Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een groot deel van de Nederlandse adolescenten en jongvolwassenen drinkt te veel en te vaak alcohol. Het ontwikkelen van een interventie is dus noodzakelijk om de hoge prevalentie en de negatieve gevolgen van het overmatig alcoholgebruik bij adolescenten en jongvolwassenen te reduceren. Een veelbelovende vorm van interventie voor de doelgroep adolescenten en jongvolwassenen betreft de kortdurende online alcoholinterventie (‘web-based brief alcohol intervention’). In dit project is een kortdurende online alcoholinterventie ‘Wat Drink Jij’ (WDJ) ontwikkeld voor twee specifieke groepen: studenten in het hoger onderwijs (HBO en Universiteit) en jongeren in het (voorbereidend) beroepsonderwijs (VMBO en MBO). Resultaten tonen aan dat de WDJ interventie een toename in alcoholgebruik bij studenten in het hoger onderwijs kan voorkomen. De WDJ interventie bleek niet effectief in het reduceren van het alcoholgebruik bij (V)MBO leerlingen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor hoger opgeleiden is de effectiviteit op twee manieren bekeken. Eerst door gebruik te maken van een standaard studie opzet met een nametingen op één maand en zes maanden na de interventie. De WDJ interventie bleek niet effectief in het reduceren van de alcoholuitkomstmaten (i.e., zwaar drinken, gemiddelde weekconsumptie en frequentie van binge drinken) bij studenten na één en zes maanden follow-up. Wel bleek de WDJ interventie effectief om bij bepaalde groepen studenten (i.e., studenten die gemotiveerd waren hun alcoholgebruik te verminderen, studenten die symptomen van probleemdrinken vertoonden en studenten die carnaval vierden) de gemiddelde weekconsumptie te reduceren na één maand follow-up.

Ten tweede werd de effectiviteit van de WDJ interventie voor studenten over tijd gemeten door gebruik te maken van 25 nametingen verkregen door middel van een dagboekstudie. De WDJ interventie bleek effectief in het voorkomen van een toename van de gemiddelde weekconsumptie en frequentie van binge drinken tot en met drie en zes maanden follow-up. Deze preventieve effecten houden in dat het alcoholgebruik van studenten die zijn blootgesteld aan de WDJ interventie stabiliseerde, terwijl het alcoholgebruik van studenten in de controlegroep toenam. Het gebruik van de dagboekmethode heeft preventieve effecten van de WDJ interventie laten zien die niet waren geconstateerd als de effectiviteit alleen op enkele follow-ups werden gemeten.

 

Voor lager opgeleiden werd de effectiviteit van de WDJ interventie gemeten na één en zes maanden follow-up. De WDJ interventie bleek niet effectief in het reduceren van zwaar drinken, gemiddelde weekconsumptie en frequentie van binge drinken bij (V)MBO leerlingen na één en zes maanden follow-up. De WDJ interventie was ook niet effectief voor bepaalde subgroepen (V)MBO leerlingen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een groot deel van de Nederlandse studenten in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar en lager opgeleide (i.e., (V)MBO) jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar vertoont een hoog alcoholgebruik, wat schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Het ontwikkelen van interventies om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en de schadelijke gevolgen van zwaar alcoholgebruik te voorkómen is noodzakelijk voor deze specifieke doelgroepen. Het alcoholpreventiebeleid in Nederland heeft echter tot op heden weinig aandacht besteed aan de risicovolle drinkpatronen van laagopgeleide jongeren en jongvolwassen. Daarom zijn er twee randomized controlled trials (RCT) uitgevoerd om de effectiviteit van een korte online alcohol interventie te onderzoeken om het zwaar alcoholgebruik van: 1) jongvolwassenen in de leeftijden van 18 tot en met 24 jaar en 2) laagopgeleide jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 20, te reduceren. De interventie is een verbeterde versie van de online drinktest voor adolescenten, genaamd “www.watdrinkjij.nl”. Deze interventie bestaat uit een screening test met gepersonaliseerde feedback op basis van de screening test uitkomsten. Daarnaast biedt de interventie tips hoe er omgegaan kan worden met risicosituaties ofwel situaties die moeilijk zijn om te minderen of niet te drinken. Het online karakter van de interventie maakt het mogelijk om een groot publiek snel en op een goedkope manier te bereiken. Bovendien is uit eerder onderzoek gebleken dat korte online alcohol interventies het alcoholgebruik van zwaar drinkende jongvolwassen kan reduceren. De effecten van de interventie gericht op jongvolwassenen studenten in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar zullen onderzocht worden door gebruik te maken van Ecological Momentary Assessment (EMA). Deze methode maakt het mogelijk om op het moment zelf in de natuurlijke omgeving van de onderzoeksdeelnemer metingen te verrichten waardoor de ecologische validiteit groter wordt. Tevens worden er meerdere metingen verricht waardoor er een gedetailleerd beeld van het drinkgedrag van jongvolwassenen in kaart kan worden gebracht. De effecten van de interventie gericht op laagopgeleide jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar zullen onderzocht worden door het afnemen van drie vragenlijsten (baseline en twee follow-up metingen één en zes maanden na de interventie). Naast het onderzoeken van de effectiviteit van de online drinktest, wordt er ook onderzocht of het effect afhankelijk is van het geslacht, de leeftijd en drinkstatus van de jongere/jongvolwassene en of de verwachte effecten gemedieerd worden door veranderingen in alcohol gerelateerde cognities (i.e., zelfredzaamheid). De inzichten die door de studie worden verkregen, zullen naar onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg worden gecommuniceerd. Bovendien kan de interventie, indien effectief bevonden, eenvoudig in huidige alcoholpreventie programma’s geïmplementeerd worden, aangezien de nauwe samenwerking met het Trimbos-instituut.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens dit project is een nieuwe versie van de online drinktest “www.watdrinkjij.nl” ontwikkeld. Het eerste deel van de drinktest bevat een screening test met gepersonaliseerde feedback op basis van de ingevulde antwoorden op de screening test. Het tweede deel van de drinktest biedt risicosituaties die moeilijk zijn om te minderen of niet te drinken. De inhoud en het design van de drinktest zijn afgestemd op jongeren en jongvolwassenen die gemotiveerd zijn om hun alcoholgebruik te reduceren. Tegen het eind van de looptijd van het project wordt www.watdrinkjij.nl algemeen toegankelijk.

De dataverzameling van de RCT gericht op jongvolwassen in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar is afgerond door de afname van 31 EMA-metingen gedurende de periode van januari 2011 tot en met november 2011. De uitval van onderzoeksdeelnemers is laag met circa 10%. Resultaten, verkregen door analyses op de EMA data, wijzen uit dat de drinktest een beschermende werking heeft op het alcoholgebruik van jongvolwassenen tot en met zes maanden na de interventie: deelnemers die werden blootgesteld aan de drinktest rapporteerden een lager alcoholgebruik dan deelnemers die niet waren blootgesteld aan de drinktest.

De dataverzameling van de RCT gericht op laagopgeleide jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar wordt gecontinueerd tot en met december 2012. Binnen deze studie worden baseline vragenlijsten afgenomen en er zijn twee follow-up metingen gedaan (i.e., één en zes maanden na de interventie) . Op het moment zijn er nog geen resultaten beschikbaar. We verwachten een afname van zwaar drinken bij jongeren en jongvolwassenen in zowel de experimentele als de controle groep, maar blootstelling aan de drinktest zal effectiever zijn dan het ontvangen van geen interventie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

A substantial number of Dutch youngsters engages in binge drinking and heavy alcohol use which has serious negative health consequences. The percentage of heavy drinkers is particularly high among youngsters in the ages between 15 and 20 years and there is a clear need for alcohol prevention targeting this age group. Nevertheless, current alcohol preventions programs have paid surprisingly little attention to late adolescents and young adults’ drinking patterns. The present research project will test the effectiveness of a preventive intervention that is specifically aimed at reducing heavy alcohol use among drinkers in the ages between 15 and 20 years. The intervention that will be tested is a web based brief alcohol intervention, this intervention is an improved version of the adolescent online drink test ‘www.watdrinkjij.nl'. The adapted version of the adolescent online drink-test is not available to the general public yet. This brief alcohol intervention consists of a screening procedure, and a form of personalized feedback based on the screening outcomes. The approach is similar to the adult drink-test except that its contents (text and advice) and design are made suitable for targeting adolescent drinkers. The fact that this alcohol preventive intervention is web-based makes it easier to reach large audiences in a cheap and quick way. Moreover, previous studies have shown that web-based brief alcohol interventions can reduce alcohol use among heavy drinkers in (young) adult populations. The present study will be the first randomized controlled trial to test the effectiveness of the adolescent online drink-test in reducing heavy alcohol use over a period of 9 months among adolescent drinkers in the ages between 15 to 20 years. The effects of this intervention will be tested by including Ecological Momentary Assessment (EMA) to measure alcohol use. EMA-measurements are regarded as highly valid measures to assess alcohol use and allow a more detailed study of how the intervention effects will develop over time. Besides testing the main effects of the adolescent online drink-test, we will also examine if the impact will be dependent on adolescents’ sex, age, education level, and drinking status and whether the expected effects are mediated by alcohol-related cognitions. The insights that will be gained with the proposed research will be communicated to scientists and health professionals. Moreover, if effective, the tested intervention can be easily implemented in existing alcohol prevention initiatives.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website