Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

Dit project had tot doel de huisartsenzorg in verschillende Europese landen beter aan te laten sluiten op de behoeften van migranten, in het bijzonder van ongedocumenteerde migranten (OMs) met psychische problemen. We onderzochten daarom met behulp van interviews de zorgbehoeften en ervaringen met huisartsenzorg van deze migranten , zowel in Nederland als in Griekenland; we vroegen huisartsen naar hun ervaringen met de zorg voor ongedocumenteerde migranten, en we vergeleken welke psychische klachten en problemen huisartsen hadden geregistreerd bij ongedoumenteerde migranten en bij migranten die wel legaal in Nederland verblijven (DMs). ervaringen met de zorg voor ongedocumenteerde migranten met psychische klachten.

In het Europese FP7 project RESTORE onderzochten we samen met 5 andere landen de implementatie van een Training of Richtlijn om de communicatie met migranten in de eerste lijn te verbeteren. Hiervoor maakten we gebruik van de participatorische onderzoeksmethode PLA die garandeerde dat alle betrokkenen (huisartsen, doktersassistenten en migranten) evenzeer invloed konden uitoefenen op de keuze van de training of richtlijn en op de wijze van implementatie. Deze participatie van alle betrokkenen droeg in belangrijke mate bij aan het succes van de implementatie. In Nederland werd de Pharos training “Heb ik het duidelijk uitgelegd? gekozen , aangepast aan de behoeften van de betrokkenen en geïmplementeerd in huisartsenpraktijk Ondiep in Utrecht. Alle betrokkenen waren enthiousiast over het effect van de training op de communicatie tussen hulpverleners en migranten in de dagelijkse praktijk.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

Hoewel huisartsen veel psychische problemen herkennen bij ongedocumenteerde migranten, registreren zij deze minder vaak in het patiëntendossier dan bij legale migranten. Redenen hiervoor zijn dat de ongedocumenteerde migranten vooral urgente lichamelijke problemen presenteren en dat de huisartsen het gevoel hebben weinig te kunnen doen voor deze psychische problemen, vooral omdat de toegang tot gespecialiseerde GGZ voor deze groep moeilijk is.

De OMs zien hun psychische klachten als een “normale reactie op een abnormale situatie”, dus als reactie op hun slechte levensomstandigheden en onzekere illegale status. Voor hulp gaan zij eerst naar vrienden of zoeken steun in hun religie. Als ze professionele hulp zoeken dan gaan ze als eerste naar de huisarts. Zij zijn tevreden met diens zorg als de huisarts werkelijk persoonlijke aandacht besteedt aan hen en hun problemen, ook hun sociale problemen. Zowel OMs als DMs weten vaka niet dat de zorg voor psychische problemen tot het takenpakket van de huisarts behoort, vaak verwachten ze dat een huisarts alleen maar medicatie voorschrijft waarin ze overigens niet zo veel vertrouwen hebben. Schaamte, gebrek aan vertrouwen en taboe noemen zij als barrières om hun problemen aan de huisarts te vertellen.

In RESTORE leidde de succesvolle implementatie van de training to positieve veranderingen in de dagelijkse praktijk. Huisartsen, POH’s en assistentes kunnen beter mensen herkennen die laaggeletterd zijn en ze voelen zich beter toegerust om te communiceren met laag opgeleide migranten, of met migranten die geen Nederlands spreken en zijn beter bewust van de nadelen van informele tolken. Ze meldden wel dat het moeilijk is hetgeen ze geleerd hebben in alle consulten toe te passen, omdat het zeker in het begin erg tijdrovend bleek. De migranten uit de praktijk oordeelden positief over deze veranderingen. En alle betrokkenen noemden als sleutel tot het succes de participatorische methode waardoor alle betrokkenen elkaars mening en ervaring leerden kennen en daar rekening mee hielden.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 1 mei 2011 is het RESTORE project gestart. Bij dit Europese FP7 project wordt in 6 landen (Ierland, Schotland, Engeland, Griekenland, Oostenrijk, Nederland) een interventie ter overbrugging van taal- en cultuurverschillen in consulten tussen eertstelijns-hulpverleners en migranten geïmplementeerd. Het onderzoek is verdeeld over 8 ‘Workpackages’ (WP’s), de training en het veldwerk verlopen in verschillende fases. In Nederland is de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboud Universitair Medisch Centrum (RadboudUMC) in Nijmegen verantwoordelijk voor het project. De Nederlandse bijdrage richt bijzondere aandacht op ongedocumenteerde migranten met psychische problemen of stressgerelateerde lichamelijke klachten.

RESTORE gebruikt het theoretische raamwerk van de Normalisation Process Theory (NPT). Deze theorie gaat ervan uit dat het noodzakelijk is om alle betrokkenen (stakeholders) bij de interventie te betrekken bij het proces: vanaf de ontwikkeling van een interventie tot en met de implementatie in de praktijk. De betrokkenheid van stakeholders wordt door het gebruik van de onderzoeksmethodiek ‘Participatory Learning and Action’ (PLA) gerealiseerd. De onderzoekers worden tijdens elke consortium meeting (2x/jaar) face to face verder getraind (WP2) in de grondbeginselen van NPT en PLA. In deze rapportageperiode vond training plaats in oktober 2013 (Kreta). In mei 2014 vindt training plaats in Dublin.

Bij de eerste fase van het onderzoek is in elk van de 6 deelnemende landen in kaart gebracht welke richtlijnen of trainingen er bestonden die konden bijdragen aan de overbrugging van taal- en cultuurbarrières in consulten tussen eerstelijns-hulpverleners en migranten. Dit gebeurde samen met relevante stakeholders en resulteerde in Nederland in ruim 40 interventies.

Het Nederlandse onderzoeksteam heeft vervolgens door grondige analyse drie van deze interventies geselecteerd, die vervolgens met behulp van PLA-methodes zijn voorgelegd aan en geëvalueerd door relevante stakeholders (migranten, huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners). Bijna unaniem werd de training ‘Heb ik het goed uitgelegd?’ (aanvankelijk bedoeld voor doktersassistenten) gekozen, met de kanttekening dat deze ook voor huisarts en POH geschikt zou worden gemaakt.

De training is vervolgens samen met stakeholders en ontwerpers van de training verder aangepast en verfijnd zodat hij voldeed aan de wensen en leerbehoeften van alle partijen en kon worden geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. In oktober is de aangepaste training gegeven aan medewerkers van een huisartsenpraktijk in Utrecht. Als onderdeel van de training formuleerden de praktijkmedewerkers zelf verbeterpunten die ze in hun praktijk zouden willen doorvoeren: 1) Meer aandacht voor vaststellen diagnose ‘Laaggeletterd’; 2) Onderzoeken of meer spreekuurtijd voor laaggeletterden de contactfrequentie doet afnemen; 3) Beoordelen van de praktijk op laaggeletterd vriendelijkheid met behulp van de LHV-checklist. Door middel van een maandelijkse e-mail werden de praktijkmedewerkers herinnerd aan deze verbeterpunten en andere punten uit de training en werd gevraagd in hoeverre ze hun gedrag hadden aangepast.

In april is een boostertraining gegeven aan dezelfde medewerkers, die was bedoeld om de kennis en vaardigheden van de training in oktober op te frissen en verder in te gaan op bepaalde thema’s. Voorafgaand is de inhoud van de boostertraining in overleg met een selectie van de praktijkmedewerkers (2 huisartsen, 1 POH, 1 doktersassistente) bepaald. Hierbij kwam naar voren dat met de punten 2 en 3 uit het verbeterplan niets was gedaan. Er werd besloten dat punt 3 als onderdeel van de boostertraining zou worden opgenomen. Punt 2 wordt pas na de looptijd van dit onderzoek uitgevoerd.

Ook de boostertraining leidde tot een verbeterplan, nu per discipline: Doktersassistenten: terugdringen van en omgaan met lange wachtrijen aan de balie; Praktijkondersteuners: testen van zorgdagboek; Huisartsen: verbeteren van laaggeletterd-vriendelijkheid van de praktijk. Alle disciplines zijn er op dit moment mee bezig.

Het implementatie- en evaluatieproces wordt door het onderzoeksteam vastgelegd in 3-maandelijkse rapportages (CAPES-reports).

Aanvullend deelonderzoek door het onderzoeksteam laat een discrepantie zien tussen het beperkte aantal psychische problemen geregistreerd door huisartsen in patiëntendossiers en het grote aantal psychische klachten dat ongedocumenteerde migranten ervaren en dat ook door huisartsen herkend wordt. Verklaringen voor deze mogelijke onderregistratie zijn: 1) Ongedocumenteerden brengen zelden een psychische klacht naar voren bij de huisarts, zeker wanneer zij geen vertrouwensband met de huisarts hebben; 2) Door urgentere problemen komt de huisarts niet toe aan het exploreren van psychische problemen; 3) Migranten en huisartsen denken dat er weinig aan deze klachten te doen is zolang migranten geen verblijfsstatus en verzekering hebben.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aangepaste training en boostertraining en de verbeterplannen die daaruit voortgevloeid zijn, kunnen worden beschouwd als resultaten van dit onderzoek, evenals de driemaandelijkse rapporten (CAPES-reports) die het implementatie- en evaluatieproces beschrijven (in deze rapportageperiode 4).

 

 

Er zijn in deze rapportage periode 3 voortgangsrapporten geschreven voor de Europese Commissie.

 

 

In deze rapportageperiode zijn de volgende wetenschappelijke artikelen in voorbereiding, gesubmit ofwel gepubliceerd:

 

Anne MacFarlane, Mary O’Reilly-de Brún, Tomas de Brún, Christopher Dowrick, Catherine O ’ Donnel, Frances Mair, Wolfgang Spiegel, Maria van den Muijsenbergh, Evelyn van Weel Baumgarten, Christos Lionis, Ciaran Clissmann & on behalf of the RESTORE consortium. Healthcare for migrants, participatory health research and implementation science-better health policy and practice through inclusion. The RESTORE project. European Journal of General Practice, 2014; Early Online: 1–5.

 

Erik Teunissen, Laura van den Bosch, Eric van Bavel, Francine van den Driessen Mareeuw, Maria van den Muijsenbergh, Evelyn van Weel-Baumgarten, Chris van Weel. Mental health problems in undocumented and documented migrants: a survey study. Family Practice. In preparation.

 

Erik Teunissen, Eric van Bavel, Laura van den Bosch, Francine van den Driessen Mareeuw, Maria van den Muijsenbergh, Evelyn van Weel-Baumgarten, Chris van Weel. Mental health problems of undocumented migrants in the Netherlands: a qualitative exploration of recognition, recording and treatment by general practitioners. Scandinavian Journal of General Practice. In preparation.

 

E.Teunissen, M.A.D. Tsaparas, M. van den Muijsenbergh, E. van Weel-Baumgarten, C.D. Lionis. Primary health care for undocumented migrants in Greece during the economic crisis. Journal for Rural and Remote Health. In preparation.

 

Erik Teunissen, Jamilah Sherally, Maria van den Muijsenbergh, Chris Dowrick, Evelyn van Weel-Baumgarten, Chris van Weel. Mental health problems of undocumented migrants (UM) in the Netherlands: a qualitative exploration of help-seeking behaviour and experiences with primary care. British Medical Journal. Submitted.

 

 

In deze rapportageperiode zijn de volgende presentaties op congressen gegeven:

 

Implementation of suppots for cross-cultural communication: the value of Normalisation Process Theory. WONCA World congress in Prague, Czech Republic, 25-29 June 2013.

 

Research in the most difficult to reach. Understanding the context of primary healthcare helps. NAPCRG Pre-conference, Ottawa, Canada, 9 November 2013.

 

Supporting communication in cross-cultural primary care consultations: how to implement guidelines and training initiatives across Europe. WONCA Europe Lissabon 2014

 

Care for mental health problems in undocumented migrants in Family Medicine NPCRGG New York 2014

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

RESTORE: REsearch into implementation STrategies to support patients of different ORigins and language background in a variety of European primary care settings

RESTORE is a collaborative Project.

This project is concerned with optimizing the delivery of healthcare to European citizens and focuses on better understanding of implementation strategies to bridge the ‘know-do’ gap between research and everyday clinical practice. Focus is on optimizing the delivery of primary healthcare to migrants now resident in the European Union. We focus on migrants who are asylum seekers, refugees,

economic migrants or undocumented migrants1 with experience of language and cultural barriers in host countries. The relevant key stakeholder groups for RESTORE are these migrant service users along with general practitioners, primary care nurses, interpreters, cultural mediators, service planners and policy makers.

We focus on the implementation of evidence-based health information (e.g. guidelines to enhance communication in cross-cultural consultations) and interventions (e.g. training initiatives focused on cultural competent communication or on the use of paid interpreters) designed to address language and cultural barriers in primary care. We explore how these are translated, or not, into routine clinical practice. All with the intention to improve health care for migrants and in that way their health.

The Dutch contribution to this EU project will focus on mental healthcare and on groups of undocumented migrants because of the existing specific expertise of the involves researchers. The research in The Netherlands will be performed in close collaboration with stakeholders: migrant groups as well as general practices. This involvement is guaranteed by the collaboration in the project of Pharos, the national knowledge center on migrants and healthcare, and of a general practice with large experience in the care for undocumented migrants.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website