Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit rapport brengt de PIAMA onderzoeksgroep verslag uit over de eerste acht jaar van het onderzoek naar Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie bij jonge kinderen. De PIAMA onderzoeksgroep bestaat uit deskundigen op het gebied van (kinder)longziekten, allergologie, genetica, binnen- en buitenmilieu, en invloeden van leefstijl op de gezondheid en epidemiologie. De resultaten die in dit rapport worden beschreven, zijn tot stand gekomen door de vruchtbare samenwerking tussen deze uiteenlopende disciplines, door de financiële steun van Nederlands Astma Fonds, Stichting ZON/MW, NWO, Ministerie van VROM en RIVM, en door de inzet van veldwerkers, analisten, logistieke en administratieve medewerkers en de ouders van de ruim 4000 deelnemende kinderen.

Dit verslag bevat een relatief beknopte weergave van de resultaten. De interventie heeft geen duidelijk klinisch positief resultaat opgeleverd. In het natuurlijk beloop deel van de studie zijn diverse belangwekkende vondsten gedaan over de invloed van omgevings- en leefstijlfactoren op ontwikkeling van allergie en astma.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het PIAMA onderzoek kende twee doelstellingen:

1 het evalueren van een maatregel ter preventie van astma en mijtallergie (gebruik van mijtondoorlatende matrashoezen)

2 het volgen van het natuurlijk beloop van astma en mijtallergie over een periode van 8 jaar, in relatie tot een reeks van omgevingsfactoren.

Ad 1: het interventieonderzoek is succesvol geimplementeerd; er werd een beperkte invloed gevonden van de interventie op blootstelling aan mijtallergeen, die persisteerde tot een leeftijd van 8 jaar. Van deze beperkte reductie in mijtallergeen blootstelling werd echter geen significant klinisch effect gevonden. Hierbij is van belang om aan te tekenen dat door bijzondere omstandigheden (zeer koude winters) in de eerste jaren van het onderzoek de uitgangsniveaus van mijtblootstelling beduidend lager waren dan op grond van eerder onderzoek in Nederland werd verwacht.

Ad 2: een reeks van factoren werd onderzocht; gebleken is dat luchtverontreiniging op het woonadres bijdroeg tot het ontstaan van luchtweginfecties en middenoor ontsteking op jonge leeftijd, en tot allergische sensitisatie en astmatische klachten op wat oudere leeftijd. Blootstelling aan allergenen in huis droeg bij tot sensitisatie, en tot op zeker hooge tot het ontstaan van astmatische klachten. Blootstelling aan bacteriele endotoxinen leek beschermend te werken op het ontstaan van sensitisatie. Huisdieren leidden niet tot meer astma, wel tot minder sensitisatie. Gedetailleerde bevindingen zijn vermeld in de bijlage.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project beoogt een deel van de resultaten van het langlopend PIAMA (Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie)geboortecohort onderzoek te rapporteren. Het onderzoek is in 1996 gestart. In de afgelopen periode zijn de gegevens gereed gemaakt voor bewerking en is met de analyse begonnen. Er zijn nog geen resultaten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoek is gericht op het analyseren en rapporteren van gegevens verkregen in het PIAMA geboortecohort onderzoek. Daarnaast is in de subsidie nog een bedrag opgenomen voor aanvullende IgE analyses. De nadruk ligt op analyse van gegevens verkregen toen de deelnemende kinderen 8 jaar oud waren. Deze gegevens zijn intussen allemaal verzameld, en tot analyseerbare computerfiles verwerkt. Ook de aanvullende IgE analyses zijn verricht. De feitelijke analyses worden nu uitgevoerd, en resultaten zijn nog niet bekend.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The PIAMA (Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy) study was initiated in 1996. Over 4,000 pregnant women were enrolled, and their children were followed from birth until age 8 (clinical investigation at age 8 is ongoing). There are two components to the study: an intervention study, evaluating to what extent application of mite impermeable mattress covers reduces the incidence of asthma and mite allergy in children born to allergic mothers in a double blind, placebo controlled fashion; and a natural history component, investigating the development of asthma and allergy in a cohort of children born to allergic and non-allergic mothers. Altogether, over 4,000 subjects were enrolled, making the PIAMA study one of the largest asthma/allergy birth cohorts in the world with follow-up until age 8. Loss to follow up so far is low at about 10%.

The cohort is being followed for 8 years because only at that age, a reliable diagnosis of asthma and allergy is possible.

So far, data have been collected on asthma and allergy endpoints on a yearly basis using questionnaires, and in sub-populations with objective measurements at ages 1, 4 and 8. Data have been collected on a wide range of environmental, dietary and lifestyle exposures, using yearly questionnaires in the full cohort, and using measurements of indoor and outdoor pollutants in large subpopulations. The cohort is also being genotyped. A large subpopulation of parents has also been sampled for genotyping.

Current funding extends to data collection at age 8, and only partial analysis of serum samples, both in terms of numbers of samples to be analysed, and numbers of (antibodies to) allergens to be assayed. Current funding permits basic analysis and reporting, but not harvesting of the full potential of the collected data to identify novel prevention strategies that are applicable in usual health care settings in the Netherlands (prenatal health care and well-baby clinics).

We propose to fully analyse all collected serum samples for antibodies to relevant allergens. We also propose to use the data to identify novel prevention strategies, by systematically evaluating the extent to which (combinations of) simple questionnaire items can be used to identify high risk groups; and predict development of asthma and allergy over an 8 year period. In addition, we will identify simple methods for classifying exposures to the environmental, dietary and lifestyle factors that are most likely to prevent the development of asthma and allergy. The end result will be a multifacetted strategy for prevention of asthma and allergy in children that can be evaluated in intervention trials; and that is targeted to specific risk groups, and can be implemented in the usual health care setting for unborn and young, preschool children in the Netherlands.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website