Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van de VIMP aanvraag is de resultaten, ervaringen en materialen van de Sound Effects gehoorschadepreventie campagne overdraagbaar te maken ten behoeve van een implementatie in de regionale GGD-praktijk. ZonMw heeft in 2006 aan het Centrum Media & Gezondheid (CMG) een subsidie beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen, produceren en evalueren van deze Sound Effects campagne. Deze pilot campagne is door het Centrum Media & Gezondheid in de periode 2006-2008 in samenwerking met de GGD Amsterdam ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij is eveneens samengewerkt met de Nationale Hoorstichting, Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, Belangen Vereniging Dance, Unity (Jellinek Preventie) en andere partijen.

 

De campagne heeft interessante resultaten en producten opgeleverd. Dat vraagt om een verder gebruik hiervan. In het Sound Effects VIMP project plan gaat het om de verspreiding van de producten van de Sound Effects campagne, kennisdeling, en het betrekken en interesseren van regio’s voor het uitvoeren van activiteiten op het terrein van gehoorschadepreventie.

 

Bij de ontwikkeling van de Sound Effects Toolkit en de certificering is samengewerkt met het RIVM/CGL. Voor het kennisdelingstraject voor GDD-en en het organiseren van themabijeenkomsten is samengewerkt met de Nationale Hoorstichting en GGD Nederland.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Centrum Media & Gezondheid (CMG) heeft met de VIMP subsidie van ZonMw antwoord kunnen geven op verzoeken die zij vanuit verschillende kanten kreeg voor kennisdeling en verspreiding van de resultaten van de Sound Effects campagne.

 

Samengevat heeft het CMG: (1) op verzoek van het RIVM/Centrum Gezond Leven (CGL) een Sound Effects toolkit over gehoorschadepreventie ontwikkeld, (2) zijn de drie websites (www.sound-effects.nl, www.sound-soap.nl en www.gooutplugin.nl) van de Sound Effects campagne aangepast en geactualiseerd, (3) is de Sound Effects campagne officieel geregistreerd en gecertificeerd als ‘theoretisch goed onderbouwde campagne’ door het RIVM/CGL, (4) is een integrale aanpak van gehoorschadepreventie door middel van een kennisdeling traject bij GGD-en op de agenda gezet (afd. Medische Milieukunde, Gezondheidsbevordering en Jeugdgezondheidszorg) en (5) heeft het CMG nauw samengewerkt met de Nationale Hoorstichting en haar kennis en expertise rondom Sound Effects ingezet bij de ontwikkeling van een convenant voor gehoorschadepreventie en de agenda voor het Nationale Gehooronderzoek.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Centrum Media & Gezondheid (CMG) heeft, met subsidie van ZonMw, de pilot gehoorschadepreventiecampagne Sound Effects ontwikkeld. Deze pilot is uitgevoerd en uitgetest in Amsterdam in samenwerking met de GGD Amsterdam. De doelstelling van de pilot was het ontwikkelen van een onderbouwde campagne ter preventie van gehoorschade bij het uitgaanspubliek 16-30 jaar. Het gaat hier om gehoorschade door hard geluid in de uitgaanssetting (pop-/rockconcerten, dance-evenementen en discotheken).

 

Er is in de campagne veel bereikt. Er is een theory-based campagne ontwikkeld met goede en bruikbare materialen voor de toekomst. Binnen de Sound Effects campagne zijn diverse materialen ontwikkeld en uitgetest waaronder posters, stickers, flyers, freecards, de internet dramaserie SOUND, een feed-back tool, websites (www.sound-soap.nl, www.gooutplugin.nl) en een eigen logo, beeldmerk en slogan. Tevens is gebruik gemaakt van diverse communicatieve strategieën, zoals de Entertainment-Education (EE) strategie, de User as Designer (UAD) strategie, Peer-to-Peer education en een Multiple Stakeholders samenwerkingsmodel. Daarnaast zijn er methodieken ontwikkeld voor zowel formatief als summatief onderzoek. Bovendien is er een relevant netwerk opgebouwd, met de Belangen Vereniging Dance, Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, Koninklijke Horeca Nederland, Nationale Hoorstichting, Unity en CIA van Jellinek Preventie en oordoppenleveranciers. Op 14 december 2010 werd aan het CMG een Gouden Reiger Award uitgereikt tijdens het Keying into the Brain mediafestival in Hilversum voor de Sound Effects campagne in de categorie Cross Media.

 

Door de planmatige aanpak van Sound Effects en de nauwe begeleiding door onderzoek is veel kennis verworven over de primaire doelgroep (het uitgaanspubliek), de secundaire doelgroep (directie proeflocaties), methodieken en de implementatiemogelijkheden. Sound Effects vormt een goede basis voor een landelijk vervolg en verdere implementatie.

 

In dit VIMP project staan de volgende implementatietrajecten centraal:

 

Ontwikkeling van een gecertificeerde Sound Effects Toolkit

 

Op verzoek van het RIVM/CGL zal binnen deze VIMP subsidieaanvraag een gehoorschadepreventie toolkit voor de uitgaanssetting worden ontwikkeld voor intermediairen en communicatieprofessionals. Deze Sound Effects toolkit is een extra instrument voor distributie en implementatie van de campagnestrategie en het bijbehorende communicatiemateriaal. Het aanbod is praktisch en eenvoudig te verwerken in de communicatie met het publiek. De eigen (regionale) kanalen en samenwerkingsverbanden kunnen benut blijven. Doordat intermediairs niet meer zelf gehoorschadepreventie materiaal voor publiekscommunicatie behoeven te ontwikkelen wordt zowel efficiënter gewerkt als voorkomen dat er uiteenlopende boodschappen worden ontwikkeld. Daarnaast zal ten behoeve van de kwaliteitsborging de pilotcampagne Sound Effects volgens de certificeringcriteria van het RIVM/CGL worden beschreven en ingediend als minimaal theoretisch goed onderbouwd en eventueel als effectief bewezen interventie. Aan de basis van de campagne Sound Effects ligt een sterke wetenschappelijke onderbouwing ten grondslag. Op de website www.sound-effects.nl zijn verschillende onderzoeksrapporten beschikbaar.

 

Kennisdeling met GGD-en

 

Er zijn verschillende regionale GGD-en die belangstelling hebben getoond om met het thema gehoorschadepreventie aan de slag te gaan. Tijdens de pilot in Amsterdam bleek dat werving via de GGD een bevorderende factor was en een belangrijke rol heeft gespeeld in de uitvoering van Sound Effects. De GGD wordt door het publiek en de uitgaanslocaties als betrouwbaar en professioneel ervaren. Deze bestaande regionale belangstelling voor het thema gehoorschadepreventie zal verder worden gestimuleerd. GGD-en zullen op basis van de ervaringen en resultaten van de pilotcampagne Sound Effects handreikingen krijgen om binnen hun gemeente met het thema gehoorschadepreventie aan de slag te gaan. Ten behoeve hiervan zal het CMG i.s.m. de Nationale Hoorstichting en GGD Nederland een speciaal kennisdeling traject met een themabijeenkomst voor GGD-en organiseren.

 

De ontwikkeling van de toolkit en het organiseren van een themabijeenkomst voor GGD-en, valt samen met de totstandkoming van een position paper van audiologen over gehoorschadepreventie en een door de Nationale Hoorstichting geïnitieerde ontwikkeling van een convenant. Deze combinatie maakt dat er een goede impuls gegeven kan worden aan de regionale implementatie van gehoorschadepreventie in de uitgaanssector. In het convenant zal een eenduidige richtlijn worden opgenomen voor het geluidsniveau voor bezoekers op evenementen en in discotheken, waarbij gemeenten rekening kunnen houden binnen hun vergunningenbeleid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website