Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

Overgewicht is een wereldwijd probleem met ernstige consequenties voor de gezondheid, zoals een verhoogd risico voor het ontwikkelen van Type 2 Diabetes en cardiovasculaire ziekten. Om een gezond gewicht te verkrijgen en dit ook op de lange termijn te handhaven, is het voor mensen met overgewicht belangrijk om veranderingen aan te brengen in de leefstijl, zoals het eetpatroon en lichaamsbeweging. Hoewel interventies die zich richten op deze veranderingen in leefstijl op de korte termijn succesvolle resultaten opleveren, vormt het volhouden van gedragsverandering op de lange termijn een uitdaging voor de meerderheid van de populatie die kampt met overgewicht. Dit lijkt niet zo zeer het gevolg van een te lage motivatie, want de meeste mensen met overgewicht zijn zich goed van bewust van het belang van leefstijl veranderingen en willen hun leefstijl ook graag blijvend veranderen. Echter blijken zij in de praktijk toch vaak de vaardigheden te ontberen die nodig zijn om ongezonde gewoonten te veranderen.

In dit onderzoek testen we de effectiviteit van een zelf-management interventie voor een doelgroep van mensen met overgewicht en obesitas die gericht is op het verbeteren van proactieve coping vaardigheden. Deze interventie is eerder effectief gebleken in het verbeteren van de leefstijl bij mensen met chronische aandoeningen, zoals Type 2 Diabetes. Naast het testen van de interventie in een andere doelgroep, wordt de interventie ook getest ten opzichte van een strengere controleconditie dan typisch is voor interventie-onderzoek om alternatieve verklaringen voor eventuele effecten op uitkomstmaten met meer betrouwbaarheid te kunnen uitsluiten. Met behulp van een 5-stappen plan worden participanten geholpen i) haalbare, concrete doelen te stellen; ii) voorwaarden en mogelijke barrières voor het behalen van hun doelen te identificeren; iii) oplossingen te bedenken voor specifieke lastige situaties; iv) concrete actieplannen te formuleren; en v) hun vooruitgang te evalueren. Bovendien kijken we specifiek naar het nut van terugkombijeenkomsten om het handhaven van initiële veranderingen te bevorderen 2 en 4 maanden na het beëindigen van de basiscursus. We vergelijken hierbij de effectiviteit van terugkombijeenkomsten waarbij nieuwe vaardigheden worden aangeleerd ten opzichte van de basiscursus (i.e., “coping planning”) versus terugkombijeenkomsten die een herhaling van reeds aangeleerde zelf-regulatie technieken (i.e., het 5-stappenplan) inhoudt.

 

De vraagstelling van het huidige project was drieledig:

1. Wat is de effectiviteit van deze zelf-management interventie in een populatie van mensen met overgewicht en obesitas, die verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van Diabetes Type 2 ?

2. Wat is de toegevoegde waarde van boostersessies voor relevante uitkomstmaten op de lange termijn?

3. Is het aanleren van de zelfregulatie-techniek “coping planning” tijdens de boostersessies effectiever dan herhaling en/of bekrachtiging van reeds aangeleerde andere zelfregulatie-technieken tijdens de initiële fase (“action planning”)?

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1) De zelf-management interventie is effectief in het verbeteren van leefstijl en belangrijke psychologische voorwaarden voor gedragsverandering bij een populatie van mensen met overgewicht en obesitas. Vergeleken met de baseline meting rapporteren deelnemers na afloop van de basiscursus te beschikken over betere proactieve coping vaardigheden, een gezonder gewicht en een beter eetpatroon. Deze verbeteringen houden stand tot 1 jaar na het begin van de interventie. De controlegroep laat vergelijkbare resultaten zien; ook zij vertonen initiële verbetering op de korte termijn en stabilisatie op de lange termijn. Desalniettemin zijn er aanwijzingen dat de controlegroep op een aantal aspecten minder succesvolle resultaten behalen: in vergelijking met de cursusdeelnemers laten zij niet alleen een gebrek aan verbetering in relevante psychologische pijlers voor gedragsverandering zien, zoals proactieve copingvaardigheden en intrinsieke motivatie, maar ook vertonen zij een terugval in gezonde eetgewoonten op de lange termijn.

2) De terugkombijeenkomsten leiden niet tot verdere verbeteringen op psychologische of gedragsuitkomsten, maar faciliteren wel het in stand houden van initiële verbeteringen: participanten vertonen geen terugval op de lange termijn.

3) Er is geen verschil gevonden in effectiviteit van de interventie tussen terugkombijeenkomsten waarbij de nieuwe vaardigheid “coping planning” werd aangeleerd en de terugkombijeenkomsten waarbij de reeds aangeleerde methode (i.e., het 5-stappenplan) herhaald werd.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel: Doel van deze studie is het evalueren van de effectiviteit van een preventieve interventie die beoogt gewichtsverlies te handhaven tijdens moeilijke situaties d.m.v. zogeheten ‘coping plannen’ (plannen die voorbereiden op het weerstaan van situaties die het volhouden van gezond dieet bedreigen) bij mensen met overgewicht die gemotiveerd zijn voor gewichtsverlies. Onderzoeksvragen: 1) Evalueren van de interventie in termen van het volhouden van gezond dieet en gewichtsreductie (primaire uitkomstmaten); 2) Evalueren van de interventie in termen van het volhouden van coping plannen, persoonlijke coping effectiviteit en bewustzijn van situaties die het handhaven van gezond dieet bedreigen; 3) In hoeverre worden de effecten van de interventie gemodeerd door zelfregulatie competentie? Studie-opzet: prospectief gerandomiseerd gecontroleerde opzet met 12 maanden follow-up. Studiepopulatie: 200 (2x100) personen met overgewicht en verhoogd risico op type 2 diabetes (BMI>28) die gerecruiteerd worden in een screening studie voor type 2 diabetes van de Erasmus Universiteit (De Koning, app.nr. 4124). Interventie: Een eerder effectief gebleken self-management interventie wordt aangepast voor deze specifieke populatie. Uitkomstmaten: 1) het volhouden van gezond dieet (o.b.v. elektronisch eetdagboek en biomarker voor gezond dieet) en gewichtsverlies, 2) coping plannen, persoonlijke coping effectiviteit en bewustzijn van situaties die therapietrouw bedreigen. Power analyse: Met een power van .90 en alpha .05 zijn minimaal 90 patiënten per conditie vereist om medium effecten op de primaire uitkomstmaat vast te stellen. Planning: Jaar 1: Ontwikkeling en pilot van de interventie, recrutering van deelnemers; Jaar 2: Start interventie en baseline dataverzameling; Jaar 3: Voortzetting interventie en follow-up dataverzameling; Jaar 4: Data-analyses, schrijven artikelen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het afgelopen jaar hebben 218 mensen deelgenomen aan het onderzoek: 125 in de twee experimentele condities en 61 in de controleconditie. De interventie is inmiddels afgerond; in 2011 zal bij een aantal deelnemers nog een follow-up meting plaatsvinden. Van alle deelnemers zijn de resultaten onmiddelijk na afronding van de interventie (of een gelijkwaardig tijdstip voor de controleconditie) bekend. Alle deelnemers aan het onderzoek hebben op twee momenten vragenlijsten ingevuld (baseline en onmiddelijk na de interventie). De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend. In de experimentele conditie vielen deelnemers significan meer af dan deelnemers in de controleconditie (2.9 vs 2.0 kg). Ook nam de intrinsieke motivatie om af te vallen significant toe in de interventiegroep terwijl deze juist daalde in de controlegroep. De bevindingen van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens twee wetenschappelijke conferenties: het Psychology & Health Congres in Lunteren (mei 2010) en de European Health Psychology Conference in Cluj, Romania (september 2010). Tijdens een terugkomdag in januari 2011 voor trainers van de interventie die ook open staat voor andere belangstellende dietisten zullen de implicaties van de resultaten worden besproken voor de dietisten praktijk.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Objective: Aim of the present study is to test the effectiveness of a preventive intervention that helps to maintain healthy diet during difficult situations by means of coping plans (plans how to deal with situations that might threaten adherence to healthy diet) in overweight people who are at risk for diabetes and motivated to reduce weight. Research questions: 1) Examine the effectiveness of the intervention in terms of adherence to healthy diet and weight loss (primary outcomes); 2) Examine the effectiveness of the intervention in terms of coping plans, better coping self-efficacy, and awareness of potential threats for maintaining healthy diet (secondary outcomes); 3) Examine to what extent the effectiveness of the intervention is moderated by variables relating to self-regulatory competence. Study design: A prospective randomized controlled design with a 12-month follow-up will be employed. Study population: 200 (2x100) overweight persons at risk for type 2 diabetes (BMI>28) recruited in a screening for diabetes trial conducted by Erasmus University (De Koning, ZONMW appl.nr. 4124). Intervention: A minimal intervention aimed at improving self-management of health behavior that has proven effective in previous research will be tailored to address the topic of maintaining attempts to reduce overweight. Outcome measures: 1) adherence to healthy diet (electronic diet diary qualified by a biomarker) and weight loss, 2) coping plans, coping self-efficacy, and awareness of threats to adherence. Power analysis: With a power of .90 and alpha set at .05, a minimum of 90 patients per condition allows for the detection of medium effects on the primary outcome variable. Time schedule: Year 1: Development and pilot of intervention, recruitment of patients; Year 2: Start of intervention, baseline data-collection; Year 3: Continued intervention and follow-up data-collection; Year 4: data-analyses, preparation of manuscripts.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website