Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er komen steeds nieuwe screeningstesten op de markt die mogelijk geschikt zijn voor toepassing in de nu lopende bevolkingsonderzoeken naar kanker in Nederland. Deze testen zijn vaak veelbelovend, maar de effectiviteit ervan is nog niet vastgesteld in grootschalig onderzoek. Ook is meestal nog niet duidelijk of de test beter is dan de huidige test. Onderzoek van de nieuwe test in het lopend bevolkingsonderzoek zou een oplossing kunnen zijn. Dergelijk onderzoek moet echter voldoen aan diverse voorwaarden, w.o. wettelijke en juridische eisen.

 

Dit project beoogt een kader te bieden dat aangeeft onder welke voorwaarden wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe screeningstesten binnen lopend bevolkingsonderzoek kan en mag worden uitgevoerd. Het kader is ontwikkeld in nauw overleg met een groot aantal vertegenwoordigers uit beleid, veld en onderzoek. Het kader zal bruikbaar zijn voor beleidsmakers, onderzoekers, bestuurders en uitvoerders die betrokken zijn bij de bevolkingsonderzoeken naar kanker in Nederland.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De voorwaarden voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe screeningstest in lopend

bevolkingsonderzoek zijn:

1. De vraagstelling met betrekking tot de nieuwe test kan alleen worden beantwoord door een wetenschappelijke studie uit te voeren onder mensen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek;

2. De nieuwe test moet naar verwachting beter zijn dan de test van het bevolkingsonderzoek ('meerwaarde'). Bijvoorbeeld:de nieuwe test is naar verwachting minder belastend voor de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek.

3. De wetenschappelijke studie moet praktisch haalbaar zijn in het bevolkingsonderzoek.

De verwachte 'meerwaarde' van de nieuwe test moet gebaseerd zijn op sterk wetenschappelijk bewijs. We stellen een

'template' voor waarin dit moet worden gedocumenteerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ontwikkelen van nieuwe screeningstests is voortdurend in beweging. Leveranciers van testmateriaal komen regelmatig met potentieel geschikte tests die in klinische trials effectief zijn gebleken maar die nog onvoldoende zijn uitgetest in grootschalig onderzoek in een real-life setting. Daarbij doet zich dikwijls ook de vraag voor hoe de nieuwe test presteert ten opzichte van de gangbare en wanneer deze het verdient om als vervangende test te worden meegenomen in een aanbestedingsprocedure.

Dit project beoogt een visionair beleidsstuk te ontwikkelen dat de kaders schept voor inpassing van onderzoek naar nieuwe screeningstests in het lopend bevolkingsonderzoek. In dit project zullen we door middel van literatuuronderzoek, praktijkervaring en interviews met experts de kaders in kaart brengen voor inpassing van onderzoek naar nieuwe screeningstests in het lopend bevolkingsonderzoek. Dit onderzoek betreft een multidisciplinaire samenwerking tussen experts uit de verschillende bevolkingsonderzoeken naar darmkanker, borstkanker, en baarmoederhalskanker, alsmede uit de monitoring van deze programma’s. Dit stuk zal getoetst worden in een klankbordgroep van stakeholders uit het veld en beleid om een zo breed mogelijk draagvlak voor de kaders te creëren. Als voorbeeld van een toepassing, zal het aldus geformuleerde kader worden toegepast op enkele veelbelovende tests voor darmkankerscreening

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website