Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Safe Sex Comedy Show is een gezondheidsbevorderende interventie op het gebied van veilig vrijen. De show laat zich kenmerken als een ‘user as designer’ ontwerp (voor jongeren door jongeren) en vindt zijn basis in de theorie van Entertainment Education. Het project is een initiatief van jongeren uit de Urban Scene (waaronder trendsetters op het gebied van R&B en hiphop en bijbehorende levensstijl). Dit initiatief ontstond naar aanleiding van de hoge prevalentie van SOA/HIV, tienerzwangerschappen en seksueel risicogedrag onder multiculturele jongeren in Nederland. De show beoogt belangrijke (intermediaire) determinanten van seksueel (risico)gedrag te verbeteren. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de show op het publiek en de waardering van het gebruikte format is eind 2007 een effectevaluatie gestart. Het doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre de Safe Sex Comedy Show een effectieve interventie is voor preventie van seksueel risico gedrag. De volgende vragen staan in dit onderzoek centraal:

I. Trekt de Safe Sex Comedy Show het beoogde publiek (multiculturele, seksueel actieve jongeren tussen 15-30 jaar)?

II. Spreekt het format en de inhoud van de Safe Sex Comedy Show het publiek aan op een manier dat; het publiek zich kan identificeren met rolmodellen, het publiek de informatie geloofwaardig vindt, de show discussie over seksueel gedrag initieert, en het publiek betrokken raakt bij issuerelevant denken?

III. Verandert het bezoeken van de show belangrijke (intermediaire) determinanten, waaronder risico perceptie, sociale interactie en bewustzijn ten aanzien van (on-)veilig vrijen en de attitude, sociale norm en gedragsintentie ten aanzien van condoomgebruik en testgedrag?

In de onderzoeksperiode zijn vijf shows gegeven waarvan drie in Amsterdam en twee in Rotterdam. Het aantal bezoekers per show liep uiteen van 22 bij de minst bezochte en 140 bij de best bezochte show. De eerste twee vraagstellingen worden beantwoord met de data die verkregen zijn via een vragenlijst die de bezoekers direct na de show hebben ingevuld. Van de 295 bezoekers hebben er 227 deze vragenlijst ingevuld. Om de derde onderzoeksvraag te beantwoorden is een onderzoek uitgevoerd met een quasi-experimenteel pre-posttest design. Hiervoor is bij een experimentele- en een controlegroep op drie tijdstippen een vragenlijst afgenomen. In de controlegroep vond zes weken voor de show een voormeting via een online vragenlijst plaats en in de experimentele groep werd dezelfde voormeting uitgevoerd aan het begin van de show. Vervolgens is aan beide groepen gevraagd om online twee nametingen in te vullen. De eerste nameting werd twee maanden na de show gehouden, de tweede nameting één jaar na de show.

Wat betreft de eerste onderzoeksvraag kunnen we vaststellen dat de Show het beoogde publiek trekt. De meeste bezoekers zijn tussen de 15-25 en hebben een multiculturele achtergrond. Samen vertegenwoordigen zij maar liefst 49 verschillende etniciteiten.

Meer dan de helft van de respondenten gebruikte niet altijd een condoom in het halve jaar voorafgaand aan de show. Een kwart van de bezoekers van de show gaf echter aan het afgelopen half jaar niet seksueel actief te zijn geweest. Vergeleken met de groep die de show niet bezocht maar wel de voormeting in heeft gevuld, zijn de bezoekers van de show ouder, hoger opgeleid en vertonen ze minder vaak seksueel risicogedrag. Door het lage aantal bezoekers per show hebben we, ondanks zeer intensieve pr activiteiten, maar een klein deel van de doelgroep weten te bereiken.

Het gebruikte format (Entertainment Education strategie) en de inhoud van de show (tweede onderzoeksvraag) werd door de bezoekers zeer positief geëvalueerd. De bezoekers van de show hadden een positieve attitude ten aanzien van de verstrekte informatie, gaven aan dat de informatie een toegevoegde waarde had, en vonden de gegeven informatie overtuigend en aanvaardbaar. Allemaal voorwaarden voor een succesvolle opname van informatie en een goede cognitieve verwerking van de informatie. De meeste respondenten gaven aan de intentie te hebben om met anderen te praten over de show en de show aan te bevelen. Ook op de vragen met betrekking tot modelling, een belangrijke voorwaarde voor een goede toepassing van de Entertainment Education strategie, scoorden de respondenten positief.

Om vraagstelling drie te beantwoorden is er een effectevaluatie uitgevoerd. Door een te lage respons bij de nametingen is de dataverzameling voor deze evaluatie, in overleg met ZonMW, voortijdig beëindigd. Daarmee hebben we deze onderzoeksvraag niet goed kunnen beantwoorden. We hebben de analyses wel uitgevoerd maar konden geen effect of trend aantonen wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de kleine power. Hoewel de Safe Sex Comedy in theorie en op basis van de antwoorden op de eerste twee onderzoeksvragen een potentieel effectieve interventie lijkt te zijn, hebben we dit met het huidige onderzoek niet kunnen aantonen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende de onderzoeksperiode in 2008, zijn er 5 shows gehouden waarvan 3 in Amsterdam en 2 in Rotterdam. Het aantal bezoekers per show liep uiteen van 22 bij de slechts bezochte tot 140 bij de best bezochte show. Ondanks intensieve pr activiteiten hebben we van de verwachte 250 bezoekers per show slecht een gemiddelde van 59 bezoekers per show bereikt. Van de in totaal 295 jongeren die de shows in 2008 bezochten hebben er 227 aan het einde van de show een vragenlijst ingevuld. Uit de analyses van deze vragenlijst bleek dat de Safe Sex Comedy het beoogde publiek bereikt. De meeste respondenten waren tussen de 15 en 25 jaar (89%) en het was een multiculturele groep. In totaal waren er 83% eerste of tweede generatie allochtonen en samen vertegenwoordigen ze maar liefst 49 verschillende etniciteiten. Wat betreft seksueel risicogedrag blijkt dat meer dan de helft van de respondenten niet altijd met een condoom vrijt en dat bijna een kwart van de respondenten in ieder geval het afgelopen half jaar niet seksueel actief is geweest. Deze beide groepen (totaal 74%) zijn de jongeren die we willen bereiken met de veilig vrijen boodschap omdat er bij hen verbeter mogelijkheden zijn of ze staan aan het begin van hun seksuele ervaringen en je biedt ze handvaten om veilig te gaan vrijen.

De show werd zeer positief ontvangen door de bezoekers (rapportcijfer 8,2) en over het gebruikte format, een show met onder andere rap, comedy, zang, en ‘spoken word’, om de veilig vrijen boodschap over te brengen, was men zeer positief. Daarnaast scoorden ze positief op de schalen waarmee de geloofwaardigheid van en identificatie met de acteurs gemeten werd (modelling). Ook hadden de respondenten een positieve attitude ten aanzien van de verstrekte informatie, gaven ze aan dat de informatie voor hen persoonlijk een toegevoegde waarde had en was de gegeven informatie aanvaardbaar en overtuigend. Verder gaven de meeste respondenten aan de intentie te hebben met vrienden over de show te praten en de show aan te raden bij anderen.

Om de effectiviteit van de Safe Sex Comedy Show te meten hebben we een voormeting en twee nametingen (twee maanden en één jaar na de show) verricht bij een experimentele- (degene die de show hebben gezien) en controlegroep. De voormeting is ingevuld door 1.308 jongeren en de eerste nameting door 219 jongeren (41 experimentele en 178 controlegroep). Door deze lage respons (respons is 17%) en de verwachting dat het van te voren berekende aantal respondenten dat nodig was om effect aan te tonen (225 versus 450) niet gehaald zou worden, is in overleg met ZonMW besloten dit onderzoek voortijdig te beëindigen. Wel hebben we de reeds verzamelde data geanalyseerd. Om het effect van de Safe Sex Comedy Show op gedragsverandering van condoomgebruik en SOA preventie te onderzoeken hebben we één jaar na de show een lange termijn nameting uitgevoerd (respons is 24%). Op beide meetmomenten hebben we op geen van de determinanten van seksueel risicogedrag en op condoomgebruik en testgedrag geen effect van de Safe Sex Comedy kunnen aantonen. Ook is er geen trend te zien ten gunste van de show. Het feit dat we geen effect hebben kunnen vinden, komt waarschijnlijk door te kleine aantallen (power). Wanneer we de respondenten, die zowel een de vragenlijst bij de voor- als nameting hadden gevuld vergeleken met degene die alleen de vragenlijst bij de voormeting hadden ingevuld (non-respons analyse), bleken vaker vrouw en middelbaar opgeleid te zijn.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Safe Sex Comedy Show is een gezondheidsbevorderende interventie op het gebied van veilig vrijen. De show laat zich kenmerken als een user as designer ontwerp en vindt zijn basis in de theorie van Entertainment Education. Het project is een initiatief van jongeren uit de Urban Scene (i.e. trendsetters op het gebied van R&B en hiphop en bijbehorende levensstijl). Dit initiatief ontstond naar aanleiding van de hoge prevalentie van SOA/HIV, tienerzwangerschappen en seksueel risicogedrag onder multiculturele jongeren in Nederland. De show beoogt belangrijke (intermediaire) determinanten van seksueel (risico)gedrag te verbeteren. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de show op het publiek en de waardering van het gebruikte format is in 2007 een effectevaluatie gestart. De doelen van het onderzoek zijn als volgt: a) onderzoeken of de show de beoogde doelgroep van de show (i.e. een multiculturele groep van seksueel actieve jongeren tussen 15 en 30 jaar oud uit de zgn. Urban Scene) daadwerkelijk bereikt, b) onderzoeken in hoeverre (het format van) de Safe Sex Comedy Show een effectieve manier lijkt om de doelgroep aan te spreken en c) onderzoeken wat de effecten zijn van de show heeft op (intermediaire) determinanten van seksueel (risico)gedrag. Conform het onderzoeksplan is gedurende het eerste projectjaar gestart met de dataverzameling. In 2008 is er vijfmaal een Safe Sex Comedy Show gehouden, waarvan 3 in Amsterdam en 2 in Rotterdam. In reactie op de lage respons van het aantal mensen in de experimentele voormeting bij de eerste twee shows, is bij de laatste shows de voormeting op locatie voorafgaand aan de show gedaan. Hoewel de respons lager is dan verwacht, laat zowel het aantal bezoekers van de show als het aantal mensen in de experimentele setting van het onderzoek een stijgende lijn zien in Amsterdam. De online respons op de nameting in zowel de experimentele groepen als de controlegroepen is laag. Voor komende shows en bijbehorende metingen zal extra aandacht uitgaan naar strategieën om de respons te verhogen. Omdat de dataverzameling nog in gang is, kunnen we nog geen conclusies trekken met betrekking tot de onderzoeksvragen. Voorlopige resultaten van de eerste vier shows laten echter wel zien dat de bezoekers van de shows conform de beoogde doelgroep grotendeels tussen 15 en 30 jaar oud (88%) en seksueel actief (85%) zijn en een multiculturele achtergrond hebben. Wat betreft de waardering van de show, gaf ongeveer driekwart (67%) van de bezoekers de show een rapportcijfer van 8 of hoger. Hiernaast ervaarde een groot deel van het publiek de informatie uit de show als bruikbaar, relevant en geloofwaardig en konden de respondenten zich identificeren met de acteurs. In 2009 zullen in ieder geval nog drie shows worden gehouden (2 in Utrecht; 1 in Amsterdam).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het huidige onderzoek staan de volgende drie onderzoeksvragen centraal: I. Trekt de SSCS het beoogde publiek (i.e. een multiculturele groep seksueel actieve jongeren tussen 15-30 jaar)? II. Spreekt het format en de inhoud van de SSCS het publiek aan in termen van: 1) waardering van de show, 2) intentie tot actie naar aanleiding van de show (i.e. sociale interactie, issuerelevant denken, informatiezoekgedrag), 3) geloofwaardigheid, relevantie, nieuwswaarde en bruikbaarheid van de gegeven informatie, 4) waardering van het gebruikte format (i.e. Entertainment Education strategie) en 5) betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van en identificatie met de acteurs. III. Verandert het bezoeken van de show belangrijke (intermediaire) determinanten, waaronder kennis, risico perceptie, sociale interactie (met partner en/of vrienden), bewustzijn t.a.v. (on)veilig vrijen, en de attitude, sociale norm en gedragsintentie ten aanzien van zowel condoomgebruik als testgedrag? Aanvullend geeft dit onderzoek inzicht in de prevalentie van seksueel (risico)gedrag onder jongeren in de Urban Scene van Amsterdam en Rotterdam en de overige steden die betrokken zijn als controlegroep. Conform de planning is in het eerste projectjaar gestart met de dataverzameling. In 2008 zijn 5 shows gehouden. Bij alle shows is direct na afloop op locatie de zogenaamde Tx-vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst beantwoordt onderzoeksvragen I. en II. Rondom de shows is een voor- en nameting bij de experimentele groep gehouden. Bij de eerste twee shows gebeurde de voormeting online en om de respons te verhogen bij de laatste drie shows op locatie direct voor aanvang van de show. De nameting geschiedde altijd online. Omdat de shows in Rotterdam en Amsterdam binnen een tijdsbestek van drie weken na elkaar plaatsvonden, is per cyclus van twee shows één controle groep geworven. De planning van de shows en de metingen zijn te vinden in Tabel 1. Op dit moment kunnen we nog geen antwoord geven op de onderzoeksvragen, omdat de dataverzameling nog in gang is en de analyses nog niet kunnen worden gestart. Wel kunnen we verslag doen van de respons op de metingen. Responscijfers Experimentele groep De eerste twee shows in Amsterdam en Rotterdam kenden een lage opkomst van mensen die ook de voormeting online hebben ingevuld (responscijfers: zie Tabel 2). Wel waren bezoekers van de show welwillend om een Tx-vragenlijst in te vullen. Daarom is besloten om voor de daaropvolgende drie shows de voormeting op locatie voor aanvang van de show te houden. Samen met een intensivering van de pr voor de show resulteerde dit met name in Amsterdam in een stijgend aantal respondenten op de voormeting. Zo kenden de shows in Amsterdam respectievelijk 5 (vanuit de online groep), 66 en 129 mensen in het publiek die een voormeting hadden ingevuld. Overige responscijfers staan in Tabel 2. in bijlage 2. De bereidheid onder bezoekers om de vragenlijsten van de voor- en tussenmeting op locatie in te vullen blijkt groot. Echter, de online respons in de nameting bij zowel de experimentele groepen als de controlegroepen is laag. Controlegroep Een samenvatting van de responscijfers in de controlegroepen is te vinden in Tabel 2. Voorlopige resultaten van de Tx-vragenlijst Hoewel de dataverzameling nog in gang is en de analyses betrekking hebben op een beperkt aantal respondenten, zijn de voorlopige resultaten van de Tx-vragenlijst van de eerste vier shows bemoedigend. Show 5 is nog niet meegenomen in de analyses, omdat de data hiervan nog niet zijn verwerkt. In totaal vulden bij de eerste 4 shows 151 bezoekers een Tx-vragenlijst in. Het publiek bestond voor 28% uit mannen en voor 72% uit vrouwen. Conform de beoogde doelgroep was 88% van de bezoekers tussen de 15 en 30 jaar oud en bleek het een multicultureel publiek, bestaande uit 30 verschillende nationaliteiten. Nagenoeg 60% van de bezoekers is in Nederland geboren, gevolgd door Suriname (17%) en Curaçao (9%). Overige geboortelanden zijn o.a. Marokko, Aruba en diverse Afrikaanse landen. Het geboorteland van de moeder is nog meer divers en heeft Suriname (43%), Nederland (21%) en Curaçao (9%) als grootste groepen. Het geboorteland van de vader kent eenzelfde verdeling. Wat betreft seksueel gedrag gaf 85% aan het afgelopen half jaar seksueel actief te zijn geweest, waarvan 38% meerdere seksuele partners had. Zo’n 17% van de bezoekers viel onder hoog risicogedrag. Het publiek bij de shows bestond voor 78% uit mensen die de show niet eerder hebben gezien en 34% van het totaal aantal bezoekers gaf aan één of meerdere van de acteurs te kennen. Ongeveer driekwart (67%) van de bezoekers gaf de show een rapportcijfer van 8 of hoger (op een schaal van 1 tot 10) en nog eens 22% gaf de show een 7. Tot slot, ervaarde een groot deel van het publiek de in de show gegeven informatie als bruikbaar, relevant en geloofwaardig en gaven respondenten aan zich te kunnen identificeren met de acteurs en/of situaties in de show.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Young people from ethnic minorities in The Netherlands are a group with high risk sexual behavior. As a consequence the HIV/STD-prevalence among young people and migrant populations from sub-Sahara Africa, Latin-America and the Caribbean is relatively high among the heterosexual population and teenage pregnancies are more common among these migrant populations.

Because of their high level of sexual risk behavior, higher teenage pregnancy rates, relatively high HIV/STD prevalence, and the attendant increased risk of HIV/STD transmission, migrant populations and, in particular, young adolescents, are recognized as important target groups for HIV/STD prevention programs. However, prevention programs which target young people in the age groups which are most sexually active (young adolescents >15 years) are rare. This is especially the case with regard to young people outside the school-age population. Moreover, traditional prevention programs tend to deliver their safe sex message in cognitive formats which do not appeal to the norms and cultural values of migrant groups.

In recent years innovative prevention activities aiming to communicate educational messages to ethnic groups have been implemented using a variety of E&E activities (theatre plays, songs, music, cabaret, and dance, for example). These programs seem to have the potential to be successful both because they appeal to cultural values of particular ethnic groups and because they present messages in an attractive and entertaining way. However, the effectiveness of these prevention activities has not been subject to robust or rigorous evaluation. Therefore, this paper proposes an effect-evaluation of a promising prevention project, called: “Young people in Control, Doing it Safe” (JIC DIS).

The project focuses on sexual development and behavior among people in the urban scene; a group from a multicultural background, aged between 15 and 30 years old, the majority of whom are from The Dutch Antilles, Aruba, Surinam, Africa (Ghana), Morocco and The Netherlands. These young people are targeted via an Education & Entertainment (E&E)-strategy implemented through a Safe Sex Comedy Show (SSCS). This show lasts about two and a half hours and provides a full evening of entertainment comprising about 25 acts involving a variety of modes of communication including rap, song, the spoken word, comedy, R&B music and dance. The project is unique as an E&E as prevention strategy because of the high degree of participation of young people from the target group in the development and delivery of the show including taking responsibility for the stage design, the scripts and the performance.

The objectives of this study are to examine i) whether the target group is reached ii) to what extent this SSCS is an effective way of addressing young people;; and, iii) the effects of JIC DIS on behavioral determinants of sexual risk behavior. The study will be quasi-experimental in design. An experimental group drawn from the Amsterdam urban scene will visit the SSCS (n =225) and a control group of young people who wish to see the show will be drawn from young people living in the other G4-cities (n=450). Recruitment of both groups will be through popular websites, flyers and posters.

The intervention draws on the ASE-model and the ARRM-model of health-related behavior change and the study will examine relevant (intermediate) determinants of behavioral change among young people in study sample including knowledge, risk perception, attitude, social influence and intention. We will also evaluate perceptions of the show. Findings will be used both to improve the JIC DIC prevention program, the development of innovative prevention activities, and the development of the E&E-strategy. They will also represent a contribution to evidence-base for assessing the effectiveness of prevention programs.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website