Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onder ouderen vormt depressie een groot gezondheidsprobleem met bovendien een slechte prognose. Depressieve symptomen zijn veruit de meest belangrijke risicofactor in het ontwikkelen van een klinische depressie. Daardoor zijn preventieve interventies die zowel effectief, laagdrempelig, als kosten-effectief zijn zeer van belang. In dit onderzoek is een nieuwe preventieve life-review therapie interventie geëvalueerd, 'Op verhaal komen'. Deze groepsinterventie van 8 sessies is specifiek ontwikkeld voor mensen van 55 jaar en ouder met depressieve symptomen. In een pragmatische RCT zijn zowel de klinische als de economische effectiviteit geëvalueerd. De deelnemers in de interventieconditie namen deel aan de preventieve interventie, terwijl de deelnemers in de controlegroep toegang hadden tot de gebruikelijke zorg (care-as-usual). De primaire uitkomstmaat in dit onderzoek is depressieve symptomen; de secundaire uitkomstmaten zijn angstsymptomen, huidige depressieve episode, kwaliteit van leven en positieve geestelijke gezondheid. Deze uitkomstmaten zijn op de volgende momenten gemeten: baseline, direct na de interventie (3 maanden na baseline, tijdens de eerste follow-up (6 maanden na baseline) en tijdens de tweede follow-up (12 maanden na baseline, alleen in de interventiegroep). Andere doelen van de studie waren het bepalen van potentiële moderatoren (demografische variabelen, persoonlijkheid, eerdere depressieve episodes, reminiscentiestijlen, belangrijke levensgebeurtenissen en chronische ziekten op de primaire uitkomstmaat) en mediatoren (waargenomen controle, automatische positieve gedachten en zingeving op de primaire en secundaire uitkomstmaten). Vervolgens is de kosten-effectiviteit van de interventie bepaald door het berekenen van de incrementele kosten per geval van een klinische verbetering in depressieve symptomen. De belangrijkste onderzoeksvraag was of de life-review therapie interventie superieur was ten opzichte van een care-as-usual controlegroep, ten aanzien van afname in depressieve klachten. Resultaten beantwoorden deze vraag positief. Direct na afloop van de interventie hadden de deelnemers significant minder depressieve klachten, evenals drie maanden na afloop van de interventie. Ook 9 maanden na afloop van de interventie bleef het effect op de depressieve klachten van de deelnemers gehandhaafd. De kans dat de deelnemers aan het onderzoek geen klinisch relevante depressieve klachten hadden was significant groter voor de deelnemers aan de interventie dan de deelnemers die geen interventie ontvingen. Er werden tevens kleine maar significante effecten gevonden ten aanzien van angstklachten en positieve geestelijke gezondheid, ten gunste van de interventiegroep. Demografische variabelen, ernst van de klachten en eerdere depressies bleken niet van invloed op het effect van de interventie. De effecten op angstklachten en positieve geestelijke gezondheid werden gemedieerd door de effecten op het gevoel van controle (mastery) en positieve gedachten. Kosteneffectiviteitanalyses lieten zien dat de life-review therapie interventie, in vergelijking tot care-as-usual, de kans op een gunstige uitkomst (klinische verbetering van depressieve klachten) bijna verdubbeld. Deze betere klinische uitkomsten worden echter bereikt door hogere kosten. De huidige studie draagt bij aan de bestaande kennis ten aanzien van life-review therapie. Er zijn nieuwe vragen beantwoord met betrekking tot de werking en kosten-effectiviteit. Bovendien zijn de effecten bestudeerd in een natuurlijke setting. De resultaten hebben laten zien dat er een nieuwe, breed toepasbare evidence-based interventie beschikbaar is voor het verbeteren van de gezondheid van mensen van 55 jaar en ouder.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het onderzoek stond primair de vraag centraal of de life-review therapie interventie 'Op verhaal komen' superieur was ten opzichte van een wachtlijst controlegroep, ten aanzien van afname in depressieve klachten. Deze vraag kan positief worden beantwoord. Direct na afloop van de cursus hadden de deelnemers significant minder depressieve klachten (effectgrootte d= 0.60). Drie maanden na afloop bleef dit verschil gehandhaafd (effectgrootte d= 0.50). Ook 9 maanden na afloop van de cursus bleef het effect op de depressieve klachten van de cursisten gehandhaafd. De kans dat de deelnemers aan het onderzoek geen klinisch relevante depressieve klachten hadden was significant groter voor de deelnemers aan de cursus dan de deelnemers die geen interventie ontvingen (odss ratio= 3.37). Er werden tevens kleine maar significante effecten gevonden ten aanzien van angstklachten en positieve geestelijke gezondheid, ten gunste van de interventiegroep. Demografische variabelen, ernst van de klachten en eerdere depressies bleken niet van invloed op het effect van de cursus. De effecten op angstklachten en positieve geestelijke gezondheid werden gemedieerd door de effecten op het gevoel van controle (mastery) en positieve gedachten. Dit wil zeggen dat de effecten verlopen via toename van het gevoel van controle en positieve gedachten. Kosteneffectiviteitanalyses lieten zien dat de life-review therapie interventie, in vergelijking tot care-as-usual, de kans op een gunstige uitkomst (klinische verbetering van depressieve klachten) bijna verdubbeld. Deze betere klinische uitkomsten worden echter bereikt door hogere kosten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depressieve- en angstsymptomen bij ouderen kunnen zich ontwikkelen in ernstige gezondheidsproblemen met schadelijke effecten op de kwaliteit van leven. Er is dus grote behoefte aan preventieve interventies die zowel effectief, laagdrempelig, als kosten-effectief zijn. Recentlijk is een nieuwe preventieve life-review interventie ontwikkeld; "De verhalen die we leven". Deze groepsinterventie is ontwikkeld voor mensen van 55 jaar en ouder met depressieve- en angstsymptomen. In een pragmatische RCT wordt zowel de klinische als de economische effectiviteit geëvalueerd. De deelnemers in de interventieconditie nemen deel aan de preventieve interventie van 8 sessies. De deelnemers in de controlegroep hebben toegang tot de gebruikelijke zorg. De primaire uitkomst maat is depressieve symptomen; de secundaire uitkomstmaten zijn angstsymptomen, huidige depressieve episode, kwaliteit van leven en positieve geestelijke gezondheid, welke worden direct na de interventie (3 maanden na baseline) en tijdens de follow-ups (6 en 12 maanden na de baseline) gemeten. Andere doelen van de studie zijn onderzoeken of het effect op angst en depressie wordt gemodereerd door demografische variabelen, persoonlijkheid, eerdere depressieve episodes, belangrijke levensgebeurtenissen, chronische ziekten of wordt gemedieerd door reminiscentiefuncties, waargenomen controle, automatische positieve gedachten en zingeving. Vervolgens wordt de kosten-effectiviteit van de interventie bepaald door het berekenen van de incrementele kosten per geval van depressie en angst (kosten-effectiviteit) en per QUALY (quality adjusted life year) (kosten-utiliteit). Zowel de life-review interventie als de evaluatie daarvan dragen bij aan de bestaande kennis en literatuur. Ten eerste is de interventie uniek in het koppelen van life-review aan narratieve therapie. Ten tweede worden er nieuwe vragen beantwoord met betrekking tot de werking en kosten-effectiviteit van life-review. Als deze studie positieve resultaten oplevert, is er een nieuwe evidence-based interventie beschikbaar voor het verbeteren van de gezondheid van mensen van 55 jaar en ouder.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inclusie voor t0 is momenteel voltooid. We hebben 218 deelnemers kunnen includeren in ons onderzoek. Aan de voorwaarde van het includeren van 202 deelnemers is dus voldaan. In juli van dit jaar is er een paper gepubliceerd over het design van de studie (zie bijlage). Er zijn nog geen resultaten bekend over de effecten van de life-review cursus; deze zullen vanaf oktober 2010 bekend zijn. De planning is dat t1 binnen is in januari 2010, t2 in april 2010 en t3 in oktober 2010.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Among community dwelling people in the age group of 55 years and over, symptoms and full-blown disorders of depression and anxiety are highly prevalent, co-occur often, carry a poor prognosis, compromise quality of life, and are associated with economic costs due to excessive health care uptake. By far the most important risk factors of late-life depression and anxiety is presence of depressive and anxiety symptoms not meeting the diagnostic criteria. There is a need for low-threshold preventive interventions which are seen as attractive by the intended target group.

Integrative reminiscence may just meet these requirements. It is a low threshold intervention specifically developed for the elderly directed at an active re-evaluation of one’s life. Meta-analyses indicated that integrative reminiscence leads to a sharp reduction in depressive symptoms comparable with the effects of cognitive therapy and may also be effective in reducing anxiety. In the Netherlands, an integrative reminiscence intervention The stories we live by has been developed and has been successfully tested in a pilot study. We now propose to conduct a randomised trial to study its cost-effectiveness, and the effect predictors and mediators therein.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website