Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem onder jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar en vormt een serieuze bedreiging voor de seksuele gezondheid en welzijn van jongeren. Dit is de ervaring van veel organisaties binnen de Europese Unie maar tot op heden worden er geen pogingen gedaan om data te verzamelen en te vergelijken. De kennis over dit onderwerp is heel beperkt, dat geeft aan hoe gevoelig en vaak ook onzichtbaar dit probleem is. Bovendien krijgt seksualiteit onder jongeren ook zeer verschillende aandacht binnen de landen van de Europese Unie. Het algemene doel van het project is om de seksuele gezondheid van jongeren in Europa bevorderen door de kennisbank op het gebied van jongeren en seksueel grensoverschrijdend gedrag te versterken en door dialoog te faciliteren tussen verschillende disciplines en landen, en daarnaast samenwerking en aanzetten tot actie te bevorderen. The Y-SAV project (afkorting van Youth Sexual Aggression and Victimization) heeft een netwerk opgezet van professionals, experts, onderzoekers, beleidsmakers en relevante organisaties. Zij zijn betrokken in dialoog en onderzoek over dit onderwerp. Het project omvat drie hoofdactiviteiten: het heeft prevalentie, risico’s van bestaand onderzoek en programma’s in ieder EU land in kaart gebracht; daarnaast is er een onderzoeksinstrument ontwikkeld dat er toe bijdraagt om de collectie van data en onderzoek te standariseren; bovendien hebben er consultaties met experts in negen Europese landen plaatsgevonden op basis waarvan aanbevelingen voor beleid en praktijk zijn geformuleerd voor zowel nationaal als Europees niveau.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan het einde van 2013 heeft het Y-SAV project de volgende belangrijkste resultaten behaald: 1. Netwerk Er is een netwerk opgezet bestaande uit experts op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het netwerk bestaat nu uit meer dan 130 leden uit 27 Europese landen. De experts komen uit alle Europese landen en werken binnen verschillende disciplines zoals: wetenschappers / onderzoekers, beleidsmakers, juristen, medewerkers in de onderwijs en gezondheid, volksvertegenwoordigers, jongerenwerkers en jongeren etc. 2. Landen rapporten Informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren binnen de Europese Unie is versnipperd en moeilijk te verkrijgen. Bij het samenstellen van de 27 landen rapporten is een enorme kennisbank gecreëerd. De rapporten beschrijven overheidsbeleid, wetgeving, zorg en diensten van relevante organisaties, onderzoek met betrekking tot prevalentie, risico factoren en evidence-based interventies. 3. Onderzoeksinstrument De landenrapporten laten zien dat de enorme variatie in onderzoeksmethodologieën en resultaten het onmogelijk maken om data te kunnen vergelijken en algemene conclusies te trekken. Met deze ongelijkheid in data en onderzoek in het achterhoofd heeft het Y-SAV project een instrument ontwikkeld dat zelf gerapporteerd seksueel grensonderschrijdend gedrag onder jongen meet. 4. Aanbevelingen voor beleid en de praktijk In negen Europese landen hebben consultaties plaatsgevonden, in totaal hebben 73 organisaties en 20 individuele experts meegewerkt. De deelnemers hebben belangrijke knelpunten en kansen op verschillende gebieden variërend van wetgeving tot interventies met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag in kaart gebracht. De consultaties hebben geleid tot aanbevelingen die kunnen leiden tot verbetering van de situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren op zowel nationaal als Europees niveau. Meer informatie over het Y-SAV project kunt u vinden op ysav.rutgerswpf.org

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Seksuele agressie en victimisatie onder jongeren (we hanteren het Engelse acronym YSAV) is een veelvoorkomend probleem in veel Europese landen en is een serieuze bedreiging voor hun gezondheid. De kennis inzake seksueel geweld onder jongeren is echter beperkt. Data zijn niet goed vergelijkbaar tussen landen. Multidisciplinaire communicatie en uitwisseling zijn spaarzaam. Landen slagen er te weinig in van elkaar te leren en gezamenlijke strategieen te ontwikkelen om seksueel geweld onder jongeren tye bestrijden. Het is de algemene doelstelling van dit project om de seksuele gezondheid van jongeren te bevorderen door de versterking van kennis en inzicht daaromtrent, door multidisciplaire dialoog tussen landen, en door het mobiliseren van van adequate actie. Specifieke doelstellingen zijn het opbouwen van een Europees netwerk van deskundigen, het verzamelen en verspreiden van kennis en inzicht, en het ontwikkelen en verspreiden van een context-sensitief Europees Strategisch Actieplan. Het project wordt uitgevoerd met partners uit Duitsland, Zweden, Letland, Litouwen en Griekenland en met een groeiende groep affiliates uit andere EU lidstaten.

 

Gestart wordt met het opbouwen van het netwerk van deskundigen op het terrein van Youth Sexual Aggression and Violence (YSAV), onder andere door bestudering van relevante databases en de sneeuwbalmethode. Doelstelling is om experts uit minstens de helft van de EU lidstaten te betrekken. Vervolgens wordt de knowledge-base versterkt met state-of-the-art reporten over beschikbare evidentie inzake incidentie en prevalentie, risicofactoren, beleid en gezondheidszorg in de partnerlanden en alle andere Europese landen (Country Reports 'plus' CRs+). Kritische beschouwing daarvan leidt vervolgens tot de ontwikkeling van een Standard Set of Indicators (SSI) en System for Data Collection (SSDC) om toekomstig onderzoek in Europa beter te kunnen harmoniseren. De SSI wordt gepre-test in (relatief kleinschalige) onderzoeken in minstens drie lidstaten waar inzicht nog relatief schaars is.

 

Ten derde wordt er, in samenwerking met netwerkleden uit 4-6 strategisch gekozen lidstaten in aanvulling op de partnerlanden, een concept Europees Strategisch Actieplan ontworpen (ESAP). Het concept wordt op verschillende momenten kritisch besproken met netwerkleden uit, bij voorkeur, alle EU lidstaten. Zowel de knowledge-base en de SSI/SSDC als, not least, the actionplan ESAP worden verspreid via een website, (inter)nationale berichtgeving, project rapporten, wetenschappelijke artikelen en bestaande relevante databases en (internet) kanalen. Voor het einde van het project zullen er vervolg- en langere termijn onderhouds-plannen geformuleerd zijn.

 

De beoogde winst van het project is een verbeterd inzicht in seksuele agressie en victimisatie onder jongeren en in het waarom, wat en waar van effectieve maatregelen ter bestrijding ervan. Het project zal ook bijdragen aan de infrastructuur voor verdere internationale uitwisseling en samenwerking op dit vlak in Europa. Het zal voorzien in belangrijke building stones om, op de langere termijn, adequaat, contextgevoelig handelen door overheden en NGOs te stimuleren, seksueel geweld onder jongeren te bestrijden en een gezonde, respectvolle seksuele omgang onder jongeren te bevorderen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment bevindt de samenstelling van de country reports zich in de laatste fase. Eerst is desk-top onderzoek uitgevoerd om evidentie inzake incidentie/prevalentie en risicofactoren en beleids en gezondheidszorgvoorzieningen in alle 27 EU landen te achterhalen. De aldus verkregen informatie is aangepast of aangevuld op basis van concultatie van de deskundigen in het netwerk. Inmiddels bestaat het netwerk uit meer dan 80 experts in vrijwel alle Europese lidstaten (Luxembourg uitgezonderd)(zie Appendix). Tijdens een recente werkconferentie in Potsdam in januari 2012 waren 34 leden uit 22 landen vertegenwoordigd.

 

Het ontwerp voor de website is gemaakt. In de herfst van 2012 zullen de dan beschikbare materialen gefinaliseerd worden en zal tot publicatie worden overgegaan. De enige formele 'deliverable' tot nu toe, de promotional brochure, heeft goede diensten gedaan bij de opbouw van het netwerk(see appendix).

 

Een concept voorstel voor de SSI/SSDC is ontwikkeld en besproken. Op dit moment bereiden partners uit minstens zeven landen een pre-test van de SSI voor om te zien of het voorgestelde format in de verschillende culturele contexten afgenomen kan worden.

 

De voorbereiding van het Strategisch Actieplan is eveneens in volle gang. Een ESAP conferentie is gepland voor voorjaar 2013.

 

In zijn algemeenheid verloopt het project volledig volgens plan en overtreft, in termen van netwerkontwikkeling en aantal pilot-onderzoeksprojecten, zelfs de gestelde verwachtingen. Enkele veranderingen hebben plaatsgevonden in de samenstelling van de primaire groep partnerlanden (de Portugese partner is vervangen door een Griekse partner), maar deze veranderingen hebben plaatsgevonden zonder nadelen voor de voortgang. In aanvulling op de overeenkomsten met de projectpartners is tevens een werkovereenkomst (MoU) getekend met YouAct, het Europese jongerennetwerk op het terrein van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) om een goede jongerenparticipatie in het project te kunnen garanderen (zie ook hiervoor een appendix).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The general objective of the project is to promote sexual health among young people across Europe by strenghtening the knowledge base on youth sexual violence (and it's determinants) in Europe and by multidisciplinary and multicountry dialogue, cooperation and mobilization to action. There is ample evidence that youth sexual violence is highly prevalent in many European countries, and that young people's sexual health is strongly endangered by it. At present, an increasingly sexualised youth culture in many countries might be an additional risk factor for perpetration and victimization. In general, sexual violence is accompanied by high costs in terms of expenditures on health, courts and police, as well as losses in terms of educational achievement of productivity of girls in particular and a noted impediment towards gender equity. However, the knowledge base on youth sexual violence is notably limited and ill-harmonised, multicountry and multidisciplinary dialogue and networking are virtually absent, and member states fail to know, not to mention learn from each other and/or develop shared, joint strategies towards context-sensitive responses to youth sexual violence. Specific strategic objectives of the project are to work towards fulfilling these needs and establish a multicountry network, strengthen the knowledge base, and develop a context-sensitive European Action Plan. The project contributes to the Commission's health program by contributing towards an increased knowledge base on (coercive and transgressive) sexual behaviour of young people, and towards tackling youth sexual violence determinants and the promotion of a healthier, i.e. non-violent sexual way of life.

 

Methods are to, first, establish a multicountry, multidisciplinary expert network on youth sexual violence by searching relevant databases and recruit at least 50 stakeholders from at least half of the EU MS from all European regions to participate in active dialogue. Next, the knowledge base will be strengthened by state-of-the-art reports of evidence on incidence/prevalence, risk factors (among which sexualised youth cultures), and good (and bad) practices in policies and health care response in partner and other European countries (socalled Country Reports 'plus', CRs+). Critical assessment of the available evidence will lead to the development of a Standard Set of Indicators (SSI) and System for Data Collection (SSDC) to guide (standardised) future research and monitoring across Europe. SSI will be pre-tested in (small-scale) additional data gathering in at least three of the associated countries where evidence is limited to date. Thirdly, in collaboration with network members from 4-6 strategically choosen additional European countries, the project team will develop a draft context-sensitive European Strategic Action Plan (ESAP) that will be finalised after critical (virtual and conference) discussion with a group of network members from (preferably all) European member states. The advanced knowledge base as well as the ESAP will be made available via a website, (inter)national media coverage, project reports, scientific articles, other existing relevant databases, and targeted action. For network, website as well as ESAP, long term maintenance and implementation plans are developed before the end of the project.

 

Outcomes of the project will be a better understanding of youth sexual violence and its risk factors in various European contexts and of the why, what and where of effective measures in responding to it. From there, specific, context-sensitive well-targeted policy and health-care response will be proposed. Knowledge base and Action Plan will be the result of desk top research as well as, most importantly, multicountry and multidisciplinary dialogue, and will be widely shared. Thus, the project will also contribute to the infrastructure for further exchange and cooperation on youth sexual violence in Europe. It provides important building stones to, on the longer term, stimulate governmental and NGO action and strengthen adequate response to youth sexual violence all across Europe and thus context-sensitive sexual health promotion among young people.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website