Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ontwikkeling en evaluatie van de Resilience Analysis Grid (RAG-NL) in Nederlandse ziekenhuizen

 

In de alledaagse praktijk van ziekenhuizen maken zorgmedewerkers continu afwegingen om in te spelen op onverwachte situaties of praktische problemen, met behoud van (patiënt)veiligheid. Dit vraagt om aanpassingsvermogen en veerkracht (resilience) van zorgmedewerkers en de organisatie van de zorg. Dit onderzoeksproject richt zich op het verder versterken van aanpassingsvermogen en de veerkracht van ziekenhuizen door gebruik te maken van de Resilience Analysis Grid (RAG). De RAG draait om vier basiskenmerken voor organisatie en team-veerkracht die het werk vanuit het Safety II gedachtegoed belichten. De kenmerken zijn het vermogen van een ziekenhuis om te reageren, te monitoren, te leren en te anticiperen.

 

Het project bestaat uit drie fasen. Het gaat om: 1) het aanpassen van de RAG aan de context van Nederlandse ziekenhuizen middels interviews en advies van internationale experts (RAG-NL); 2) het toepassen en evalueren van de ontwikkelde RAG-NL op in totaal 10 ziekenhuisafdelingen verspreid over 5 Nederlandse ziekenhuizen middels een interdisciplinaire workshop; 3) het formuleren van een implementatieplan voor verdere uitrol bij andere afdelingen en in andere ziekenhuizen. Op basis van de resultaten zullen we aanbevelingen formuleren voor het gebruik van de RAG-NL. Het project wordt door een interdisciplinair team van onderzoekers, zorgmedewerkers en (internationale) experts uitgevoerd. Er is een directe relatie gelegd naar het landelijke veiligheidsprogramma ‘Tijd voor Verbinding’. De ambitie is dat de kennis en producten uit onderhavig project deel kunnen gaan uitmaken van het veiligheidsprogramma voor alle Nederlandse ziekenhuizen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veerkracht kan zowel op individueel niveau, als op afdeling/zorgteam niveau gemeten worden. De RAG-NL focust zich op het veerkrachtige vermogen van het team. De RAG-NL is hiermee een Safety II meetinstrument en interventie tool dat erop doelt om via gerichte vragen zorgverleners te laten reflecteren op hun dagelijks werk. Met de antwoorden wordt achterhaald hoe goed de werkprocessen en het zorgsysteem functioneren. Dit gebeurt op basis van vier veerkracht (‘resilience’) vaardigheden, te weten: 1) reageren; 2) monitoren; 3) leren; en, 4) anticiperen. De vier veerkracht vaardigheden beïnvloeden elkaar hierbij. Als een afdeling/zorgteam in goede mate beschikt over deze vier vaardigheden kan de afdeling/ het zorgteam beter omgaan met (onvoorziene) situaties op de werkvloer.

 

Aan het einde van het project is de RAG-NL gevalideerd voor gebruik in Nederlandse ziekenhuizen. De resultaten van de RAG-NL kunnen bijdragen aan aanpassing van beleid binnen een afdeling/ziekenhuis. Daarnaast geeft de RAG-NL inzicht en aangrijpingspunten in hoe de complexe werkprocessen binnen ziekenhuizen om veilige zorg te leveren kan worden beïnvloed door het gebruik van de RAG-NL.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De organisatie van de ziekenhuiszorg wordt in toenemende mate complexer. Zorgmedewerkers werken onder enorme druk en moeten zich continu aanpassen en resilient (veerkrachtig) omgaan met onverwachte situaties voor het behoud van patiëntveiligheid. Deze complexiteit vraagt om een andere aanpak en nieuwe instrumenten om de patiëntveiligheid verder te verbeteren.

 

Dit onderzoeksproject richt zich op het verder versterken van het aanpassingsvermogen en veerkracht van ziekenhuisafdelingen door de Resilience Analysis Grid (RAG) voor de Nederlandse ziekenhuiscontext beschikbaar te maken (RAG-NL). De RAG-NL zal ingezet worden als meetinstrument en interventietool om ziekenhuisafdelingen te laten reflecteren op hun dagelijks werk en te achterhalen hoe goed de werkprocessen en het zorgsysteem functioneren op basis van vier resilience capaciteiten voor organisatie en team-resilience behorende bij Safety II, te weten: reageren, monitoren, leren en anticiperen. Het project bestaat uit drie fasen waarbij elke fase voortbouwt op de voorgaande fase.

 

1) Aanpassing van de RAG aan de Nederlandse ziekenhuizen context middels interviews met zorgverleners van participerende afdelingen en advies van (inter)nationale experts. De opbrengst hier is een eerste RAG-NL versie die ingaat op de werkprocessen van Nederlandse ziekenhuisafdelingen.

 

2) Stapsgewijze toepassing en evaluatie van de RAG-NL in vijf ziekenhuizen (10 ziekenhuisafdelingen), om steeds van diens eerdere ervaringen met de RAG-NL te leren en eventueel aan te passen. Een geselecteerde groep medewerkers vult de RAG-NL in en bespreekt deze vervolgens in een workshop met een moderator. We evalueren het proces aan de hand van observaties tijdens de workshop, vragenlijsten en interviews na afloop van de workshop en na 6 weken.

 

3) Formulering van een implementatieplan basis van de resultaten uit fase 2 met aanbevelingen voor het gebruik en verdere uitrol van de RAG-NL bij andere afdelingen en in andere ziekenhuizen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website