Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Preventie krijgt een steeds belangrijker plaats binnen de gezondheidszorg. Op dit moment wordt preventie georganiseerd in een groot aantal losse programma’s en activiteiten. Hoewel sommige van deze programma’s zeer effectief zijn, kan het integreren van verschillende activiteiten voordelen brengen op het gebied van operationele efficiëntie en mogelijk ook deelname. Daarnaast neemt ook de kennis over risicofactoren toe, waardoor een meer individuele benadering, gebaseerd op persoonlijke risicofactoren, mogelijk is. Integratie en individualisering kunnen worden gecombineerd in bijvoorbeeld een periodieke ‘gezondheidscheck’. Voor de evaluatie van een dergelijke setting is het nodig om de relevante risicofactoren, ziekten en interventies te integreren in één epidemiologisch model. In dit project schiepen we een dergelijk geïntegreerd model voor de combinatie van atherosclerotische hart- en vaatziekten en een aantal belangrijke kankers waar primaire of secundaire preventie voor mogelijk is (long-, borst-, en dikke darmkanker). We beschouwen alleen “erkende” interventies waarvan effectiviteit en doelmatigheid voldoende is aangetoond. Het model is zo opgezet dat het makkelijk uitgebreid kan worden met andere risicofactoren, ziekten en interventies. Voor de genoemde kankers maken we gebruik van de gepubliceerde en gevalideerde MISCAN modellen. Voor hart- en vaatziekten ontwikkelden we een model op basis van het natuurlijk ziekte beloop, aan de hand van Nederlandse data en gevalideerde risicofuncties, aangevuld met internationale data. Gegevens betreffende verspreiding van risicofactoren en deelname kwamen onder andere van het Nivel dat in 2010 de resultaten publiceerde van het proefonderzoek (pilot) naar de preventie van hart- en vaatziekten in de 1e lijn, met data die belangrijk zijn voor kwantificering van het model, zoals wie er meedeed en hoeveel mensen met verhoogde bloeddruk en/of teveel cholesterol in het bloed uiteindelijk ontdekt werden. We vergelijken met ons model verschillende strategieën en organisatievormen van populatie brede preventie op effectiviteit en kosteneffectiviteit.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We maakten een integraal simulatie model waarin hart- en vaatziekten, dikke darmkanker, longkanker, borstkanker en overige sterfte worden beschreven. Dat geldt ook voor de belangrijke risicofactoren roken, hoge bloeddruk en een hoge cholesterol bloedspiegel. We gebruiken hiertoe onze bestaande kankermodellen en hebben voor hart- en vaatziekten het een vernieuwend model ontwikkeld. Dit model laat atherosclerose al op jonge leeftijd ontstaan, waarbij dit accumuleert en kan leiden tot ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten. De data laten zien dat de kans op bijvoorbeeld een hartaanval exponentieel toeneemt met de leeftijd en daarmee met hoeveelheid atherosclerose. Wij hebben ons hart- en vaatziekten model hier op afgestemd. De risicofactoren roken, bloeddruk, serum cholesterol hebben zowel invloed op de snelheid waarmee atherosclerose accumuleert als op de kans dat bijvoorbeeld een hartaanval optreedt gegeven de hoeveelheid aanwezige atherosclerose. Deze modelstructuur zorgt ervoor dat ook na het wegvallen van een bepaalde risicofactor, bijvoorbeeld door te stoppen met roken, het risico op een hartaanval direct zal afnemen maar tegelijkertijd verhoogd zal blijven t.o.v. iemand die nooit heeft gerookt. Interventies die kunnen worden nagebootst in het model zijn stoppen met roken en opsporing en (medicamenteuze) behandeling van personen met verhoogde bloeddruk en/of cholesterol. Daarnaast gaat het om darmkankerscreening en borstkankerscreening. We beschouwden de volgende scenario's: 1) aparte programma’s, 2) één loket voor alle preventie, 3) één loket en tevens rekening houden met individuele risico factoren.

We lieten zien hoe in ons model inderdaad bijvoorbeeld stopen met roken de sterfte aan hart- en vaatziekten, longkanker en dikke darm kanker vermindert en die aan andere oorzaken verhoogt. Doordat hiermee sterfte wordt uitgesteld, worden er levensjaren gewonnen. De mate waarin veranderingen optreden komen overeen met beschikbare data. Met screening op hart en vaatziekten, dikke darm kanker screening en stoppen met roken programma's kan bij mannen, bij volledige deelname, gemiddeld maximaal ruim 1 jaar per persoon worden gewonnen. We lieten met roken en dikke darmkanker screening zien wat de beperkingen zijn van het toesnijden van screening op aan levensstijl gebonden risico factoren. T.a.v. de te behalen winst werd nl het extra risico op kanker in dit geval tenietgedaan door de kortere levensverwachting bij rokers. Tevens lieten we zien hoe de invloed van een integrale aanpak (een loket) op deelname en het opvolgen van adviezen voor vervolgstappen wel in hoge mate het succes van een dergelijke aanpak bepalen. Het succes van integratie en individualisatie van preventie zal dus in hoge mate afhangen van de invloed van een dergelijke aanpak op deelname en de opvolging van vervolgadviezen. Verder onderzoek moet zich dan ook op deze invloed en mogelijkheden daarbinnen toespitsen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Preventie krijgt een steeds belangrijker plaats binnen de gezondheidszorg. Op dit moment wordt preventie georganiseerd in een groot aantal programma’s en activiteiten.

Hoewel deze programma’s doorgaans effectief zijn, kan het integreren van verschillende activiteiten voor voordelen zorgen op het gebied van operationele efficiëntie en mogelijk ook deelname bevorderen.

Daarnaast neemt ook de kennis over risicofactoren toe, waardoor het mogelijk is om met een meer individuele benadering, gebaseerd op persoonlijke risicofactoren, de effectiviteit en efficiëntie van preventie te vergroten. Integratie en individualisering kunnen worden gecombineerd in bijvoorbeeld een periodieke ‘gezondheidscheck’. Voor de evaluatie van een dergelijke setting is het nodig om de relevante risicofactoren, ziekten en interventies te integreren in één epidemiologisch model.

In dit project maken we een geïntegreerd model voor de combinatie van atherosclerotische hart- en vaatziekten en een aantal belangrijke kankers waar primaire of secundaire preventie voor bestaat (long-, borst-, en dikkedarmkanker. En wegens de grote hoeveelheid middelen die worden ingezet voor vaccinatie en screening, ook baarmoederhalskanker).

We nemen alleen interventies mee waarvan effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond. Het model is zo opgezet dat het uitgebreid kan worden met andere risicofactoren, ziekten en interventies. Voor de genoemde kankers maken we gebruik van de gepubliceerde en gevalideerde MISCAN modellen. Voor hart- en vaatziekten ontwikkelen we een model op basis van het natuurlijk ziekte beloop, aan de hand van Nederlandse data en gevalideerde risicofuncties, aangevuld met internationale data . Gegevens betreffende deelname en verspreiding van risicofactoren komen onder andere van het NIPED, dat in 2007 is gestart met het aanbieden van een periodieke gezondheidscheck aan tienduizenden werknemers. Daarnaast heeft het NHG in 2010 de resultaten gepubliceerd van het onderzoek (pilot) naar de preventie van hart- en vaatziekten in de 1e lijn, met data die belangrijk zijn voor kwantificering van het model, zoals compliance, risicofactoren en risicoschatting voor hart- en vaatziekten.

We zullen met ons model verschillende organisatievormen van populatiebrede preventie vergelijken vanuit het perspectief van effectiviteit en kosteneffectiviteit.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ligt voor de hand om mensen met een hoog risico op een bepaalde ziekte vaker op deze ziekte te screenen dan mensen met een laag risico. Echter, een hoger risico op de ene ziekte zal vaak gepaard gaan met een lagere levensverwachting omdat de onderliggende risicofactoren vaak ook het risico op andere ziekten vergroten. En dan zijn de gevolgen voor de (kosten-)effectiviteit van screening niet duidelijk. In het eerste deel van dit project hebben we onderzocht wat geïndividualiseerde screening van een hoogrisicogroep voor darmkanker, te weten obese rokers, opbrengt ten opzichte van screening die voor iedereen gelijk is. Als obese rokers dezelfde levensverwachting gehad zouden hebben als de gemiddelde bevolking, zou het efficiënt zijn om deze groep bijna twee keer zo vaak te screenen als mensen met een gemiddeld risico. Als je echter rekening houdt met hun kortere levensverwachting, zou er geen verschil in het aantal screeningen zijn. De impact van risicofactoren op de sterfte aan overige oorzaken kan dus niet genegeerd worden bij het individualiseren van screeningsaanbevelingen.

 

Het doel van dit project is om een vergelijkbare analyse te doen voor een of meerdere belangrijke kankers én hart- en vaatziekten. We gebruiken hiertoe onze bestaande kankermodellen en hebben het afgelopen jaar een nieuw model voor hart- en vaatziekten ontwikkeld. Dit model veronderstelt dat atherosclerose al op jonge leeftijd ontstaat en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. De data met betrekking tot de ontwikkeling van atherosclerose laten zien dat deze lineair toeneemt met leeftijd, terwijl de kans op een hartaanval eerder exponentieel toeneemt met zowel de leeftijd als met de dikte van de vaatwand. Wij hebben ons hart- en vaatziekten model hier op afgestemd. We nemen verschillende risicofactoren mee, zoals roken, bloeddruk, serum cholesterol. Deze factoren kunnen zowel invloed uit oefenen op de groei van atherosclerose als op de kans dat een hartaanval optreedt gegeven de atherosclerose status. Deze modelstructuur zorgt ervoor dat ook na het wegvallen van een bepaalde risicofactor, bijvoorbeeld door te stoppen met roken, het risico op een hartaanval direct zal afnemen maar tegelijkertijd (nog enige tijd) verhoogd kan blijven.

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan het inventariseren van primaire en secundaire preventieve interventies die bewezen effectief zijn. Dit zijn de leefstijlinterventies stoppen met roken, voedings- en beweeginterventies, en de medicamenteuze interventies middels statines en bloeddrukverlagers. Voor screening zijn dit darmkankerscreening met ontlastingstests, borstkankerscreening met mammografie, en baarmoederhalskankerscreening met het uitstrijkje en/of HPV tests. Deze interventies kunnen gecombineerd worden in preventiescenarios.

 

We hebben op dit moment de verschillende scenario’s wel vastgesteld maar nog niet getest. De door te rekenen scenario’s zijn verschillende combinaties van integratie en individualisatie:

1. Apart & Uniform,

2. Geïntegreerd & Uniform,

3. Geïntegreerd & Geïndividualiseerd,

Apart staat voor apart georganiseerde en geimplementeerde preventie programma’s / activiteiten per ziekte / risicofactor, terwijl er bij geïntegreerde preventie één preventief consult is voor alle betreffende ziekten (kankers en hart- en vaatziekten). Bij aparte interventies zullen we uitgaan van geobserveerde trends in deelname en compliance, bij geïntegreerde interventie zullen we ook hogere percentages in beschouwing nemen.

In de scenario’s staat uniform voor een situatie waarin het interventie aanbod weinig verschilt tussen individuen (over het algemeen alleen naar leeftijd en geslacht), terwijl bij geindividualiseerde preventie ieder interventie aanbod afhangt van alle bekende risicofactoren. Bij uniform zullen we uitgaan van de huidige richtlijnen bijv. bij kankerscreening, bij geindividualiseerd zullen wij bijvoorbeeld ook roken meenemen bij het vaststellen van het optimale screeningsaanbod.

 

In het laatste jaar van het project zal het model verder gekwantificeerd worden en zullen op basis van de verzamelde input en ontwikkelde modellen bovenstaande scenario’s doorgerekend worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Prevention is of growing importance in our health care system. Currently, prevention is organized through a diversity of many loosely connected programs and activities. Although some of these programs run very well, integration of these activities may show advantages in organizational efficiency and possibly also in effectiveness through coverage and compliance. Also, knowledge on risk factors is increasing. Therefore a more individualized approach, taking account of ones personal risk factor exposure, offers an opportunity to increase effectiveness and efficiency of prevention. Integration and individualization can be combined, e.g. in a periodical health examination setting. Evaluation of such a setting requires integrating relevant risk factors, diseases and interventions into one epidemiological model so that it can account for interactions, concerning effects and costs. In this project, we will construct an integrated model for ischemic heart disease and stroke, including obesity, diabetes, hypertension and cholesterol (amongst others) as risk factors, and for the important cancers for which primary or secondary prevention is available (lung, breast, and colorectal cancer; and because of the amount of resources involved with screening, also cervical cancer). Only evidence based interventions will be considered. This model will be set up to be easily extendable with other diseases and interventions. For the diseases mentioned, we will use published and validated models. Data on coverage, compliance, prevalence of (combined) risk factor exposure, detection rates and resources will become available in 2007 and onwards from the NIPED who offers periodical health risk assessment and subsequent life style and screening advise to ten thousands of employees.

Finally we will compare different organizational approaches from an effectiveness and cost-effectiveness point of view.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website