bij het onderzoeken wat zij al weten en bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. WRAP is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen vanuit de psychiatrie, maar is breed toepasbaar voor...

Bekijk dit project

Effectiveness of interventions focused on occupational exposures associated with chronic respiratory diseases. A study with companies from the construction and car repair industry

Afgerond (oktober 2010 - september 2015)

Luchtwegaandoeningen voorkomen in autospuiterij en bouw Bij het werk in de bouwsector en autoherstelbranche komen schadelijke stoffen voor de longen vrij. Zijn er interventies te ontwikkelen om dit te verbeteren? Vraagstuk Luchtwegaandoeningen komen vaak voor bij medewerkers in de bouwsector en de autoschadeherstelbranche. Bij het werk komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor de longen, met...

Bekijk dit project

A Multifaceted Strategy to implement the NVAB-Guidline for prevention of work related skin problems among health care workers. A randomised controlled trial & cost effectiveness evaluation.

Afgerond (oktober 2010 - september 2015)

Hands4U: implementatie hygiënerichtlijnen bij handeczeem Hoe kunnen ziekenhuizen effectieve preventiemaatregelen implementeren? Vraagstuk Handeczeem staat in de Europese top drie van werkgerelateerde aandoeningen. In de zorg komt het veel voor. Ernstig handeczeem is soms reden te stoppen met werken. En het kan gevaarlijk zijn voor patiënten, omdat mensen met handeczeem meer bacteriën op de...

Bekijk dit project

Gezond blijven werken, ook met mantelzorg

Afgerond (januari 2012 - juli 2013)

Vraagstuk Mantelzorgers die de zorg voor een naaste combineren met betaald werk, lopen het risico uit te vallen of minder productief te zijn op het werk. Wat is het effect van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid? In hoeverre is mantelzorg bespreekbaar in arbeidsorganisaties? En wat verwachten mantelzorgers van hun werkgever en collega’s? Onderzoek In dit project is gezocht naar de meerwaarde...

Bekijk dit project

Impact of interventions and policies on prolonging working life in good health: an international study

Lopend (maart 2016 - juli 2019)

De doelstelling van het project is om de relatie tussen werk en gezondheid te analyseren, door het kwantificeren van enerzijds het effect van gezondheidsinterventies op duurzame inzetbaarheid en anderzijds de invloed van beleidsmaatregelen gericht op werk en pensionering op de gezondheid. We focussen ons op werkplek interventies, gezondheidsbevorderingsprogramma’s en wetgeving en beleid gericht op...

Bekijk dit project

Implementatie effectieve interventies ter bevordering duurzame inzetbaarheid in de bouw - deelproject 1: gezonde leefstijl ter preventie van hart- en vaatziekten

Afgerond (januari 2012 - januari 2015)

Effectieve interventies in de bouw, deelproject 1 Vraagstuk Samen met project 208031002 richt dit onderzoek zich op twee veelvoorkomende gezondheidsrisico’s in de bouw: klachten aan het bewegingsapparaat en hart- en vaatziekten. Effectieve interventies worden nog onvoldoende geïmplementeerd. Hoe pakt de gecombineerde implementatie uit van een leefstijlinterventie ter preventie van hart- en...

Bekijk dit project

Increasing Employees' Well-Being through Web Based Coaching Intervention for their Managers.

Afgerond (juni 2010 - september 2015)

E-coaching en de leiderschapsvaardigheden van managers Wat is de invloed van betere coachingsvaardigheden van managers op de productiviteit, het welzijn van werknemers en het verzuim? Vraagstuk Web Based Coaching is een continue dialoog via e-mail om de coachings- en leiderschapsvaardigheden van managers te verbeteren. Is deze interventie effectief? En wat is de invloed van betere...

Bekijk dit project

Innovatie van onderop: Gezond en met plezier werken in het MBO

Afgerond (november 2011 - september 2015)

Gezond en met plezier werken in het mbo Vraagstuk Circa één op de vijf van de mbo-medewerkers heeft burn-outklachten, tegen één op de acht gemiddeld in Nederland. Er is een sterk verband tussen hoge taakeisen, geringe regelmogelijkheden binnen het werk en burn-out. Is De Heuristische Methode (DHM), waarin management en medewerkers samen naar verbetermogelijkheden zoeken, een kansrijke manier om...

Bekijk dit project

Innovaties van binnenuit

Afgerond (juli 2014 - juni 2015)

Innovaties van binnenuit: een implementatiewijzer voor bedrijven Vraagstuk Bedrijven en onderzoekers werken veel samen om de effectiviteit van innovaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid te meten. De betekenis van implementatieonderzoek, wat het vraagt en aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij de start en gedurende het project, is op voorhand vaak niet gedegen in kaart gebracht....

Bekijk dit project

Kosteneffectiviteit van een leefstijlinterventie voor de gezondheid en inzetbaarheid van personeel met een fysiek zwaar beroep van 40 jaar en ouder: een gerandomiseerde, gecontroleerde studie

Afgerond (april 2012 - juli 2015)

PerfectFit: leefstijlinterventie voor 40-plussers met een fysiek zwaar beroep Vraagstuk Weinig bewegen, ongezonde voeding, roken en stress zijn belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Het werk bij defensie en politie stelt hoge fysieke en mentale eisen, terwijl de medewerkers gemiddeld niet ‘gezonder’ scoren op deze factoren. Wat is de (kosten)effectiviteit van een persoonlijke...

Bekijk dit project

Mental Vitality@work: Optimal work functioning in healthcare, effectiveness of a job-specific Workers Health Surveillance mental module

Afgerond (juni 2010 - december 2012)

Mental Vitality@work: preventie voor medewerkers in de gezondheidszorg Kan e-mental health succesvol worden ingezet bij een PMO en wat is de meerwaarde hiervan ten opzichte van persoonlijke begeleiding door een bedrijfsarts? Vraagstuk Door een hoge werkdruk hebben medewerkers in de gezondheidszorg steeds vaker (psychische) gezondheidsklachten. Vanuit een preventief medisch onderzoek (PMO)...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website