Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanwege het grote belang van ouders voor de ontwikkeling van kinderen binnen het gezin is er in toenemende mate aandacht voor ondersteuning, begeleiding en behandeling van ouders met opvoedingsproblemen. Er zijn in Nederland enkele programma’s voor ouders, maar nog weinig ‘evidence-based’ programma’s opvoedingsondersteuning ter behandeling van gedrags- en emotionele problemen, die voor de Nederlandse situatie zijn gevalideerd. De behoefte aan dergelijke programma’s is groot. Het Triple P programma voldoet hieraan en is in het buitenland uitgebreid op effectiviteit onderzocht. Het Triple P programma onderscheidt vijf niveaus van ondersteuning die zijn afgestemd op de verschillende behoeften van gezinnen. Samen bieden zij een samenhangend systeem van interventies dat ouders voorziet van de gewenste informatie en steun bij de opvoeding. Het vierde niveau van Triple P kan worden aangeboden in een groep, individueel of via zelfhulp. Deze laatste optie was nog niet beschikbaar in Nederland. Uit een onlangs uitgevoerde meta-analyse blijkt dat de effecten van de zelfhulp op de gedragsproblemen van de kinderen en opvoedingsvaardigheden, zelfvertrouwen en tevredenheid van de kinderen groot tot zeer groot zijn (Speetjens en De Graaf, in prep). De doelstelling van dit project is het vertalen van Zelfhulp Triple P, geschikt maken voor de Nederlandse praktijk en het uitvoeren van een randomised controlled non-inferiority trial. Hierin wordt getest of Zelfhulp Triple P gelijkwaardige resultaten bewerkstelligd als de begeleide variant Triple P. Beoogd wordt hiermee een bijdrage te leveren aan de kennis over relatieve effectiviteit van de zelfhulp variant van de populaire interventie Triple P op niveau 4 waarmee mogelijke kostenbesparing gepaard kunnen gaan. De belangrijkste onderzoeksvraag is: Zijn er verschillen tussen de begeleide variant van Triple P (individueel of groep) en de Zelfhulp Triple P? Antwoord op deze vraag is verkregen door middel van een multi level analyse waarbij gecorrigeerd is voor verschillende factoren om een zo zuiver mogelijke berekening te kunnen maken. Uit deze analyses bleek dat er geen verschil is tussen de resultaten van ouders in de zelfhulpgroep ten opzichte van de groep die begeleid Triple P volgden. Dit geldt voor alle uitkomstmaten en op alle drie de nametingen (na 3, 7 en 12 maanden). Zowel bij zelfhulp als begeleid Triple P neemt het internaliserend, externaliserend en totaal probleemgedrag van het kind zoals gerapporteerd door ouders af. Leerkrachten rapporteren dat ze geen verandering zien in gedrag van het kind, maar ook hier is er geen verschil tussen zelfstudie en begeleid. Disfunctionele opvoedvaardigheden als toegeeflijkheid en overreageren, en ouderlijke stress en depressie nemen in beide groepen evenveel af. Daarbij rapporteren beide groepen ouders een toename van tevredenheid over de opvoeding en gevoelens van doeltreffendheid in opvoeden. Zelfhulp Triple P is niet inferieur aan een begeleide variant van Triple P niveau 4. Aanbeveling is om daar waar Groep of Individueel Triple P niveau 4 wordt uitgevoerd, ook het Zelfhulp Triple P programma te implementeren. Dit kan zowel binnen de geïndiceerde jeugdzorg als in het voorliggende preventieve veld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste onderzoeksvraag is:

Zijn er verschillen tussen de begeleide variant van Triple P (individueel of groep) en de Zelfhulp Triple P?

Antwoord op deze vraag is verkregen door middel van een multi level analyse waarbij gecorrigeerd is voor verschillende factoren om een zo zuiver mogelijke berekening te kunnen maken. Er zijn op geen van de drie nametingen (post, 4 en 9 maanden) en bij geen van de gebruikte vragenlijsten significante verschillen tussen de groep die begeleid Triple P ontving en de zelfhulp groep. Er is geen verschil tussen de analyses van het basismodel en de secundaire analyses met extra controle voor drie mogelijke confounders. Er zijn daarmee geen aanwijzingen dat Zelfhulp Triple P inferieur is aan de begeleide variant van Triple P op niveau 4 binnen deze steekproef. De non-inferiority van zelfstudie aan de begeleide variant geldt voor alle meetmomenten: direct na afloop van de interventie, na 4 maanden follow-up en na 9 maanden. Trend is dat ouders in beide condities hun opvoedcompetenties, gevoelens over opvoeden en de relatie met andere ouder verbeteren. Daarnaast lijken klachten bij ouders van depressie, angst en stress af te nemen. Het internaliserende, externaliserende en totaal probleemgedrag van het kind lijkt af te nemen, wat zowel door de ouders als door de leerkrachten wordt gerapporteerd. Er kan op basis van deze studie door het ontbreken van een CAU- of wachtlijstcontrolegroep geen uitspraak gedaan worden over de (mate van) effectiviteit van Triple P niveau 4. Inzet van Zelfhulp Triple P ter vervanging van een intensiever begeleide variant van hetzelfde niveau (niv 4 individueel of groep) zou binnen een groep ouders vergelijkbaar aan de steekproef van deze studie leiden tot vergelijkbare resultaten. Inzet van Zelfhulp kan mogelijk leiden tot kostenreductie indien weloverwogen ingezet ter vervanging van de meer intensieve Triple P niveau 4 trajecten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanwege het grote belang van ouders voor de ontwikkeling van kinderen binnen het gezin is er in toenemende mate aandacht voor ondersteuning, begeleiding en behandeling van ouders met opvoedingsproblemen. Er zijn in Nederland enkele programma’s voor ouders, maar nog weinig ‘evidence-based’ programma’s opvoedingsondersteuning ter behandeling van gedrags- en emotionele problemen, die voor de Nederlandse situatie zijn gevalideerd. De behoefte aan dergelijke programma’s is groot. Tussen 2003 en 2006 is het opvoedingsondersteuningsprogramma Triple P gedeeltelijk in Nederland (proef) geïmplementeerd. Deze onderzoeksgroep is bezig om het totale Triple P programma naar Nederland te halen, te vertalen, aan te passen en hier op effectiviteit te testen. Het Triple P programma onderscheidt vijf niveaus van ondersteuning die zijn afgestemd op de verschillende behoeften van gezinnen. Samen bieden zij een samenhangend systeem van interventies dat ouders voorziet van de gewenste informatie en steun bij de opvoeding. De zelfhulp van Triple P (op niveau 4) wordt nog niet in Nederland uitgevoerd. Uit een onlangs uitgevoerde meta-analyse blijkt dat de effecten van de zelfhulp op de gedragsproblemen van de kinderen en opvoedingsvaardigheden, zelfvertrouwen en tevredenheid van de kinderen groot tot zeer groot zijn (Speetjens en De Graaf, in prep). Het doel van dit project is het vertalen, aanpassen en evalueren van de effectiviteit (in een randomized controlled trial) van de zelfhulp variant van Triple P voor ouders van kinderen met (ernstige) gedragsproblemen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het gerandomiseerde onderzoek naar de effectiviteit van Zelfhulp Triple P versus begeleide Triple P zijn 230 gezinnen geloot voor het onderzoek. Hiervan hebben 120 Zelfhulp Triple P en 110 begeleid Triple P geloot. Er zijn in deze steekproef 83 kinderen jonger dan 5 jaar en 144 kinderen 5 jaar of ouder. Van 3 kinderen is de leeftijd nog onbekend. In de steekproef zijn 117 jongens en 105 meisjes opgenomen en van 8 kinderen is het geslacht nog onbekend. Er zijn 27 vader en 215 moeders die deelnemen aan het onderzoek, van 8 ouders is het geslacht nog onbekend. De verdeling over de deelnemende instellingen is als volgt: 1 ouder van Elker Jeugdzorg; 35 ouders van Maashorst; 3 ouders van Oosterpoort; 10 ouders van Mentrum; 44 vanGGD regio Twente; 2 ouders van Tender; geen ouders van Cardea Jeugdzorg; 89 ouders van Mediant; 28 ouders van GGZ Rivierduinen; en 5 ouders van het samenwerkingsverband tussen Steunpunt Opvoeding en Stichting de Locatie, 3 ouders uit SMD Enschede, 7 ouders uit de Opgroeiwinkel en 3 ouders vanuit Nieuw Veldzicht. Dit zijn 48 ouders via geïndiceerde jeugdzorg en 182 ouders via niet-geïndiceerde jeugdzorg.

We rapporteren over een lopend onderzoek waarbij de onderzoekers de vragenlijsten pas ontvangen wanneer de professionals in de praktijk er klaar mee zijn. De professionals gebruiken de lijsten om met ouders in sessie 2 van het Triple P traject de resultaten te bespreken zodat ouders inzicht krijgen in eigen gedrag. De tweede vragenlijst ontvangen we na afronding van het hulpverleningstraject. Dit kan voor een ogenschijnlijke vertraging van het opsturen van vragenlijsten na loting (T0) en op 1e nameting (T1) zorgen. Tot nu toe zijn er 206 T0 vragenlijsten binnen, 141 T1 vragenlijsten en 19 T2 vragenlijsten. Van 155 ouders is toestemming verkregen om ook de leerkracht van het kind te benaderen, er is 75 keer geen toestemming hiervoor verleend. Van de 75 keer dat er geen toestemming is verleend, zijn 34 kinderen jonger dan 5 jaar en gingen bij aanvang van het onderzoek nog niet naar de basisschool. Er zijn 102 T0 leerkrachtvragenlijsten ontvangen, 61 lijsten op T1 en 24 lijsten op T2.

AANTAL GETRAINDE PROFESSIONALS Er zijn binnen dit project 49 professionals opgeleid voor het geven van zelfhulp Triple P. Hiervan zijn er 3 uitgevallen en 4 niet meer in de positie zijn om het programma aan te bieden. Er zijn daarmee totaal 42 professionals die werkzaam zijn binnen tripel P Zelfhulp. Hiervan werken 24 professionals met geïndiceerde hulptrajecten en 18 professionals binnen het preventieveld.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Because parents are so vital to children’s development within the family, there is increasing emphasis today on providing support, guidance and treatment services to adults who face parenting problems. Although some services are now available to parents in the Netherlands, very few evidence-based parenting support programmes to treat behavioural and emotional problems have been validated for the Dutch situation. There is a pressing need for such programmes.

Between 2003 and 2006, the Triple P parenting support programme was partially implemented in the Netherlands. Our research group is now introducing Triple P in its entirety, translating and adapting it and testing its effectiveness. The Triple P programme distinguishes five levels of support, designed to address the differing needs that families have. Together these form a comprehensive system of interventions that provide parents with the information and support they need in bringing up their children.

Although Self-Help Triple P (the level-4 self-administered variant for parents of children with severe behavioural problems) has not yet been implemented in the Netherlands, a recent meta-analysis has found that it has strong positive effects both on children’s behavioural problems and on the parenting skills, self-confidence and satisfaction of their parents (Speetjens and de Graaf, in prep.).

The aim of the project is to translate Self-Help Triple P, adapt it to the Dutch situation, and test its effectiveness in a randomised controlled non-inferiority trial, in order to ultimately improve its implementation and resource materials in the Netherlands. The total duration of this project will be 42 months.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website