Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project evalueert de (kosten-)effectiviteit van het iPlay-programma dat is gericht op de preventie van sportletsel aan de onderste extremiteiten bij kinderen van 10-12 jaar. Aan deze gerandomiseerde gecontroleerde trial deden 40 basisscholen mee. De 40 scholen werden ‘at random’ verdeeld over een interventie- en een controlegroep.

 

Het iPlay-lesprogramma richtte zich op de preventie van sportblessures middels het bevorderen van de kennis over blessurepreventie, het verbeteren van gedrag tov blessurepreventie (bv het dragen van beschermingsmateriaal) en het bevorderen van de motorische fitheid. Het programma duurde één schooljaar.

 

De belangrijkste uitkomstmaten waren de incidentie van sportblessures, kennis van sportblessure preventie en (determinanten van) gedrag ten aanzien van blessure preventie gemeten met vragenlijsten en de MOPER fitheidstest. De metingen werden verricht voor de start (september 2006) en na afloop van de interventieperiode (Juni 2007).

 

In totaal deden 2,210 kinderen mee aan het onderzoek. Na afloop van de interventie was de kennis van sportblessure preventie in de interventiegroep significant groter dan in de controlegroep (β=0.47, 95%CI:0.32;0.63). Verschillen in gedrag en determinanten van gedrag ten aanzien van blessure preventie waren klein en niet significant. Bijna alle MOPER fitness test elementen lieten een lichte, niet significante verbetering zien ten gunste van de interventiegroep.

 

Na één schooljaar bleek de overall blessure incidentie per 1000 uur sporten in de interventiegroep significant lager vergeleken met de overall blessure incidentie in de controlegroep (Hazard Ratio (HR) = 0.68, 95%CI:0.49–0.95). Het grootste interventie effect werd gevonden op blessure incidentie tijdens georganiseerde sporten (HR=0.55, 95%CI:0.31–0.98). Het iPlay-lesprogramma richtte zich voornamelijk op de preventie van sportletsel aan de onderste extremiteiten. Er werd eveneens een significant interventie effect gevonden op de incidentie van blessures aan de onderste extremiteiten tijdens georganiseerde sporten (HR=0.44, 95%CI=0.23;0.84). Op de overall blessure incidentie aan de onderste extremiteiten per 1000 uur sporten vonden we geen significant interventie effect.

 

Verder bleek het iPlay-lesprogramma ook kosten voordelig te zijn. Voorlopige data suggereren dat indien het iPlay-programma langdurig wordt uitgevoerd de kosten om één blessure te voorkomen lager zullen zijn dan de kosten als gevolg van één blessure.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal deden 2,210 kinderen van 40 verschillende basisscholen door heel Nederland aan de studie mee. Data van 1,015 kinderen in de interventiegroep en 996 kinderen in de controle groep werden geanalyseerd.

Tijdens een schooljaar warden er 204 blessure geregistreerd. 165 ouders (81%) vulden het kostendagboekje in. In dit dagboek werden alle medische Health Care kosten geregistreerd en alle discomfort als gevolg van de blessure.

 

Kennis van sportblessure preventie was in de interventiegroep significant beter dan in de controlegroep (β=0.47, 95%CI:0.32;0.63). Verschillen betreffende gedrag en determinanten van gedrag ten aanzien van blessure preventie bleken klein. Het interventie effect was significant voor attitude en gedrag ten aanzien van het dragen van gepast schoeisel tijdens sport activiteiten. Tevens lieten de scores op de MOPER fitness test elementen een trend zien ten gunste van de interventie groep. Bij meisjes werd er een significant interventie effect gevonden op de 10x5 meter run test.

 

Na één schooljaar bleek de overall blessure incidentie per 1000 uur sporten in de interventiegroep significant verminderd vergeleken met de overall blessure incidentie in de controlegroep (Hazard Ratio (HR) = 0.68, 95%CI:0.49–0.95). Het grootste interventie effect werd gevonden op blessure incidentie tijdens sporten op een club (HR=0.55, 95%CI:0.31–0.98). Daarbij bleek het interventie effect voor blessure incidentie bij meisjes tijdens het buiten spelen opvallend groot (HR=0.38, 95%CI:0.18–0.82).

 

Het iPlay-lesprogramma richtte zich voornamelijk op de preventie van sportletsel aan de onderste extremiteiten. Een significant interventie verschil werd gevonden voor blessure incidentie aan de onderste extremiteiten tijdens sporten op een club (HR=0.44, 95%CI=0.23;0.84). Overall blessure incidentie aan de onderste extremiteiten per 1000 uur sporten was niet significant lager in de interventie groep vergeleken met de controle groep.

 

Uit de resultaten bleek dat 39 kinderen het iPlay-programma moeten volgen om één blessure per schooljaar te voorkomen. De (ontwikkeling)kosten van het iPlay-programma waren 3.50 € per kind. Voorlopige resultaten van de kostenevaluatie wijzen uit dat het eerste jaar dat het iPlay-programma wordt gebruikt de kosten om één blessure per schooljaar te voorkomen 135 € zijn (39 * 3.50€). Door één blessure te voorkomen bespaart men 103 € aan kosten (bijv. van verzuim of medische kosten). Kortom in het eerste jaar dat het iPlay-programma wordt gebruikt moet men 32 € (135€-103€) investeren om één blessure per schooljaar te voorkomen. Echter een deel van de iPlay-materialen kan langer dan één schooljaar gebruikt worden (bijv. website, docentenhandleiding en posters). De kosten om één blessure per schooljaar te voorkomen, als het iPlay-programma een tweede jaar wordt gebruikt, zijn slechts 28 € (kosten iPlay-programma 0,72€ per kind). Ook in het tweede jaar bespaart men 103 € aan (medische, verzuim) kosten door één blessure te voorkomen. Dat wil zeggen dat in het tweede jaar dat het iPlay-programma wordt gebruikt men 75 € (28€-103€) bespaart door één blessure te voorkomen.

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het huidige onderzoek evalueert de (kosten-)effectiviteit van een interventie programma gericht op de preventie van sportletsel aan de onderste extremiteiten bij 10-12 jarige kinderen ingebed in de lessen lichamelijke opvoeding op de basisschool. Veertig scholen zijn door toeval verdeeld over een interventie en een controlegroep. Het interventieprogramma richt zich op de preventie van sportblessures, het bevorderen van de aandacht aan en de kennis over blessurepreventie en het bevorderen van de lichamelijke fitheid. Het programma duurt één schooljaar. De belangrijkste uitkomstmaten zijn de incidentie van sportblessures, gebruik van beschermingsmaterialen, en de kennis van en attitude ten aanzien van blessurepreventie gemeten met vragenlijsten en de MOPER fitheidstest. De metingen worden verricht voor de start (september 2006) en na afloop van de van de interventieperiode (mei 2007). In totaal nemen 2179 kinderen deel aan het onderzoek. Van 2128 kinderen (51% meisje) zijn complete baselinegegevens verzameld. De gemiddelde leeftijd was 10,9 jaar. Tijdens de nameting hebben 2088 (94%) kinderen de vragenlijst ingevuld en hebben 2085 (94%) kinderen de fitheidstest gedaan. De respons rate voor de vragenlijst van de ouders was 58% (N=1292).

Gedurende de meetperiode hebben de docenten 298 blessures geregistreerd. Van 79% (236) van deze blessures is een kostenboekje ingevuld. Verdere resultaten worden verwacht in 2008.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de verslagperiode - 30-09-2006 t/m 30-09-2007 – is het IPlay programma geïmplementeerd en zijn alle gegevens verzameld. Baseline metingen zijn in September/Oktober 2006 uitgevoerd. Follow-up metingen zijn uitgevoerd in Juni/Juli 2007. Gedurende de meetperiode van 8 maanden zijn blessure registratie formulieren en kostenboekjes verzameld. Er was maandelijks contact met de docenten over de gang van zaken en ter herinnering aan het invullen en retourneren van de blessure registratie formulieren. Ook was er telefonisch contact met ouders (meerdere malen) over het terugsturen van kostenboekjes. De proces evaluatie vragenlijs is ontwikkeld en we hebben een wetenschappelijk artikel geschreven.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In children physical activity injuries are a major health problem. Physical activity injuries in children are associated with prolonged periods of impairment of everyday activity and life. In order to reduce the short- and long-term effects of physical activity injuries in terms of their social and economic consequences, prevention of these injuries in children is important. The aim of the proposed randomised controlled trial is to evaluate an intervention programme to be used in physical education (PE) classes of primary schools, aimed at reducing acute lower extremity injuries due to sports and physical activities in pupils aged 10-12 years. The intervention programme has been developed according to the intervention mapping protocol, and is designed to reduce injuries sustained during PE, as well as during organised and non-organised sports and physical activities. The effectiveness of the prevention programme will be evaluated in a randomised controlled trial. The study will be carried out during one school year in primary schools, reaching boys and girls aged 10-12 years (7th & 8th grade). Schools will serve as randomisation units to avoid spill-over of the intervention within schools and to enhance control over intervention adherence and compliance. The effect of the intervention will be assessed using multilevel analysis. The primary outcome measure will be acute lower extremity injury incidence. Secondary outcome measures will include injury severity, injury costs, school absence and intermediary factors such as knowledge and attitude regarding the prevention of lower extremity injuries.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website