Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel: In deze gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) is de effectiviteit onderzocht van twee interventies die vaak door de ouders worden toegepast om kinderen ’s nachts zindelijk te maken (opnemen en beloning), zodat ze niet meer in hun bed plassen.

 

Methode: Het ging hierbij om kinderen van 4 en 5 jaar oud en het gebruik van de volgende interventies:

1. Opnemen: kind wordt ’s avonds, wanneer de ouders naar bed gaan, opgenomen door de ouders om te plassen op de wc

2. Belonen: kind mag ’s ochtends zonnetje van kalender openkrassen wanneer het ’s nachts droog was gebleven. Ouders konden ook een andere beloning toepassen. (ook wel kalendermethode genoemd)

 

Binnen de opnamegroep werd een onderverdeling gemaakt in twee subgroepen: namelijk opnemen met wachtwoord en opnemen zonder wachtwoord. Aanvankelijk werden deze twee subgroepen als één groep geanalyseerd

Bovenstaande interventies werden afgezet tegen een controlegroep.

 

Inclusie en randomisatie: Kinderen werden geworven via de schoolartsen tijdens het PGO 2 of ouders konden reageren op een oproep op internet of in tijdschriften. De geïncludeerde kinderen waren op het moment van inclusie tussen de 4 jaar en 0 maanden en 5 jaar en 12 maanden. Wanneer er een verdenking was van onderliggende pathologie, werd een kind niet geïncludeerd in de studie. Door randomisatie werd het kind ingedeeld in één van de bovenstaande interventies of in de controlegroep. Aan de ouders werd gevraagd de interventie toe te passen gedurende maximaal 6 maanden of totdat het kind 14 dagen achter elkaar droog was. Tijdens het onderzoek vulden de ouders dagboekjes in, waarin gevraagd werd of het kind ’s nachts droog was gebleven en of de interventie toegepast was. Daarnaast werd nog gevraagd naar eventuele andere interventies die de ouders toegepast hadden en eventuele bijzonderheden.

 

Resultaten: In de analyse zijn gegevens gebruikt van 570 kinderen die meegedaan hebben aan het onderzoek. Van deze groep was 60% een jongen. Het grootste gedeelte van de groep was 5 jaar oud (73%), kwam uit een tweeouder gezin (97%) met twee kinderen (61%) en was van Nederlandse afkomst (93%).

Analyses toonden aan dat 19% van de kinderen uit de controlegroep spontaan ’s nachts droog werd binnen 6 maanden. De percentages van de interventiegroepen waren als volgt: opnemen met wachtwoord 23%, opnemen zonder wachtwoord 30%, kalendermethode 27%. Echter, in alle groepen stopte een relevant percentage van de kinderen met het onderzoek. Dit was vooral het geval in de opnamegroepen, zowel met als zonder gebruik van een wachtwoord. Wanneer er met behulp van imputatietechnieken gecorrigeerd wordt voor deze uitval, worden de percentages van zindelijk worden respectievelijk 20%, 31%, 36% en 29%. Uit de analyses blijkt dat kinderen die worden opgenomen zonder wachtwoord significant vaker ’s nachts droog worden dan kinderen in de controlegroep (p=0,004).

 

Conclusie: Deze RCT toont aan dat bij kinderen van 4 en 5 jaar oud advisering van de methode ‘opnemen’ de kans op zindelijkheid ’s nachts significant verhoogd van 20% naar 36%.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Conclusies

• Met de interventie “opnemen” worden significant meer kinderen zindelijk dan in de controlegroep (36% ten opzichte van 20% in de controlegroep). Wanneer ouders hun kind willen trainen in het ’s nachts zindelijk worden, dienen zij de interventie “opnemen” toe te passen

• Hoewel er meer kinderen zindelijk worden in de groep opnemen dan in de controlegroep worden ze niet sneller zindelijk.

• In de groep “opnemen” en “opnemen met wachtwoord” zijn relatief veel kinderen vroegtijdig gestopt tijdens het onderzoek.

• In de leeftijdsgroep 4 jaar worden evenveel kinderen zindelijk als in de leeftijdsgroep 5-6 jaar. De training van ’s nachts zindelijk worden kan dus al op jonge leeftijd beginnen.

 

Aanbevelingen

• Training van ’s nachts zindelijk worden kan reeds begonnen worden op een leeftijd van 4 jaar.

• Aangeraden wordt om het kind ’s nachts op te nemen, meestal gebeurt dit vlak voordat de ouders naar bed gaan.

• Gedurende de hele onderzoeksperiode van zes maanden zijn kinderen zindelijk geworden. Het is dan ook aan te raden aan de ouders op de interventie opnemen zes maanden vol te houden.

• Hierbij dient men er rekening mee houden dat het een intensieve interventie is, die voor sommige ouders moeilijk vol te houden is.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleemstelling:

Bedplassen is een van de meest voorkomende aandoeningen bij kinderen (15% op de leeftijd van 5 jaar) en wordt door kinderen na ruzie tussen ouders en scheiding/overlijden van hun ouders als het meest erge beschouwd dat hen kan overkomen (bekend uit eerder onderzoek). De JGZ adviseert verschillende technieken aan de ouders om hun kind droog te krijgen, maar de effectiviteit van deze technieken is echter nooit goed onderzocht.

 

Doelstelling en opzet:

Om uit te zoeken welke technieken effectief zijn en welk advies het beste aan ouders gegevens kan worden, worden in een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek (RCT) twee methoden, de kalendermethode en de methode van het s avonds/ s nachts een keer extra laten plassen (met of zonder wachtwoord) van het kind vergeleken met een controlegroep. Het betreft een onderzoek bij kinderen tussen 4 jaar en o maanden oud en 5 jaar en 12 maanden.

Het onderzoek wordt ondersteund door het KennisCentrum Bedplassen.

 

Uitvoering:

GGD-en werven de kinderen/ ouders en nemen een eerste vragenlijst af (inclusie). Ouders vullen zelf thuis informed consent, een baselineformulier (bedplasfrequentie) en achtergrondvragenlijst in en sturen dat op naar TNO. Hierna worden ze gerandomiseerd ingedeeld in een groep kalendermethode, opnemen met wachtwoord, opnemen zonder wachtwoord of controlegroep. Kinderen volgen een half jaar (of korter als ze droog worden) een bepaalde techniek, waarbij vorderingen worden bijgehouden in dagboek dat regelmatig wordt teruggestuurd. Voor elk kind is er een kleine incentive.

 

Status:

In 2005 is veel tijd besteed aan het verhogen van de werving van kinderen. Dit is gebeurd door middel van internetoproepen, publicaties in kranten en een tijdschrift en het opnieuw stimuleren van de betrokken GGD-en. In oktober 2005 is de inclusiefase gestopt. Er zijn in totaal 580 kinderen geïncludeerd. Het stoppen is mede gebeurd na overleg met ZonMw, naar aanleiding van het uitlopen van de projectduur. Het aantal kinderen dat op dit moment nog deelneemt aan het onderzoek, zal ten laatste april 2006 gegevens aanleveren, waarna de analysefase zal starten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het onderzoek is bepalen wat de meest effectieve manier is om kinderen die bedplassen, droog te krijgen. Op dit moment van het onderzoek vindt gegevensverzameling plaats. Kinderen voeren maximaal 6 maanden de gerandomiseerde methode uit en de laatste kinderen zullen dus tot april 2006 gegevens aanleveren.

Van de gewenste 1200 kinderen zijn er uiteindelijk 580 geïncludeerd, gerandomiseerd en zij doen dus mee aan het onderzoek. Met dit aantal is de inclusie gestopt om verder uitlopen (zowel in tijd als financieel) van het onderzoek te voorkomen. Ook is gebleken dat met deze aantallen en de aangepaste analyses zoals voorgesteld door de subcommissie (zie brief 2005/15043/ZonMw, d.d. 29 augustus) analyses bij deze 580 kinderen ons voldoende informatie kunnen geven.

 

In de bijlage staat onder het kopje 3.1 uitgevoerde activiteiten een tabel van het verloop van de inclusie. Hierin is duidelijk zichtbaar wat de effecten waren van de verschillende methoden om de werving te verhogen. Met name de oproep in het tijdschrift Groter Groeien heeft veel opgeleverd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onzindelijkheid en bedplassen komt veel voor en wordt door kinderen als een van de meest erge

gebeurteinssen in hun leven beschouwd. Sneller droog krijgen van kinderen en voorkomen van

bedplassen leidt tot een forse verbetering van de eigenwaarde van kinderen en het voorkomen van

bijkomende (psycho)sociale problematiek, naast kostenbesparingen op allerlei hulpmiddelen.

Het project betreft een randomized controlled trial naar de effectiviteit van twee technieken die vaak

door ouders toegepast worden bij kinderen met nog nachtelijke onzindelijkheid voor urine,

terprimaire preventie van bedplassen en bijkomende problemen.

Hiertoe worden via m.n. OKZ-organisaties (en zo nodig via de website van het KennisCentrum

Bedplassen) ouders van 1200 kinderen met vertraagde zindelijkheid opgespoord die na informed

consent at random worden verdeeld over groepen waarbij de kinderen worden opgenomen (al dan

niet met wachtwoord), kinderen een plaskalender met zonnetjes bijhouden of er niets gebeurd en de

kinderen een luier dragen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website