Over dit programma

In de 2e subsidieronde zijn 57 projectideeën ingediend. In de 1e subsidieoproep zijn 10 projectideeën gehonoreerd.

Speerpunt VWS

De minister van VWS heeft antibioticaresistentie tot een speerpunt gemaakt tijdens het Nederlandse Europees voorzitterschap in de 1e helft van 2016. Een van de activiteiten die hierbij hoorde, is het inrichten van een nieuw onderzoeksprogramma Antibioticaresistentie. Dit programma is het vervolg op het programma 'Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie' dat in 2009 is gestart.

Onderzoeksthema’s

Op basis van de beleidsbrief van het ministerie van VWS van 24 juni 2015, de Strategic Research Agenda van het JPIAMR en de kennisagenda AMR die door ZonMw is opgesteld in 2015 zijn de volgende thema’s gekozen: 

  • Mechanismen voor het ontstaan en de verspreiding van antibacteriële resistentie
  • Geschikte diagnostiek
  • Mechanismen en doelen voor nieuwe antibiotica en alternatieven voor antibiotica
  • Optimaliseren van antimicrobiële therapie: dosering en gebruik

Als rode draad door het programma loopt de aandacht voor gedragswetenschappen. Inzicht in onder meer sociale en economische factoren die een rol spelen bij het ontstaan en verspreiden van antibioticaresistentie is nodig voor het ontwikkelen van een effectieve strategie.

Subsidiemogelijkheden

In 2018 volgt een 3e subsidieronde. 

One Health

Resistente bacteriën komen voor in mensen, dieren en de omgeving. Vanuit al deze disciplines is kennis nodig om een effectieve aanpak van antibioticaresistentie te realiseren. Deze benadering staat bekend onder de noemer ‘One Health’. Het programma ABR stimuleert samenwerking tussen onderzoekers in deze verschillende disciplines.

Internationale samenwerking

Resistentie bacteriën houden zich ook niet aan landsgrenzen. Nederland participeert daarom in het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). Een deel van het budget van het programma ABR is gereserveerd voor internationale samenwerking via de joint actions van het JPI.

In 2018 stelt JPIAMR 3 gezamenlijke subsidieoproepen open.

Poster Antibiotica Resistentie met informatie over de onderzoeksgebieden van het programma Antibiotica Resistentie. 

Verschenen in de media

Relevante links

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website