Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Diagnosefouten hebben een klein maar belangrijk aandeel in de potentieel vermijdbare schade in de zorg. In dit onderzoek zoeken wij naar succesfactoren, factoren die maken dat er een juiste diagnose gesteld wordt bij patiënten die zich presenteren op de Spoedeisende hulp (SEH) met aspecifieke klachten (pijn op de borst, kortademigheid, buikpijn of koorts) en die worden gesuperviseerd door de internisten of SEH-artsen. Het is een observationeel kwalitatief actieonderzoek in drie cycli waarbij in elke cyclus 15 patiënten geobserveerd worden en waarbij bevindingen waar mogelijk direct worden toegepast in de volgende cyclus. In de eerste co-creatiesessie (met patiëntvertegenwoordigers, arts-assistenten, superviserende internisten en SEH-artsen) kwam bijvoorbeeld het belang van de initiële vooraankondiging van de huisarts via de specialist aan de arts-assistent die de patiënt ziet op de SEH naar voren. Daarvoor is een checklist gemaakt met 7 relevante items van de vooraankondiging die is geïmplementeerd in het EPD, de ‘Successful 7’. Eén van de bevindingen uit de tweede observatieronde was dat de afname van bloed voor laboratoriumonderzoek op de triagekamer bijdroeg aan een versneld diagnostisch proces. Daarnaast bleek dat het vooraf definiëren van de gewenste diagnostiek (lab testen, beeldvorming, etc.) verder bij kan dragen aan een vlot diagnostisch proces. Tijdens de co-creatiesessie is daarom de gewenste diagnostiek is opgenomen in de ‘Successful 7’. De derde observatiecyclus, waarin bovenstaande bevindingen zijn geïmplementeerd, loopt nu nog.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit betreft de voorlopige resultaten, want er is voor het onderzoek eerder uitstel verleend tot 31 december 2022 en het onderzoek is dus nog niet afgerond. De derde observatiecyclus loopt nog.

Tijdens de eerste co-creatiesessie werden de volgende succesfactoren geïdentificeerd:

- een goede verslaglegging van de SEH-vooraankondiging (overleg tussen huisarts en internist (overdag doordeweeks) of arts-assistent (weekenden/diensten) als handvat en ter overdracht, waarvoor de ‘Successful 7’ is ingevoerd voor universele rapportage van de vooraankondiging

- het gebruik van online bronnen (Acute Boekje, NIV, etc.) ter ondersteuning in het diagnostisch proces, waarvoor een door internisten (subspecialismen) beoordeelde bronnenlijst is verspreid

Tijdens de tweede co-creatiesessie werden de volgende succesfactoren geïdentificeerd:

- de afname van bloed voor laboratoriumonderzoek op de triagekamer droeg bij aan een versneld diagnostisch proces op de SEH, waardoor er meer naar gestreefd zal worden om dit te realiseren

- het vooraf definiëren van de gewenste diagnostiek (laboratoriumwaarden, beeldvorming, etc.) leidt tot een snellere diagnose, waarvoor de gewenste diagnostiek is toegevoegd aan de ‘Successful 7’

- de aanwezigheid van de supervisor leidt tot overleg in een vroeger stadium wat ten goede komt van het proces, waarvoor de supervisors van de vier poortspecialismen tijdelijk in de middag op de SEH zitten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens een succesvol diagnostisch proces wordt er veel geleund op klinische gegeven, patiëntpresentatie en testresultaten, maar vooral op de individuele vakman of -vrouw. Hierbij wordt een beroep gedaan op de cognitieve vermogens, kennis en ervaring van specialisten. De arts maakt bewuste overwegingen, maar ook impliciete aannames en interpretaties op basis van bijvoorbeeld ervaring en patroonherkenning (onderbuikgevoel). Hoe een arts anticipeert op het socio-technische systeem ten behoeve van het stellen van een tijdige en juiste diagnose is echter onbekend terrein.

 

Welke factoren faciliteren een correcte en tijdige diagnose?

Dit onderzoeken wij door middel van actieonderzoek bestaande uit 3 cycli van observaties, leren en verbeteren van het diagnostisch proces. Het Safer Dx Framework van Singh & Sittig wordt als basis van het onderzoek genomen. Hieruit worden factoren gedestilleerd die (verwacht) van invloed zijn op een succesvolle diagnose, gebaseerd op 1) de socio-technische structuur van het system 2) het gedistribueerde diagnostisch proces en 3) de uitkomsten van het diagnostisch proces. Tijdens elke cyclus wordt een tijdlijn gemaakt waarbij de patient-as-imagined vs. patient-as-presented uitgezet wordt. Bij patient-as-imagined gaat het om het mentale beeld van de arts, bij patient-as-presented gaat het om hoe de patiënt zich presenteerde en de bekende feitelijke informatie op dat moment.

 

In reflectiebijeenkomsten met stakeholders worden de kritische succesfactoren op basis van deze tijdlijn voor een succesvolle diagnose vastgesteld. Na de reflectie worden verbeteren doorgevoerd en wordt het effect in de volgende cyclus gemeten, tevens worden nieuwe paramaters op basis van het Safer Dx framework (of andere onvoorziene factoren) gekozen. Hierbij worden in 3 cycli succesfactoren voor het stellen van de juiste diagnoses geïdentificeerd, direct geïmplementeerd en geëvalueerd, mede door middel van reflectie van de individuele zorgverleners.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website