ZonMw-onderzoek benut voor vervolg Alles is gezondheid

VWS stelt de komende 5 jaar extra geld beschikbaar voor het Nationaal Programma Preventie (NPP). Hiervan is 7,5 miljoen euro bestemd voor het continueren van ‘Alles is gezondheid…’. Deze beslissing is mede gebaseerd op ZonMw-onderzoek naar het NPP van de Universiteit Maastricht, de Radboud Universiteit en het RIVM. Met deze extra investering wil VWS preventie in de zorg en de maatschappelijke beweging die op gang is gekomen bij Alles is Gezondheid… verder stimuleren.

Binnen het onderzoeksprogramma Preventie van ZonMw is subsidie beschikbaar gesteld aan de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Radboud Universiteit een analyse gemaakt van de bestuurlijk-organisatorische aanpak van het NPP. Door het ondertekenen van een ‘pledge’ verbinden organisaties zich aan de doelen van ‘Alles is Gezondheid..’ en beloven zij gerichte en concrete activiteiten te ondernemen die een beweging op gang brengen voor een gezonder en vitaler Nederland.

Een aantal hoofdpunten uit de studie

  • Op basis van onderzoek naar vergelijkbare initiatieven op andere terreinen in Nederland en op het terrein van preventie in het buitenland, kan worden gesteld dat het minstens 5-10 jaar duurt alvorens partners binnen hun pledgenetwerk solide relaties hebben ontwikkeld, de maatschappelijke beweging merkbaar is en onomkeerbaar en de regelgevende en andere institutionele voorwaarden daarop zijn afgestemd.
  • Door ‘Alles is Gezondheid…’ is er in korte tijd meer informatie en kennis beschikbaar gekomen over de grote diversiteit aan initiatieven op het terrein van preventie.
  • In de bestudeerde pledges is sprake van domeinoverstijgende samenwerking en kennisuitwisseling, en die kennis wordt ook benut om activiteiten te verbeteren. Pledge partners zijn bewuster geworden van het belang van gezondheid en de invloed die zij hier zelf en in samenwerking met andere domeinen op kunnen uitoefenen.
  • Initiatieven binnen ‘Alles is gezondheid…’ komen bottom-up tot stand. De overheid neemt als gelijkwaardige partner deel aan deze initiatieven en faciliteert ze waar nodig. Daarmee is het complementair aan de andere pijlers van het NPP, die door de overheid worden ingevuld (wet- en regelgeving, landelijke programma’s, lokaal beleid en intersectorale afstemming).

In april 2017 volgt het definitieve rapport.

ZonMw draagt bij aan kennisontwikkeling rond de uitvoering van het Nationaal Programma Preventie (NPP) met de titel ‘Alles is gezondheid…´. Het programma streeft naar een vitaler en gezonder Nederland waarin iedereen naar vermogen mee kan doen.

Hiervoor zijn 2 langjarige doelstellingen geformuleerd: het afremmen van de sterke toename van het aantal chronisch zieken en het stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Wat doet ZonMw?

ZonMw financiert 3 projecten rondom de monitoring van het NPP. Een voortgangsmonitor – uitgevoerd door het RIVM – brengt de uitgevoerde activiteiten en de output van het programma in beeld. Daarnaast levert een evaluatieonderzoek meer inzicht op over de effectiviteit/doeltreffendheid van de aanpak en leveren 9 onderzoeksprojecten meer inzicht op over de effectiviteit van interventies die als onderdeel van een pledge worden uitgevoerd. 

Voortgangsmonitor

Op de website ‘Alles is gezondheid…’ is te lezen welke activiteiten binnen het NPP worden uitgevoerd en welke pledges er zijn, door wie ze worden uitgevoerd en binnen welk domein. Het RIVM heeft een voortgangsmonitor en een aantal indicatoren ontwikkeld om de voortgang van deze activiteiten en pledges in beeld te brengen. Actuele gegevens over de voortgangsmonitor van het NPP publiceert het RIVM op de website. 

Evaluatieonderzoek

Hoe werkt ‘Alles is gezondheid…’ als instrument om samenhang te creëren in maatschappelijke activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie? Lukt het ‘Alles is gezondheid…’ deze activiteiten uit te breiden naar een sociale beweging, en daardoor bij te dragen aan een betere borging en verantwoording van het gezondheidsbelang in diverse maatschappelijke settings? En tot slot: leidt deze inzet tot een hogere doelmatigheid?

Een consortium van de universiteiten van Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam, het RIVM en Common Eye evalueert de doeltreffendheid van de aanpak van het NPP. Lees meer over de borging en verantwoording van 'Alles is gezondheid...'

Negen onderzoeksprojecten

Op het niveau van de pledges wordt onderzoek gedaan naar effectiviteit en implementatie van interventies. Vanuit een subsidieronde zijn 9 onderzoeksprojecten gestart. Deze zijn erop gericht om de effectiviteit, de kosten en baten en/of randvoorwaarden voor implementatie te onderzoeken van interventies die in het kader van het NPP worden uitgevoerd. In deze projecten werken praktijkorganisaties (‘pledgehouders’) samen met onderzoeks- en kennisinstellingen.

Afgeronde producten

In het 1e jaar van ‘Alles is gezondheid…’ heeft organisatieadviesbureau Bosman & Vos in opdracht van ZonMw in een voorstudie gepubliceerd. Voornaamste conclusie is dat het programma grotendeels in de steigers staat en er een basis is gelegd voor het bereiken van de beoogde resultaten en effecten. Een aanbeveling voor de 2e fase van het programma is om meer nadruk te leggen op het faciliteren van verbindingen tussen activiteiten en op het faciliteren van contacten tussen uitvoerders van activiteiten.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website