Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Vrij Veilig Campagne 2001Aan de Vrij Veilig Campagne 2001 ligt een vernieuwd concept ten grondslag. In de campagne wordt nadruk gelegd op de doelgroep jongeren van 15-30 jaar. Onder-scheiden risicogroepen zijn allochtonen en mannen met homoseksuele contacten.In de campagneopzet vinden accentverschuivingen plaats ten opzichte van eerdere Vrij Veilig Campagnes. Naast massamediale voorlichting wordt nadruk gelegd op meer synergie tussen landelijke activiteiten en kleinschalige populatiespecifieke interventies. Beleid ten aanzien van allochtone jongeren krijgt prioriteit. De Vrij Veilig Campagne biedt mogelijkheden om vanuit een multiculturele benadering als paraplu voor specifieke benaderingen te fungeren. Inhoudelijk wordt daarbij rekening gehouden met de grote diversiteit in subpopulaties, zodra massamedia worden ingezet en/of sprake is van gemengd samengestelde groepen. Er wordt gekozen voor een thematische aanpak rond Zomer en Valentijn, waarbij zich in een jaar meerdere gelegenheidsmomenten voordoen om regionaal en doelgroep-specifiek activiteiten op te zetten. In 2001 wordt gestart met een accentcampagne rond het thema 'Zomer'. Rond Valentijn wordt campagne gevoerd gericht op specifieke doelgroepen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van marketingtoepassingen gericht op (het genereren van) gratis publiciteit en Vrij Veilig Voorlichting via internet.De campagne wordt op drie niveaus uitgewerkt: ten behoeve van massamediale voorlichting worden nieuwe communicatiedragers ingezet: televisie wordt ingezet om een breed publiek te bereiken; buitenreclame en advertenties worden gerichter gebruikt om specifieke doelgroepen te betrekken. Ook wordt geïnvesteerd in nieuwe toepas-singen op internet, gericht op het opzoeken van de doelgroepen in de virtuele wereld. Facilitair wordt gestreefd naar een betere afstemming met GGD-en door vroegtijdig campagneconcepten voor te leggen en workshops te organiseren gericht op uitwisseling en het genereren van voorstellen voor regionale activiteiten. Ook wordt nadruk gelegd op het opbouwen van netwerken met doelgroeporganisaties en de pers. Bij innovatie/ ontwikkeling wordt ingezet op ondersteuning van regionale intermediairs. Het vizier is daarbij gericht op de ontwikkeling van (gefundeerde) werkvormen, die na gebleken succes, kunnen worden overgedragen en ook op andere plekken kunnen worden toe-gepast. De pers wordt actief benaderd, met het oog op het genereren van free-publicity, waarbij vormen van gestuurde publicitaire aandacht in de gedachtenvorming zijn betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website