Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ongeveer 3% van de volwassen Nederlandse bevolking heeft het afgelopen jaar zelfdoding overwogen. Geschat wordt dat een aanzienlijk deel hier geen hulp voor zoekt, bijvoorbeeld uit schaamte, uit angst voor een stigma, vanwege gebrek aan vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg, of omdat iemand zijn of haar problemen zelf wil oplossen. Het internet biedt mogelijkheden om mensen die om wat voor een reden dan ook geen hulp zoeken dit toch te kunnen bieden. Internet interventies zijn anoniem, hebben een potentieel groot bereik en kunnen vanuit huis worden gedaan op momenten dat het de deelnemer uitkomt. Daarnaast kan een internet zelfhulp interventie ook gebruikt worden als aanvulling op een face-to-face behandeling. Dit onderzoek had als doel de werkzaamheid van een onbegeleide internet zelfhulp cursus in het verminderen van gedachten aan zelfdoding te onderzoeken in een gerandomiseerde trial.

 

Deze cursus is gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie en bestaat uit 6 lessen die ieder een week duren. De eerste les gaat over het vaak repetitieve karakter van gedachten aan zelfdoding. In de tweede les gaat het over omgaan met intense emoties. De derde, vierde en vijfde les hebben betrekking op het identificeren van automatische gedachten, denkpatronen, en het onderzoeken van de juistheid van bepaalde gedachten. De zesde en laatste les gaat in op hoe terugval voorkomen kan worden.

 

Via internet en advertenties in kranten werden volwassenen (vanaf 18 jaar) die aan zelfdoding denken geworven. Mensen die erg sterk aan zelfdoding dachten of erg depressief waren werden verwezen naar ander soort hulp omdat zelfhulp zonder begeleiding niet voldoende werd geacht. Aan de mensen die geschikt waren om mee te doen werd gevraagd om hun persoonsgegevens te verstrekken en die van hun huisarts. Op deze manier kon iemand bereikt worden als er een indicatie was dat het niet goed ging.

 

In totaal deden er 236 volwassenen mee aan het onderzoek. Zij werden op basis van toeval toegewezen aan de cursus groep (n=116) of de controle groep (n=120). De cursus groep kreeg direct toegang tot de cursus website, de interventie groep moest 6 weken wachten voordat ze toegang kregen. Primaire uitkomstmaat was gedachten aan zelfdoding. Secondaire uitkomst maten waren depressieve symptomen, angst, hopeloosheid, piekeren, gezondheidsstatus, en zorggebruik en productieverlies. Alle vragenlijsten werden via internet afgenomen op de voormeting, de nameting (6 weken later), en de follow-up meting (3 maanden na de nameting). Daarnaast vonden er twee tussenmetingen plaats (2 en 4 weken na de voormeting), waarbij alleen vragenlijsten over suïcidaliteit en depressie werden afgenomen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op de nameting had de interventie groep significant minder gedachten aan zelfdoding dan de controle groep (effect grootte: 0.28). Voor deelnemers in de interventie groep die 3 of meer lessen hadden gedaan werd een groter effect gevonden: 0.44 voor gedachten aan zelfdoding. Voor de secundaire uitkomst maten waren de resultaten ook in de verwachte richting (i.e. verbetering), maar deze waren niet meer significant na het toepassen van een Bonferroni correctie.

 

Omdat de controle groep na 6 weken ook toegang had gekregen tot de cursuswebsite, was er bij de follow-up meting na drie maanden geen vergelijking meer mogelijk tussen de cursus en de controle groep. Wel kon er gekeken worden of de verbetering die de interventie groep op de nameting liet zien behouden was gebleven en dit bleek het geval te zijn.

 

De therapietrouw, dat wil zeggen het aantal lessen dat deelnemers hebben afgerond, was beneden gemiddeld. Slechts 21.6% van de deelnemers in de interventie groep had alle lessen afgerond. Toch had 56% van de deelnemers in de interventie groep tenminste de helft (dus 3 of meer lessen) van de cursus gedaan. Over het algemeen vonden deelnemers dat de cursus behulpzaam was in het verminderen van hun gedachten aan zelfdoding en was de meerderheid meer tevreden dan ontevreden over de cursus. Suggesties voor verbetering betroffen onder andere het aanbieden van begeleiding door bijvoorbeeld een psycholoog.

 

Tenslotte is er nog gekeken of het aanbieden van onbegeleide zelfhulp via internet kosteneffectief is en uit de analyses bleek dat dit zo te zijn. Het toevoegen van 1, 2 of 3 uur aan begeleiding per deelnemers tijdens de cursus zou ook nog acceptabel zijn vanuit economisch perspectief.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ongeveer 3% van de volwassen Nederlandse bevolking heeft het laatste jaar suïcide overwogen. Geschat wordt dat een aanzienlijk deel hier geen hulp voor zoekt, bijvoorbeeld uit schaamte, uit angst voor een stigma of vanwege gebrek aan vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg. Door een interventie via internet aan te bieden kunnen mensen bereikt worden die momenteel geen hulp zoeken. Dit onderzoek heeft als doel een recent ontwikkelde internetzelfhulp interventie wetenschappelijk te toetsen op werkzaamheid door middel van een gerandomiseerde trial. Deze zelfhulpcursus is voornamelijk gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie. In totaal worden er 260 deelnemers door middel van randomisatie ingedeeld in een interventie groep (N=130) en een controle groep (N=130). Naast een voormeting wordt er een nameting gedaan na zes weken en een follow-up meting na drie maanden. Primaire uitkomstmaat is de vermindering van suïcidale gedachten in aantal en intensiteit hiervan. Secondaire uitkomstmaten zijn de vermindering van hopeloosheid, angst, depressie, slapeloosheid en piekeren. Daarnaast wordt er gekeken of er een toename plaatsvindt in het zoeken van hulp bij de huisarts en andere hulpverleners.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment zijn nog geen resultaten beschikbaar.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Suicide and attempted suicide are a major problem for Dutch society: around 1500-1550 suicides a year (1,2% of all deaths) and around 14.000 attempted suicides treated in hospitals a year. Around 2.3% of Dutch inhabitants have attempted suicide once or more than once. Life time suicidal ideation in The Netherland is at least 8.2% Among adolescents non-fatal suicidal behaviour / deliberate self harm is alarming: up to 9% with suicidal behaviour and 25% with suicidal ideation registered in monitoring studies. Specific groups have high incidence rates of ideation and attempted suicide, e.g. young immigrant girls/women of Turkish and Surinamese descent, and some groups have high suicide rates (e.g. young Creole and Hindustan men from Suriname).

Many persons with suicidal ideation or plans do not contact health care services. Half of all suicides are not in contact with health care services at that moment. Many people hesitate to look for help when in despair. Often suicidal persons prefer visiting websites and chatrooms over seeing a doctor. Or they visit their GP too late, after a long period of despair. People who are or who have been in contact with health care providers often do not contact their caregiver, out of shame or because they think that they cannot be helped anymore. Health care services cannot address the whole problem of suicidal behaviours. A preventive strategy therefore is needed to help people identify suicidal developments in an early stage and to learn how to deal with suicidal ideation in a less self-destructive way. That is why a web based self help intervention is proposed, that should be easily accessible for large groups of suicidal persons. This self-help intervention is based on recent developments in Behavioural Cognitive Therapy and Problem Solving approaches. This web-based self-help intervention will be tested on effectiveness in a randomised trial: 260 participants will be randomly allocated to this web-based self-help intervention and to an information-only condition. The self-help intervention consists of an 8 weak course providing self-examination, information, exercises, problem solving techniques, identification of, challenging of, and alternative suggestions for suicidogenic thougths, suggestions how to deal with interpersonal conflicts, etc. Visitors will be given information and arguments for contacting professional health care services. Visitors of the website may download new material every week, and they are requested to register mood, despair, worrying, sleeplessness, and suicide ideation on a regular base.

Self - help interventions are effective in reducing anxiety, depression, worrying, sleeplessness, etc. Self-help interventions for suicidal ideation until now have not been studied as to effectiveness. In the study there will be four moments for measuring the effect of the suicidal ideation reduction course: before and immediately after the intervention, and follow up measures at 3 and 12 months after the course. Primary outcome is the reduction in suicidal ideation.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website