Projectomschrijving

Vraagstuk

Van 1 april 2004 tot 31 maart 2008 is het PRIMA project uitgevoerd. PRIMA staat voor: ‘proefimplementatie antipestbeleid in het basisonderwijs’. De doelstelling van het project is het verder ontwikkelen en implementeren van een anti-pest programma op aan dit onderzoek deelnemende basisscholen, ten einde het pesten op deze scholen te verminderen. Het anti-pestbeleid wordt zodanig in materialen vormgegeven dat de procedurele helderheid ervan voor docenten en schoolleiding wordt geoptimaliseerd.

Twee vragen stonden centraal:

  • Welke factoren bepalen het succes en falen van de beoogde adoptie, implementatie en continuering van het ontwikkelde anti-pest programma op scholen?
  • Wat is het effect van het ontwikkelde anti-pest programma op pesten en gepest worden op basisscholen?

Onderzoek

PRIMA is uitgevoerd gedurende 2 schooljaren (2005-2006, en 2006-2007) op de 24 experimentele basisscholen in beide proefregio's. De regionale begeleiders hebben een training gevolgd om scholen te kunnen trainen en begeleiden. De scholen zijn getraind en begeleid bij de invoering van PRIMA. In deze periode is ook het onderzoek uitgevoerd en zijn aan het eind van het project interviews afgenomen met scholen en regionale begeleiders.

TNO heeft als onderdeel van het PRIMA project gedurende twee schooljaren (2005-2006 en 2006-2007) onderzoek verricht op 50 basisscholen naar de meerwaarde die de PRIMA-methode heeft voor de preventie van pesten op scholen. De helft van de scholen werkte volgens de PRIMA-methode (de interventiescholen). De andere helft stond het vrij een eigen beleid t.a.v. pesten te volgen (de controle scholen).

Door middel van een vragenlijst (PRIMA-pestmeter) via het internet is twee jaar op alle scholen het pestgedrag gevolgd van de leerlingen in groep 6, 7 en 8. Over de totale periode konden 1650 kinderen (leeftijd 9-12 jaar) worden gevolgd. Daarnaast is bij docenten nagegaan welke activiteiten zij in relatie tot de PRIMA methode gedurende de onderzoeksperiode uitvoerden.

 

Uitkomst

De conclusie luidt dat het programma een duidelijk gewenst effect heeft op pesten en gepest worden als wordt gekeken naar de afzonderlijke schooljaren. De effecten bleken telkens het grootst onder leerlingen van groep 6. Vanwege de positieve effecten van de pilot is besloten tot landelijke implementatie van PRIMA. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het PRIMA materiaal aangepast worden en gereed gemaakt voor landelijke implementatie. Er wordt ook een landelijk dekkend systeem ontwikkeld van gecertificeerde PRIMA begeleiders. De PRIMA methode is vanaf 2009 landelijk beschikbaar voor basisscholen in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website