Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depressie en angst zijn veel voorkomende stoornissen in de adolescentie, en komen in deze levensfase ook vaak voor het eerst tot uitdrukking. Daarom is het heel belangrijk deze eerste episodes te voorkomen of in ieder geval zo vroeg mogelijk te behandelen. Een moeilijkheid is dat adolescenten vaak geen hulp zoeken voor geestelijke gezondheidsproblemen. Het internet is echter een medium dat door deze doelgroep veel gemakkelijker gebruikt wordt om hulp te zoeken voor emotionele problemen.

Het huidige onderzoek richtte zich op adolescenten met milde tot matige depressieve en/of angstklachten die zelf iets aan hun klachten willen doen. Respondenten kregen via het internet een vijf weken durende interventie in zelfhulpvorm aangeboden, gecombineerd met ondersteuning per e-mail. De interventie is gebaseerd op problem solving en self-examination therapie, en is effectief gebleken voor volwassenen (“Alles onder controle”). De interventie is nu aangepast voor het gebruik met adolescenten. Dit onderzoek richtte zich op de vraag of de internet zelfhulpinterventie effectief is in het verminderen van depressieve en angstklachten in vergelijking met een wachtlijstcontrolegroep.

Voor dit onderzoek trachtten wij 100 adolescenten te werven. Uiteindelijk zijn er 45 deelnemers geincludeerd. De deelnemers zijn gerandomiseerd over de 2 condities: (1) interventie (2) wachtlijstcontrole. Deelnemers in interventiegroep kregen de interventie direct aangeboden, deelnemers in de wachtlijstcontrolegroep konden de interventie vier maanden volgen. Bij alle deelnemers werd voor aanvang van de interventie telefonisch een diagnostisch interview afgenomen. Voor aanvang van de interventie, tijdens de interventie, na afloop van de interventie, en 4 maanden, 8 maanden, en tenslotte 12 maanden nadat de interventie plaats gevonden had, kregen alle deelnemers bovendien een vragenlijst toegestuurd via het internet.

Primaire uitkomstmaten zijn depressieve en angst klachten. Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven, sociale angst klachten, en de kosteneffectiviteit van de interventie. Uit het onderzoek blijkt geen bewijs voor de effectiviteit van de interventie, maar gezien de kleine steekproef kunnen er geen harde uitspraken gedaan worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De effectstudie naar de internetinterventie “Allesondercontrole.nu” voor adolescenten met depressieve and angstklachten is niet succesvol verlopen. Doelstelling was om 100 deelnemers aan het onderzoek te werven, maar dat is ondanks diverse pogingen en het uitproberen van meerdere wervingsmethodieken niet gelukt. In totaal zijn slechts 45 respondenten geworven. Dat is onvoldoende om iets te kunnen zeggen over de effecten van de interventie.

We hebben een non-responsonderzoek uitgevoerd waarbij we aan jongeren hebben gevraagd waarom ze precies niet meegenomen hebben met het onderzoek. Daaruit bleek dat met name de toestemming van ouders een belangrijke belemmering was. Jongeren met depressieve and angstklachten die een online interventie daarvoor volgen willen liever niet dat hun ouders daarvan weten.

Omdat we met deze studie niet hebben kunnen aantonen of deze interventie zinvol is hebben we een vervolgstudie uitgevoerd. Doel daarvan was om na te gaan of jongeren überhaubt bereid zijn om dergelijke interventies te volgen. Daartoe hebben we de interventie aangeboden vanuit een GGZ instelling (GGZ inGeest; Prezens) en niet in een onderzoekscontext. Jongeren konden daarbij deelnemen aan de cursus zonder de kans om op de wachtlijst terecht te komen en zonder toestemming van de ourders. Daarbij bleek dat een eenmalige wervingsactie wel een behoorlijk aantal jongeren opleverde die aan deze interventie wilden deelnemen. Blijkbaar is er wel behoefte aan dergelijke interventies.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depressie en angst zijn veel voorkomende stoornissen in de adolescentie, en komen in deze levensfase ook vaak voor het eerst tot uitdrukking. Daarom is het heel belangrijk deze eerste episodes te voorkomen of in ieder geval zo vroeg mogelijk te behandelen. Een moeilijkheid is dat adolescenten vaak geen hulp zoeken voor geestelijke gezondheidsproblemen. Het internet is echter een medium dat door deze doelgroep veel gemakkelijker gebruikt wordt om hulp te zoeken voor emotionele problemen.

Het huidige onderzoek richt zich op adolescenten met milde tot matige depressieve en/of angstklachten die zelf iets aan hun klachten willen doen. Respondenten krijgen via het internet een vijf weken durende interventie in zelfhulpvorm aangeboden, gecombineerd met ondersteuning per e-mail. De interventie is gebaseerd op problem solving en self-examination therapie, en is effectief gebleken voor volwassenen (“Alles onder controle”). De interventie is nu aangepast voor het gebruik met adolescenten. Dit onderzoek richt zich op de vraag of de internet zelfhulpinterventie effectief is in het verminderen van depressieve en angstklachten in vergelijking met een wachtlijstcontrolegroep.

Voor dit onderzoek trachten wij 100 adolescenten te werven. De uiteindelijke deelnemers worden gerandomiseerd over de 2 condities: (1) interventie (2) wachtlijstcontrole. Deelnemers in interventiegroep krijgen de interventie direct aangeboden, deelnemers in de wachtlijstcontrolegroep ontvangen de interventie vier maanden later. Bij alle deelnemers wordt voor aanvang van de interventie telefonisch een diagnostisch interview afgenomen. Voor aanvang van de interventie, tijdens de interventie, na afloop van de interventie, en 4 maanden, 8 maanden, en tenslotte 12 maanden nadat de interventie plaats gevonden heeft, krijgen alle deelnemers bovendien een vragenlijst toegestuurd via internet.

Primaire uitkomstmaten zijn depressieve en angst klachten. Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven, sociale angst klachten, en de kosteneffectiviteit van de interventie. Mogelijke moderatoren en mediatoren worden ook getest.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hier volgt een beschrijving van de activiteiten die van november 2009 – november 2010 zijn uitgevoerd in het kader van dit project.

Tot januari 2010 is er gewerkt aan de voorbereidingen van een informatieavond voor ouders en het opzetten van een nonrespons onderzoek. De informatieavond voor ouders leverde veel publiciteit op en naar aanleiding hiervan hebben zich een aantal nieuwe deelnemers aangemeld. De lezingen van de informatieavond zijn opgenomen om op een later moment als weblezing aan te kunnen bieden, waarbij we ook publiciteit voor onze studie willen genereren. Het bijbehorende persbericht ligt klaar en zullen we volgende week uitsturen.

Van februari tot juni 2010 is er een nonrespons onderzoek uitgevoerd waarbij er gekeken is naar de redenen van jongeren om niet deel te nemen aan het interventieonderzoek. De verplichting van informed consent door ouders en het overwegen van alternatieve behandelingen werden veelvuldig als belangrijkste redenen genoemd. De eerste versie van een artikel over dit nonrespons onderzoek is geschreven, en dit artikel zal binnenkort ingediend worden bij een internationaal vakblad.

Gedurende de eerste maanden van 2010 is er verder gegaan met het plaatsen van tekstberichten over het onderzoek op populaire websites voor jongeren en op websites voor ouders. Verder is er contact gezocht met leerlingbegeleiders/zorgcoördinatoren op middelbare scholen, jongerenwerkers, en met preventieafdelingen van ggz-instellingen. Naast wervingswerkzaamheden vonden voornamelijk praktische zaken plaats zoals het controleren van de database en de hierbij behorende taken zoals het versturen van informatiemateriaal, wekelijkse e-mails over de inhoud van de lessen, herinneringen aan nonresponders en deelnemers, vragenlijsten, e-mails naar geïnteresseerden, coaching van deelnemers, afname diagnostische interviews enz.

In de zomer van 2010 waren er problemen met de interventiewebsite die zodanig ernstig waren, dat wervingsactiviteiten gestaakt moesten worden. In deze periode is contact gezocht met de Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METc) om opnieuw een aantal wijzigingen voor te leggen. Er is besloten om verder te gaan met (nieuwe) wervingsactiviteiten wanneer de websiteproblemen zouden zijn opgelost en er nader bericht is van de METc. De grootste problemen met de website zijn inmiddels opgelost en afgelopen week hebben wij groen licht gekregen van de METc om deelnemers aan het onderzoek een vergoeding te bieden. Het idee van een landelijke screener op het internet zetten is helaas afgekeurd, hoewel we wel andere mogelijkheden hebben gekregen om de procedure-eisen aan deelnemers te verminderen. We zullen nu verder gaan met de geplande wervingsactiviteiten, te beginnen met het uitsturen van een persbericht voor ouders (n.a.v. de weblezing).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depression and anxiety are major health problems in adolescents, and because these disorders often occur for the first time during adolescence it is very important from a clinical perspective to prevent or postpone these first episodes as long as possible. Adolescents, however, are not inclined to seek help for mental health problems. The Internet is a medium which is used much easier by adolescents to seek help for mental health problems. This project is aimed at the development of an Internet-based preventive intervention for adolescents with mild to moderate depression and/or anxiety. This type of intervention has been proven to be effective in adults, but not in adolescents. We will examine whether such an intervention is effective in reducing depression and/or anxiety in adolescents. We use an internet intervention based on problem-solving and self-examination therapy which has been proven to be effective in adults (Allesondercontrole), and adapt this intervention for use with adolescents. Adolescents can choose to work through the intervention on their own or are guided by a coach. We recruit a total of 100 adolescents through the Internet. We exclude adolescents with severe depression or anxiety. The included adolescents are assigned at random to the web based intervention or to an information-only control group. We examine whether the intervention has positive effects on depression and anxiety directly after the intervention, at three months follow-up and at twelve months follow-up.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website